Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Paměť. Funkce umožňující uchování zkušenosti, informace o okolním světě i sobě samém a o vztahu k okolnímu světu Nemá vlastní obsah – je spojena s dalšími.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Paměť. Funkce umožňující uchování zkušenosti, informace o okolním světě i sobě samém a o vztahu k okolnímu světu Nemá vlastní obsah – je spojena s dalšími."— Transkript prezentace:

1 Paměť

2 Funkce umožňující uchování zkušenosti, informace o okolním světě i sobě samém a o vztahu k okolnímu světu Nemá vlastní obsah – je spojena s dalšími psychickými procesy (poznávacími či emotivně regulačními) Zkušenost fixovaná pamětí se projevuje v chování i prožívání a modifikuje je Na všech úrovních paměti probíhá selekce a modifikace - princip ekonomie - tendence k zachování rovnováhy a jednoznačnosti

3 Fáze paměťového procesu 1)Vštípení (primární předpoklad) 2)Uchování v paměti 3)Vybavení

4 Vštípení Krátkodobá a dlouhodobá paměť A) Krátkodobá -Předpokladem je uvědomění si informace -Lze informaci dále zpracovávat (i somatikcy – př. třes) - Pracovní (provozní) paměť – střední kapacita i délka trvání (ukládání informací nezbytných pro další zpracování) B) Dlouhodobá (má značnou kapacitu) 1)Deklarativní paměť (sémantická a epizodická, vázána autobiograficky) 2)Nedeklarativní paměť (nesdělitelná, procedurální paměť – fixuje motorické i kognitivní dovednosti)

5 Způsob kódování v paměti Verbální Obrazový Motorický

6 Uchovávání informací v paměti Spojeno se zpevňováním a zpětnou vazbou a)Časovou posloupností a prostorovou blízkostí b)Obsahovými a významovými vazbami (spojením do jednoho smysluplného celku – efektivnější než bod a)) Transfer – lépe a více si pamatuji, když se informace podobají dřívějším (lze využít paměťových stop) Významnější informace jsou kódovány jinak než nevýznamné =) snáze se vybaví (také význaný vliv emocí)

7 Vybavení a reprodukce Reprodukce je aktivní rekonstrukcí děje Paměťový útlum – působí ztrátu schopnosti reprodukce - retroaktivní útlum (nové informace překrývají starší) - proaktivní útlum (starší vštípení znemožňuje nové) - mnoho nových informací Paměťové stopy – různá hloubka (někdy i znovupoznání) Výběrovost zapomínání – podstatný znak

8 Ovlivnění paměťových procesů 1)Somatickým stavem 2)Psychickým stavem 3)Vnějšími okolnostmi (noc a den, atmosféra, roční období, skupinové faktory atp.) 4)Vlastností informací určených k zapamatování

9 Vztah paměti a poznávacích procesů Zapamatování i vybavení je usnadněno porozuměním Rozhodující je i kvantita informací Mechanická paměť (bez porozumění smyslu, kvantitativně náročnější – jde o více celků) Logická paměť (přispívá k zakódování a usnadňuje i reprodukci)

10 Vztah paměti k potřebám, motivaci a emočnímu ladění Pamatuji si příjemné, podstatné a uspokojující potřeby) Bezděčná, spontánní a neúmyslná paměť Záměrná, volně regulovaná paměť

11 Poruchy paměti Amnézie (úrazy, otravy, alkohol, trauma, tabu, stařecká demence) - většinou se ztrácí pouze nový úsek, starší informace zůstávají Hypermnézie (neustále se vrací vzpomínky, často velice silně a nepříjemně)

12 Neracionální poznávání, empatie

13 Empatie Schopnost vžít se do cítění druhých – tj. do jejich duševního stavu Je třeba bezprostřední komunikace s druhým Schopnost číst a vycítit emoce

14 Obecné rysy empatie 1) V empatickém poznávání se musí účastnit především emoce -Prostřednictvím vžívání se ve vlastním vědomí vybavují obdobné pocity, jaké zažívá druhý člověk -Vžívání = empatie, když jsme schopni tento zážitek zpracovat -Obsahy zpravidla nejsou sdělitelné -Obsahy nejsou většinou ani racionální

15 Obecné rysy empatie II. 2) Předpokladem empatie je komunikace v širším smyslu = veškerá výměna všech signálů Komunikační signály musí mít společný kód, aby je oba chápali stejným způsobem Empatie – nutný bezprostřední kontakt, nejlépe všemi smysly Usnadňuje ji znalost druhého partnera

16 Obecné rysy empatie III. 3) Empatické poznávání je energeticky dosti náročné =) je časově limitováno -Na prožívání druhého se nelze dlouhodobě soustředit -Vyčerpávající je i náboj přeneseného prožitku =) ekonomizace kognitivním zpracováním

17 Smysl empatie Lze dosáhnout pochopení a porozumění druhým Lze anticipovat budoucí jednání druhých Empatii velice ovlivňuje systém rolí a norem a jeho znalost Racionální přístup spíše překáží Empatické poznávání ruší a zkresluje běžný mechanismus projekce Empatie hraje zásadní roli při psychoterapii Vztah empatie a altruismu

18 Já – integrující složka osobnosti

19 Já Specifický rys osobnosti, který určuje: a)Identitu člověka a její kontinuitu v čase b)Základní vztažný rámec, který zpracovává a sjednocuje veškerou zkušenost – centrum integrace a koordinace všech psychických projevů

20 Dvě kategorie „já“ 1)Subjekt – aktivní činitel projevující se v: a)Selekci a zpracování akceptovaných informací b)Rozhodování a regulaci chování 2) Objekt – receptivní složka (prezentuje se jako obraz sebe sama) - obtížné obě kategorie oddělovat

21 Já Tělesné „já“ -Vnímáme se -Známe hranice „já“ -Tělové schéma -Významná součást sebepojetí -Důležité, aby bylo tělesné „já“ přijato (chemoterapie, amputace, ochrnutí, modelky, barva pleti atp.) Psychické „já“ -Souhrn individuálně typických duševních procesů a vlastností a)Receptivně kognitivní dimenze -Uvědomění si pocitů, myšlenek, postojů a projevů chování 1)Pocitové schéma vlastního já – jak vnímáme své pocity a prožívá existenci 2)Kognitivní schéma vlastního já – rozumové zpracování všech informací včetně chování b) Integrující a regulační dimenze – regulační chování

22 Sociální dimenze „já“ tj. sociální identita Sebepojetí – vyplývá ze sociální interakce Členství v různých skupinách – role =) chování na základě stereotypů Jedinec si uvědomuje názory a postoje ostatních lidí =) dává nám to určité hodnoty a poskytuje zpětnou vazbu Sociální role – součást sebepojetí Identita = souhrn všech sociálních rolí jedince + míra prestiže Jednotlivé role jsou integrovány do celkového sebepojetí = obraz vlastního „já“

23 Základní rysy sebepojetí Sebepojetí = komplexní obraz „já“ =) vyplývá různá úroveň oceňování (sebehodnocení) Specifickou roli hraje ochota a schopnost respektovat významné společenské normy Svědomí – důležitá autoregulační funkce a spojení se systémem osobních hodnot Hodnocení je možné na základě srovnání sebe sama s někým jiným

24 Základní rysy sebepojetí II. Ideální „já“ – stimuluje k dosažení určité identity =)prostřednictvím aktivizace a koordinace žádoucího chování Sebeláska – citový vztah k sobě samému -Je vyjádřena mírou sebeakceptace -Časová kontinuita sebepojetí – „já“ zahrnuje minulost, aktuální stav i anticipaci budoucího sebepojetí

25 Základní rysy sebepojetí III „Já“ a okolní svět - člověk si vytváří kognitivní schéma „já“, ale také kognitivní schéma okolního světa Kognitivní funkce jsou přizpůsobeny, aby sloužily potřebám člověka „Já“ může být i aktivní činitel =) pocit vlastní moci (někdy i dominantní složka)

26 Vývoj sebepojetí Člověk se s pocitem vlastního „já“ nerodí – tvorba v průběhu vývoje Kojenecký věk - pozvolná tvorba vědomí, uvědomění si hranic vlastního těla (zpomalení př. u obrny atp.) Batolecí věk – mnoho vývojových změn =) velmi rychlý rozvoj sebepojetí („já“ = nejenom tělesné schéma, ale i možnost samostatné a nezávislé aktivity) - Sebeprosazování – často až charakter negativismu, vlastní jméno

27 Vývoj sebepojetí II. Značná část sebepojetí souvisí s působením rodiny = sociální faktory Dítě se učí určitému řádu světa a normám, které platí pro všechny =) sebepojetí nabývá i charakteru sebehodnocení Normy – zajišťují určitou autonomii a vymezují oblast, ve které se může projevit svobodná vůle dítěte Důležitá je akceptace rodinou Dítě získává různé role =) tvoří jeho identitu Zatím role bezvýhradně přijímá Tvorba pocitu viny – jedno z hlavních kritérií sebehodnocení

28 Vývoj sebepojetí III. Předškolní věk -Plně vázáno na názory dospělých -Symbolická sociální kritéria (připisuje si různé vlastnosti) Školní věk -Pozitivní hodnocení na základě osobního výkonu -Identita je definována i příslušností k určité sociální skupině ( a v ní důležitý status) -Pořád je identita vymezena hlavně názory a hodnocením dospělých autorit

29 Vývoj sebepojetí IV. Dospívání -Zásadní proměna sebepojetí -Vnější stylizace vyjadřuje sociální identitu a příslušnost k dané vrstevnické skupině -Mění se identifikace s rodinou -Schopnost uvažovat hypoteticky (rozvoj kognitivních funkcí) -Schopnost uvažovat o vlastní identitě a o sobě samém -Nejistota na úrovni referenčního rámce (tj. v hodnocení vlastní bytosti) -Hledání nových kritérií sebehodnocení a vytvoření si trvalé vlastní identity Dospělost -Dosažena určitá identita -Stabilizace -Proměny ve vztahovém životě – nutnost vzdání se části vlastní identity


Stáhnout ppt "Paměť. Funkce umožňující uchování zkušenosti, informace o okolním světě i sobě samém a o vztahu k okolnímu světu Nemá vlastní obsah – je spojena s dalšími."

Podobné prezentace


Reklamy Google