Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regina Žáková, 4.B Multimédia. oblast informa č ních a komunika č ních technologií multimediální systém se ozna č uje souhrn technických prost ř edk ů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regina Žáková, 4.B Multimédia. oblast informa č ních a komunika č ních technologií multimediální systém se ozna č uje souhrn technických prost ř edk ů."— Transkript prezentace:

1 Regina Žáková, 4.B Multimédia

2 oblast informa č ních a komunika č ních technologií multimediální systém se ozna č uje souhrn technických prost ř edk ů (kamera, video, graf. karta..)

3 Princip digitálního záznamu zvuku a obrazu Odkaz na webovou stránku, kde je dob ř e vysv ě tlen záznam zvuku http://fonoklub.wz.cz/dig.html

4 Komprese dat speciální postup p ř i ukládání nebo transportu dat snahu zmenšit velikost datových soubor ů (lepší p ř enos č i archivace)

5 Komprese zvukových souborů d ů ležitá úlohu v sou č asných multimediálních aplikacích Uplat ň uje se zejména v oblasti komprese hlasového signálu, kde m ů žeme pro digitální záznam použít nižších vzorkovacích frekvencí (nap ř. 800 vzork ů za sekundu), a v oblasti hudebního signálu, vyžadující pro zachování kvality použití vysokých frekvencí (nap ř. 44000 vzork ů sekundu). Pro definování r ů zné úrovn ě kvality komprese, zavádí standard MPEG pojem vrstvy, které jsou ozna č eny podle vzr ů stající složitosti po č ínaje 1. Je-li dekodér ur č en pro jistou vrstvu, musí dokázat dekódovat i data všech vrstev nižších.

6 Kodek (složenina z po č áte č ních slabik slov „kodér a dekodér“, respektive komprese a dekomprese; p ř evzato z anglického codec analogického p ů vodu) je za ř ízení nebo po č íta č ový program, který dokáže transformovat datový proud (stream) nebo signál. Kodeky ukládají data do zakódované formy (v ě tšinou za ú č elem p ř enosu, uchovávání nebo šifrování), ale č ast ě ji se používají naopak pro obnovení p ř esn ě nebo p ř ibližn ě p ů vodní formy dat vhodné pro zobrazování, p ř ípadn ě jinou manipulaci. jsou základní sou č ástí softwaru pro editaci (st ř ih) multimediálních soubor ů (hudba, filmy) a č asto se používají pro videokonference a distribuci multimediálních dat v sítích (streamování).

7 Digitální zvuk P ř i digitálním vytvá ř ení zvuku jsou na reproduktor p ř ivád ě ny nap ěť ové pulsy o ur č ité ší ř ce a intenzit ě. Typy zvukových soubor ů WAV, MP3, OGG, WMA (Windows Media Audio), RA, MIDI

8 Zvukové formáty MP3 je formát ztrátové komprese zvukových soubor ů, založený na kompresním algoritmu MPEG. P ř i zachování pom ě rn ě vysoké kvality umož ň uje zmenšit velikost hudebních soubor ů v CD kvalit ě p ř ibližn ě na desetinu, u mluveného slova však dává výrazn ě horší výsledky.

9 WMA (Windows Media Audio) je komprimovaný zvukový formát vyvinutý jako sou č ást Windows Media. P ů vodn ě byl ur č en jako náhrada za MP3. WAV (WAVE) je zkratka a b ě žn ě používaná p ř ípona pro Waveform audio file format. Vytvo ř ily to firmy IBM a Microsoft pro ukládání zvuku na PC.

10 Digitální obraz Zobrazením trojrozm ě rných objekt ů pomocí č o č ek nap ř. do roviny s CCD č idlem obdržíme dvojrozm ě rný digitální záznam objektu. Digitální záznam lze však vytvo ř it i opticko-mechanickým rozkladem obrazu nebo digitalizací analogových obrazových signál ů pomocí digitaliza č ních po č íta č ových karet. Digitální záznamy mohou být č ernobílé i barevné. Výhodou digitálních záznam ů je p ř edevším to, že je lze p ř enášet a kopírovat bez šum ů a navíc odpadá složité vyvolávání obrazu, které bylo nezbytné u fotografických záznam ů.

11 Formáty digitálních obrazových soubor ů se rozlišují p ř íponou v názvu souboru, p ř i č emž se lze setkat se soubory typu *.BMP, *.GIF, *.PNG, *.JPG, *.PCX, *.TIF, ale i *.CGM, *.EMF, *.EPS *.FLI, *.IMG, *.MAC, *.PCD, *.PCT, *.PIC, *.PSD, *.RLE, *.TGA, *.WMF, *.WPG a dalšími. Obrazové soubory po ř ízené digitálními fotoaparáty jsou ukládány nej č ast ě ji ve formátu *.JPG (komprimovaný soubor) a n ě kdy také ve formátu *.TIF (nekomprimovaný nebo i komprimovaný soubor).

12 Videosoubory- formáty MPEG-2 zahrnuje p ř enosové, obrazové a zvukové kódovací standardy pro vzduchem ší ř ené televizní vysílaní ATSC a DVB, digitální satelitní TV p ř enos, digitální kabelový TV signál a disky DVD Video.

13 AVI je vlastn ě nejstarší formát videa pro PC. Ke kompresi se používá nejr ů zn ě jší kodeky, které dokážou dát velmi velkou kompresi, p ř i zachování dobré kvality. Díky kompresi, kterou tento formát používá je možné film nap ř íklad z DVD dostat na dv ě CD. - rozlišení(velikost), datový tok, komprese i zvuk je možno nastavovat individuáln ě. DivX je zna č ka produkt ů vytvo ř ených spole č ností DivX, Inc. (d ř íve DivXNetworks), v č etn ě obrazového kodeku kompatibilního se standardem MPEG-4. Tento kodek se díky své schopnosti kvalitní komprese film ů na výrazn ě menší velikost velice č asto používá pro nelegální ší ř ení film ů chrán ě ných autorskými právy.


Stáhnout ppt "Regina Žáková, 4.B Multimédia. oblast informa č ních a komunika č ních technologií multimediální systém se ozna č uje souhrn technických prost ř edk ů."

Podobné prezentace


Reklamy Google