Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ukládání dat. 1) Komprese dat speciální postup p ř i ukládání nebo transportu dat. Úkolem komprese dat je zmenšit datový tok nebo zmenšit pot ř ebu zdroj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ukládání dat. 1) Komprese dat speciální postup p ř i ukládání nebo transportu dat. Úkolem komprese dat je zmenšit datový tok nebo zmenšit pot ř ebu zdroj."— Transkript prezentace:

1 Ukládání dat

2 1) Komprese dat speciální postup p ř i ukládání nebo transportu dat. Úkolem komprese dat je zmenšit datový tok nebo zmenšit pot ř ebu zdroj ů p ř i ukládání informací. Obecn ě se jedná o snahu zmenšit velikost datových soubor ů.

3 a) Ztrátová komprese p ř i kompresi jsou n ě které informace nenávratn ě ztraceny a nelze je zp ě t rekonstruovat. pou ž ívá se tam, kde je mo ž né ztrátu n ě kterých informací tolerovat. pou ž ívá se pro kompresi zvuku a obrazu.

4 b) Bezeztrátová komprese obvykle není tak ú č inná jako ztrátová komprese dat. výhoda - komprimovaný soubor lze opa č ným postupem rekonstruovat do p ů vodní podoby. pou ž ívá se p ř i p ř enášení po č íta č ových dat, výsledk ů m ěř ení, textu apod.

5 2) Paměťová karta Elektronické zařízení na ukládání dat. Používá se v digitálních kamerách, PDA, laptopech, mobilních telefonech, přehrávačích, video hrách a jiných elektronických zařízeních. Obvykle je založena na paměti typu flash.

6 Flash pam ěť pam ěť typu RAM (s náhodným p ř ístupem), elektricky programovatelná. vnit ř n ě organizována po blocích, ka ž dý blok lze programovat samostatn ě (obsah ostatních blok ů je zachován). Výhoda – lze ji znovu naprogramovat.

7 Pou ž ití flash pam ě ti jako vn ě jší pam ě ti A) CompactFlash: p ů vodn ě typ za ž ízení pro ukládání dat pou ž ívané v p ř enosných elektronických za ř ízeních. poprvé bylo vyrobeno spole č ností SanDisk Corporation v roce 1994.

8 b) Secure Digital (zkratka SD) pam ěť ová karta pou ž ívaná v p ř enosných za ř ízeních v č etn ě digitálních fotoaparát ů, p ř enosných po č íta čů a mobilních telefonech. mají malý postranní vypína č na ochranu proti zápisu.

9 c) USB flash disk pou ž ívaný p ř evá ž n ě jako náhrada diskety data se do disku nahrávaji p ř es sb ě rnici USB data ukládána v poli transistor ů, zvaných „bu ň ky“, ka ž dá z nich obvykle uchovává 1 bit informace

10 Rozdělení Datová média Magnetická média Optická média Elektronická média

11 3) Datové médium pam ěť ový nosi č dat pou ž ívající k záznamu dat n ě jaký vhodný fyzikální princip. podle charakteru signálu d ě líme na záznam digitální nebo analogový. D ě lení datových médií : 1. Magnetická média - disketa, pevný disk, magnetická páska. 2. Optická média - CD, DVD. 3. Elektronická média - flash pam ěť.

12 Disketa Magnetické médium sloužící k ukládání a přenášení elektronických dat. Pro pomalost, malou kapacitu a nevelkou spolehlivost se s ní dnes už tak často nesetkáváme.

13 Pevný disk – hard disk Používá se v počítači k trvalému uchování většího množství dat.počítači Data se při odpojení disku od napájení neztrácí a počet přepsání uložených dat jinými je prakticky neomezena. Dnes se pevné disky kromě počítačů běžně používají i ve spotřební elektronice – MP3 přehrávače, videorekordéry apod.MP3videorekordéry Vnitřek disku. Ve spodní části je vidět čtecí a zápisová hlava s ramenem. Nahoře jsou pod sebou jednotlivé plotny a je vidět i osa motoru, který je roztáčí.

14 CD – Kompaktní disk Optický disk určený pro ukládání digitálních dat. Data jsou uložena ve stopách na jedné dlouhé spirále začínající ve středu média, která se postupně rozvíjí až k jeho okraji. Záznam je přístupný pouze ze spodní strany disku, tj. záznam na CD je jednostranný. Délka celé spirály je zhruba 6 km.

15 Historie CD CD vyvinuly roku 1979 firmy Sony a Philips. p ů vodn ě se na n ě m ě l vejít zvukový záznam v délce 60 minut, ale firma Sony trvala na 74 minutách, aby se na jedno CD vešla celá Beethovenova Devátá symfonie. dnes jsou CD nej č ast ě ji osmdesátiminutová. Na p ř elomu 80. a 90. let CD zcela vytla č ilo p ř edtím rozší ř ené dlouhohrající gramofonové desky s analogovým záznamem zvuku tzv. „elpí č ka“. CD-formát za č íná být vytla č ován diskem DVD.

16 DVD (zkratka pro „Digital Video Disc“) Formát digitálního optického datového nosiče, který může obsahovat filmy ve vysoké obrazové a zvukové kvalitě nebo různé jiné údaje. DVD disk se na pohled velice podobá kompaktnímu disku. DVD bylo uvedeno na trh v Japonsku roku 1996, ve zbytku světa o rok později.


Stáhnout ppt "Ukládání dat. 1) Komprese dat speciální postup p ř i ukládání nebo transportu dat. Úkolem komprese dat je zmenšit datový tok nebo zmenšit pot ř ebu zdroj."

Podobné prezentace


Reklamy Google