Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 5. listopadu 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 5. listopadu 2014."— Transkript prezentace:

1 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 5. listopadu 2014

2 1. Daň z příjmů právnických osob 2. Subjekt daně 3. Předmět daně 4. Základ daně 5. Sazba daně 6. Výpočet daně 7. Zdaňovací období 8. Rozpočtové určení daně 9. Správa daně 10. Příklad 11. Společná ustanovení pro daně z příjmů 12. Příklad 2

3  zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ◦ část druhá ◦ část třetí  prvky daně z příjmů právnických osob ◦ subjekty ◦ předmět ◦ základ ◦ sazba ◦ (období, výpočet, rozpočtové určení)  správa daně z příjmů právnických osob 3

4  poplatníci (§ 17) ◦ výčet poplatníků ◦ daňoví rezidenti České republiky  sídlo  místo vedení ◦ daňoví nerezidenti  přednost mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění ◦ čl. 4 - rezident  veřejně prospěšní poplatníci (§ 17a) 4

5  je předmětem (§ 18 odst. 1) ◦ příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem (§ 18 odst.1)  není předmětem (§ 18 odst. 2) ◦ spravedlivé zadostiučinění přiznané ESLP ◦ příjmy svěřenského fondu z vyčlenění majetku ◦ majetkový prospěch vypůjčitele při výpůjčce 5

6  předmět daně vždy (§ 18a odst. 2) ◦ příjmy z reklamy ◦ příjmy z členského příspěvku ◦ v podobě úroku ◦ příjmy z nájemného  není předmětem daně (§ 18a odst. 1) ◦ příjmy z nepodnikatelské činnosti, pokud jsou výdaje vynaložené v souvislosti s touto činností vyšší ◦ dotace ◦ výnosy sdílených daní ◦ příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o církevních restitucích 6

7  pouze obecná ustanovení pro všechny příjmy ◦ § 19 ◦ § 19b – osvobození bezúplatných příjmů 7

8  příjmy snížené o výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů  položky snižující základ daně (§ 20 odst. 8) ◦ hodnota bezúplatných plnění  základ daně u veřejně prospěšných poplatníků (§ 20 odst. 7) 8

9  § 21  poměrná lineární, diferencovaná ◦ 19 % ◦ 5 % ◦ 15 % 9

10 10

11 Odečtu slevy na dani Na zaokrouhlený základ použiji sazbu 19 % Snížený základ zaokrouhlím na celé tisícikoruny dolů Základ daně snížím o položky snižující základ daně a položky odčitatelné od základu daně 11

12  § 21a  kalendářní rok  hospodářský rok  období v případě přeměn  účetní období 12

13  sdílená daň  členění výnosu pro účely rozpočtového určení  veřejné rozpočty ◦ státní rozpočet (cca 67 %) ◦ rozpočty obcí (cca 24 %) ◦ rozpočty krajů (cca 9 %) 13

14  správce daně ◦ orgány Finanční správy České republiky  plátci daně ◦ vymezení (§ 38c) ◦ plátci u daně vybírané zvláštní sazbou daně (§ 38d) 14

15  daňové přiznání ◦ do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období ◦ do 6 měsíců po skončení zdaňovacího období  splatnost ◦ ve lhůtě pro podání daňového přiznání (§ 135 daňového řádu) ◦ zálohově (§ 38a) 15

16 Svěřenský fond založený za účelem pořádání sportovních a kulturních akcí pro veřejnost, který nepodniká, měl ve zdaňovacím období příjmy z této činnosti ve výši 50.000,- Kč a výdaje ve výši 240.000,- Kč, které byly vynaloženy na pořádání uvedených akcí. Svěřenský fond na pořádané akce upozorňuje pomocí vylepovaných plakátů, na nichž je rovněž umístěna reklama místního podnikatele, za kterou tento podnikatel svěřenskému fondu platí 450.000,- Kč ročně. Výdaje na výlep plakátů činí 200.000,- Kč ročně. Ze státního rozpočtu obdržel svěřenský fond dotaci ve výši 50.000,- Kč. V totožném zdaňovacím období rovněž jeden z místních občanů vyčlenil smlouvou do majetku svěřenského fondu pozemek k pořádání akcí v hodnotě 200.000 Kč. Jiný místní občan poskytl svěřenskému fondu dar v hodnotě 20.000,- Kč. Kolik činí daň z přímů právnických osob? 16

17 17

18 I. Obecná společná ustanovení II. Základ daně z příjmů III. Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů IV. Daňové odpisy V. Položky odčitatelné od základu daně VI. Slevy na dani 18

19  věci (§ 21b) ◦ vymezení hmotné movité věci, obchodní závod, cenné papíry, jednotky, závdavek)  majetková práva (§ 21c) ◦ plnění ze svěřenského fondu, vzájemné darování, nájem a pacht  finanční leasing (§ 21d)  osoby (§ 21e) ◦ banky, stát, manžel a partner, společně hospodařící domácnost 19

20  rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ◦ věcná souvislost ◦ časová souvislost  účtující poplatník ◦ příjmy = výnosy ◦ výdaje = náklady  ceny sjednané mezi spojenými osobami ◦ kapitálově ◦ jinak 20

21  daňové výdaje ◦ obecné vymezení - § 24 odst. 1 ◦ výčet - § 24 odst. 2  písm. a) a b)  písm. h)  písm. ch)  písm. i)  písm. j)  nedaňové výdaje ◦ výčet - § 25 odst. 1  písm. d)  písm. e)  písm. s)  písm. t)  písm. u)  editační povinnost 21

22 a) Druhy daňových odpisů b) Odpisy hmotného majetku – základní pojmy c) Odpisové skupiny d) Druhy odpisování 22

23 23 Druhy daňových odpisů hmotného majetku nehmotného majetku

24  hmotný majetek  majetek vyloučený z odpisování  uplatňování odpisů  poloviční výše odpisů  odpisovatel  vstupní cena ◦ pořizovací cena ◦ vlastní náklady ◦ reprodukční pořizovací cena  zůstatková cena  zvýšená vstupní cena  zvýšená zůstatková cena 24

25 25 Odpisová skupina Minimální doba odpisování 13 roky 25 let 310 let 420 let 530 let 650 let

26 Druhy odpisování rovnoměrné (lineární) zrychlené (degresivní) časovémimořádné 26

27 27 vstupní cena 100 roční odpisová sazba

28 28 zvýšená vstupní cena 100 roční odpisová sazba pro zvýšenou vstupní cenu

29 29 vstupní cena koeficient

30 30 2 zůstatková cena koeficient počet let, po které bylo odpisováno

31 31 2 zvýšená zůstatková cena koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu

32 32 2 zůstatková cena koeficient počet let, po které bylo odpisováno ze zvýšené zůstatkové ceny

33  daňová ztráta  odpočet na podporu výzkumu a vývoje ◦ 100 % nebo 110 % výdajů na realizaci projektu výzkumu a vývoje  odpočet na podporu odborného vzdělávání ◦ odpočet na podporu pořízení majetku ◦ odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání 33

34  zaměstnávání zdravotně postižených (§ 35)  investiční pobídky (§ 35a a 35b) 34

35 Poplatník OSVČ zakoupil pro své podnikání počítač za cenu 58.000,- Kč, za dopravu počítače zaplatil poplatník částku 2.000,- Kč. Poplatník provedl v dalším roce modernizaci počítače za cenu 10.000,- Kč, přičemž tuto částku uplatnil jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V 3. roce po zakoupení provedl další modernizaci počítače, opět za 10.000,- Kč, ovšem tentokrát neuplatnil tuto částku jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 1. Určete vstupní cenu počítače. 2. Odpište počítač lineárně i degresivně s použitím co nejvyšších sazeb za co nejkratší dobu bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 %. 3. Odpište počítač lineárně i degresivně s použitím co nejvyšších sazeb za co nejkratší dobu se zvýšením odpisu v prvním roce odpisování o 10 %. 35

36 LineárněDegresivně 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 36

37 LineárněDegresivně 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 37

38 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: bohac@prf.cuni.czbohac@prf.cuni.cz www.radimbohac.cz www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 38


Stáhnout ppt "Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 5. listopadu 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google