Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Liina Kanter Poradce Oddělení pro děti a rodiny 30.11.2010 „Služby péče o děti poskytované pečovateli v Estonsku“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Liina Kanter Poradce Oddělení pro děti a rodiny 30.11.2010 „Služby péče o děti poskytované pečovateli v Estonsku“"— Transkript prezentace:

1 Liina Kanter Poradce Oddělení pro děti a rodiny 30.11.2010 „Služby péče o děti poskytované pečovateli v Estonsku“

2 Cíle estonské politiky zaměřené na děti a rodinu Zajištění práv dětí, zlepšení kvality života rodin, a povzbuzení rodičů, že mohou mít tolik dětí, kolik chtějí.

3 Opatření k dosažení cílů politiky pro děti a rodinu Zajištění práv dětí; Podpora a vzdělávání rodičů; Prosazování většího zapojení mužů v rodinném životě; Zlepšení systému na ochranu dětí a vývoj potřebných služeb pro děti; Finanční podpora rodin s dětmi; Vzdělávání a péče o předškolní děti

4 Stejnoměrné poskytování vzdělávání a péče o děti; Téměř 60.000 rodičů chodí zároveň do práce; Vyšší zaměstnanost žen a vyšší porodnost; Rovné příležitosti pro ženy a muže, aby mohli dosáhnout rovnováhy mezi prácí, rodinou a soukromým životem; Boj proti chudobě a vyloučení ze společnosti. Vzdělávání a péče o předškolní děti – jedno z klíčových témat politiky pro děti a rodinu

5 Porodnost v Estonsku se snižuje (2008 TFR 1,65) - sociologické a demografické důvody

6 Po porodu se estonské ženy dostávají na okraj trhu práce

7 Problémy Vzhledem k tomu, že za poslední desetiletí porodnost vzrostla, zajištění péče o děti se v Estonsku stává stále naléhavějším problémem – 39% z místních správ má nedostatek zařízení pro péči o předškolní děti; Počet dětí v předškolním věku v současnosti stále narůstá ale po roce 2020 začne opět klesat; Ženy s malými dětmi pracují mnohem méně: zatímco míra zaměstnanosti otců dětí do šesti let byla v roce 2009 cca 82,4%, zaměstnaných matek dětí v této věkové skupině bylo jen něco kolem 50%. Odpovídající průměry v EU byly 88,7% a 59,7%.

8 O projektech pro boj s těmito problémy Aby se nedostatek míst pro péči o děti alespoň částečně vyřešil, vznikl v roce 2007 program (následující snímek) státní podpory pro místní úřady. Pro období 2008-2011 vyčlenila vláda 1,4 miliard krooni (88 miliónů €) na výstavbu a renovaci školek, ale od roku 2009 je tento program dočasně pozastaven kvůli hospodářské krizi; I soukromý sektor rozšiřuje svou přítomnost na tomto poli a místní správy často podporují soukromé poskytovatele péče vhodnými objekty nebo finančně. V roce 2007 byla schválená legislativa pro rozvoj dalších služeb péče o děti, která rovněž definuje profesní normy pro poskytovatele péče.

9 „Denní péče pro každé dítě“ Aby se nedostatek míst pro péči o děti alespoň částečně vyřešil, vznikl v roce 2007 program státní podpory pro místní úřady na období 2008-2011. V roce 2008 obdržela zařízení pro péči o předškolní děti: 75 miliónů krooni (4,9 milionů €) na výplaty učitelům; 75 miliónů krooni (4,9 milionů €) na rozvoj výukového prostředí; Dalších 75 miliónů krooni (4,9 milionů €) bylo přiděleno na výstavbu nových a renovaci stávajících zařízení pro péči o předškolní děti.

10 Jesle a školky (předškolní zařízení) Místní správy mají povinnost poskytnout všem dětem ve věku 1,5-7 příležitost chodit do jeslí a školky; Tato povinnost se týká i dětí s tělesným postižením, poruchami řeči, smyslového vnímání či intelektu, anebo těch, které potřebují zvláštní pomoc či zvláštní péči; Dětské jesle a školky plní úkol denní péče o děti a také vzdělávání a výuky; Docházka do jeslí a školky není povinná a péče o předškolní děti může být zajištěna i doma.

11 „O děti je postaráno, matky jsou v práci“ Tento projekt zavedla v letech 2005-2007 Kancelář Ministra pro národnostní a etnické záležitosti ve spolupráci s Institutem pro rodinnou výchovu a Põlva Union for Child Welfare (nevládní organizace, hájící zájmy matek a dětí); Nadnárodní partneři pocházeli z Walesu, Itálie a Francie. Mezi hlavní cíle projektu, s celkovým rozpočtem zhruba 3 miliónů krooni (195.000 €), patřila pomoc při nalézání rovnováhy mezi prací a rodinným životem, a zvýšení zaměstnanosti rodičů prostřednictvím vytvoření flexibilního systému péče o děti v Estonsku.

12 Opatření projektu Projekt zahrnoval tři zásadní opatření, a to: Zavedení úspěšného systému péče o děti v Estonsku prostřednictvím legislativy, školení, praxe a státních zkoušek; Vybudování nezávislého, kreativního ‚hřiště‘ ve městě Polva (na jihovýchodě Estonska), které slouží jako modelový příklad; Rozšiřování povědomí o příležitostech alternativní péče o děti prostřednictvím informačních kampaní, nadnárodních výzkumných studií a partnerství. Ke konci projektu byl vytvořen estonský model péče o děti.

13 Služba péče o děti (poskytování péče o děti ) Služba péče o děti je sociální službou, kde (profesionální) pečovatel(ka) pečuje o dítě a rozvíjí jej za účelem podpory rodičů, kteří péči o dítě sami nezvládají, pracují nebo studují; Tato služba je považována za doplňkovou příležitost péče o děti pro ty, kteří pro své děti nenalezli místo v jeslích či ve školce anebo tento typ péče upřednostňují z jiných důvodů;

14 Služby péče o děti (poskytování péče o děti ) Od ledna 2007 jsou služby péče o děti a jejich požadavky regulovány Zákonem o sociálním zabezpečení s cílem zvýšit bezpečnost dětí v situaci, kdy jsou dočasně v péči jiných osob. Službu muže nabízet pečovatel, který pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo firma s ručením omezeným, nezisková organizace atd.

15 Profesionální pečovatel(ka) o děti Pečovatel o děti (chůva) je osoba, která je tělesně i duševně zdravá a o dítě se stará osobně; V porovnání s požadavky jeslí jsou požadavky na služby péče o děti poskytované pečovateli méně přísné, především co se týče výuky dítěte a požadavků na vzdělání pečovatele.

16 Požadavky na pečovatele o děti Pečovatel o děti by měl splňovat tyto požadavky: Věk alespoň 18 let; Úroveň vzdělání nejméně základní škola, plus školení o péči o děti min. 160 hodin, plus kurz první pomoci; Povaha vhodná pro práci s dětmi; Úspěšné projití lékařskou prohlídkou a lékařem vystavené potvrzení o zdraví; Certifikát o způsobilosti vykonávat tuto profesi vydaný na 5 let úřadem, který je tím speciálně pověřen.

17 Školení Podle školicího programu pro pečovatele o děti se školení konají v zařízeních pro přípravu na povolání (odborná učiliště) a v zařízeních poskytující vyšší vzdělání v dané profesi. Školení mohou organizovat i agentury ze soukromého nebo třetího sektoru, které k tomu mají vzdělávací licenci; Plán školení musí splňovat požadavky na pečovatele; Znalosti, dovednosti a povahové vlastnosti, které jsou nezbytné pro péči a rozvoj dítěte, jsou stanoveny v normách pro profesi pečovatele o děti. Požádat lze také o kvalifikaci pečovatele o děti II a III stupně.

18 Požadavky na poskytování péče o děti Jeden pečovatel může poskytovat péči o děti: Až 5 dětem současně u dětí doma; Až 10 dětem v jiných vhodných prostorách; Je-li v péči o děti více než 5 dětí, pak děti do 3 let nebo postižené děti (těžké nebo závažné postižení) se budou považovat za dvě děti.

19 Jesle, školky a celodenní péče Péči o děti lze rozdělit na dva druhy podle doby trvání: jesle a školky (méně než 4 hodiny denně) nebo celodenní péče (více než 4 hodiny denně); Požadavky na službu celodenní péče o děti jsou vyšší: Poskytovatel péče o děti zajišťuje stravu dítěte podle zvláštních požadavků Zákona o potravinách; Poskytuje-li se služba v jiných vhodných prostorách než domov dítěte, mělo by být zajištěno i lůžko.

20 Požadavky na ochranu zdraví při péči o děti Požadavky na prostředí jsou většinou zakotveny v Zákoně o veřejném zdravotnictví a obsahují otázky jako: Čerstvý vzduch, voda, světlo, kanalizace, podmínky pro používání koupelny a toalety, telefon atd. Požadavky na místnosti, schody, nábytek, venkovní hřiště, aby bylo prostředí bezpečné a založené na potřebách dětí.

21 Nejrozšířenější formy péče o děti v Estonsku Péče u dítěte doma – max. 5 dětí, zákonné požadavky jsou nejnižší, neboť se předpokládá, že toto prostředí je už pro dítě vhodné; Péče u pečovatele doma – max. 5 dětí, nutná úprava místností. Také všichni dospělí členové rodiny pečovatele by měli být dobrého duševního zdraví a úspěšně projít lékařskou prohlídkou; Herna – místo, kde si dítě může několik hodin hrát, jeden pečovatel o děti se může současně starat max. o 10 dětí. Nutná úprava místností. Dítě může zůstat v herně nanejvýš 4 hodiny. Děti a pečovatelé se mohou střídat. Není zapotřebí strava ani lůžko na spaní.

22 Nejrozšířenější formy péče o děti v Estonsku Péče o děti – Jeden pečovatel o děti se může starat současně o 4-5 dětí v různém věku. Péče může probíhat u dítěte doma nebo u pečovatele doma anebo v jiných vhodných prostorách. Kritéria zahrnují: Skupina je konstantní; Pečovatel o děti je stále stejný; Děti jsou v různém věku; Nejsou-li některá z těchto kritérií splněna, nejedná se o péči o děti.

23 Financování péče o děti Služby péče o děti poskytované pečovateli jsou zpravidla placené rodiči, ale některé místní správy rodiče podporují tím, že jim tuto službu částečně nebo plně proplácí; Systémy a okolnosti financování jsou v místních správách různé; Služba péče pro děti do 18 let s těžkým nebo závažným postižením je dotována ze státního rozpočtu. Jsou-li služby péče o děti financovány místní správou nebo státem, musí mít poskytovatel těchto služeb licenci od státních úřadů.

24 Vzdělávání a péče o děti do 3 let

25 Vzdělávání a péče o děti ve věku 3–6 let

26 Rozvoj Všechny místní správy mají plán dalšího rozvoje, který momentálně zahrnuje činnosti a cíle související se vzděláváním a péčí o předškolní děti, a zaměřuje se na demografickou situaci a potřeby v této oblasti; Ministerstvo sociálních věcí právě připravuje „Plán rozvoje dětí a rodin v letech 2011–2020,“ který by měl být hotový do června 2011. Tento plán zahrnuje i zlepšení a aktivity na poli vzdělávání a péče o předškolní děti.

27 Děkuji Vám! Kontakt: Liina Kanter Poradce Oddělení pro děti a rodinu Ministerstvo sociálních věcí Estonska Tel. 00372 6269 361 Liina.Kanter@sm.ee www.sm.ee


Stáhnout ppt "Liina Kanter Poradce Oddělení pro děti a rodiny 30.11.2010 „Služby péče o děti poskytované pečovateli v Estonsku“"

Podobné prezentace


Reklamy Google