Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Víte ž e … Aristoteles napsal mimo jiné díla Fyzika, Mechanika, O vznikání a zanikání č i Meteorologie? Po staletí byl pova ž ován za naprosto nezpochybnitelnou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Víte ž e … Aristoteles napsal mimo jiné díla Fyzika, Mechanika, O vznikání a zanikání č i Meteorologie? Po staletí byl pova ž ován za naprosto nezpochybnitelnou."— Transkript prezentace:

1

2

3 Víte ž e … Aristoteles napsal mimo jiné díla Fyzika, Mechanika, O vznikání a zanikání č i Meteorologie? Po staletí byl pova ž ován za naprosto nezpochybnitelnou autoritu a to p ř edevším katolickou církví, která jinak antické u č ence, jako ž to pohany, neuznávala. V jeho u č ení nesm ě lo být zpochybn ě no ani jediné sloví č ko. Ž e to pokroku v ě dy nijak neposlou ž ilo, je nesporné, ale m ůž e za to Aristoteles?

4

5 Roku 384 před naším letopočtem se narodil Aristoteles, muž, který dal světu řád. Aristoteles se narodil v malém městečku Stageira v severním Řecku. Jeho otce pokládali spoluobčané za vzdělaného člověka, byl lékařem. Brzy dosáhl významného postavení, neboť se stal osobním lékařem makedonských panovníků, krále Amyntáse a jeho následovníka Filipa Makedonského. Vše nasvědčovalo tomu, že jeho bystrý syn bude pokračovat v otcových šlépějích, ale mladý Aristoteles nejevil o lékařství pražádný zájem. Zato ho zajímalo všechno, čeho si všímal v přírodě, a všímal si věcí, které jiné nenapadly: Proč ptáci létají? Proč svítí měsíc? Mrzuté odpovědi otce o tom, že tak všechno řídí bohové, jej neuspokojovaly. Hledal řád, hledal zákon, podle kterého se svět řídí.

6 Po smrti svého otce se sedmnáctiletý mladík vydal do Athén, do školy věhlasného filozofa Platona. Na dveřích školy si Aristoteles přečetl větu „Nechť nevchází v tento dům ten, kdo nezná matematiku“ a nezapomněl na ni po celý život. Vedle Platona prožil Aristoteles dvacet let a převzal od něj některé názory, například jeho geocentrismus či učení o fluidu. Aristoteles se snažil pochopit to, co poznával svými smysly. Aristoteles svět zkoumá, objevuje principy mechaniky, konstruuje stroje. Odpovídá si na otázky z dětství – zkoumá paprsky světla, přemýšlí o zvuku. „Ozvěna vzniká tehdy, když vzduch při svém pohybu naráží na stěnu a odráží se zpátky jako míč,“ říká. Nepochybuje o tom, že Země je kulatá a snaží se vypočítat její rozměry. A vlastně se ani moc nezmýlí, jeho Země je dvakrát tak velká, než ve skutečnosti, což je na tehdejší dobu skvělý výsledek.

7 Když dospěl syn Filipa Makedonského Alexandr, později zvaný Veliký, do věku čtrnácti let, byl Aristoteles vyzván, aby se stal jeho vychovatelem. A Alexandr, skutečný vládce tehdejšího světa, o něm řekl: „Vážím si Aristotela stejně jako svého otce, neboť jsem-li otci zavázán za život, pak Aristotelovi jsem vděčný za to, že mu dal cenu.“ Vysoké postavení dovolilo Aristotelovi, aby si v Athénách (v Lykeiu, odtud lyceum) zřídil vlastní školu. Shromáždil tu své žáky, psal učená díla a vyučoval. Po Alexandrově smrti však v Athénách získali moc jeho protivníci a Aristoteles se musel uchýlit do vyhnanství. Usadil se v Chalkidě, kde zatrpklý brzy zemřel ve věku šedesáti tří let. Vyprávěly se pak o něm i nepěkné věci – prý kupoval a ničil rukopisy, jejichž obsah byl v rozporu s jeho učením, a totéž vyžadoval od svých žáků. Nesnášel kritiku a despoticky trval na svém.

8

9 I. Spisy o logice, tj. „Organon“ neboli „nástroj“ ke správnému, filosofickému uvažování, myšlení. II. Spisy přírodovědné, kde jsou známy spisy „Fysika“, „O nebi“, „O vzniku a zániku“,„Mete­orologie“. O živých bytostech pak Aristotelés pojednává ve spisech „O duši“ (tento spis je prvním soustavným výkladem v dějinách filozofie),„O zkou­mání živočichů“ (zde Aristotelés předkládá popis a klasifikaci více než 500 živočišných druhů, čímž pokládá základy budoucí zoologie), „O částech živočichů“, „O chůzi živočichů“ a „O vzniku živočichů“. III. Spisy metafyzické - pod tímto názvem je uspořádán soubor čtrnácti Aristotelových spisů pojednávajících o obecných příčinách věcí, soubor nazvaný „Metafysika“ IV. Spisy etické, neboli tzv. „Deset knih Etiky Nikomachovy“, Ve svých etických spisech Aristotelés pokládá štěstí za cíl lidského života a rozlišuje tři způsoby žití – život podle něj může být rozkošnický, politický a teoretický, kterého si cení nejvíce. V. Spisy politické, zahrnující osm knih – spis „Politika“ (zde Aristotelés podrobuje zkoumání stát a společenské zřízení, podle počtu vládců dělí státní zřízení na monarchii, aristokracii a ústavní demokracii – nesprávnými protějšky těchto tří jsou pak tyranie, oligarchie a neústavní demokracie). VI. Spisy o literatuře a rétorice, zahrnující tři knihy o řečnictví a jednu o básnictví, spisy jsou vydány pod názvy „Rétorika“ a „Poetika“.

10

11 Etika Níkomachova Fyziky - Meteorologika - O duši - O nebi a zemi - O vzniku a zániku Malá přírodovědecká pojednání/Člověk a příroda - O barvách - O částech živočichů - O délce a krátkosti života - O paměti a vzpomínání/O vnímání - O pohybu živočichů - O spánku a bdění/O snech - O zrodu živočichů/O vzniku zvířat - Zoologie Metafyziky - Alfa - Alfa elatton - Beta - Delta - Epsílon - Éta - Gama - Ióta - Kappa - Lambda - Mý - Ný - Théta - Zéta Organon - Druhé analytiky - Kategorie - O sofistických důkazech - O vyjadřování - První analytiky - Topiky Poietika Politika Rétorika Rétorika pro Alexandra Ústava athénská Velká etika

12 P ř ítel, to je jedna duše p ř ebývající ve dvou t ě lech. Chovejme se ke svým p ř átel ů m tak, jak si p ř ejeme, aby se oni chovali k nám. P ř ítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra, jeho ž se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, kdy ž má zármutek, ne snad z n ě jakého jiného d ů vodu, nýbr ž pouze kv ů li n ě mu. Jedni lidé tak šet ř í, jako by m ě li ž ít v ěč n ě, druzí tak utrácejí, jako by m ě li hned zem ř ít. Filozofie vzniká z toho, ž e se lidé diví. Milovat znamená p ř át bli ž nímu, co je dobré, ale p ř át mu to z lásky k n ě mu, ne z lásky k sob ě."

13

14 Zápis 384 – 322 př. n. l. Řecký filozof narozen v Makedonii Studoval a pak i vyučoval v Platonově Akademii v Athénách Stal se učitelem Alexandra Makedonského V r. 335 založil vlastní školu, Lýkeion v Athénách Roku 322 př. n. l., po smrti Alexandra Velikého, byl Aristotelés v rámci reakce proti Alexandrovi obviněn z rouhání bohům a odsouzen, takže odešel do vyhnanství do Chalkidy, odkud pocházela jeho matka a kde v následujícím roce zemřel. Zachovala se jeho závěť s přáním, aby byl pochován vedle své ženy.

15


Stáhnout ppt "Víte ž e … Aristoteles napsal mimo jiné díla Fyzika, Mechanika, O vznikání a zanikání č i Meteorologie? Po staletí byl pova ž ován za naprosto nezpochybnitelnou."

Podobné prezentace


Reklamy Google