Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)"— Transkript prezentace:

1 Základní školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

2 Základní motto počínat si tak, abych neohrozil jiné
ani sám sebe a nezpůsobil škody na majetku a okolním prostředí, každý pak odpovídá za způsobenou škodu dle míry porušení povinnosti a dle platných zákonů.

3 Úvod Dodržování předpisů k zajištění
BOZP patří mezi základní povinnosti všech zaměstnanců, studentů a všech ostatních osob, které se zdržují s vědomím zaměstnavatele na pracovištích a absolvovaly toto školení.

4 Právní podklady BOZP Ústava ČR, Listina práv a svobod, směrnice rady ES - 89/331/EEC, občanský zákoník (OZ), zákoník práce (262/2006 Sb., část V. BOZP), vyhlášky Sbírky zákonů, české normy.

5 Zákoník práce – základní povinnosti zaměstnance
používání OOPP a dalších prostředků, neužívat alkoholické nápoje a ostatní návykové látky (povinnost se podrobit zjištění), oznamovat nadřízenému nedostatky a závady.

6 Zákoník práce – základní práva
zaměstnance právo na zajištění BOZP, informace o rizicích a opatřeních na zajištění BOZP, možnost odmítnout výkon práce, který ohrožuje zdraví a život jeho či ostatních.

7 Zákoník práce – základní povinnosti
zaměstnavatele práce v souladu se zdravotním stavem a schopnostmi, zajistit školení BOZP, ověřování, kontrola, zajistit OOPP, poskytnutí první pomoci, zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích (FBMI nekuřácká pracoviště).

8 (BP a technická zařízení)
Vyhláška ČÚBP č. 48/82 (BP a technická zařízení) základní požadavky k zajištění BP a technických zařízení (dokumentace, provoz, bezpečnostní označení, kontroly apod.), celoskleněná křídla dveří v rámu, komunikace pro pěší (min. šířka 1,1 metru), požadavky na BP v rámci několika prací a obsluh.

9 (BP s elektrickým zařízením)
Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 (BP s elektrickým zařízením) odborná způsobilost v elektrotechnice, dovolené činnosti, hrozící nebezpečí, zakázané činnosti, povinnosti, pro získání pouze akreditované kurzy, pro laiky platí ČSN Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními osobami bez elektrotechnické kvalifikace (také doporučení ČES).

10 velmi důležitá evidence a registrace úrazu.
Vyhl. č. 110/75 a č. 274/90 (pracovní úrazy) uvádí podrobnosti o pracovních úrazech, jejich evidenci, registraci a odškodňování, pro správnou klasifikaci nezbytná souvislost s plněním pracovních úkolů, souvislost s plněním pracovních úkolů NENÍ: cesta do zaměstnání a zpět, stravování, lékařské ošetření nebo vyšetření včetně cesty tam a zpět, pokud není konáno v objektu zaměstnavatele, nebo na příkaz zaměstnavatele, velmi důležitá evidence a registrace úrazu.

11 Pracovní podmínky žen a
mladistvých (ZP) práce zakázané všem ženám – zdvíhání a dopravování břemen (nad 15kg při ručním zvedání a přenášení, nad 50kg při dopravě na ručním kolečku (i rudlu)), mladistvé - pouze práce, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji a nenaruší rozvoj jejich tělesných a duševních schopností (NE přesčas a noc).

12 Bezpečnost práce s počítači
Rizika běžného uživatele z hlediska BOZP a vzniku nemoci z povolání: a) zvýšené namáhání očí - jas - blikání, b) elektromagnetické záření klasických monitorů, c) zátěž krční páteře (špatné sezení), existují ergonomická doporučení.

13 Důležité telefony univerzální tísňové volání 112,
záchranná služba , hasiči , policie ČR , městská policie , havarijní služba – plyn

14 Rozbor možných příčin úrazů na
pracovišti otevírání oken, jízda výtahem, otevírání dveří laboratoří směrem ven, prsty ve dveřních pantech, otevřená okna na chodbách a v laboratořích, houpání na židlích, nošení přístrojů ze skříní a do, stěhování obecně, nevhodné odkládání zavazadel, zachycení prstýnky, či řetízky o kliky, či jiné předměty, chování na exkurzích, či během přesunu na jiné pracoviště, tělesná výchova.

15 Pojištění pojištění zaměstnavatele,
pojištění za škody způsobené v občanském životě jednotlivců (okolo 500,- ročně, velmi výhodné a někdy i nutné - pedagogové).

16 První pomoc - lékárničky
na každém pracovišti musí být lékárnička, udržování a doplňování lékárniček, po celou pracovní dobu musí mít každý pracovník přístup k některé lékárničce, náplň lékárniček je přesně stanovena.

17 První pomoc – zásah elektrickým proudem
VYPROSTIT postiženého z elektrického obvodu pod napětím bezpečným a vhodným způsobem, zjistit zda je postižený při vědomí, zda dýchá, zda má hmatný tep, ošetřit poranění, pokud postižený nedýchá, pak umělé dýchání z plic do plic, není-li hmatný tep, pak nepřímá srdeční masáž (POZOR na vnitřní zranění), popř. kombinace obojího, zavolat lékaře, avšak oživovací úkony provádět až do příchodu lékaře.

18 První pomoc - popálení zachovat čistotu, nedotýkat se rány, neodstraňovat z rány zbytky oděvu nebo jiné předměty, popáleniny I. a II. stupně menšího rozsahu lze chladit čistou vodou (vodovod), popáleniny překrýt sterilní rouškou nebo přežehlenou tkaninou (prostěradlo apod.), opatření proti šoku (5T - ticho, teplo, tekutiny, tišení bolesti, transport).

19 První pomoc - krvácení bezprostředně stlačit krvácející cévu přímo v ráně nebo v tlakovém bodě, tlakový obvaz nebo zaškrcovadlo - občas (cca minut) na chvíli povolit zaškrcení x nedostatek prokrvení, podle možnosti znehybnit postiženou oblast, opatření proti šoku (5T - ticho, teplo, tekutiny, tišení bolesti, transport), stálá kontrola rány a stavu postiženého.


Stáhnout ppt "Základní školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)"

Podobné prezentace


Reklamy Google