Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)"— Transkript prezentace:

1 Základní školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

2 Základní motto počínat si tak, abych neohrozil jiné ani sám sebe a nezpůsobil škody na majetku a okolním prostředí, každý pak odpovídá za způsobenou škodu dle míry porušení povinnosti a dle platných zákonů.

3 Úvod Dodržování předpisů k zajištění BOZP patří mezi základní povinnosti všech zaměstnanců, studentů a všech ostatních osob, které se zdržují s vědomím zaměstnavatele na pracovištích a absolvovaly toto školení.

4 Právní podklady BOZP Ústava ČR, Listina práv a svobod, směrnice rady ES - 89/331/EEC, občanský zákoník (OZ), zákoník práce (262/2006 Sb., část V. BOZP), vyhlášky Sbírky zákonů, české normy.

5 Zákoník práce – základní povinnosti zaměstnance používání OOPP a dalších prostředků, neužívat alkoholické nápoje a ostatní návykové látky (povinnost se podrobit zjištění), oznamovat nadřízenému nedostatky a závady.

6 Zákoník práce – základní práva zaměstnance právo na zajištění BOZP, informace o rizicích a opatřeních na zajištění BOZP, možnost odmítnout výkon práce, který ohrožuje zdraví a život jeho či ostatních.

7 Zákoník práce – základní povinnosti zaměstnavatele práce v souladu se zdravotním stavem a schopnostmi, zajistit školení BOZP, ověřování, kontrola, zajistit OOPP, poskytnutí první pomoci, zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích (FBMI nekuřácká pracoviště).

8 Vyhláška ČÚBP č. 48/82 (BP a technická zařízení) základní požadavky k zajištění BP a technických zařízení (dokumentace, provoz, bezpečnostní označení, kontroly apod.), celoskleněná křídla dveří v rámu, komunikace pro pěší (min. šířka 1,1 metru), požadavky na BP v rámci několika prací a obsluh.

9 Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 (BP s elektrickým zařízením) odborná způsobilost v elektrotechnice, dovolené činnosti, hrozící nebezpečí, zakázané činnosti, povinnosti, pro získání pouze akreditované kurzy, pro laiky platí ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními osobami bez elektrotechnické kvalifikace (také doporučení ČES).

10 Vyhl. č. 110/75 a č. 274/90 (pracovní úrazy) uvádí podrobnosti o pracovních úrazech, jejich evidenci, registraci a odškodňování, pro správnou klasifikaci nezbytná souvislost s plněním pracovních úkolů, souvislost s plněním pracovních úkolů NENÍ: cesta do zaměstnání a zpět, stravování, lékařské ošetření nebo vyšetření včetně cesty tam a zpět, pokud není konáno v objektu zaměstnavatele, nebo na příkaz zaměstnavatele, velmi důležitá evidence a registrace úrazu.

11 Pracovní podmínky žen a mladistvých (ZP) práce zakázané všem ženám – zdvíhání a dopravování břemen (nad 15kg při ručním zvedání a přenášení, nad 50kg při dopravě na ručním kolečku (i rudlu)), mladistvé - pouze práce, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji a nenaruší rozvoj jejich tělesných a duševních schopností (NE přesčas a noc).

12 Bezpečnost práce s počítači Rizika běžného uživatele z hlediska BOZP a vzniku nemoci z povolání: a) zvýšené namáhání očí - jas - blikání, b) elektromagnetické záření klasických monitorů, c) zátěž krční páteře (špatné sezení), existují ergonomická doporučení.

13 Důležité telefony univerzální tísňové volání 112, záchranná služba 155, hasiči 150, policie ČR 158, městská policie 156, havarijní služba – plyn 159.

14 Rozbor možných příčin úrazů na pracovišti otevírání oken, jízda výtahem, otevírání dveří laboratoří směrem ven, prsty ve dveřních pantech, otevřená okna na chodbách a v laboratořích, houpání na židlích, nošení přístrojů ze skříní a do, stěhování obecně, nevhodné odkládání zavazadel, zachycení prstýnky, či řetízky o kliky, či jiné předměty, chování na exkurzích, či během přesunu na jiné pracoviště, tělesná výchova.

15 Pojištění pojištění zaměstnavatele, pojištění za škody způsobené v občanském životě jednotlivců (okolo 500,- ročně, velmi výhodné a někdy i nutné - pedagogové).

16 První pomoc - lékárničky na každém pracovišti musí být lékárnička, udržování a doplňování lékárniček, po celou pracovní dobu musí mít každý pracovník přístup k některé lékárničce, náplň lékárniček je přesně stanovena.

17 První pomoc – zásah elektrickým proudem VYPROSTIT postiženého z elektrického obvodu pod napětím bezpečným a vhodným způsobem, zjistit zda je postižený při vědomí, zda dýchá, zda má hmatný tep, ošetřit poranění, pokud postižený nedýchá, pak umělé dýchání z plic do plic, není-li hmatný tep, pak nepřímá srdeční masáž (POZOR na vnitřní zranění), popř. kombinace obojího, zavolat lékaře, avšak oživovací úkony provádět až do příchodu lékaře.

18 První pomoc - popálení zachovat čistotu, nedotýkat se rány, neodstraňovat z rány zbytky oděvu nebo jiné předměty, popáleniny I. a II. stupně menšího rozsahu lze chladit čistou vodou (vodovod), popáleniny překrýt sterilní rouškou nebo přežehlenou tkaninou (prostěradlo apod.), opatření proti šoku (5T - ticho, teplo, tekutiny, tišení bolesti, transport).

19 První pomoc - krvácení bezprostředně stlačit krvácející cévu přímo v ráně nebo v tlakovém bodě, tlakový obvaz nebo zaškrcovadlo - občas (cca 10 - 15 minut) na chvíli povolit zaškrcení x nedostatek prokrvení, podle možnosti znehybnit postiženou oblast, opatření proti šoku (5T - ticho, teplo, tekutiny, tišení bolesti, transport), stálá kontrola rány a stavu postiženého.


Stáhnout ppt "Základní školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)"

Podobné prezentace


Reklamy Google