Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AVANTGARDNÍ DIVADLO Mgr. Michal Oblouk ČESKÉ DRAMA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AVANTGARDNÍ DIVADLO Mgr. Michal Oblouk ČESKÉ DRAMA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ."— Transkript prezentace:

1 AVANTGARDNÍ DIVADLO Mgr. Michal Oblouk ČESKÉ DRAMA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

2 OSVOBOZENÉ DIVADLO vliv poetismu a dadaismu, inspirace m ě stskou lidovou zábavou (kabaret, cirkus, klaunství, filmová groteska) divadlo tv ů r č í (sep ě tí se životem, dialog s diváky) vzniklo r. 1925/1926 autorský typ divadla (zpo č átku divadelní sekce Dev ě tsilu), snaha odpoutat se od všech divadelních konvencí (oslabení d ě je, pásma komediálních scén nebo scénické básn ě ) režisé ř i Ji ř í Frejka (1904 – 1952) a Jind ř ich Honzl (1894 – 1956), který režíroval všechny hry Osvobozeného divadla autorská a herecká dvojice Ji ř í Voskovec a Jan Werich, jazzový komponista a klavírista Jaroslav Ježek v divadle hráli nap ř. Jind ř ich Plachta, František Filipovský, Ljuba Hermanová, Miloš Nedbal, Vladimír Šmeral aj.

3 OSVOBOZENÉ DIVADLO nejaktuáln ě jší hodnocení situace – improvizované dialogy p ř ed oponou (tzv. forbíny), p ř edscény mezi jednotlivými d ě jstvími – bezprost ř ední kontakt s publikem, propojení hledišt ě s jevišt ě m, aktuální reakce na spole č enské a politické události návaznost na italskou commedii dell´arte (improvizované dialogové výstupy) a tradici amerických filmových grotesek, V + W v hrách procházejí historií a sou č asností v roli lidových kumpán ů a komentují nešvary sou č ást text ů – moderní melodické a rytmické písn ě (Babi č ka Mary, David a Goliáš, Ezop a Brabenec, Stonožka, Klobouk ve k ř oví, Tmavomodrý sv ě t, Sv ě t pat ř í nám,…) r. 1938 divadlo ú ř edn ě zav ř eno, emigrace V+W+J do USA r. 1945 návrat do Č ech, r. 1948 Voskovec znovu emigroval, Werich obnovil n ě které premiéry Osvobozeného divadla v Divadle ABC (jeho novým partnerem se stává Miroslav Horní č ek) filmy V + W: Hej rup, Pudr a benzin, Peníze nebo život, Sv ě t pat ř í nám na odkaz Osvobozeného divadla navázala v 2. pol. 20. stol. divadla malých forem

4 JIŘÍ VOSKOVEC JAN WERICH JAROSLAV JEŽEK (1905–1981) (1905–1980) (1906–1942)

5 JIŘÍ VOSKOVEC herec, spisovatel a texta ř narodil se v Sázav ě jako Ji ř í Wachsmann studoval na gymnáziu v Praze, poté získal stipendium na Carnotov ě lyceu ve francouzském Dijonu, b ě hem studia navšt ě voval v Pa ř íži divadla a cirkusy r. 1926 spolu s Werichem vstoupil do Osvobozeného divadla, které pomocí humoru reagovalo na tehdejší politické a sociální problémy r. 1939 emigroval do USA, do Č eskoslovenska se vrátil až r. 1946, aby o dva roky pozd ě ji emigroval podruhé krátce žil ve Francii, r. 1950 se vrátil do USA žil v New Yorku, hrál zde v mnoha p ř edstaveních (i na Broadwayi) zem ř el v Kalifornii na infarkt

6 JAN WERICH filmový a divadelní herec, dramatik a filmový scenárista, významný p ř edstavitel mezivále č né divadelní avantgardy a povále č né č eské divadelní kultury, spisovatel narodil se v Praze na gymnáziu se seznámil s J. Voskovcem, se kterým vytvo ř il r. 1926 dvojici studoval práva na Karlov ě univerzit ě 2. sv ě tovou válku strávil v USA, kde se živil jako herec po r. 1948 p ů sobil v ř ad ě pražských divadel, v letech 1953 – 1961 byl ř editelem Divadla ABC (spolupráce s M. Horní č kem) r. 1963 mu byl ud ě len titul národní um ě lec zem ř el v Praze dílo: Fimfárum (kniha 17 humoristických pohádek, nap ř. Královna Kolob ě žka První, Lakomá Barka, T ř i veteráni), Italské prázdniny filmy: Císa řů v peka ř a peka řů v císa ř, Byl jednou jeden král, Až p ř ijde kocour, Pan Tau

7 HRY OSVOBOZENÉHO DIVADLA Vest pocket revue – Malá kapesní revue, sled hereckých výstup ů, hudebních a tane č ních č ísel a scének, vystupovali jako bíle nalí č ení klauni, kte ř í si povídají nejen mezi sebou, ale i s obecenstvem Caesar – protifašistické zam ěř ení, o nedostatcích demokracie, Hitler jako Caesar touží po válce Osel a stín - lidé se hádají o nesmyslné v ě ci, spor o poplatek za odpo č inek ve stínu osla, útok na nacistickou diktaturu Kat a blázen – kritika fašismu Balada z hadr ů - není zam ěř ena proti nacismu, má výrazný sociální kontext a je poctou F. Villonovi (francouzský st ř edov ě ký básník) Nebe na zemi – hrozba války Rub a líc – krize a fašismus T ě žká Barbora – téma kolaborace P ě st na oko – reakce na události r. 1938, lidé se odmítají pou č it z historie a neustále opakují jednu chybu

8 D 34 - č eské, levicov ě orientované divadlo -experimentální scéna založená E. F. Burianem v roce 1933/1934 -divadlo m ě nilo každý rok název – vždy písmeno „D“ + poslední dv ě č íslice letopo č tu -režisérský typ divadla (bez možnosti improvizace), cílem bylo d ě lat levicov ě, prokomunisticky orientované divadlo, jednalo se o první „divadelní družstvo“ – tzn. majetek pat ř il všem, všichni též rozhodovali -divadlo bylo r. 1941 gestapem zav ř eno, po válce bylo obnoveno pod názvem D 46 - hrálo zcela v komunistické režii prakticky pouze agita č ní hry -r. 1951 E. F. Burian p ř evedl divadlo pod Č eskoslovenskou armádu -po Burianov ě smrti bylo p ř ejmenováno na Divadlo E. F. Buriana, po velké p ř estavb ě v roce 1991 se zm ě nilo na sou č asné Divadlo Archa -lyrický a expresivní divadelní styl – propojení všech složek (text, mimika, hudba, scéna, tanec, sv ě tla) = jevištní syntetismus, využití recita č ní techniky výrazn ě rytmizovaného a melodicky p ř esného sborového p ř ednesu = voiceband (hlasová kapela) -repertoár: originální adaptace d ě l klasik ů (Moliére, Shakespeare), scénické realizace poezie (Máchov Máj) a prózy (Hašk ů v Švejk), montáže z lidové poezie a barokní lidové hry, hry sou č asník ů (Nezval, Brecht)

9 EMIL FRANTIŠEK BURIAN (1904 – 1959) -básník, publicista, zp ě vák, herec, hudebník, hudební skladatel, dramaturg, dramatik a význa č ný režisér -narodil se v Plzni -studoval v Praze konzervato ř -r. 1923 vstoupil do KS Č -v letech 1926 – 1927 spolupracoval s Osvobozeným divadlem, odkud po rozep ř ích s J. Honzlem spolu s J. Frejkou odešli a založili si vlastní Divadlo DA-DA -r. 1927 založil hudebn ě recita č ní soubor Voiceband -koncem roku 1933 založil divadlo D 34, kde uskute čň oval sv ů j program politicky vyhran ě ného levicového divadla – každý rok název divadla posouval o jedno č íslo -r. 1941 byl zat č en a zbytek války strávil v koncentra č ních táborech (Terezín, Dachau) -po válce p ů sobil jako poslanec, stal se jedním z p ř edních ú č astník ů komunistické kultury, byl jmenován národním um ě lcem -zem ř el v Praze za dosud nevyjasn ě ných okolností na selhání jater

10 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Osvobozen%C3%A9_divadlo http://cs.wikipedia.org/wiki/D34 http://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Franti%C5%A1ek_Burian http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=2 67 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=2 67 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Voskovec http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Werich http://www.osobnosti.net/video-jiri- voskovec.htm?video=288057 http://www.osobnosti.net/video-jiri- voskovec.htm?video=288057 http://www.spisovatele.cz/jan-werich http://www.ucps.cz/portal/cz/01-01-clanek.php?see_ID=880


Stáhnout ppt "AVANTGARDNÍ DIVADLO Mgr. Michal Oblouk ČESKÉ DRAMA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google