Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monitoring a reporting faktorů udržitelného rozvoje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monitoring a reporting faktorů udržitelného rozvoje"— Transkript prezentace:

1 Monitoring a reporting faktorů udržitelného rozvoje
Případová studie Monitoring a reporting faktorů udržitelného rozvoje 25. Října 2007

2 Profil Dobývání nerostných surovin: těžba a úprava hnědého uhlí a rekultivace (2 povrchové lomy, 1 hlubinný důl) Obchod s elektrickou energií (V největší „5“) Obchod s hnědým uhlím (33% trhu v ČR) Další obory (strojírenství, gumárenství, zemní práce) Počet zaměstnanců – přes 6 tisíc, Ústecký kraj Provozní (konsolidované) tržby 8,2 miliardy Kč. Nejvýznamnější společnosti: Czech Coal a.s. Mostecká uhelná a.s. Krušnohorské strojírny Komořany a.s., a další Východiskem pro volbu rozsahu reportingu je Core Business, místo působení, dosah vlivů a přínosy. Doslova od velkorypadla k elektrárně, sousední obci, kraji až po bezpečnostní či energetickou politiku státu. Klíčové jsou pro nás tyto oblasti podnikání. 2

3 Mapa dolů Lomy v hnědouhelné pánvi severních Čech BÍLINA ČSA VRŠANY
TEPLICE LITVÍNOV BÍLINA ČSA BÍLINA MOST VRŠANY Oblast Monitoringu je dána polohou hlavní průmyslové činnosti a vlivu na komunity CHOMUTOV LIBOUŠ Mostecká uhelná a.s. (Skupina Czech Coal) KADAŇ TUŠIMICE Severočeske doly a.s. (ČEZ) 3

4 Cíle ekonomické, environmentální a sociální odpovědnosti Skupiny:
Cíle CSR/UR Cíle ekonomické, environmentální a sociální odpovědnosti Skupiny: minimalizovat obchodní rizika pro zákazníky a dodavatele, která vyplývají z nejistoty dalšího vývoje environmentální a energetické legislativy a nepříznivého sociálního vývoje Mosteckého regionu dosáhnout obecně takových obchodních úspěchů, které budou dále vytvářet dostatečné finanční prostředky pro podporu projektů regionálního rozvoje, a to jak v rámci finanční podpory v rámci programů regionální spolupráce, tak zejména v sociální revitalizaci rekultivacemi obnovených území rozvoj monitoringu environmentálních dopadů a vytváření podmínek pro další snižování znečištění ovzduší, vody a produkce odpadu, dále rozvoj využívání a uskladnění látek vznikajících spalováním hnědého uhlí uvnitř společností Skupiny vytvářet podmínky pro další zvyšování bezpečnosti práce a rozvoj kvalifikace zaměstnanců. 4

5 CSR Monitoring Monitoring a CSR Corporate responsibility začíná tam,
kde existuje transparentnost… CSR Monitoring Vážené dámy, vážení pánové, Dovolte, abych vám představil naši praxi reportingu faktorů udržitelného rozvoje. Jsme přesvědčeni, že otevřená publikace dat o působení firmy v kontextu vývoje regionu a oboru, je společensky odpovědnější strategie, než oddělené zveřejnění údajů o „firemní filantropii“ a zaslání dat o vypouštěných emisích do registru znečišťovatelů. Každý, kdo se pokusí zpracovat vlivy a přínosy průmyslové činnosti se setkává s ohromným počtem značně proměnlivých dat a interpretací. Ať už jde o data ze samotné firmy, či od státních úřadů a nevládních organizací. Musíte zpracovat konkrétní empirické údaje, které původně vznikly za zcela jinými účely, v odlišných měřítcích a metodikách. Provádíte popis dynamického podnikatelského subjektu, přesto, pro srozumitelnost a srovnatelnost s daty státní správy, musíte být schopni sestavit smysluplné časové řady. V případě, že se vaše činnost odehrává v transformujícím se pohraničním regionu a v odvětví, které prochází obrovskou organizační restrukturalizací a technickou proměnou, musíte se ponořit do hloubky, k primárním pramenům. Doslova tam, kde ledovec ryje do dna. Reporting umožní najít pevné dno, od kterého se dobře odrazíte. Obrovskou odměnou pro firmu, která se k tomuto rozhodne, není jen ona estetická šlehačka plující po hladině – hezky graficky upravená Zpráva/Report. 1. První odměnou je rychle mobilizovatelná, zkušená, snadno komunikující skupina zaměstnanců i externistů. 2. Druhou odměnou je zvýšená schopnost komunikovat s odbornými kapacitami i s veřejností. 3. Třetí odměnou je schopnost kontextového vidění a připravenost na analýzu jakýchkoliv dat s různými interpretacemi vlivu vaší průmyslové činnosti. Nyní vás tedy zveme na hloubkový ponor – na seznámení s naší praxí reportingu. Monitoring a reporting faktorů udržitelného rozvoje skupiny Czech Coal 5

6 “Můžeme růst jen tak, jak nám naše okolí dovolí”
Hlavní cílové skupiny Principy Monitoringu UR vytváří vhodné prostředí pro systematickou komunikaci s hlavními zainteresovanými subjekty (stakeholders) zákazníci, dodavatelé, fin. instituce zaměstnanci státní správa a samospráva komunity nevládní organizace Na chvíli se přesuneme od metod reportingu k zaměření publikovaných dat. A v takovém případě, jsou pro nás nejvýznamnější zájmy budoucích uživatelů a čtenářů. Princip udržitelného rozvoje, je z hlediska popisu a analýzy společenské odpovědnosti firmy, ideální východisko. Plnohodnotně se zaměřuje, nejen na ekologii, ale především na ekonomickou a sociální dimenzi podnikání. Uchrání nás jak před ideologickou environmentalistickou redukcí, tak i před módní čistě propagandistickou „firemní filantropií“ v sociální oblasti. Princip udržitelného rozvoje rozšiřuje obsah, uživatele a čtenáře i mimo obchodní kruhy, k státní správě, samosprávě, neziskovým organizacím. Ostatně, zejména v uhelné energetice platí, že „Můžeme růst jen tak, jak nám naše okolí dovolí” “Můžeme růst jen tak, jak nám naše okolí dovolí” 6

7 Co je konkrétně program M.. UR?
Pojetí UR – Praxe a Reporting Praxe: Proměna vlivů průmyslové činnosti Obnova životního prostředí (snížení znečištění, rekultivace) - Restrukturalizace odvětví (těžba, zaměstnanost) Zlepšování pracovních a sociálních podmínek Rozvoj dialogu se zainteresovanými subjekty Podpora regionu (Regionální politika) Průběžný monitoring vlivů a přínosů Reporting faktorů UR - Výsledky monitoringu a diskuse se stakeholdery ( ) Metodické zpracování a publikace ZPRÁVY Nezávislé posouzení (KPMG, GRI) Princip udržitelného rozvoje se projevuje ve firemní praxi ve dvojím smyslu: Proměna vlivů /snižování produkce škodlivin = činnost směřující k udržitelnému rozvoji (snižování znečištění a zásahů do přírody, nárůst rekultivace, participace na sociokulturním a profesním rozvoji regionu, zkvalitňování podmínek pro zaměstnance) Podrobné údaje viz Zpráva Reporting – transparentní a komplexní popis výsledků společnosti v kontextu faktorů udržitelného rozvoje Zvýšení důvěryhodnosti, usnadnění komunikace se stakeholdery, rozvoj vnitřní komunikace, zavádění nového pohledu na činnost. Reporting měřitelně dokumentuje .. 7

8 Co je reporting UR Komplexní data a komentáře vlastní průmyslové a obchodní činnosti a jejích perspektiv“ v kontextu transformace oboru a regionálních vlivů. Na rozdíl od Výroční zprávy jde: - o „nefinanční indikátory“ - o popis činnosti společnosti v kontextu „okolí“ (komunity etc..) Nejde o marketingový nástroj vůči zákazníkům, ti jsou „jenom“ jednou skupinou z množiny čtenářů Je to i nástroj vnitřní změny a vnitřní komunikace Selekce údajů jen s ohledem na: - ochranu osobních dat, obchodních tajemství - ochranu citlivých dat „neobchodních“ stakeholderů - odbornou náročnost, význam pro zainteresované skupiny Motto: „Kde nejsou transparentní a srozumitelná data - tam není možná diskuse, kde neproběhla diskuse není důvěra, kde není důvěra není možná spolupráce/partnerství.“ Co konkrétně znamená reporting UR Komplexní data a komentáře vlastní průmyslové a obchodní činnosti a jejích perspektiv“ v kontextu transformace oboru v ČR a regionální vlivů a přínosů. Na rozdíl od Výroční zprávy jde: o „nefinanční indikátory“ o popis činnosti společnosti v kontextu „okolí“ (komunity etc..) Nejde o marketingový nástroj vůči zákazníkům, ti jsou „jenom“ jednou skupinou z množiny čtenářů Je to i nástroj vnitřní změny (KM) a vnitřní komunikace Z hlediska výběru dat je nutná selekce údajů pouze s ohledem na ochranu osobních dat obchodní tajemství ochranu citlivých dat „neobchodních“ stakeholderů (obcí o složení obyvatel, etn. Menšiny apod.) odbornou náročnost (když údaji nebude nikdo rozumět tak nemá smysl) význam pro zainteresované skupiny 8

9 Příklad Faktory udržitelného rozvoje Faktory udržitelného rozvoje
Ekologicky životaschopné Soc ? Env Soc ? Ekon Udržitelné Ekonomicky proveditelné Ekonomicky proveditelné Soc+Env+Ekon C.Soc.R Ekologicky životaschopné Udržitelné řešení? Sociálně žádoucí Udržitelné řešení? Udržitelné řešení Přítomnost Sociálně žádoucí Ekonomicky proveditelné Sociálně žádoucí „ekotopie“ Udržitelný rozvoj

10 Faktory udržitelného rozvoje a jejich měření
Příklad Faktory udržitelného rozvoje a jejich měření Konkrétní indikátory viz metodika GRI Udržitelnost ekonomická Ekonomický kapitál Udržitelný růst Ochrana kapitálu Odpovědnost za produkty Udržitelnost ekologická Udržitelnost sociální Zdraví, Vzdělání, Pracovní podmínky Sociální mobilita Subsidiarita Participace Lidský kapitál Přírodní kapitál Integrita ekosystému Biodiverzita Ochrana zdrojů Snižování emisí Sociální kapitál

11 Příklad Benchmarking a standardizace 11

12 Monitoring Monitoring 2003-2005
Zmapování vlivu činnosti na okolní komunity a jejich vývoj - Sociální faktory Environmentální faktory Ekonomické faktory Poznání stavu informovanosti obyvatel o činnosti skupiny Konzultace různých pojetí CSR a UR Capacity Building University a výzkumné ústavy Samospráva a státní správa participace na Strategii udržitelného rozvoje Ústeckého kraje Samotnému reportingu předcházel program Monitoring, díky němuž se pak rozhodlo, které údaje budou průběžně reportovány. Program MONITORING sociálních, environmentálních a ekonomických faktorů UR Monitoring v okolí/v sousedství skupiny - spočíval především v následujícím: Zmapování vlivu činnosti na okolní komunity a jejich vývoj (výzkumy universit) Sociální faktory (migrace, sociální stav komunit, socio-ekonomické rozvrstvení, životní strategie, územní podoba sociální stratifikace s ohledem na báňskou činnost) Environmentální faktory (efekt rekultivací a báňské činnosti, vnímání rizik obyvateli) Ekonomické faktory – podíl báňské činnosti a prostředků z nich plynoucích na rozvoji okolních obcí, význam pro zaměstnanost v okolních komunitách Poznání stavu informovanosti obyvatel o činnosti skupiny (naprostá většina lidí neví nic o třídění uhlí a managementu jakosti) Konzultace různých pojetí CSR a UR Capacity building – růst zkušeností, poznatků a spolupráce University a výzkumné ústavy (společné výzkumy semináře) Samospráva a státní správa (vzájemné poskytování relevantních dat) To umožňovalo i participovat na SURUK (Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje) 12

13 Monitoring a reporting
Základní prvky monitoringu a reportingu: zpětná vazba od zájmových skupin v sousedství „stakeholder engagement“, zejména pro „neobchodní partnery“: státní správa a její úřady, komunity, obce, VŠ, média publikace dat v měřítku v němž problémy vznikají a řeší se – tj. na úrovni obcí a jednotlivých akciových společností skupiny členové zájmových skupin – „stakeholders“ mohou participovat na struktuře a obsahu zprávy.

14 Monitoring a reporting
Základní přínosy monitoringu a reportingu: Vnitro-firemní přínosy: výborný dokument pro vnitrofiremní komunikaci – zaměstnancům zveřejňuje údaje dříve nedostupné, podporuje loajalitu a PR– zaměstnanci vědí jaké informace jsou „absolutně veřejné“ proces tvorby zaměstnance motivuje k novým diskusím a týmům Obchodními přínosy: Informace pro obchodní a strategické partnery a oborová sdružení (i EU) Významná pomůcka v marketingu (odlišení od konkurence a transparentnost) Problémy: Tím, že jsme takto transparentní, jsme často v hledáčku konkurence a nepřátelských zájmových skupin.

15 Příklad Plnění cílů CSR/UR ROK 1994 2006
15 ROK Těžba uhlí (miliony tun) ,7 15,7 Celkové vypouštěné emise (tuny) ,8 36,9 Rekultivovaná plocha předaná k užívání (ha) Celková plocha dotčená těžbou (ha) Počet zaměstnanců (v době vzniku spol., tj. listopad 1993) ROK Úrazová četnost (% z počtu zaměstnanců) 1,64 0,85 Absence z důvodu nemoci (% z celkového odpracovaného času) 6,7 4,8 Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb.

16 Projekty zvyšování environmentální a sociální odpovědnosti v MUS
16 Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb.

17 Příklad Reporting - rekultivace
MUS investovala více než 3 mld. korun do rekultivací v letech 1994 – 2005 Rekultivovaná plocha předaná k užívání, celkem: Celková plocha dotčená těžbou: 2 917 ha v 1994 ha v 1999 9 741 ha v 2005 5 599 ha v 2005 17 Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb.

18 Investice MUS do snižování emisí
Příklad Reporting - emise Investice MUS do snižování emisí Těžba uhlí (mil. tun) Vypouštěné emise (tuny) 22,7 379,8 18,7 16,1 22,5 19,0 1994 1994 1998 1998 2005 2005 18 Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb.

19 Péče o zaměstnance v MUS
Příklad Reporting – sociální ukazatele Péče o zaměstnance v MUS Úrazová četnost* Absence z důvodu nemoci** 6,4 6,2 1,43 1,33 5,7 5,1 4,6 1,03 1,03 1,07 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 * z počtu zaměstnanců v % ** % z celkového odpracovaného času 19 Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb.

20 Příklad Mapa komunit Oblast Monitoringu je dána polohou hlavní průmyslové činnosti a vlivu na komunity 20

21 Průměrný růst populace v % (1991= 0)
Příklad Reporting – sociální ukazatele Místní komunity Průzkum: regionálně nadprůměrný růst populace a rodinné výstavby v obcích na okraji těžby Průměrný růst populace v % (1991= 0) 12.65 průměr v obcích regionu mimo těžební oblasti (129 obcí) průměr v obcích v těžební oblasti (10 obcí) 7.95 4.66 3.16 2.25 -0.81 -2.02 -0.09 0 = 1991 1994 1997 2000 2003 21 Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb.

22 Příklad Reporting – regionální spolupráce 22
Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb.

23 Příklad Partnerství Jsme zakladatelem Vysoké školy finanční a správní, největší soukromé vysoké školy v ČR Most naděje – nadační fond, pomoc zejména sociálním, zdravotnickým a vzdělávacím zařízením. Prostřednictvím Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko jsme zapojeni do projektů Národního parku. 23 Zákazníky vyhledávaný partner pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb.

24 Závěr Zainteresované subjekty (stakeholders)
setkat se s jejich potřebami a očekáváními Smysluplné indikátory a data získané na základě komplexní metody reportingu Reporting a publikace indikátorů tj. Zpráva o udržitelném rozvoji dle GRI Stakeholder engagement svolení s činností dlouhodobá komparativní podnikatelská výhoda Cíle, které reporting a jeho publikace přináší… 24

25 Kontakt Czech Coal a.s. ww.czechcoal.cz
A: Jankovcova 1566/2b, Praha 7, Holešovice E: Stanislav Kužel GSM: E: 25


Stáhnout ppt "Monitoring a reporting faktorů udržitelného rozvoje"

Podobné prezentace


Reklamy Google