Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak umlít dobré kafe, aneb jak a kde publikovat?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak umlít dobré kafe, aneb jak a kde publikovat?"— Transkript prezentace:

1 Jak umlít dobré kafe, aneb jak a kde publikovat?
Petra Dědičová Ústřední knihovna VUT

2 Tipy k struktuře a vzhledu článku
Výběr časopisu, konference Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací … 2013 (zaměřeno na publikační výsledky) Co očekávat od recenzního řízení Ukázka vkládání článku do recenzního řízení Ukázka práce s databází WoS a Scopus

3 Co hledají editoři a recenzenti časopisů
Originalitu Relevantnost Postavení vaší práce Metodologie výzkumu Srozumitelnost, struktura a kvalita psaní Teoretické a praktické uplatnění Aktuálnost a relevance zdrojů/citací Mezinárodnost / globální zájem Dobrý nadpis, klíčová slova a dobře napsaný abstrakt

4 Formální stránka a struktura
TIMRAD Název Autoři Abstrakt Klíčová slova Úvod Metodologie Výsledky Diskuse nebo Závěr Poděkování Seznam použité literatury Přílohy 

5 Čtyři klíčové otázky Jaký problém budu studovat? (úvod)
Jak to budu dělat? (metody a materiál) Co jsem zjistil/a? (výsledky) Co to znamená? (diskuse) Východiska: Co je o problému známo? Co známo NENÍ? Jakou základní otázku si kladu? Co je NOVOU stránkou mého zkoumání? Jak zní odpověď na mou otázku? Jak moje studie doplní chybějící informace o problematice?

6 Nadpis Krátký a výstižný (max. 1-2 řádky)
Reflektující obsah článku a informativní Bez zkratek a technického žargonu Splňuje podmínky daného časopisu Vyvarujte se slov jako: A Study of…, Action of … Příklad: Action of Antibiotics on Bacteria (špatný nadpis) X Inhibition of Growth of Mycobacterium tubercolosis by Streptomycin (dobrý nadpis)

7 Autoři Konzistentnost vlastního jména ( Uvést všechny autory přispěli k výzkumu budou prezentovat výsledky Pořadí dle zásluh dle abecedy

8 Masaryk University, Faculty of Social Studies
Název instituce Masaryk University, Faculty of Social Studies

9 Abstrakt Splňuje podmínky daného časopisu
Zajímavý, pochopitelný, stručný, konkrétní Nehodnotí pouze informuje Neobsahuje zkratky a žargon, citace a odkazy na tabulky a obrázky v textu Obsahuje popis: problému, metody, hlavní výsledky a závěry

10

11 Klíčová slova Specifikují předmět výzkumu a hlavní téma článku
Používané výrazy, NE úplně obecné Neopakovat slova z názvu, použít synonyma Jednoslovné i víceslovné Splňují podmínky daného časopisu Důležité pro indexaci a vyhledání

12 Úvod Musí vzbudit zájem čtenářů Vyžaduje obecnost a detailnost
Publikovaný abstrakt nebo předběžná zpráva - ocitovat v úvodu Vysvětleny zkratky a specifické termíny Psán v přítomném čase Obsah: definice problému (hypotézy, popis) zasazení do kontextu (shrnutí výsledků jiných studií na dané téma) výzkumná metoda (základní popis, vysvětlit její volbu) cíle výzkumu

13 Materiály a metody Seznamte se s podmínkami daného časopisu
Vysvětlit použitou metodu Zdůvodnit její výběr Dílčí korky metody v chronologickém pořadí Umožnit replikovat experimenty nová metoda - detailní popis již použitá metoda - stručný popis s odkazy

14 Výsledky Souhrnný popis základních zjištění
Jasnost a srozumitelnost výsledků Zatím pouze data bez interpretace Data dílčí výsledky v textu větší počet dat – tabulka nebo graf Konkrétní výsledky formou tabulky/grafu (odkazujeme v textu na konkrétní tabulku: tabulka 1.2, ilustrace 10 apod.)

15 Diskuse Shrnutí, interpretace a kritické zhodnocení poznatků z výzkumu
Vždy v kontextu ostatních publikovaných prací (i s těmi v rozporu) Odpovědi na otázky položené v úvodu, vyjádření k hypotézám Stanoviska nesmějí přesáhnout tvrdá data Extrémní rozdíly nebo případná omezení nezamlčovat Vysvětlete teoretický/praktický přínos Vyvarujete se nepřesným vyjádření „higher temperature“

16 Závěr Neopakujte abstrakt Obecné a specifické závěry z vašeho výzkumu
Výčet možných užití vámi vyzkoumaných dat Doporučení pokračování výzkumu, nebo dalších experimentů Závěr a Diskuse může být jedena podkapitola

17 Seznam použité literatury
Seznamte se s podmínkami daného časopisu Vyvarujte se přílišnému autocitování Vyvarujte se přílišnému citování publikací pouze z vašeho regionu Přiměřené množství citací Co je v seznam literatury musí být i v textu

18 Citační manažery Citace PRO Zotero
Zotero EndNote Basic

19 Výběr časopisu Téma Prestiž časopisu Jazyk Cena
Hodnocení dle metodiky VaV v ČR

20 Metodika hodnocení VaV
Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platná pro léta 2013 až Pilíř I. Oborové hodnocení publikačních výsledků Výsledky druhu J (článek v odborném periodiku) a D (článek ve sborníku)

21 Čárkované publikace Jimp - časopisy Web of Science - Impakt Faktor
Jsc – časopisy Scopus – Scimago Journal Ranking Jneimp – časopisy ERIH Jrec – časopisy Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů D - sborníky v databázích Web of Science a Scopus

22 Procentní oborové limity
Skupina oborů Procentní limity pro jednotlivé druhy publikačních výsledků tj. Pilíř I. Jimp Jsc Jneimp Jrec B, C D 1 SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa 30% 13% 55% 2% 2 SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb 15% 53% 3 SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc 0% 40% 5% 4 TECHNICKÉ a INFORMATICKÉ VĚDY 65% 9% 26% 5 ZEMĚDĚLSKÉ VĚDY 93% 6 VĚDY O ZEMI 95% 7 MATEMATICKÉ VĚDY 92% 3% 8 FYZIKÁLNÍ VĚDY 100% 9 CHEMICKÉ VĚDY 10 BIOLOGICKÉ VĚDY 11 LÉKAŘSKÉ VĚDY

23 Obory a výsledky

24 Počty časopisů a pokrytí
Zdroj:

25 Journal Citation Reports
Kde hledat? nebo

26 Scopus Kde hledat? Časopisy na Scimago Journal Ranking:

27 ERIH Kde hledat?

28 Recenzované neimpaktované časopisy
Kde hledat?

29 Springer Journal Selector

30 Recenzní řízení Vložení článku do online systému
Zaslání na uvedený editora Zaslání tištěné kopie na uvedenou adresu

31 Ukázka vložení článku Časopis:

32 Výsledky rec. řízení Článek přijat bez zásadních výhrad (nutno provést autorskou korekturu) Článek vrácen k přepracování (má recenzní posudky) s tím, že s jeho publikováním redakce časopisu počítá Článek zamítnut – autor si vyžádá recenzní posudky pro poučení z nedostatků Připravte se na odmítnutí: Konferenční příspěvek % Impaktovaný časopis až 80%

33 Nejčastější důvody odmítnutí článku
Důvody pro odmítnutí příspěvku: Téma článku nemá význam v širším měřítku nebo nezapadá do tématu časopisu Absence novosti – článek popisuje rutinní analýzu pomocí známých metod Část Metody a materiál – příliš stručná, nejasná Článek popisuje ziskovou činnost nebo je limitovaného rozsahu Článek nerespektuje požadavky časopisu Článek se neodvolává na relevantní literární zdroje Špatná angličtina Další doporučení Autor nedoporučil správné recenzenty, nebo nedoporučil žádné Autor neadekvátně reagoval na požadavky recenzenta nebo nereagoval Autor znovu poslal do recenzního řízení neupravený článek Dávejte pozor na strukturu článku Dodržujte etické standardy

34 Etika Vyvarujte se následujícího: Falšování výsledků a dat
Plagiátorství včetně nesprávné citace, neoprávněného použití obrázků, dat, programů atd. Současné odeslání článku do dvou a více redakcí Odeslání článků bez vědomí všech spoluautorů Neodpovídající/neoprávněné přiznání finanční podpory Nepřiznání konfliktu zájmů Publikace již publikovaného Neodpovídající spoluautorství jedinců či upření spoluautorství

35 Časová osa přijetí článku
Ideální případ 3 až 3,5 měsíce

36 Článek ve sborníku Článek označen (Proceedings paper, Conference Paper, Conference Review) Sborník má přiděleno ISBN, případně ISSN i ISBN kód Minimální rozsah 2 strany Body 8 až 60

37 Článek ve sborníku SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings Web of Knowledge - Conference Proceedings Citation Index Thomson Reuters: Článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků

38 Autorům i uživatelům neomezený přístup k vědeckým informacím
Alternativa k tradičnímu publikování Většinou zrychlení publikačního procesu

39 Otázky ?

40 Doporučená literatura
HEATHER, S. (2012). Writing for Science and Engineering : Papers, Presentations and Reports. Burlington: Elsevier Science. ISBN: Dostupné z: DAY, R. a GASTEL, B. (2012). How to Write and Publish a Scientific Paper. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN ELSEVIER. (2012). Understending the Publishing Process. Elsevier. Dostupné z:  SPRINGER. (2013). Springer Journal Author Academy [online].  2013. Dostupné z: 

41 Použitá literatura BORCHARD, G. How to Publish a World Class Paper. Elsevier, ELSEVIER. Understending the Publishing Process. Elsevier. KRATOCHVÍL, J. Pravidla pro psaní odborného článku: interaktivní tutoriál [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit ]. ISBN: Dostupné z: MACHKOVÁ, R. Emerald in 2012 [online]. Praha: Emerald, 2012 [cit ]. Dostupné z: MAZÁČOVÁ, P. Jak psát a publikovat odborný text? [online]. 14. března 2014 [cit ]. Dostupné z: SKLENAŘÍK, Vl. Publikace v odborných časopisech [online]. 10. prosince 2012 [cit ]. Dostupné z: ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů 2012 [online]. 13. června 2012 [cit ]. Dostupné z: ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015 [online]. 19. června 2013 [cit ]. Dostupné z:

42 Děkuji za pozornost! dedicova@lib.vutbr.cz


Stáhnout ppt "Jak umlít dobré kafe, aneb jak a kde publikovat?"

Podobné prezentace


Reklamy Google