Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak umlít dobré kafe, aneb jak a kde publikovat? Petra Dědičová Ústřední knihovna VUT 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak umlít dobré kafe, aneb jak a kde publikovat? Petra Dědičová Ústřední knihovna VUT 1"— Transkript prezentace:

1 Jak umlít dobré kafe, aneb jak a kde publikovat? Petra Dědičová Ústřední knihovna VUT dedicova@lib.vutbr.cz 1 http://www.flickr.com/photos/olfiika/7831326514 /

2 Tipy k struktuře a vzhledu článku Výběr časopisu, konference Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací … 2013 (zaměřeno na publikační výsledky) Co očekávat od recenzního řízení Ukázka vkládání článku do recenzního řízení Ukázka práce s databází WoS a Scopus 2

3 Co hledají editoři a recenzenti časopisů Originalitu Relevantnost Postavení vaší práce Metodologie výzkumu Srozumitelnost, struktura a kvalita psaní Teoretické a praktické uplatnění Aktuálnost a relevance zdrojů/citací Mezinárodnost / globální zájem Dobrý nadpis, klíčová slova a dobře napsaný abstrakt 3 http://www.flickr.com/photos/57474170@N05/6055173367/

4 Formální stránka a struktura TIMRAD Název Autoři Abstrakt Klíčová slova Úvod Metodologie Výsledky Diskuse nebo Závěr Poděkování Seznam použité literatury Přílohy 4

5 Čtyři klíčové otázky Jaký problém budu studovat? (úvod) Jak to budu dělat? (metody a materiál) Co jsem zjistil/a? (výsledky) Co to znamená? (diskuse) Východiska: Co je o problému známo? Co známo NENÍ? Jakou základní otázku si kladu? Co je NOVOU stránkou mého zkoumání? Jak zní odpověď na mou otázku? Jak moje studie doplní chybějící informace o problematice? 5

6 Nadpis Krátký a výstižný (max. 1-2 řádky) Reflektující obsah článku a informativní Bez zkratek a technického žargonu Splňuje podmínky daného časopisu Vyvarujte se slov jako: A Study of…, Action of … Příklad: Action of Antibiotics on Bacteria (špatný nadpis) X Inhibition of Growth of Mycobacterium tubercolosis by Streptomycin (dobrý nadpis) 6

7 Autoři Konzistentnost vlastního jména (www.researcherid.com; http://orcid.org/)www.researcherid.comhttp://orcid.org/ Uvést všechny autory – přispěli k výzkumu – budou prezentovat výsledky Pořadí – dle zásluh – dle abecedy 7

8 Název instituce Masaryk University, Faculty of Social Studies 8

9 Abstrakt Splňuje podmínky daného časopisu Zajímavý, pochopitelný, stručný, konkrétní Nehodnotí pouze informuje Neobsahuje zkratky a žargon, citace a odkazy na tabulky a obrázky v textu Obsahuje popis: problému, metody, hlavní výsledky a závěry 9

10 10

11 Klíčová slova Specifikují předmět výzkumu a hlavní téma článku Používané výrazy, NE úplně obecné Neopakovat slova z názvu, použít synonyma Jednoslovné i víceslovné Splňují podmínky daného časopisu Důležité pro indexaci a vyhledání 11

12 Úvod Musí vzbudit zájem čtenářů Vyžaduje obecnost a detailnost Publikovaný abstrakt nebo předběžná zpráva - ocitovat v úvodu Vysvětleny zkratky a specifické termíny Psán v přítomném čase Obsah: – definice problému (hypotézy, popis) – zasazení do kontextu (shrnutí výsledků jiných studií na dané téma) – výzkumná metoda (základní popis, vysvětlit její volbu) – cíle výzkumu 12

13 Materiály a metody Seznamte se s podmínkami daného časopisu Vysvětlit použitou metodu Zdůvodnit její výběr Dílčí korky metody v chronologickém pořadí Umožnit replikovat experimenty – nová metoda - detailní popis – již použitá metoda - stručný popis s odkazy 13

14 Výsledky Souhrnný popis základních zjištění Jasnost a srozumitelnost výsledků Zatím pouze data bez interpretace Data – dílčí výsledky v textu – větší počet dat – tabulka nebo graf Konkrétní výsledky formou tabulky/grafu (odkazujeme v textu na konkrétní tabulku: tabulka 1.2, ilustrace 10 apod.) 14

15 Diskuse Shrnutí, interpretace a kritické zhodnocení poznatků z výzkumu Vždy v kontextu ostatních publikovaných prací (i s těmi v rozporu) Odpovědi na otázky položené v úvodu, vyjádření k hypotézám Stanoviska nesmějí přesáhnout tvrdá data Extrémní rozdíly nebo případná omezení nezamlčovat Vysvětlete teoretický/praktický přínos Vyvarujete se nepřesným vyjádření „higher temperature“ 15

16 Závěr Neopakujte abstrakt Obecné a specifické závěry z vašeho výzkumu Výčet možných užití vámi vyzkoumaných dat Doporučení pokračování výzkumu, nebo dalších experimentů Závěr a Diskuse může být jedena podkapitola 16

17 Seznam použité literatury Seznamte se s podmínkami daného časopisu Vyvarujte se přílišnému autocitování Vyvarujte se přílišnému citování publikací pouze z vašeho regionu Přiměřené množství citací Co je v seznam literatury musí být i v textu 17

18 Citační manažery Citace PRO http://citace.lib.vutbr.cz/ Zotero https://www.zotero.org/ EndNote Basic https://www.myendnoteweb.com/ https://www.myendnoteweb.com/ 18

19 Výběr časopisu Téma Prestiž časopisu Jazyk Cena Hodnocení dle metodiky VaV v ČR http://www.vutbr.cz/knihovny/podpora- publikovani http://www.fss.muni.cz/cz/site/vedaavyzkum/in dex.html 19

20 Metodika hodnocení VaV Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platná pro léta 2013 až 2015 http://www.vyzkum.cz Pilíř I. Oborové hodnocení publikačních výsledků Výsledky druhu J (článek v odborném periodiku) a D (článek ve sborníku) 20

21 Čárkované publikace 21 Jimp - časopisy Web of Science - Impakt FaktorWeb of Science Impakt Faktor Jsc – časopisy Scopus – Scimago Journal RankingScopus Jneimp – časopisy ERIHERIH Jrec – časopisy Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisůSeznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů D - sborníky v databázích Web of Science a Scopus

22 Procentní oborové limity Skupina oborů Procentní limity pro jednotlivé druhy publikačních výsledků tj. Pilíř I. JimpJscJneimpJrecB, CD 1 SPOLEČENSKÉ, HUMANITNÍ a UMĚLECKÉ VĚDY - SHVa 30%13%55%2% 2 SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVb 30%15%53%2% 3 SPOLEČENSKÉ VĚDY - SHVc 55%0%40%5% 4 TECHNICKÉ a INFORMATICKÉ VĚDY 65%0%9%26% 5 ZEMĚDĚLSKÉ VĚDY 93%0%5%2% 6 VĚDY O ZEMI 95%0%5%0% 7 MATEMATICKÉ VĚDY 92%0%3%5% 8 FYZIKÁLNÍ VĚDY 100%0% 9 CHEMICKÉ VĚDY 100%0% 10 BIOLOGICKÉ VĚDY 100%0% 11 LÉKAŘSKÉ VĚDY 100%0%

23 http://www.vutbr.cz/knihovny/podpo ra-publikovani/hodnoceni-vav Obory a výsledky

24 Počty časopisů a pokrytí 24 Zdroj: http://www.jisc-adat.com/adat/search_result.plhttp://www.jisc-adat.com/adat/search_result.pl

25 Journal Citation Reports Kde hledat? http://apps.webofknowledge.com/ http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ nebo http://knihovna.fss.muni.cz/ezdroje.php?podsekce= &ukol=3 http://knihovna.fss.muni.cz/ezdroje.php?podsekce= &ukol=3 25

26 Scopus Kde hledat? http://knihovna.fss.muni.cz/ezdroje.php?podse kce=&ukol=3 http://www.scopus.com Časopisy na Scimago Journal Ranking: http://www.scimagojr.com/journalrank.php http://www.scimagojr.com/journalrank.php 26

27 ERIH Kde hledat? https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/se arch.asp 27

28 Recenzované neimpaktované časopisy Kde hledat? http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsek ce=495942 28

29 Springer Journal Selector http://www.springer.com/authors/jou rnal+authors/helpdesk?SGWID=0- 1723213-12-817204-0 29

30 Recenzní řízení Vložení článku do online systému Zaslání na uvedený e-mail editora Zaslání tištěné kopie na uvedenou adresu 30

31 Ukázka vložení článku Časopis: 31

32 Výsledky rec. řízení Článek přijat bez zásadních výhrad (nutno provést autorskou korekturu) Článek vrácen k přepracování (má recenzní posudky) s tím, že s jeho publikováním redakce časopisu počítá Článek zamítnut – autor si vyžádá recenzní posudky pro poučení z nedostatků Připravte se na odmítnutí: Konferenční příspěvek 65-85% Impaktovaný časopis až 80% 32

33 Nejčastější důvody odmítnutí článku Důvody pro odmítnutí příspěvku: Téma článku nemá význam v širším měřítku nebo nezapadá do tématu časopisu Absence novosti – článek popisuje rutinní analýzu pomocí známých metod Část Metody a materiál – příliš stručná, nejasná Článek popisuje ziskovou činnost nebo je limitovaného rozsahu Článek nerespektuje požadavky časopisu Článek se neodvolává na relevantní literární zdroje Špatná angličtina Další doporučení Autor nedoporučil správné recenzenty, nebo nedoporučil žádné Autor neadekvátně reagoval na požadavky recenzenta nebo nereagoval Autor znovu poslal do recenzního řízení neupravený článek Dávejte pozor na strukturu článku Dodržujte etické standardy 33

34 Etika Vyvarujte se následujícího: Falšování výsledků a dat Plagiátorství včetně nesprávné citace, neoprávněného použití obrázků, dat, programů atd. Současné odeslání článku do dvou a více redakcí Odeslání článků bez vědomí všech spoluautorů Neodpovídající/neoprávněné přiznání finanční podpory Nepřiznání konfliktu zájmů Publikace již publikovaného Neodpovídající spoluautorství jedinců či upření spoluautorství 34

35 Časová osa přijetí článku Ideální případ 3 až 3,5 měsíce 35

36 Článek ve sborníku Článek označen (Proceedings paper, Conference Paper, Conference Review) Sborník má přiděleno ISBN, případně ISSN i ISBN kód Minimální rozsah 2 strany Body 8 až 60 36

37 Článek ve sborníku SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings Web of Knowledge - Conference Proceedings Citation Index Thomson Reuters: http://thomsonreuters.com/conference-proceedings- citation-index/ http://thomsonreuters.com/conference-proceedings- citation-index/ Článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků 37

38 Autorům i uživatelům neomezený přístup k vědeckým informacím Alternativa k tradičnímu publikování Většinou zrychlení publikačního procesu https://www.vutbr.cz/knihovny/podpora-publikovani/open-access 38

39 Otázky ? 39

40 Doporučená literatura HEATHER, S. (2012). Writing for Science and Engineering : Papers, Presentations and Reports. Burlington: Elsevier Science. ISBN: 978-0-010-98285-4. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=486065&lang=cs&site =ehost-live http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=486065&lang=cs&site =ehost-live DAY, R. a GASTEL, B. (2012). How to Write and Publish a Scientific Paper. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-67074-7. ELSEVIER. (2012). Understending the Publishing Process. Elsevier. Dostupné z: http://www.biggerbrains.com/understanding-the-publishing-process-in-elsevier-journalshttp://www.biggerbrains.com/understanding-the-publishing-process-in-elsevier-journals SPRINGER. (2013). Springer Journal Author Academy [online]. 2013. Dostupné z: http://www.springer.com/authors/journal+authors/journal+authors+academy?SGWID=0- 1726414-0-0-0http://www.springer.com/authors/journal+authors/journal+authors+academy?SGWID=0- 1726414-0-0-0 40

41 Použitá literatura BORCHARD, G. How to Publish a World Class Paper. Elsevier, 2012. ELSEVIER. Understending the Publishing Process. Elsevier. KRATOCHVÍL, J. Pravidla pro psaní odborného článku: interaktivní tutoriál [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit. 2012-25-10]. ISBN: 978-80-210-5922-1. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/ps11/pravidla/web/index.html http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/ps11/pravidla/web/index.html MACHKOVÁ, R. Emerald in 2012 [online]. Praha: Emerald, 2012 [cit. 2012-25-10]. Dostupné z: http://www.scribd.com/doc/111110626/Emerald-in-2012-Presentation- Czech?secret_password=1k4yrmfookcg6v3nm7f http://www.scribd.com/doc/111110626/Emerald-in-2012-Presentation- Czech?secret_password=1k4yrmfookcg6v3nm7f MAZÁČOVÁ, P. Jak psát a publikovat odborný text? [online]. 14. března 2014 [cit. 2014-31-03]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/rs_knihovnaffmu/jak-pst-a-publikovat-odborn-texthttp://www.slideshare.net/rs_knihovnaffmu/jak-pst-a-publikovat-odborn-text SKLENAŘÍK, Vl. Publikace v odborných časopisech [online]. 10. prosince 2012 [cit. 2014-31-03]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/KnihovnaUTB/publikace-v-odbornch-asopisechhttp://www.slideshare.net/KnihovnaUTB/publikace-v-odbornch-asopisech ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů 2012 [online]. 13. června 2012 [cit. 2012-25-10]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=650022 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=650022 ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015 [online]. 19. června 2013 [cit. 2013-12-08]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=685899 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=685899 41

42 Děkuji za pozornost! dedicova@lib.vutbr.cz 42


Stáhnout ppt "Jak umlít dobré kafe, aneb jak a kde publikovat? Petra Dědičová Ústřední knihovna VUT 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google