Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická legislativa a její budoucí proměna (novela energetického zákona se zaměřením na plynárenství) Ing. Jan Zaplatílek © 2007 Ministerstvo průmyslu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická legislativa a její budoucí proměna (novela energetického zákona se zaměřením na plynárenství) Ing. Jan Zaplatílek © 2007 Ministerstvo průmyslu."— Transkript prezentace:

1 Energetická legislativa a její budoucí proměna (novela energetického zákona se zaměřením na plynárenství) Ing. Jan Zaplatílek © 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

2  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 Cíl projektu NOEL ● Zpracování návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ● Pokud dojdou pracovní skupiny k závěru, že je třeba novelizovat i zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií nebo zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, rozšíří se cíl projektu i o novelizaci těchto zákonů

3  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Hlavní důvody zpracování projektu NOEL odstranit neaktuální a zastaralá ustanovení (např. postup při otevírání trhu s energetickými komoditami) a pojmy (např. chráněný zákazník) na základě zkušeností z dosavadního fungování doporučit změny a doplnění potřebných ustanovení analyzovat možnosti zjednodušení energetické legislativy implementovat ustanovení směrnic Evropské Komise a to zejména Směrnice 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny Směrnice 2006/32/ES energetické účinnosti a o energetických službách

4  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Zákon 458/2000 Elektřina Zákon 458/2000 Plyn Zákon 458/2000 Teplo Zákon 406/2000 o hospodaření s energií Obnovitelné zdroje energie Koordinační skupina Zákon 458/2000 Společná část Řídící výbor projektu Podpora projektu Hlavní koordinátor Struktura projektu NOEL

5  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Řídící výbor projektu NOEL Řídící výbor rozhoduje o ● změnách ve složení pracovních skupin a koordinační skupiny ● změnách cílů a/nebo harmonogramu projektu ● znění legislativních úprav v těch případech, kdy ani koordinační skupina nedospěla k dohodě ● řešení ostatních organizačních a technických problémů

6  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Zapojení zákazníků do přípravy novely EZ - plynárenství Únor 2007 – SVSE mohlo vyjádřit své návrhy na změnu textu stávajícího zákona Březen 2007 – SVSE mohlo vyjádřit svůj názor na vybrané problémové okruhy v oblasti plynárenství (operátor,přístup k PZP, regulace mezinárodního tranzitu,věcná břemena) Květen 2007 – SVSE byla pozvána na prezentaci pracovního návrhu novely a dostala možnost se k němu v celím rozsahu písemně vyjádřit Červen 2007 – projednání připomínek SVSE koordinační skupinou

7  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Nejvýznamnější navržené změny v oblasti plynárenství – I. ● změna rozsahu regulace v oblasti plynárenství ● změny ve složení účastníků trhu s plynem ● rozšíření oprávnění prodávat plyn i na výrobce plynu ● odstranění ustanovení textu zákona, která jsou v současnosti již neaktuální (chránění zákazníci, dodávky plynu od provozovatele distribuční soustavy, harmonogram otevírání trhu s plynem apod.)

8  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Nejvýznamnější navržené změny v oblasti plynárenství – II. ● zánik Bilančního centra ● změny v termínu vzniku ochranných a bezpečnostních pásem ● zavedení podrobností v oblasti bezpečnostního standardu dodávky plynu do textu zákona ● změny v rozsahu a podmínkách dodávky poslední instance v oblasti plynárenství ● zrušení omezení v oblasti dovozu a vývozu plynu

9  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Změny na jejichž provedení nebyl jednotný názor Zřízení operátora trhu s plynem, který by nebyl součástí provozovatele přepravní soustavy Přístup k podzemním zásobníkům plynu Zajištění dodávky poslední instance Schvalování či neschvalování Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu ze strany ERÚ Úhrada přeložek a plynovodních přípojek pro domácnosti do 50 m

10  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Řešení změn na jejichž provedení nebyl jednotný názor Zřízení operátora trhu s plynem, který bude jednotný pro odvětví elektroenergetiky i plynárenství Přístup k podzemním zásobníkům plynu bude sjednaný Zajištění dodávky poslední instance se bude řídit stejnými principy v elektroenergetice i plynárenství Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu bude schvalován ze strany ERÚ Úhrada přeložek a plynovodních přípojek pro domácnosti do 50 m zůstane zachována tak jako ve stávajícím EZ

11  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Zřízení operátora trhu s plynem, který bude jednotný pro odvětví elektroenergetiky i plynárenství Výhody: synergické efekty nezávislost snížení administrativní zátěže provozovatele přepravní soustavy zkušenosti Operátora trhu s elektřinou, a.s. s činností clearingového subjektu integrace činností Bilančního centra a operátora trhu Nevýhody odlišnosti trhu s plynem od elektroenergetiky zmařené náklady PPS a náklady na činnost společného operátora.

12  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Přístup k podzemním zásobníkům Výhody regulovaného přístupu: cena za službu podzemního uskladňování plynu odrážející skutečné náklady provozovatele podzemního zásobníku plynu stanovení podmínek přístupu k podzemním zásobníkům Nevýhody regulovaného přístupu: možné omezení investic do výstavby nových podzemních zásobníků plynu neřešení problému nedostatku skladovací kapacity, resp. nemožnosti jejího získání v rámci EU se regulovaný přístup k PZP uplatňuje pouze vyjímečně možnost stanovení příliš nízké regulované ceny

13  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu V současné době je v textu EZ (na základě schválení poslaneckého pozměňovacího návrhu) uvedeno, že Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu je schvalován provozovatelem podzemního zásobníku plynu. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon ukládá všem účastníkům trhu s plynem zároveň povinnost řídit se i Řádem provozovatele podzemního zásobníku plynu, je dále prakticky těžko udržitelné, aby tito respektovali de facto podnikový předpis.

14  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Zajištění dodávky poslední instance plynárenské společnosti celou dobu přípravy novely zákona prosazovaly zavedení výrazně odlišného principu této služby v odvětví plynárenství a odvětví elektroenergetiky

15  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Úhrada přeložek a plynovodních přípojek pro domácnosti do 50 m Doposud v EZ platí, že přeložku hradí ten, kdo její realizaci vyvolal a přípojku hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena. Naproti tomu Svaz měst a obcí již delší dobu prosazuje úhradu přeložek provozovatelem soustavy. Současný princip je ovšem uplatňován nejen v oblasti energetiky, ale i telekomunikací a jiných liniových staveb. Jeho porušení případnou akceptací návrhů prosazovaných SMO by tedy mělo nepříznivý dopad i do těchto oblastí a ve svých důsledcích by vyvolalo snahu masivně překládat uvedená zařízení s negativním dopadem na bezpečnost, spolehlivost, kvalitu dodávek a v neposlední řadě i – pokud by náklady na přeložky – i na cenu energií pro všechny konečné zákazníky. Pokud se jedná o snahu o uplatnění principu úhrady plynovodních přípojek do délky 50 m pro domácnosti distributorem, existuje zde zdánlivá analogie z oblastí elektroenergetiky, kde je tento princip uplatněn i legislativně. Elektřinu ovšem potřebuje každá domácnost, u plynu tomu tak není. Současně v EZ zavedený princip vede konečné zákazníky k tomu, aby racionálně uvažovali o zřízení přípojky pouze za účelem zvýšení tržní hodnoty své nemovitosti, aniž by měli zájem plynovodní přípojku skutečně využívat. To by vedlo k masivnímu nárůstu již dnes značného počtu nevyužívaných přípojek. Současně by to mělo za následek plné zahrnutí nákladů jak na využívané, tak i nevyužívané přípojky do regulovaných cen za distribuci plynu a zvýšení těchto cen by de facto uhradili všichni koneční zákazníci.

16  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Bodová novela 228 bodů /jeden bod může obsahovat od jedné věty do několika paragrafů) ke každému bodu je nutné napsat odůvodnění Body 1- 50 společná část Body 51 – 154 elektroenergetika Body 155 – 193 plynárenství Body 194 – 221 teplárenství Body 222 – 228 SEI, společná, přechodná a závěrečná ustanovení

17  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Energetická legislativa a její budoucí proměna (novela energetického zákona se zaměřením na plynárenství) Ing. Jan Zaplatílek © 2007 Ministerstvo průmyslu."

Podobné prezentace


Reklamy Google