Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dlouhodobý majetek Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dlouhodobý majetek Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785,"— Transkript prezentace:

1 Dlouhodobý majetek Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu cz, ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Klíčová slova dlouhodobý majetek, pořízení, ocenění, zdroje financování, opotřebení, odpisy, evidence, vyřazení

3 Dlouhodobý majetek význam
Majetek dlouhodobé povahy, který podnik potřebuje k provozování své činnosti nebo k finančním investicím. Zařazení majetku do DM má pro firmu zásadní význam, protože významně ovlivňuje výše daní. Tvoří majetek podniku spolu s majetkem oběžným. Slouží především k tomu, aby bylo kde a na čem vyrábět. Nemění svoji podobu, pouze se opotřebovává.

4 Dlouhodobý majetek se člení na:
hmotný nehmotný finanční HMOTNÝ NEHMOTNÝ FINANČNÍ

5 Hmotný dlouhodobý majetek
1. Budovy, haly, stavby Pozemky – bez ohledu na pořizovací cenu. Umělecká díla Sbírky a předměty z drahých kovů – bez ohledu na pořizovací cenu.

6 Hmotný dlouhodobý majetek
2. Movité věci, jejichž pořizovací cena je vyšší než Kč. Doba použitelnosti delší než jeden rok, např. stroje a zařízení.

7 Hmotný dlouhodobý majetek
3. Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, např. sad. 4. Základní stádo a tažná zvířata, např. plemenný býk. 5. Otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technické rekultivace, např. systém odvodnění pozemku.

8 Nehmotný dlouhodobý majetek
Jeho pořizovací cena je vyšší než Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok. Majetek dlouhodobé povahy nemá zpravidla materiální podstatu.

9 Nehmotný dlouhodobý majetek
Členění nehmotné výsledky software ocenitelná práva Goodwill ostatní nehmotný majetek zřizovací výdaje

10 Nehmotný dlouhodobý majetek
Nehmotné výsledky Výzkumné a odborné činnosti (receptury, technologické postupy, projekty). Jsou buď nakoupeny nebo vytvořeny pro opakovatelný prodej.

11 Nehmotný dlouhodobý majetek
Ocenitelná práva know-how – výrobně technické poznatky licence, patenty, autorská práva vydavatelská práva

12 Nehmotný dlouhodobý majetek
Goodwill síla značky, úroveň, značka, pověst neúčtuje se

13 Nehmotný dlouhodobý majetek
Zřizovací výdaje poplatky související se zakládáním, např. soudní a jiné poplatky náklady na pracovní cesty zakladatelů, odměny se zprostředkováním, mzdy atd. Jako zřizovací výdaje se účtují tyto náklady tehdy, přesáhnou-li částku Kč.

14 Finanční dlouhodobý majetek
Je to majetek, který podnikatel nepotřebuje ke své provozní činnosti (nepoužívá jej k výrobě). Tento majetek je určen k dalšímu zhodnocení a získávání kapitálu. Nakupuje se, aby přinesl další finanční výnos v podobě dividend, úroků, nebo proto, aby se výhodně prodal. 10 10 10

15 Finanční dlouhodobý majetek
Dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace jiných podniků). Umělecká díla a sbírky. Pozemky, které podnik nakupuje za účelem obchodování s nimi nebo za účelem vlastnictví. 10 10 10 10 10

16 Drobný dlouhodobý majetek
Doba použitelnosti více než 1 rok, pořizovací cena méně než Kč. Například: tabule, lavice, kopírka, počítač atd. Podnik se sám rozhodne, zda takový majetek zařadí do oběžného majetku nebo do dlouhodobého majetku. Drobný dlouhodobý majetek je náročnější na evidenci.

17 Pořízení dlouhodobého majetku
Základní formy: 1. Nákup pořizovací cena 2. Vlastní výroba cena ve vlastních nákladech 3. Darování reprodukční cena (určena znalcem) 4. Přeřazení z osobního užívání Pořízení

18 Pořízení dlouhodobého majetku
U pořizování staveb musí být navíc: Stavební povolení a projektová dokumentace, která se skládá z projektu a rozpočtu staveb. Dále musí být provedeny průzkumy základových půd z důvodu obsahu radonu. Pořízení

19 Ocenění dlouhodobého majetku
Dlouhodobý majetek se v souladu se zákonem oceňuje: pořizovací cenou reprodukční pořizovací cenou vlastními náklady. Ocenění Ocenění

20 Zdroje financování dlouhodobého majetku
1. vklady 2. zisk 3. odpisy 4. výnosy z vyřazení DM VLASTNÍ ZDROJE

21 Daňové odpisy Mají silnou finanční funkci.
VLASTNÍ ZDROJE Daňové odpisy Mají silnou finanční funkci. Snižují daňovou povinnost a zůstávají ve firmě. V podstatě jde poměrně o stabilní a jediný nezdaněný zdroj podniku, který slouží k postupnému shromažďování vlastních zdrojů, nutných pro pořizování nových investic.

22 Zdroje financování dlouhodobého majetku
Úvěr Bankovní úvěry, nebankovní úvěry, ale i úvěry od soukromých podnikatelů a investorů. Koupě na splátky Umožní platit postupně. Finanční leasing Řeší situaci nedostupnosti potřebného souhrnu peněžních prostředků. CIZÍ ZDROJE

23 Leasing Finanční ‒ dlouhodobý Je finanční pronájem s následnou
CIZÍ ZDROJE Finanční ‒ dlouhodobý Je finanční pronájem s následnou koupí hmotného majetku. Sepisuje se leasingová smlouva.

24 Leasing CIZÍ ZDROJE Operativní ‒ krátkodobý Jde o krátkodobý pronájem, kde DM pronajímáme na dobu určitou, po uplynutí doby se vrátí leasingové společnosti, např. jeřáb.

25 Další metody financování
Faktoring Forfaiting Franchizing 10 10 10 10

26 Faktoring Je finanční služba, spočívající v odkupu krátkodobých pohledávek. Z praktického hlediska se jedná o určitý druh překlenovacího úvěru. 10 10 10 10

27 Forfaiting Jedná se o odkup v budoucnu splatných středně a dlouhodobých pohledávek z dodavatelských úvěrů. Je jednou z forem financování tuzemského a mezinárodního obchodu. 10 10 10 10

28 Franchizing Je marketingový systém distribuce zboží, služeb nebo technologie, který je založen na těsné a nepřetržité spolupráci mezi právně a finančně samostatnými a nezávislými stranami. 10 10 10 10

29 Opotřebení dlouhodobého majetku
Podstatná část hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku se postupně opotřebovává, po určité době musíme tento majetek vyřadit. Opotřebení Opotřebení

30 Opotřebení dlouhodobého majetku
Pořizování, případně nahrazovaní opotřebovaného dlouhodobého majetku nazýváme reprodukcí dlouhodobého majetku. Hodnota opotřebení dlouhodobého majetku postupně přechází do ceny výrobků a služeb. Opotřebení Opotřebení

31 Opotřebení dělíme na: Fyzické výrobní nebo jinou činností přírodními vlivy (koroze apod.). Morální technický rozvoj vytváří dokonalejší DM vlivem růstu produktivity lze vyrobit levněji. Opotřebení Opotřebení

32 Odpisy Je částka, která vyjadřuje opotřebení majetku za určité období. Protože odpis představuje snížení ekonomického prospěchu (ve formě poklesu aktiv), jedná se o náklad. ODPISY

33 Odpisy Odepisování je metoda, jak rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období. Pořízení majetku tedy neovlivní výsledek hospodaření firmy hned, ale poměrně po celou dobu životnosti majetku. ODPISY

34 Dvojí odpisy Účetní odpisy Podnik si je stanovuje sám.
DAŇOVÉ Účetní odpisy Podnik si je stanovuje sám. Vyjadřují skutečnou míru opotřebení. Podnik stanoví podle míry opotřebení na každý dlouhodobý majetek odpovídající odpisovou sazbu v procentech.

35 Účetní odpisy Vychází z doby upotřebitelnosti dlouhodobého majetku. Nebo z celkového výkonu dlouhodobého majetku (např. automobilů). ÚČETNÍ

36 Odpisování na základě doby upotřebitelnosti
ÚČETNÍ ODPIS Odpisování na základě doby upotřebitelnosti

37 PŘÍKLAD Řešení Podnik zvažuje, že jeho nově postavená budova
obchodního domu bude mít upotřebitelnost 50 let a nové počítače 5 let. Řešení Odpisová sazba budovy obchodního domu = 100/50 = 2 % ročně Odpisová sazba počítače = 100/5 = 20 % ročně

38 ÚKOL Pořadové číslo Hmotný dlouhodobý majetek
Stanovte účetní odpisové sazby u následujících složek hmotného dlouhodobého majetku: Pořadové číslo Hmotný dlouhodobý majetek Doba upotřebitelnosti v letech Odpisová sazba v letech 1 Dálkové trubní vedení 20 100/20 = 5 % 2 Automobil dodávkový 4 3 Inventář 6 Stroje a zařízení oceláren 12

39 ŘEŠENÍ 5% 20 % 16,66 % 8,33 % Pořa dové číslo
Hmotný dlouhodobý majetek Doba upotřebitelnosti v letech Odpisová sazba v letech 1 Dálkové trubní vedení 20 5% 2 Automobil dodávkový 4 20 % 3 Inventář 6 16,66 % Stroje a zařízení oceláren 12 8,33 %

40 Odpisování podle výkonu Obecně platí:
ÚČETNÍ ODPIS Odpisování podle výkonu Obecně platí:

41 Řešení PŘÍKLAD ÚČETNÍ ODPIS Předpokládejme, že automobil ujede za dobu
životnosti 150 000 km. Pořizovací cena tohoto automobilu činila 600 000 Kč. Za první rok automobil ujel 30 000 km. Řešení Roční odpisy budou činit:  Kč : km x km = 120 000 Kč

42 ÚČETNÍ ODPIS ÚKOL Řešení Vypočítejte roční odpisy z předchozí úlohy
v případě, že se předpokládá celkový výkon za dobu životnosti 120 000 km a roční výkon 20 000 km  Řešení Kč : 120 000 km x 20 000 km = 100 000 Kč ÚKOL

43 Daňové odpisy Výpočet daňových odpisů musí podnik převzít ze zákona o daních z příjmů. To z toho důvodu, aby svým vlastním výpočtem odpisů spekulativně nesnižoval základ pro výpočet daně z příjmů. DAŇOVÉ

44 Daňové odpisy jsou uznatelným nákladem,
který snižuje daňovou povinnost a současně nesnižuje peněžní prostředky ve firmě. V ceně každého prodaného kusu jsou vždy odpisy započítány.

45 VSTUPNÍ CENA Účetní i daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku provádíme ze vstupní ceny.

46 Reprodukční pořizovací cena
VSTUPNÍ CENA Pořizovací cena zahrnuje kupní cenu plus náklady spojené s pořízením, např. náklady na přepravu, montáž, clo, cenu projektové dokumentace, průzkumných prací… Vlastní náklady při pořízení majetku ve vlastní režii, čili podnik si dlouhodobý majetek vyrobí sám. Reprodukční pořizovací cena odpovídá dnešní hodnotě na základě posudku soudního znalce.

47 Zůstatková cena Při výpočtech odpisů (zejména odpisů daňových) potřebujeme znát cenu zůstatkovou. Je to rozdíl mezi vstupní cenou daného dlouhodobého majetku a celkovou výší odpisů tohoto majetku. Souhrn odpisů za celou dobu odpisování se nazývá oprávky. Platí: vstupní cena – oprávky = zůstatková cena

48 PŘÍKLAD Řešení Vstupní cena automobilu je 100 000 Kč.
Roční odpisy činí 25 000 Kč. Stanovte oprávky a zůstatkovou cenu po třech letech odpisování. Řešení 100 000 Kč – (3 x 25 000) = 25 000 Kč oprávky = 75 000 Kč zůstatková cena = 25 000 Kč

49 ZVÝŠENÁ VSTUPNÍ CENA Je vstupní cena zvýšená o technické zhodnocení provedené vlastníkem. Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončení nadstavby přístavby rekonstrukce modernizace hmotného majetku.

50 Pokud je technické zhodnocení dokončeno nejpozději v prvém roce odpisování, tak se stává součástí vstupní ceny. Zvýšená vstupní cena je tedy součet vstupní ceny a technického zhodnocení dokončeného po prvém roce odpisování.

51 Zaokrouhlení Odpisy dlouhodobého majetku se
zaokrouhlují vždy na celé Kč nahoru. Nikoli matematicky. Tzn. že i kdyby výše odpisu byla 7 500,01 Kč, odpis se zaokrouhlí na 7 501 Kč.

52 Odpisy ze vstupní ceny

53 Řešení PŘÍKLAD Vypočítejte roční odpisy, jestliže
vstupní cena je 400 000 Kč a odpisová sazba činí 12,5 %. Řešení /100 x 12,5 % = Kč

54 Doba upotřebitel-nosti Zůstatková cena po dvou letech
Narýsujte do sešitu a doplňte: odpisové sazby v procentech roční odpisy zůstatkovou cenu po dvou letech odpisování ÚKOL DM Vstupní cena v tis. Kč Doba upotřebitel-nosti Odpisová sazba v % Roční odpisy v Kč Zůstatková cena po dvou letech Turbína 600 12 let 8,33 % 49 980 Budova 8000 30 let Náklad-ní auto 900 10 let Strojní vrtačka 30 6 let

55 Doba upotřebitel-nosti Zůstatková cena po dvou letech
ŘEŠENÍ DM Vstupní cena v tis. Kč Doba upotřebitel-nosti Odpisová sazba v % Roční odpisy v Kč Zůstatková cena po dvou letech Turbína 600 12 let 8,33333 50 000 Budova 8000 30 let 3,33333 Náklad-ní auto 900 10 let 10 90 000 Strojní vrtačka 30 6 let 1,66666 5 000 20 000

56 Metody daňového odpisování
DAŇOVÉ ODPISY Jsou dány zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, a slouží ke stanovení daně z příjmů. Odpisy provádí vlastník či osoba oprávněná hospodařit s majetkem státu. Dlouhodobý majetek je rozdělen do 6 odpisových skupin, podle doby předpokládané odpisování. Metody daňového odpisování Metoda rovnoměrného odpisování Metoda zrychleného odpisování

57 Degresivní odpisy (zrychlené)
Lineární odpisy (rovnoměrné) 1. rok se odepisuje menší částka a další roky pak stejně vysoká. Degresivní odpisy (zrychlené) V prvních letech se odepisují vyšší částky. Každý rok je jiný odpis, má sestupnou tendenci. Tato metoda je vhodná u majetku s delší životností, čím je starší, tím jsou náklady na údržbu a opravy větší. DAŇOVÉ DAŇOVÉ

58 DAŇOVÉ ODPISY PŘÍKLAD Dlouhodobý hmotný majetek je začleněn do
odpisových skupin podle životnosti. PŘÍKLAD V roce 2008 jsme pořídili laboratorní zařízení v hodnotě korun. Podle přílohy zákona o dani z příjmů je toto zařízení v 2. odpisové skupině, viz tab. č. 1.

59 Tabulka č. 1 ‒ doba odpisu Odpisová skupina Příklady
3 roky ruční mechanizované nářadí a nástroje 2 5 let motorová vozidla, většina strojního zařízení 3 10 let trezory, kovové konstrukce, lokomotivy 4 20 let budovy ze dřeva a plastů 5 30 let budovy, dálnice, silnice, nádrže 6 50 let budovy administrativní, obchodních domů, muzea, komplexy budov

60 Tabulka č. 2 ‒ sazby pro rovnoměrné odepisování
Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu 1 20 40 33 2 11 22,25 3 5,5 10,5 10 4 2,15 5,15 5 1,4 3,4 6 1,02 2,02

61 ŘEŠENÍ a) Lineární odpisy Postup výpočtu:
Laboratorní zařízení, které jsme zařadili do 2. odpisové skupiny, bude mít odpisovou sazbu v 1. roce odpisování 11 %, v dalších letech odpisování 22,25 %. Výše odpisu v 1. roce je 11/100 x Kč = Kč. Odpis ve 2.–5. roce je stejný (rovnoměrný) 22,25/100 x 120 000 Kč = 26 700 Kč x 4 = Kč ŘEŠENÍ

62 Tabulka č. 3 ‒ koeficienty pro zrychlené odepisování
Odpiso-vá skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování kn Pro zvýšenou cenu 1 3 4 2 5 6 10 11 20 21 30 31 50 51

63 b) Degresivní odpisy k₁ koeficient pro danou odpisovou skupinu
kn-n koeficient v dalších letech odpisování n počet let, během nichž byl již majetek odepisován Postup výpočtu

64 PŘÍKLAD Laboratorní zařízení, které jsme zařadili do 2. odpisové skupiny, bude mít odpisovou sazbu v 1. roce odpisování koeficient 5, v dalších letech odpisování koeficient 6. rok = Kč / 5 = Kč Zůstatková cena = Kč – Kč = Kč 2. rok = 2 x Kč / (6 – 1) = Kč Zůstatková cena = Kč – Kč = Kč 3. rok = 2 x Kč /(6 – 2) = Kč Zůstatková cena = Kč – Kč = Kč 4. rok = 2 x Kč/ (6 – 3) = Kč Zůstatková cena = Kč – Kč = Kč 5. rok = 2 x Kč/ (6 – 4) = Kč Zůstatková cena = 0 Kč ŘEŠENÍ

65 Nehmotný dlouhodobý majetek se odpisuje rovnoměrně bez přerušení.
Audiovizuální dílo 18 měsíců Software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje měsíců Zřizovací výdaje měsíců Ostatní nehmotný majetek 72 měsíců

66 EVIDENCE DM Pro každý DM podnik musí vystavit INVENTÁRNÍ KARTU, kde se zaznamenávají údaje od pořízení, odpisy až po vyřazení. EVIDENCE

67 EVIDENCE DM Karta dlouhodobého majetku obsahuje: Název Datum zařazení
 Vstupní cena  Způsob odpisování  Odpisovou skupinu  Datum a způsob vyřazení Jedenkrát za rok se provádí inventura, kontrola Karta DM

68 EVIDENCE DM Při pořízení DM navíc vypisujeme zápis o pořízení DM, při vyřazení pak zápis o vyřazení DM.

69 VYŘAZENÍ DM Vyřazení dlouhodobého majetku Likvidace Demolice Prodej Darování Převzetí do osobního užívání VY ŘA ZE NÍ DM

70 OTÁZKY Členění dlouhodobého majetku Pořízení dlouhodobého majetku
Ocenění dlouhodobého majetku Zdroje financování – vlastní zdroje Zdroje financování – cizí zdroje Opotřebení základní charakteristika Členění odpisů Účetní odpisy Daňové odpisy Evidence DM Vyřazení DM

71 Literatura SYNEK, Miroslav; KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. Praha : C. H. BECK, ISBN NOVOTNÝ, Zdeněk. Základy podnikové ekonomiky. Vydává a distribuci zajišťuje Obchodní akademie Břeclav, Odborné časopisy, měsíčníky: EKONOM Internet:


Stáhnout ppt "Dlouhodobý majetek Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785,"

Podobné prezentace


Reklamy Google