Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10BIOTOPŮ hana zemanová - 4.ročník zaka – 2007 – práce z předmětu péče o chráněná území přírody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10BIOTOPŮ hana zemanová - 4.ročník zaka – 2007 – práce z předmětu péče o chráněná území přírody."— Transkript prezentace:

1 10BIOTOPŮ hana zemanová - 4.ročník zaka – 2007 – práce z předmětu péče o chráněná území přírody

2 BIOTOP 1 slaniska inland salt marshes NPR slanisko u nesytu
rozloha 6,8 ha, západní stana rybníka nesytu, NPR od r.1992 geologický podklad tvoří svahové a říční písčitohlinité sedimenty obohacené o rozpustné minerální soli (chloridy a sírany), vyluhované z neogenních, málo propustných jílů. dalším zdrojem solí jsou sirné prameny v obci. charakteristický je hydrický režim: zjara podzemní voda vystupuje a zaplavuje tak terénní deprese, v létě půda do hloubky vysychá a praská. ohrožení: vyplavování solí z půdního profilu, následná sukcese a ruderalizace – potlačování halofytů změna vodního režimu management: v minulosti využíváno jako pastvisko po 1.světové válce rozoráno-pole-neúrodné-ponecháno ladem dnes pravidelné celoplošné seče, pastva ovcí a koz

3 slaniska inland salt marshes
slanisko u nesytu, říjen nesyt, říjen 2007

4 slaniska inland salt marshes
rostliny: puccinellia distans – zblochanec oddálený, scorzonera parviflora – hadí mord maloúborný, juncus gerardii – sítina gerardova, inula britannica – oman britský, festuca pseudovina – kostřava nepravá, crypsis aculeata – skrytěnka bodlinatá, heleochloa schoenoides – bahenka šášinovitá, triglochin maritima – bařička přímořská, aster tripolium subsp. pannonicus – hvězdnice slanistá panonská, plantago maritima subsp. ciliata – jitrocel přímořský brvitý, stipa pennata – kavyl ivanův, spergularia maritima – kuřinka obroubená, s. salina – kuřinka solná, carex secalina – ostřice žitná, taraxacum bessarabicum – pampeliška besarabská, bupleurum tenuissimum – prorostlík nejtenčí, samolus valerandii – solenka valeradnova aster tripolium ssp. pannonicus inula britannica – oman britský plantago maritima subsp.ciliata

5 BIOTOP 2 vřesoviště dry lowland and colline heaths
vřesovistě kraví hora rozloha 31ha, II.zóna NP podyjí rostlinná společenstva s keříčkovými porosty (dominuje calluna vulgaris), suché teplé stanoviště. nejde o primární společenstva: období středověké kolonizace – smýcen původní řídký listnatý les – pastviny - neustálé vypásání pokračující dodnes znemožnilo znovurozšíření dřevin – podmínilo vznik těchto cenných společenstev ohrožení: zarůstání dřevinami (často nepůvodní – robbinia pseudoacacia) obohacování dusíkem z atmosferických spadů absence pastvy management: PASTVA OVCÍ pro vřesoviště existenčně důležitá doplněna kosením nespasených vyšších trav pozitivní vliv má i sešlap

6 vřesoviště kraví hora u znojma, říjen 2007
vřesoviště dry lowland and colline heaths vřesoviště kraví hora u znojma, říjen 2007 calluna vulgaris celkový pohled směrem ke znojmu

7 vřesoviště kraví hora – národní park podyjí, říjen 2007
vřesoviště dry lowland and colline heaths vřesoviště kraví hora – národní park podyjí, říjen 2007

8 vřesoviště dry lowland and colline heaths
rostliny: calluna vulgaris – vřes obecný, gagea bohemica – křivatec český, pilsatilla grandis – koniklec velkokvětý, genista pilosa – kručinka chlupatá, orchis morio – vstavač kukačka, thymus praecox – mateřídouška časná, agrostis vinealis – psineček tuhý, avenella flexuosa – metlička křivolaká, carex humilis – ostřice nízká, festuca ovina – kostřava ovčí, genista pilosa – kručinka chlupatá, agrostis vinealis – psineček tuhý, rumex acetosella – šťovík menší živočichové: mantia religiosa – kudlanka nábožná, coronella austriaca – užovka hladká, lacerta viridis – ještěrka zelená thymus praecox calluna vulgaris crataegus monogyna

9 BIOTOP 3 jeskyně caves NPP chýnovské jeskyně živočichové:
objevena 1863, krasová oblast, bez krápníků, 8°c geologie: součást moldanubika – mladší horniny – krystalické hrubozrné vápence(mramory) a amfibolity hydrogeologie: voda důležitý tvořivý faktor, zdroj ani odtok nejsou přesně známy, teplota vody 8,7°c, průtok 6-9l/s živočichové: myotis natterer – netopýr řasnatý, m. myotis – netopýr velký, m. daubentoni – netopýr vodní, m. mystacinus – netopýr vousatý, m. bechsteini – netopýr velkouchý, m. brandti – netopýr brandtův, plecotus auritus – netopýr ušatý, eptesicus serotinus – netopýr večerní, barbastella berbastellus –netopýr černý oxychilus cellarius- sklenatka drnová, scoliopteryx libatrix – můra sklepní, triphosa dubitata – píďalka jeskyní, meta menardi – křižák temnostní

10 jeskyně caves rostliny: u ústí asperugo procumbens – ostrolist rozprostřený, asplenium ruta-muraria – sleziník routička, aurinia saxatilis – tařice skalní, chenopodium hybridum – merlík zvrhlý, hackelia deflexa – lopušík skolněný, lappula squarrosa – strošek pomněnkový, poa nemoralis – lipnice hajní, conophalum conicum – mřížkovec kuželovitý, leptobryum pyriforme – prutníček hruškovitý, seligeria spp. – kápěnka, tetrodontium brownianum – chudozubík brownův ohrožení: turistické aktivity v ústí jeskyní – táboření amatérské průzkumy spojené s výkopem jeskyních sedimentů vysoká návštěvnost – osvětlení a zvýšená teplota v okolí osvětlovacích těles způsobuje množení řas na povrchu horniny – ztráta typického vzhledu rušení přezimujících živočichů mimosezónní návštevností management: zamezení trampským výletním aktivitám a nepovolenému vstupu dodržování návštevní doby – ochrana přezimujících živočichů

11 jeskyně caves chýnovské jeskyně

12 jeskyně caves můra sklepní netopýr ušatý netopýr velký netopýr vodní

13 BIOTOP 4 vápnitá slatiniště calceous fens
plochá údolní i svahová prameništní rašeliniště, po celý rok zásobovaná vodou bohatou ionty ca, rašelinný horizont - značné množství minerálních částic. údolní slatiniště: často zazemněné tůňky a vodní nádrže, v nichž se vytvořily dnešní vrstvy jezerní křídy nebo jiných vápnitých sedimentů. ohrožení: povrchové odvodnění snížení hladiny podzemní vody čerpání podzemní vody (mineralizace) zarůstání (dřeviny, rákos) eutrofizace (hnojení) mechanické narušování (těžké stroje, zvěř) zalesňování management: kosení v pozdním létě odstranění náletových dřevin hrazení odvodňovacích struh

14 NPR hrabanovská černava u lysé nad labem
vápnitá slatiniště calceous fens NPR hrabanovská černava u lysé nad labem bývalé mělké jezero v křídových slínech vyplněné močály živenými vápenatými vodami, jedno z nejživotaschopnějších společenstev tohoto typu

15 vápnitá slatiniště calceous fens
rostliny: blysmus compressus – skřípinka smáčknutá, carex davalliana – ostřice davallova, c. hostiana – ostřice hostova, c. lepidocarpa – ostřice šupinoplodá, dactylorhiza incarnata – prstnatec pleťový, d. traunsteineri – prstnatec traunsteinerův, eleocharis quinqueflora – bahnička chudokvětá, eriophorum latifolium – suchopýr širolistý, gymnadenia densiflora – pětiprstka hustokvětá, juncus subnodulosus – sítina uzlíkatá, ligularia sibirica – popelivka sibiřská, liparis loeselii – hlízovec loeselův, molinia caerulea – bezkolenec modrý, orchis palustris – vstavač bahenní, pinguicula bohemica – tučnice česká, p. vulgaris – tučnice obecná, schoenus ferrugineus – šášina rezavá, s. nigricans – šášina načernalá, sesleria caerulea – pěchava slatinná,taraxacum sect. palustria – pampeliška "bahenní„, valeriana dioica – kozlík dvoudomý, v. simplicifolia – kozlík celolistý vstavač bahenní hlízovec loeselův skřípinka smáčknutá

16 BIOTOP 5 kontinentální zaplavované louky continental inudated meadows
nivy na dolních tocích velkých řek v teplých a suchých, kontinentálně laděných oblastech. půdy jsou hlinité až jílovité, dobře zásobené živinami, v létě vysýchající. nezbytným předpokladem pro rozvoj tohoto typu luk jsou pravidelné jarní záplavy. délka záplav - dle umístění porostu v terénu:   nejvýše položená místa - trvá jen krátce v období kulminace povodňové vlny mírné terénní sníženiny: zaplaveny od jara až do VI.-VII. ohrožení: absence pravidelných záplav dlouhodobé zatopení (úpravy bez možnosti odtoku vody) nekosení, ponechání pokosené hmoty na místě převod na ornou nebo lesní půdu přesetí komerční travní směsí management: pravidelné kosení (s odvozem pokosené hmoty) umělé povodňování

17 kontinentální zaplavované louky
continental inudated meadows louka na břeclavsku

18 kontinentální zaplavované louky
continental inudated meadows rostliny: allium angulosum – česnek hranatý, alopecurus pratensis – psárka luční, cardamine matthioli – řeřišnice matthioliho, c. acuta – ostřice štíhlá, carex disticha – ostřice dvouřadá, c. melanostachya – ostřice černoklasá, c. praecox – ostřice časná, c. vulpina – ostřice liščí, cnidium dubium – jarva žilnatá, eleocharis uniglumis – bahnička jednoplevá, festuca rupicola – kostřava žlábkatá, filipendula ulmaria subsp. picbaueri – tužebník jilmový picbauerův, gratiola officinalis – konitrud lékařský, inula britannica – oman britský, i. salicina – oman vrbolistý, iris sibirica – kosatec sibiřský, juncus atratus – sítina černavá, lathyrus palustris – hrachor bahenní, l. pratensis – hrachor luční, lotus glaber – štírovník tenkolistý, lychnis flos-cuculi – kohoutek luční, lysimachia nummularia – vrbina penízková, lythrum virgatum – kyprej prutnatý, poa palustris – lipnice bahenní, p. pratensis s. lat. – lipnice luční, potentilla reptans – mochna plazivá, pseudolysimachion maritimum – rozrazil dlouholistý, pulegium vulgare – polej obecná , ranunculus repens – pryskyřník plazivý, scutellaria hastifolia – šišák hrálovitý, serratula tinctoria – srpice barvířská, symphytum bohemicum – kostival český, s. officinale – kostival lékařský, teucrium scordium – ožanka čpavá, thalictrum flavum – žluťucha žlutá, t. lucidum – žluťucha lesklá, viola pumila – violka nízká, v. stagnina – violka slatinná ostřice štíhlá řeřišnice matthioliho louky v LVA

19 BIOTOP 6 aluviální psárkové louky alluvial alopecurus meadows
čerstvě vlhké zapojené luční porosty s dominantními trávami v zaplavovaných částech říčních a potočních náplavů na hlubokých, živinami dobře zásobených půdách od planárního po montánní stupeň. pravidelné záplavy zásobují půdu živinami. ohrožení: zarůstání nitrofilními druhy ruderalizace změna vodního režimu – regulace vodních toků převod na intenzivněji využívané vícesečné travní kultury management: pravidelné kosení (max. 2x ročně, odvoz posečené hmoty) možná jednorázová pastva (ne déle než 2 vegetační období) udržení vodního režimu

20 CHKO poodří, studénka. louky u petřvaldíku
aluviální psárkové louky alluvial alopecurus meadows CHKO poodří, studénka. louky u petřvaldíku

21 aluviální psárkové louky alluvial alopecurus meadows
rostliny: agrostis stolonifera – psineček výběžkatý, alopecurus pratensis – psárka luční, deschampsia cespitosa – metlice trsnatá, elytrigia repens – pýr plazivý, festuca pratensis – kostřava luční, glechoma hederacea – popenec obecný, holcus lanatus – medyněk vlnatý, lychnis flos-cuculi – kohoutek luční, lysimachia nummularia – vrbina penízková, poa pratensis s. lat. – lipnice luční, p. trivialis – lipnice obecná, potentilla reptans – mochna plazivá, ranunculus repens – pryskyřník plazivý, rumex crispus – šťovík kadeřavý, r. obtusifolius – šťovík tupolistý, sanguisorba officinalis – krvavec toten, symphytum officinale – kostival lékařský, taraxacum sect. ruderalia – pampeliška "lékařská„, trifolium hybridum – jetel zvrhlý metlice trsnatá psárka luční medyněk vlnatý pryskyřník plazivý

22 BIOTOP 7 mezofilní ovsíkové louky mesic arrhenatherum meadows
louky nížin a pahorkatin,vyskytují se na vyšších stupních aluviálních teras a na svazích, nejčastěji v blízkosti sídel živinami dobře zásobené půdy – převažuje arrhenatherum elatius živinami chudší půdy ve vyšších nadmořských výškách – převažuje festuca rubra ohrožení: přílišné hnojení rozorávání – převod na zemědělskou půdu, nebo naopak ponechání bez zásahu – zarůstání, ruderalizace pojezdy těžké mechanizace u vlhčích typů změny vodního režimu management: pravidelné sečení s odstraněním biomasy 1-2x ročně (v termínech od pol. V. do pol. VI. a od konce VII. do konce VIII.) často sečené porosty s dominantním ovsíkem je vhodné mírné vápnění a hnojení (hnůj). dopásání po první nebo druhé seči

23 velká nad veličkou, bílé karpaty
mezofilní ovsíkové louky mesic arrhenatherum meadows NPR zahrady pod hájem velká nad veličkou, bílé karpaty

24 mezofilní ovsíkové louky mesic arrhenatherum meadows
rostliny: achillea millefolium – řebříček obecný, a. pratensis – řebříček luční, agrostis capillaris – psineček obecný, arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený, avenula pubescens – ovsíř pýřitý, bromus hordeaceus – sveřep měkký, campanula patula – zvonek rozkladitý, cerastium holosteoides subsp. triviale – rožec obecný luční, crepis biennis – škarda dvouletá, dactylis glomerata – srha laločnatá, daucus carota – mrkev obecná, festuca pratensis – kostřava luční, f. rubra s. lat. – kostřava červená, galium album – svízel bílý, geranium pratense – kakost luční, heracleum sphondylium – bolševník obecný, knautia arvensis subsp. arvensis – chrastavec rolní pravý, k. kitaibelii – chrastavec kitaibelův, leucanthemum vulgare – kopretina bílá, pastinaca sativa – pastinák setý, poa pratensis s. lat. – lipnice luční, phyteuma orbiculare subsp. orbiculare – zvonečník hlavatý pravý, potentilla alba – mochna bílá, saxifraga granulata – lomikámen zrnatý, tragopogon orientalis – kozí brada východní, trifolium dubium – jetel pochybný, t. pratense – jetel luční,trisetum flavescens – trojštět žlutavý ovsík vyvýšený kopretina bílá kostřava čevená ovsíková louka

25 BIOTOP 8 NPP pastvisko u lednice rákosiny eutrofních stojatých vod
reeds beds of eutrophic still waters BIOTOP 8 NPP pastvisko u lednice rozloha 62,77 ha, vyhlášeno 9/1990 ekosystém nivního mokřadu dolního toku dyje, významná ornitologická lokalita strukturně jednoduchá vegetace s převahou mohutných bahenních travin dosahující výšky 2-3m ohrožení: vysoušení a převod na ornou půdu regulace vodních toků intenzivní obhospodařování rybníků spojené s kosením a vypalováním rákosin, vyhrnováním bahna a aplikací herbicidů šíření neofytů a rumištních rostlin management: udržování vysoké hladiny podzemní vody zajištění pravidelných záplav-řízené povodňování občasné ponechání porostů po jeden rok na nízké vodě (obnažený substrát umožňuje vyklíčení semen )

26 mokřad v NPR pastvisko u lednice, říjen 2007
rákosiny eutrofních stojatých vod reeds beds of eutrophic still waters mokřad v NPR pastvisko u lednice, říjen 2007

27 rákosiny eutrofních stojatých vod
reeds beds of eutrophic still waters rostliny: acorus calamus – puškvorec obecný, alisma plantago-aquatica – žabník jitrocelový, butomus umbellatus – šmel okoličnatý, calamagrostis canescens – třtina šedavá, calystegia sepium – opletník plotní,dryopteris cristata – kapraď hřebenitá, equisetum fluviatile – přeslička poříční, galium palustre s. lat. – svízel bahenní, glyceria maxima – zblochan vodní, iris pseudacorus – kosatec žlutý, lemna minor – okřehek menší, lycopus europaeus – karbinec evropský, lythrum salicaria – kyprej vrbice, molinia caerulea – bezkolenec modrý, peucedanum palustre – smldník bahenní, phragmites australis – rákos obecný, persicaria amphibia – rdesno obojživelné, p. hydropiper – rdesno peprník , p. minor – rdesno menší, ranunculus lingua – pryskyřník velký, rumex hydrolapathum – šťovík koňský, schoenoplectus lacustris – skřípinec jezerní, scutellaria galericulata – šišák vroubkovaný, sium latifolium – sevlák potoční, sparganium erectum – zevar vzpřímený , stachys palustris – čistec bahenní, typha angustifolia – orobinec úzkolistý, t. latifolia – orobinec širolistý katalog v mokřadu obnažené dno rákosová romantika

28 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod
Macrophyte vegetation of naturally eutrophic and mesotrophic still waters BIOTOP 9 stojaté až mírně tekoucí vody nížin a pahorkatin z části jde o vody přirozeného původu: mrtvá ramena řek, aluviální tůně a klidné úseky toků, ale i o rybníky s vyvinutou zonací jednotlivých typů vodní vegetace vodní režim vyrovnaný – nedochází k vysychání dno pokryto silnou vrstvou organického bahna a nerozloženého odpadu – pokročilejší fáze zazemňování ohrožení: vodohospodářské úpravy (omezení záplav, vysychání aluviálních vod) zasypání odpadem přerybnění, chov vodní drůbeže masovější rekreace silné znečištění vody, prosakování hnojiv ze zemědělské půdy kosení porostů vodních rostlin používání herbicidů

29 tůně u obce tři dvory u kolína, 2005
Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod Macrophyte vegetation of naturally eutrophic and mesotrophic still waters management: extenzivní hospodaření citlivá revitalizace snížení vlivu vodního hospodářství omezení používání herbicidů, pesticidů i hnojiv v okolí tůně u obce tři dvory u kolína, 2005 ohrožení: splavování chemických látek z okolních polí, klesající hladina podzemní vody – blízkost vodního zdroje kolína

30 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod
Macrophyte vegetation of naturally eutrophic and mesotrophic still waters rostliny: aldrovanda vesiculosa – aldrovandka měchýřkatá, batrachium aquatile – lakušník vodní, b. circinatum – lakušník okrouhlý, ceratophyllum demersum – růžkatec ostnitý, c. submersum – růžkatec bradavčitý, elodea canadensis – vodní mor kanadský, groenlandia densa – rdest hustolistý, hydrocharis morsus-ranae – voďanka žabí, lemna gibba – okřehek hrbatý, l. minor – okřehek menší, l. trisulca – okřehek trojbrázdý, myriophyllum spicatum – stolístek klasnatý, m. verticillatum – stolístek přeslenatý, najas marina – řečanka přímořská, n. minor – řečanka menší, nuphar lutea – stulík žlutý, n. pumila – stulík malý, nymphaea alba – leknín bílý, n. candida – leknín bělostný, nymphoides peltata – plavín štítnatý, persicaria amphibia – rdesno obojživelné, potamogeton acutifolius – rdest ostrolistý, p. compressus – rdest smáčknutý, p. crispus – rdest kadeřavý, p. friesii – rdest hrotitý, p. gramineus – rdest trávolistý, p. lucens – rdest světlý, p. natans – rdest vzplývavý, p. obtusifolius – rdest tupolistý, p. pectinatus – rdest hřebenitý, p. perfoliatus – rdest prorostlý, p. pusillus – rdest maličký, p. trichoides – rdest vláskovitý, salvinia natans – nepukalka vzplývající, spirodela polyrhiza – závitka mnohokořenná, stratiotes aloides – řezan pilolistý, trapa natans – kotvice plovoucí, utricularia australis – bublinatka jižní, u. vulgaris – bublinatka obecná, wolffia arrhiza – drobnička bezkořenná, zannichellia palustris – šejdračka bahenní kotvice plovoucí okřehek menší stulík žlutý

31 BIOTOP 10 boří les Panonské teplomilné doubravy na písku
Pannonian thermophilus oak forests on sand n BIOTOP 10 boří les rovinaté terény na vátých píscích nebo štěrkopískových pískových terasách, půdy – kambizemě – slabě kyselé, z jara vlhké, v létě silně vysychají světlé lesy s dubem letním (quercus robur) a bohatých bylinným patrem ohrožení: zavádění kultur (borovice, dub cer) invaze akátu (robinia pseudoacacia) přezvěření eutrofizace tracheomykózy management: obnova porostů se zachováním přirozené druhové skladby

32 Panonské teplomilné doubravy na písku
Pannonian thermophilus oak forests on sand n Carex fritschii Convallaria majalis rostliny: frangula alnus – krušina olšová, quercus robur – dub letníajuga reptans – zběhovec plazivý, asperula tinctoria – mařinka barvířská, betonica officinalis – bukvice lékařská, carex fritschii – ostřice fritschova, clinopodium vulgare – klinopád obecný, convallaria majalis – konvalinka vonná, dactylis polygama – srha hajní, dianthus superbus – hvozdík pyšný, festuca amethystina – kostřava ametystová, galium boreale subsp. boreale – svízel severní pravý, geranium sanguineum – kakost krvavý, iris variegata – kosatec různobarvý, laserpitium prutenicum – hladýš pruský, lysimachia vulgaris – vrbina obecná melampyrum pratense – černýš luční, molinia arundinacea – bezkolenec rákosovitý, m. caerulea – bezkolenec modrý, potentilla alba – mochna bílá, scrophularia nodosa – krtičník hlíznatý, serratula tinctoria – srpice barvířská, succisa pratensis – čertkus lučnítrifolium alpestre – jetel alpínský, valeriana stolonifera subsp. angustifolia – kozlík ukrajinský chlumní, veronica vindobonensis – rozrazil vídeňský

33 boří les u valtic, listopad 2007
Panonské teplomilné doubravy na písku Pannonian thermophilus oak forests on sand n boří les u valtic, listopad 2007

34 NPP randesvous - boří les
Panonské teplomilné doubravy na písku Pannonian thermophilus oak forests on sand n NPP randesvous - boří les

35 10 biotopů z okolí lednice a kolína
the end cast: hana zemanova katalog biotopu 10 biotopů z okolí lednice a kolína notebook internet guest star: daniel matějka v lednici, podzim 2007


Stáhnout ppt "10BIOTOPŮ hana zemanová - 4.ročník zaka – 2007 – práce z předmětu péče o chráněná území přírody."

Podobné prezentace


Reklamy Google