Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SDP Správa dopravních přestupků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SDP Správa dopravních přestupků"— Transkript prezentace:

1 SDP Správa dopravních přestupků
ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a Praha 4

2 Projekt „Bezpečná města“
Cíle projektu: zajistit účinnou a maximálně automatizovanou kontrolu dodržování dopravních předpisů monitorováním rychlosti vozidel jízdy na červenou výrazná příčina nehod v obcích vede často ke ztrátám lidských životů nebo dlouhodobým zdravotním následkům dosáhnout zvýšení kázně řidičů za pomocí informačních technologií bez nutnosti personálního navyšování stavu Policie ČR

3 SRN – Borken-Westfalen 27 měřičů, po 3 letech:
Poznatky ze zahraničí SRN – Borken-Westfalen 27 měřičů, po 3 letech: pokles počtu nehod z 330 na 133 počtu zranění z 221 na 94 počtu usmrcených z 24 na 5

4 Plzeň, srpen 2004 (1 měsíc)

5 Czech Radar a.s. založení 1. července 2004
realizace dopravně bezpečnostních projektů s využitím moderních technologií na území ČR zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zejména ve městech a obcích. Partneři: KPM Group s.r.o., Robot Visual Systems (SRN), ICZ a.s. síťová infrastruktura,… služby aplikace SDP -Správa dopravních přestupků

6 Komu je systém SDP určen
Správním orgánům městských a magistrátních úřadů, řešících dopravní přestupky v rámci dopravně správních agend Kompetence řešit dopravní přestupky přísluší úřadům všech obcí „s rozšířenou působností“ Posílení role Městské policie (po vstoupení novely zákona 361/2000 Sb. v platnost)

7 Možnosti systému SDP Evidence dopravních přestupků a správa řízení
Zjištění provozovatele vozidla a generování předvolání k vysvětlení Podpora korespondenčního řešení přestupku se řidičem vozidla (bez nutnosti osob. projednání) Generování příkazu uložení pokuty, kontrola nabytí právní moci Podpora vedení spisů v souladu se správním a spisovým řádem (vazba na spisovou službu) Generování protokolu o úředním měření Zajištění vazby na účtování a vymáhání úhrady pohledávky (pokuty) Možnost generování dalších souvisejících dokumentů (minimalizace rutinní práce)

8 Výchozí podmínky legislativy
Systém SDP je realizován v souladu s platnou legislativou. Vychází zejména z těchto legislativních dokumentů: Zákon 200/1990 Sb. o přestupcích, zejména z odst. § 22 Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, mj.: § Působnost ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a policie Správní řád (v současné i novelizované podobě) Současný: zákon 71/1967 Sb. Nový (od ) 500/2004 Sb. Vyhláška 231/1996 Sb. MV ČR § 1 Paušální částka nákladů řízení o přestupcích Zákon 314/2002 Stanovení obcí s rozšířenou působností Zákon 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, mj. § 4 Registr silničních vozidel § 5 Centrální registr silničních vozidel Vyhláška 243/2001 Sb. MDS o registraci vozidel

9 Schéma architektury systému

10 Architektura systému WWW klient na pracovišti zákazníka
Jedno nebo více běžných výkonnějších PC s WWW prohlížečem (např. MSIE) Běžně zabezpečená konektivita do Internetu (alespoň 128 kbit/s) Alespoň jedna disponibilní tiskárna (laserová) Centrální servery WWW server Aplikační a databázový server Jsou umístěny v zabezpečeném hostingovém centru Pracují v nepřetržitém režimu s vysokou dostupností (zdvojení serverů)

11 Charakteristika produktu
Předmětem dodávky jsou služby aplikace SDP, nikoliv produkt Stávající praxe v řešení dopravních přestupků je odlišná v jednotlivých městech omezeně použitelná pro případ zpracování elektronických protokolů o dopravních přestupcích je ovlivňována změnami v legislativě Služby jsou proto konfigurovány a přizpůsobeny konkrétním požadavkům daného zákazníka (=úřadu města)

12 Způsob poskytování služeb
Služby jsou poskytovány formou outsourcingu ICZ je na základě smlouvy Provozovatelem aplikace (inf. systému) Zpracovatelem dat Je použita moderní třívrstvá architektura systému Klient – WWW server – aplikační a databázový server Komunikace je realizována zabezpečenými komunikačními kanály nad Internetem

13 Zabezpečení systému Na pracovištích zákazníků Při komunikaci s centrem
Pouze uživatelské rozhraní nejsou ukládána žádná aplikační data Identifikace a autentizace uživatelů Přihlašovacím jménem a heslem nebo (podle požadavku zákazníka) S využitím elektronických certifikátů a PKI (Public Key Infrastructure) Uložení privátní klíčů volitelně: V úložišti prohlížeče chráněny heslem Na čipové kartě Při komunikaci s centrem Výhradně šifrovanými komunikačními kanály (komunikační protokol HTTPS)

14 Ochrana osobních údajů
Při práci s daty v systému SDP je uplatněno bezpodmínečné plnění všech bezpečnostních požadavků, vyplývajících ze zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uplatní se při ukládání dat v datové základně (s využitím prostředků databázového systému) Při přístupu k datům na straně dodavatele služby a na straně zákazníka Při přenosech dat mezi centrem a klienty Při zálohování a archivaci dat Zákazníkům (měst.úřadům) je umožněn pouze přístup ke svým vlastním datům

15 Dodávka služeb Administraci centrálních serverů a služeb zajišťuje ICZ a.s. Garantovaná dostupnost a úroveň kvality služeb (SLA) Služby help-desk a hot-line Zajištění společných centrálních služeb Přebírání elektronických protokolů o přestupcích zabezpečeným kanálem z centra TRAFFIDESK Správa centrálních rozhraní (zprostředkování dotazů do centrálního registru motorových vozidel) Konfigurace služeb podle potřeb daného zákazníka Na základě analýzy a dílčího specializovaného projektu !

16 Dodávka služeb Požadavky na straně zákazníka
Pouze pracovníci, zabývající se řešením dopravních přestupků Pracovník spolupracující s ICZ při údržbě číselníků specifických pro daného zákazníka – správce aplikace provádí např. správu údajů o podmínkách měření, správu uživatelů a čísel jednacích U zákazníka pro SDP není potřeba systémový administrátor, databázový specialista apod. !!!

17 Předpoklady implementace produktu
Předpokladem nasazení produktu u nového zákazníka je: Analýza specifik zákazníka Analýza stávajícího způsobu zpracování přestupků Právní názor daného odběratele na způsob řešení přestupků dokladovaných fotografií Analýza rozhraní na další systémy Specializovaný projekt sortimentu a konfigurace dodávaných služeb Pilotní provoz Cena implementačních prací dodavatele je součástí ceny následně poskytovaných služeb

18 Problematika řešení dopravních přestupků zjištěných radarem
Legislativní stránka Problém při ztotožnění řidiče s dopravním přestupkem – možnost krytí řidiče provozovatelem Nemožnost použití faksimilie podpisu na dopisech ve správním řízení Praktická nepostižitelnost zahraničních řidičů Výkon správního řízení Problematická vymahatelnost pokut, zejména u vozidel registrovaných jinde Personální nároky na správní řízení nad rámec kapacitních možností úřadu – problém zvýšení stavu Legislat.zábrany pro automatické řešení přestupků Nutnost osobního předvolání k vysvětlení - souhlas s uložením pokuty podepsaným prohlášením (§150 odst. 5 nového správního řádu) nebo čestné prohlášení Automaticky generované dokumenty nutno podepisovat ručně

19 Systém je založen na následující základní postupné konverzi objektů:
Funkční princip SDP Systém je založen na následující základní postupné konverzi objektů: Podnět – elektronický protokol o přestupku (soubor .biff) Přestupek – souhrn informací dokladující místo, datum a čas, skutkovou podstatu a další okolnosti přestupku Řízení – souhrn informací o způsobu a postupu řešení přestupku – řízení může zahrnovat více souvisejících přestupků

20 Příklad postupu řízení
Ověření náležitostí a průkaznosti informací o přestupku Řízení je založeno, přiřazeno Č.j. Je zjištěn provozovatel vozidla Uživatel rozhodne o nastavení typu řízení „R“ Je vygenerován dokument „Výzva k podání vysvětlení“ provozovateli vozidla, ke kterému je současně připojen formulář čestného prohlášení řidiče, že není pochybnosti o tom, že se přestupku dopustil …. pokračování

21 Příklad postupu řízení (pokračování)
Pokud ve stanovené lhůtě obdrží správní orgán (uživatel) podepsané čestné prohlášení od řidiče, potom je možno přestupek vyřešit v příkazním řízení Pokud uživatel tuto možnost zvolí přes WWW rozhraní, potom je vygenerován dokument „Rozhodnutí v příkazním řízení“ (Příkaz uložení pokuty) a příkazní řízení pokračuje běžným způsobem V ostatních případech řízení pokračuje standardním postupem (shodným s řízením typu „P“) předvoláním provozovatele /vlastníka vozidla, zjištěním řidiče a následným standardním přestupkovým řízením s projednáním Kontrola nabytí právní moci, kontrola plnění uložených sankcí Podporována i možnost uložit pokutu okamžitě v příkaz-ním řízení (s přiložením peněž.poukázky a důkaz.foto)

22 Ukázka systému SDP

23 Ukázka SDP - Detail přestupku

24 Ukázka SDP - Fotodokumentace přestupku

25 Ukázka SDP – Fotodokumentace RZ

26 Ukázka SDP – Správa řízení

27 Alternativy architektury systému
Pro zákazníka mohou být konfigurovány další služby jako např.: Zajištění automatizovaných vazeb na spisovou službu Zajištění automatizovaných vazeb na informační systém zákazníka pro vymáhání pokut (např. v rámci obecné správy přestupků) Zajištění vazby přímo na ekonomický systém pro generování pohledávek Zajištění vazeb na další centrální systémy (registr motorových vozidel, registr řidičů, Česká pošta -PostServis, pojištění vozidel, apod.)

28 Přínosy systému SDP Zvýšení bezpečnosti silničního provozu využitím bezobslužných kontrol Zvýšení efektivnosti práce správních orgánů automatizovanou podporou přestupkového řízení Možnost výrazného navýšení počtu vyřešených přestupků bez nutnosti personálního posílení správního orgánu Náklady na provoz systému SDP kryty příjmem z úhrady pokut (dáno obchodní politikou dodavatele)

29 Závěr Zajišťování bezpečnosti silničního provozu je proces
Neexistuje zázračná krabice/produkt, jehož jednorázovým zakoupením se bezpečnost zajistí či zvýší Je nutno tento proces soustavně sledovat a zlepšovat K tomu je vhodné využívat i moderních technologií (informační a komunikační technologie, SOA – Service Oriented Architecture, WWW Internet,…) tj. např. produkt SDP

30 Kdo je ICZ ? Charakteristika ICZ a.s.
Dodavatel informačních systémů a služeb pro veřejnou a státní správu Dlouholeté zkušenosti s řešením zabezpečení přenosu informací Systémový integrátor (Top 10) Spolupráce s renomovanými dodavateli špičkových informačních technologií Optimální dodavatel služby tohoto typu Dokonalá znalost specifiky městských úřadů Zajištěna ochrana osobních dat Poskytování služeb help desk a hot-line našim zákazníkům 24 hodin denně Řešení šitá na míru zákazníkům


Stáhnout ppt "SDP Správa dopravních přestupků"

Podobné prezentace


Reklamy Google