Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evidence příjmů a výdajů FO a odpisy, osobní vklad a výběr podnikatele do a z majetku firmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evidence příjmů a výdajů FO a odpisy, osobní vklad a výběr podnikatele do a z majetku firmy."— Transkript prezentace:

1 Evidence příjmů a výdajů FO a odpisy, osobní vklad a výběr podnikatele do a z majetku firmy

2 Podnikatel fyzická osoba vede tzv. daňovou evidenci příjmů a výdajů – dříve jednoduché účetnictví Je právně upraveno Zákonem o dani z příjmu (není tedy účetnictvím) používají ji fyzické osoby podnikatelé používá pojmy výdaje a příjmy daňový základ je vyčíslen ze skutečně obdržených příjmů a zaplacených výdajů (až na výjimky: odpisy a dlouhodobý investiční majetek) evidenci lze vést i ručně, popř. použitím např. Excelu, jednoduchý SW volně ke stažení

3 Daňová evidence Od r. 2004 – jedná se o prostou evidenci příjmů a výdajů podnikatelů zjednodušenou na soupis položek ovlivňujících základ daně. Daňová evidence je určená pro drobné podnikatele, kteří nejsou zapsaní v obchodním rejstříku a jejich roční obrat nepřesáhl 25 mil. Kč. Kromě vedení příjmů a výdajů musí vést evidenci majetku a závazků.

4 Daňová evidence podnikatelů obsahuje Deník příjmů a výdajů Knihu pohledávek/faktur vydaných a závazků/faktur došlých Karty dlouhodobého majetku Kartu zásob Mzdovou evidenci Pokladní knihu (může být součásti deníku příjmů a výdajů) Knihu jízd/pokud nepoužiju paušál 5000 Kč/měs. (Datum, Odkud – Kam, Počet km, Důvod cesty) Evidenci stálých plateb (např. záloh na soc. a zdrav. pojištění)

5 Peněžní deník včetně pokladní knihy

6 Označování dokladů Není předepsán způsob označování dokladů, pouze to, že musí tvořit uzavřenou číselnou řadu, např.: PP1 – pokladna příjem (založím desky s PP 2014) PVx – pokladna výdaj (založím desky s PV 2014) BVx – bankovní výpis(založím desky s BV 2014) FVx – faktura vydaná (ke knize FV 2014 založím desky s FV) FDx – faktura došlá (ke knize FD 2014 založím desky s FD)

7 V horním rohu označím buď PP č… nebo PV č… Vyznačím ručně např.: PP 5/13

8 Zjednodušený daňový doklad modré kroužky – doplní samotný odběratel Vyznačím ručně např.: PV 8/14

9 Vyznačím ručně např.: FD 5/14

10 13010001419-46605502170100 8591 Z mého účtu č.:

11

12 Zapište do deníku příjmů a výdajů truhláře : 1.Osobní vklad podnikatele do pokladny (PP1 – vystavím vlastní doklad) 170 000,-- 2.Osobní vklad podnikatele na BÚ (BV1) 120 000,-- 3.Poplatek bance za založení účtu (BV1) 200,-- 4.Zaplacena FD1 firmě Dřevopro - nákup materiálu/dřeva (BV1) bez DPH 100000,- DPH 21000, s daní 121000 Kč 5.Přijatá záloha v hot. od zákazníka za návrh … (PP2) bez DPH 800000,- DPH 16000, s daní 96000,-- 6.V hotovosti nákup programu ÚČTO 2009 (na účtenku napíšu PV1) bez DPH 3200 ; DPH 672, s daní 3872,-- 7.Nákup staršího osobního auta hotově od neplátce DPH (na účtenku napíšu PV2) 200 000,-- 8.Hotově zaplatil školení „Jak chytře na daně" (na účtenku napíšu PV3) školil neplátce daně 1 600,-- 9.Na BÚ došla úhrada faktury FV1 (fa OREL) za vyrobený stůl (BV2) bez DPH 10000 ; DPH 2100, s daní 12100,-- 10.Výběr peněz z pokladny pro osobní spotřebu (vystavím vlastní doklad PV4) 10 000,-- 11.Přijatý úvěr (BV3) 600 000,-- 12.Úhrada FD2 – fa KASA - nákup hoblovací stolice (BV3) bez DPH 200000 ; DPH 42000, s daní 242 000-- 13.Splátka úvěru: anuita 15000,- (úmor 11000 a úrok 4000,-) (BV4)15000,-- 14.Na BÚ došla úhrada FV2 (fa Delta) za vybavení kancelářských prostor (BV5) bez DPH 3500000 ; DPH 73500, s daní 423 500,-- Jaké jsou příjmy (ř. 101) a jaké jsou výdaje (ř. 102) podnikatele, které se uvedou v daňovém přiznání v Příloze č. 1? ------------------------------------------------------------------------------------------ Na konci roku uplatní odpisy z automobilu (11 % z 200000 cena od neplátce DPH)22 000,-- A odpis hoblovací stolice(11 % z ceny bez daně 200000)22 000,-- (ř. 106 v součtu ODPISY za automobil a stolici 44 000,--)

13 Ukázka knihy faktur vydaných FV Ukázka knihy faktur došlých FD

14 Anuita, úrok, úmor Přijatá půjčka od banky není příjem ke zdanění. Anuita je konstantní platba po smluvené období. Obvykle se jedná o pravidelnou splátku úvěru. Jedná se o platbu, která je složena ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity je neměnná, plynule se v jednotlivých splátkách mění pouze poměr mezi splátkou (úmorem) a úrokem, kdy zpočátku je vyšší poměr mezi úrokem a splátkou jistiny. Na konci doby splatnosti se poměr snižuje. Úmor je vracení půjčených peněz (není z hlediska daní uznatelný výdaj: je to snížení kapitálů o vratku cizího kapitálu) tj. analogicky k tomu, že přijatá půjčka nebyl příjem ke zdanění (je to navýšení kapitálu pomocí cizího kapitálu). Úrok je uznatelný daňový výdaj – je to poplatek za „zápůjčku kapitálu“!

15 Splátka (anuita) = úrok + úmor

16 Co je dlouhodobý majetek DM (aktivum) – definuje Zákon o dani z příjmu doba použitelnosti delší než rok cena majetku (aktiva) větší než 40.000 Kč DHM – pro dlouhodobý hmotný majetek, (60.000 Kč pro nehmotný DNM – např. SW, licence) Jak se stanovuje cena tohoto majetku? 1) Vstupní cena = cena pořízení + náklady související s pořízením ( 2) Cena reprodukční (cena majetku není známa, proto stanovena jako znalecký odhad, nebo cena obvyklá používá se u majetku nabytého darováním nebo vloženého do podnikání) 3) Vlastními náklady – pořízení ve vlastní režii

17 Odpisy a Cash flow Odpis je náklad a není peněžní výdaj. K úbytku peněz došlo na počátku při nákupu stroje a pak už žádné peněžní výdaje nejsou. Náklady totiž nemusí vždy znamenat výdaje – např. odpisy. Počáteční výdaj je rozpočten do nákladů na léta použitelnosti = odpisy, odpisy jsou tedy nákladem a snižují zisk, aniž bychom museli něco platit/aniž by byly výdajem.

18

19

20 Dobu odpisu upravuje zákon o Dani z příjmu (ZoDP). Doba odepisování závisí na tom, do které odpisové skupiny majetek patří. Tabulka č. 1 – Doba odpisu podle zákona o dani z příjmů Daňové odpisy – stejné pro všechny podniky i FO podnikatele (jsou pouze roční)

21 Rovnoměrné odpisy - Odlišná odpisová sazba je v prvním roce odpisování a v dalších letech. Důvod – uplatňujeme roční odpis bez ohledu na datum pořízení. Sazba pro zvýšenou vstupní cenu se používá v případě, že u majetku v průběhu jeho užívání bylo provedeno technické zhodnocení. Vychází vždy ze Vstupní ceny. Výpočet: Vynásobíme odpisovou sazbu se vstupní cenou majetku. Laboratorní zařízení zařadíme do 2. odpisové skupiny, bude mít odpisovou sazbu v 1. roce odpisování 11 %, v dalších letech odpisování 22,25 %. Výše odpisu v 1. roce je 11 % x 120 000 Kč tj. 13 200 Kč. Odpis ve 2. – 5. roce je stejný (rovnoměrný) 22,25 % x 120 000 Kč, tj. 26 700 Kč.

22 Zrychlené odpisy - Koeficienty jsou určeny pro první rok odpisu, pro další roky odpisování a v případě technického zhodnocení se použije koeficient pro zvýšenou cenu. Koeficient pro 1 rok odpisu odpovídá době odepisování. Odpis pro 1. rok = vstupní cena / k1 pro danou skupinu. V dalších letech se odpis vypočítá jako dvojnásobek zůstatkové ceny/ koeficient pro další roky mínus počet let, kdy byl majetek už odepsán: Odpisy v dalších letech = 2 x zůstatková cena / kn-n kn je koeficient v dalších letech odpisování n je počet let, během nichž byl již majetek odepisován

23 Příklad: zrychlené odpisování Laboratorní zařízení, které jsme zařadili do 2. odpisové skupiny bude mít odpisovou sazbu v 1. roce odpisování 5, v dalších letech odpisování 6. 1. rok = 120 000 Kč / 5 = 24 000 Kč Zůstatková cena = 120 000 Kč – 24 000 Kč = 96 000 Kč 2. rok = 2 x 96 000 Kč / (6 – 1) = 38 400 Kč Zůstatková cena = 96 000 Kč – 38 400 Kč = 57 600 Kč 3. rok = 2 x 57 600 Kč /(6 – 2) = 28 800 Kč Zůstatková cena = 57 600 Kč – 28 800 Kč = 28 800 Kč 4. rok = 2 x 28 800 Kč/ (6-3) = 19 200 Kč Zůstatková cena = 28 800 Kč - 19 200 Kč = 9 600 Kč 5. rok = 2 x 9 600 Kč/ (6-4) = 9 600 Kč Zůstatková cen = 0 Kč

24 Suma odpisů P - V


Stáhnout ppt "Evidence příjmů a výdajů FO a odpisy, osobní vklad a výběr podnikatele do a z majetku firmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google