Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroj životního optimismu Jak převážit váhy spravedlnosti ve svůj prospěch? Jozef Bajusz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroj životního optimismu Jak převážit váhy spravedlnosti ve svůj prospěch? Jozef Bajusz."— Transkript prezentace:

1

2

3 Zdroj životního optimismu Jak převážit váhy spravedlnosti ve svůj prospěch? Jozef Bajusz

4 „Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.“ 2 Kor 5,10

5 Každý člověk je na cestě k soudu  „V to ráno jsou přítomny všechny tělesné znaky nesnesitelného strachu. Ruce jsou lepkavé, čelo zpocené, tváře červené nebo bledé, oči rudé, hlas zastřený. Člověk násilně zívá, má suché rty a často musí chodit na záchod.“ Lois B.Nizer/ Můj život na soudu

6 „Nebo ť ustanovil den, v n ě mž bude spravedliv ě soudit celý sv ě t…“ Skut 17,31

7 Kdo nemusí na Boží soud?? „Každý z nás tedy sám za sebe vydá po č et Bohu.“ Ř im 14,12

8 Každé slovo, každý čin zanechá nesmazatelný otisk ve vesmíru. 1953 - GB* Klee Houston Texas

9 Existuje záznam tvého života Zasedl soud a byly otev ř eny knihy.“ Dan 7,10

10 „…tisíce tisíc ů sloužily jemu a desetitisíce desetitisíc ů stály p ř ed ním. Zasedl soud a byly otev ř eny knihy.“ Dan 7,10 „O mém vyhnanství si vedeš záznam - ukládej si do m ě chu mé slzy. Což je ve svých záznamech nemáš?“ Žalm 56,9 Žalm 56,9 „…jejichž jména jsou v knize života…“ Fil 4,3

11 skutky Co vše obsahují naše záznamy?  „Záv ě r všeho, co jsi slyšel: ‚Boha se boj a jeho p ř ikázání zachovávej, na tom u č lov ě ka všechno závisí. Veškeré dílo B ů h postaví p ř ed soud…‘“ Kaz 12,13.14

12 Co vše obsahují naše záznamy?  „… z každého planého slova jež lidé promluví, budou skládat ú č ty v den soudu. Nebo ť podle svých slov budeš ospravedln ě n a podle svých slov odsouzen.“ Mat 12,36.37 Slova

13 Co vše obsahují naše záznamy?  „On vynese na sv ě tlo to, co je skryto ve tm ě, a zjeví zám ě ry srdcí…“ 1.Kor 4,5 Pohnutky

14 Bez kazu!

15 Podle čeho bude Bůh soudit?  „Mluvte a jednejte jako ti, kte ř í mají být souzeni zákonem svobody.“ Jak 2,12 Desatero

16 „Podle čeho by nás měl Bůh soudit- podle naší barvy kůže, rasy, společenského postavení, vzdělání, talentu, síly, členství v církvi nebo pouze vyznání Krista? Bůh nás soudí na základě našich skutků - ať dobrých nebo špatných.“ Sakae Kubo/ Your Summons to court

17 Možnost svobodně se rozhodnout !!!

18 Je to spravedlivé? „„„„Ne každý, kdo mi říká ‘Pane,Pane‘ vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.“ Mat 7,21

19 Velká kosmická váha???? DOBRODOBRO ZLOZLO

20 Máš obhájce u soudu ? „„Toto vám píšu, d ě ti moje, abyste neh ř ešili. Avšak zh ř eší-li kdo, máme u Otce p ř ímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.“ 1 Jan 2,1

21  Kdo je odsoudí? Vždy ť Kristus Ježíš, který zem ř el a který byl vzk ř íšen, je na pravici Boží a p ř imlouvá se za Nás!“ Ř ím 8,34  „Proto p ř ináší dokonalé spasení t ě m, kdo skrze n ě ho p ř istupují k Bohu, je stále živ a p ř imlouvá se za n ě.“ Žid 7,25

22 Máme se bát soudu? „„Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kte ř í jsou v Kristu Ježíši, nebo ť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil t ě od zákona h ř íchu a smrti.“ Ř im 8,1.2

23 „ Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mne poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“ Jan 5,24

24 ježíš

25 Seznam tvých hříchů: 1….. 2….. 3….. 4….. 5….. 6….. 7….. 8….. 9….. 10……. „…krev Ježíše, jeho Syna, nás o č iš ť uje od každého h ř íchu.“ 1.Jan 1,7

26

27 Důkaz byl vymazán! Jsi volný!

28 Jsi volný.


Stáhnout ppt "Zdroj životního optimismu Jak převážit váhy spravedlnosti ve svůj prospěch? Jozef Bajusz."

Podobné prezentace


Reklamy Google