Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vídeňská úmluva – odpovědnost za škodu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vídeňská úmluva – odpovědnost za škodu"— Transkript prezentace:

1 Vídeňská úmluva – odpovědnost za škodu
JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

2 Osnova přednášky Základní charakteristika odpovědnosti za škodu dle VÚ
Podmínky vzniku odpovědnosti za škodu Náhrada škody Vztah náhrady škody k ostatním nárokům Vyloučení odpovědnosti za škodu

3 Odpovědnost za škodu dle VÚ
Základní charakteristika Objektivní odpovědnost Nerozlišuje se náhrada škody ve vazbě na druhy porušení smlouvy Zmírnění striktně objektivní odpovědnosti – předvídatelnost Náhrada škody je realizovaná v plné výši (nesmí dojít k obohacení věřitele) Uplatnění ostatních nároků neovlivňuje možnost uplatnění nároku na náhradu škody Náhrada škody je realizovaná v penězích

4 Podmínky vzniku odpovědnosti za škodu
Právo na náhradu škody prodávajícího (článek 61) a kupujícího (článek 45) Článek 74 – podmínky vzniku Porušení povinnosti Vznik škody Příčinná souvislost mezi 1. a 2. Předvídatelnost

5 Porušení povinnosti Jakákoli povinnost stanovená smlouvou nebo úmluvou (viz články 45 a 61) Pozdní plnění Vadné plnění (vady faktické i právní) Nesplnění závazku Zavinění se nevyžaduje Je nutné prokázat pouze porušení určité povinnosti (poškozený)

6 Příčinná souvislost Mezi porušením povinnosti a škodou
Prokazuje poškozená strana Logicky odvoditelná příčinná souvislost

7 Škoda Ztráta včetně ušlého zisku (článek 74) – následek porušení povinnosti Prokazuje poškozená strana Ztráta – obecně se jedná o zmenšení majetku poškozeného v důsledku porušení povinnosti druhou stranou Článek 74 dále nedefinuje ztrátu Nedopadá na ztrátu v důsledku smrti či ublížení na zdraví způsobené zbožím (článek 5) Dopadá na ztrátu v důsledku škody způsobené zbožím na majetku (nenahrazuje mimosmluvní odpovědnost za výrobek dle národního práva)

8 Škoda Dopadá na ztrátu v důsledku škody na nehmotných statcích (reputace, dobré jméno) Ztráta v důsledku vynaložených nákladů v souvislosti se smlouvou – rozumné náklady (nevyžaduje výslovně text článku 74, plyne z judikatury) Rozumné náklady na: prohlídku zboží, uskladnění zboží, zachování zboží, dopravu a celní formality při vracení zboží, prodejní a marketingové náklady, doručení a vrácení vadného zboží od dalšího kupujícího, ….. Určité náklady chápány jako rozumné, ale zamítnuty v konkrétních případech (neunesení důkazního břemene, nepředvídatelnost atd.)

9 Škoda Ztráta v důsledku nákladů na vymáhání nároku
Náklady právního zastoupení v soudním řízení – sporné (výslovně ano v několika rozhodčích nálezech; ve většině soudních rozhodnutích se nerozlišuje, zda se jedná o ztrátu dle článku 74 nebo o náklady řízení dle procesních norem; rozhodnutí z USA – nelze dle článku 74, nemá přednost před národním pravidlem, že strany si nesou své náklady řízení) Náklady právního zastoupení mimo soudní řízení (např. sepsání listiny) – spíše ano Náklady na společnost zabývající se vymáháním pohledávek – spíše ne

10 Škoda Ušlý zisk – vyplývá výslovně z textu článku 74
Článek 74 neupravuje míru jistoty, s jakou je nutné prokázat ušlý zisk Problém s předvídatelností Důkazy – zaleží na soudu (např. objednávky zákazníků, které kupující nesplnil, důkaz, že zákazníci přestali obchodovat s kupujícím, …)

11 Předvídatelnost Podmínka vzniku odpovědnosti a omezení výše náhrady škody Základní myšlenka: strany by si měly být v době uzavření smlouvy schopny spočítat rizika a potenciální odpovědnost, kterou očekávají od smlouvy Náhrada škody nesmí přesáhnout ztrátu a ušlý zisk, kterou strana porušující smlouvu předvídala nebo měla předvídat v době uzavření smlouvy s přihlédnutím ke skutečnostem, o nichž věděla nebo měla vědět, jako možný důsledek porušení smlouvy.

12 Předvídatelnost Předvídatelnost má dva prvky:
Časový (v době uzavření smlouvy) Personální (osoba dlužníka) – subjektivní + objektivní pohled Předvídatelnost se týká možných následků porušení, ne toho, že k porušení dojde Článek 74 nevyžaduje, aby dlužník předvídal specifické detaily ztráty či přesnou částku ztráty Skutečnosti: obchodní situace strany (např. obvyklé nebo zamýšlené použití zboží), riziko při dopravě v určitém ročním období, riziko týkající se mezinárodní situace atd.

13 Předvídatelnost Přímá škoda (přímý důsledek porušení povinnosti) x nepřímá škoda Příklady z judikatury Předvídatelné: kupující, který neotevřel dokumentární akreditiv mohl předvídat, že prodávající nebude moci použít najatou loď a najmout si jinou; prodávající dodávající zboží maloobchodníkovi mohl předvídat další prodej zboží Nepředvídatelné: ušlý zisk tam, kde prodávající neznal podmínky smlouvy mezi kupujícím a jeho odběratelem

14 Výše náhrady škody a způsob náhrady
Platí obecná zásada plné náhrady škody x nesmí dojít k obohacení věřitele Škoda se hradí pouze v penězích

15 Vztah k ostatním nárokům
Jedná se o obecný nárok, který se nevylučuje s ostatním nároky z porušení Náhrada škody při odstoupení od smlouvy – 75, 76 Článek 44 – zmeškání reklamačního procesu z omluvitelných důvodů, lze požadovat náhradu škody, ale ne ušlý zisk

16 Zmenšení ztráty – článek 77
Strana, která uplatňuje porušení smlouvy, musí učinit okolnostem případu přiměřená opatření ke zmenšení ztráty, včetně ušlého zisku z porušení smlouvy. Jestliže tak neučiní, může strana, která smlouvu porušila, domáhat se snížení její výše v rozsahu, ve kterém škoda měla být zmenšena. Povinnost poškozené strany učinit opatření ke zmenšení ztráty Poškozená strana nesplní tuto povinnost => dlužník se může domáhat snížení náhrady škody

17 Článek 77 Použije se pouze tehdy, pokud poškozená strana uplatňuje náhradu škody Týká se pouze nároku na náhradu škody (ne jiných nároků dle VÚ) Články 85 – 88 – specifická opatření, která musí strany učinit k zabránění vzniku ztráty Strany mohou toto ustanovení ve smlouvě vyloučit (článek 6)

18 Článek 77 Opatření ke zmenšení ztráty
Kroky, které by rozumný věřitel jednající v dobré víře učinil za daných okolností Musí být učiněna v rozumné době vzhledem k okolnostem případu (např. prodávající zboží znovu prodal dva měsíce poté, co je kupující odmítl – přiměřené v dané oblasti obchodu; kupující koupil náhradní zboží dva týdny poté, co prodávající prohlásil, že je nedodá – přiměřené, i když v mezičase došlo ke značnému zvýšení ceny)

19 Článek 77 Poškozená strana nemusí oznamovat svoje kroky ke zmenšení ztráty Důkazní břemeno – strana porušující smlouvu musí prokázat, že poškozená strana nesplnila povinnost dle článku 77 a o jako částku má být snížena náhrada škody

20 Články 75, 76 Náhrada škody v případě odstoupení od smlouvy
Článek 75 – strana po odstoupení učinila náhradní obchod Článek 76 – strana po odstoupení neučinila náhradní obchod Strana učinila částečný náhradní obchod – použije se článek 75 i 76

21 Článek 75 Jestliže došlo k odstoupení od smlouvy a jestliže přiměřeným způsobem a v přiměřené době po odstoupení kupující již koupil náhradní zboží nebo prodávající již prodal zboží, může strana uplatňující náhradu škody požadovat úhradu rozdílu mezi kupní cenou stanovenou ve smlouvě a cenou dohodnutou v náhradním obchodě, jakož i jinou škodu, na niž je nárok podle čl. 74.

22 Článek 75 Odstoupení od smlouvy
Článek 75 se použije pouze tehdy, došlo-li k účinnému odstoupení od smlouvy Náhradní obchody učiněné před odstoupením sem nespadají

23 Článek 75 Náhradní obchod U prodávajícího – náhradní prodej
U kupujícího – náhradní koupě V přiměřené době – záleží na druhu zboží a okolnostech případu Přiměřeným způsobem („obezřetný a pečlivý obchodník obchodující se zbožím stejného druhu a kvality“) Článek 75 výslovně nehovoří o ceně náhradního obchodu – pokud je zde značný rozdíl mezi cenami – možnost snížení náhrady škody dle článku 77

24 Článek 75 Výše náhrady škody
Rozdíl mezi kupní cenou stanovenou ve smlouvě a cenou náhradního obchodu Možnost snížení dle článku 77 Možnost žádat náhradu další vzniklé škody dle článku 74

25 Článek 76 Při odstoupení od smlouvy s běžnou cenou zboží může strana uplatňující náhradu škody, která neuskutečnila koupi nebo prodej podle článku 75, požadovat rozdíl mezi kupní cenou stanovenou ve smlouvě a běžnou cenou platnou v době odstoupení od smlouvy, jakož i náhradu jiné škody podle článku 74. Jestliže však strana, která uplatňuje náhradu škody, odstoupila od smlouvy teprve po převzetí zboží, je rozhodující běžná cena platná v době tohoto převzetí místo běžné ceny platné v době odstoupení od smlouvy.

26 Článek 76 Nutnost účinného odstoupení od smlouvy
Strana neučinila náhradní obchod Existuje běžná cena zboží Cena obecně účtovaná na trhu za zboží stejného druhu za srovnatelných okolností Místo relevantní pro určení běžné ceny – článek 76 odst. 2 – místo dodání zboží -> není-li tam běžná cena => přiměřené náhradní místo (je nutné brát v potaz dopravní náklady)

27 Článek 76 Náhrada škody Rozdíl mezi cenou sjednanou ve smlouvě a běžnou cenou v okamžiku: Odstoupení od smlouvy Převzetí zboží – pokud strana před odstoupením zboží převzala Další škoda dle článku 74

28 Vztah článků 75 a 76 k článku 74 Pokud nejsou naplněny podmínky článku 75 nebo 76 => lze použít článek 74 Strana se může domáhat náhrady škody dle článku 74, i když jsou splněny podmínky článku 75 nebo 76

29 Vyloučení odpovědnosti za škodu
Článek 79 – vyšší moc Článek 80 – jednání či opomenutí strany

30 Článek 79 Vyloučení odpovědnosti za nesplnění povinnosti v důsledku okolností stojících mimo dosah strany (tzv. vyšší moc) Vztahuje se pouze na nárok náhradu škody, ostatní práva dle Úmluvy jsou nedotčena a mohou být uplatněna (článek 79 odst. 5)

31 Článek 79 odst. 1 Podmínky vyloučení odpovědnosti Nesplnění povinnosti
Nesplnění povinnosti v důsledku překážky Překážka nezávisela na vůli strany porušující smlouvu Nebylo možné rozumně očekávat, že by strana s překážkou počítala v době uzavření smlouvy Nebylo možné rozumně očekávat, že by strana překážku nebo její důsledky odvrátila nebo překonala

32 Článek 79 odst. 1 Nesplnění povinnosti
Obecně: nesplnění povinnosti vůbec, pozdní plnění, vadné plnění Příklady z judikatury Prodávající – pozdní dodání zboží, dodání vadného zboží, nedodání zboží Kupující – pozdní zaplacení, nepřevzetí zboží, nezaplacení, neotevření akreditivu

33 Článek 79 odst. 1 Překážka Musí splňovat dále uvedené podmínky
Musí existovat příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a překážkou Nezvládnutelné riziko či naprosto výjimečná událost Absolutní nemožnost (fyzická i ekonomická) Ekonomické obtíže (hardship)– např. zvýšení nákladů na dodání zboží nebo pokles hodnoty dodaného zboží Nespadá pod článek 79 odst. 1 Má se za to, že strana smlouvy předpokládá riziko pohybu na trhu a ostatní faktory ovlivňující finanční situaci smlouvy Lze je překonat

34 Článek 79 odst. 1 Překážka nezávisela na vůli strany
Přírodní (živelné) pohromy Společenské či politické události (např. válka, revoluce, politický převrat, stávka, teroristický útok, masivní výpadek elektrické energie či dodávek ropy) Právní akty (např. bojkot, embarg, zákaz obchodování, zákaz platebního styku)

35 Článek 79 odst. 1 S překážkou nebylo možné počítat v době uzavření smlouvy Strana o ní nevěděla ani ji nemohla předvídat Překážka existovala už v době uzavření smlouvy a strana o ní měla vědět (např. dovozní předpisy ve státě kupujícího) -> odpovědnost není vyloučena Překážka neexistovala v době uzavření smlouvy, ale byla předvídatelná -> odpovědnost není vyloučena

36 Článek 79 odst. 1 Strana nemohl překážku nebo její důsledky odvrátit či překonat Překážka je skutečně mimo kontrolu strany Strana nemůže vůbec splnit svoji povinnost

37 Článek 79 odst. 2 Podmínky použití Nesplnění povinnosti ze smlouvy
Nesplnění je způsobenou třetí osobou Třetí osoba byla stranou smlouvy pověřena plněním celého smluvního závazku nebo jeho části Podmínky odst. 1 jsou splněny jako u strany porušující smlouvu, tak u třetí osoby Př. prodávající se zaváže dodat stroj, určité součástky mu dodává třetí osoba, u které dojde k požáru

38 Článek 79 odst. 2 Kdo je třetí osoba?
Musí existovat závazek mezi stranou a třetí osobou – musí existovat spojení s hlavní smlouvou – strana musí požádat třetí stranu, aby splnila určité povinnosti v souvislosti s hlavní smlouvou Třetí osoba musí být nezávislým subjektem na straně smlouvy Plnění třetí strany se musí týkat smlouvy x obecný dodavatel zboží či materiálu (sub-contractor x general supplier)

39 Článek 79 odst. 3 Vyloučení odpovědnosti je účinné po dobu, po kterou trvá překážka Nemá vliv na existenci povinnosti -> strana porušující povinnost je i nadále povinna ji splnit Automaticky nenastává zánik závazku Dojde-li k nemožnosti plnění => podstatné porušení smlouvy => nutnost odstoupit

40 Článek 79 odst. 4 Informační povinnost strany porušující smlouvy
Co musí oznámit – překážku a její důsledky na plnění povinnosti ze smlouvy Kdy - v přiměřené lhůtě poté, co se strana, která neplní povinnost, dověděla nebo měla dovědět o překážce Nesplnění povinnosti => odpovědnost za škodu vzniklou neoznámením

41 Článek 80 Strana nemůže uplatňovat nároky z nesplnění povinností druhou stranou v rozsahu, v kterém bylo způsobeno jednáním nebo opomenutím první strany. Dopadá na všechny nároky dle Úmluvy

42 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Vídeňská úmluva – odpovědnost za škodu"

Podobné prezentace


Reklamy Google