Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu Síť sociální integrace 2004, 2005 a 2006 Ing. Hana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu Síť sociální integrace 2004, 2005 a 2006 Ing. Hana."— Transkript prezentace:

1 ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu Síť sociální integrace 2004, 2005 a 2006 Ing. Hana Šejvlová ; KÚ MSK Ostrava Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

2 GS Síť sociální integrace Popis GS Síť sociální integrace 2004, 2005 a 2006 Všeobecný cíl grantového schématu:  Zvýšit sociální integraci a zaměstnanost v Moravskoslezském kraji s ohledem na podporu rovných příležitostí a zapojování partnerství na místní úrovni,  Snížit výskyt sociálně patologických jevů v regionu se zaměřením na prevenci. Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.2 – Podpora sociální integrace v regionech

3 GS Síť sociální integrace Specifickým cílem grantového schématu je zajistit síť: a)dostupných a kvalitních služeb sociální péče, tj. služeb poskytujících pomoc lidem, kteří vlivem omezené schopnosti pohybu a orientace a/nebo z jiných závažných důvodů nejsou samostatně schopni dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby bez pomoci jiné osoby; cílem je umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti b) dostupných a kvalitních služeb sociální prevence, tj. služeb, jejichž cílem je předcházení nepříznivých sociálních životních situací a ochrana společnosti před vznikem a šířením sociálně negativních jevů; cílem je umožnit lidem z rizikových skupin v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, s kapacitou odpovídající potřebám regionu a s podporou partnerství v místních komunitách

4 GS Síť sociální integrace Výsledky podpořených akcí v rámci tohoto GS musí přispívat ke: zvýšení sociální integrace a zaměstnanosti v MSK s ohledem na podporu rovných příležitostí a zapojování partnerství na místní úrovni snížení výskytu sociálně patologických jevů v regionu se zaměřením na prevenci

5 GS Síť sociální integrace Cílové skupiny na něž je GS zaměřeno děti a mládež ohrožené delikvencí absolventi škol a mladiství bez praxe lidé ne plně gramotní, bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací dlouhodobě nezaměstnaní lidé s omezenou schopností pohybu a orientace národnostní a etnické menšiny uprchlíci osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody, ústavních a ostatních sociálních a výchovných zařízeních osoby ohrožené prostitucí osoby bez přístřeší drogově závislí oběti násilí a osoby nemocné AIDS

6 GS Síť sociální integrace Podporované aktivity GS Sociální integrace střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob –rozvoj služeb podporovaného zaměstnávání –motivační, rehabilitační a chráněné programy v dílnách (včetně skupiny dlouhodobě nezaměstnaných) podpora získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností –programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci osob ohrožených sociální exkluzí intervenční programy ve prospěch skupin ohrožených sociální exkluzí –program rozvoje sítě občanských poraden a služeb pro oběti domácího násilí –rozvoj sítě služeb azylových domů a domů na půli cesty –reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu –programy pro mladisté po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu

7 GS Síť sociální integrace Podporované aktivity GS rozvoj terénních sociálních služeb zaměřených na –rozvoj služeb osobní asistence pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace –rozvoj asistence v sociálně ohrožených rodinách pro děti a mládež ohrožené delikvencí a dlouhodobě nezaměstnané –programy pro začleňování všech typů sociálně vyloučených skupin osob s důrazem na venkovské oblasti rozvoj specializovaných rezidenčních služeb –rozvoj služeb chráněného a podporovaného bydlení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

8 GS Síť sociální integrace Podporované aktivity GS Podpora partnerství a zpracování komunitních plánů programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit a programy zpracování komunitních plánů a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni –podpora zavádění komunitního plánování obcí a realizace výstupů z komunitního plánování Zlepšení životních podmínek v obcích programy nestátních neziskových organizací podporující optimální sladění profesního a rodinného života –rozvoj služeb respitní péče (odlehčovací služby, úlevová péče) vzdělávací, kulturní a sociální programy pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí a regionů –podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení občanů s omezenou schopností pohybu a orientace programy bezpečnosti obyvatel – všechny cílové skupiny

9 GS Síť sociální integrace Podporované aktivity GS Prevence sociálně patologických jevů programy prevence sociálně patologických jevů –nízkoprahová denní centra pro děti a mládež –programy pro mládež od 15 do 25 let programy péče o osoby závislé na drogách –podpora realizace sekundární protidrogové prevence –podpora realizace terciární protidrogové prevence

10 GS Síť sociální integrace Koneční uživatelé, kteří v rámci GS předložili (mohli předložit) žádost): obce svazky obcí organizace zřizované obcemi či krajem Hospodářská komora ČR a její složky nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby a jimi zřizované organizace, nadace a nadační fondy )

11 GS Síť sociální integrace Forma podpory jednotlivých akcí Formou podpory byla nevratná pomoc (dotace), poskytovaná konečným uživatelům prostřednictvím Moravskoslezského kraje z Evropského sociálního fondu a z veřejných prostředků České republiky (státního rozpočtu a rozpočtu kraje). Podpora byla propočítávána z celkových uznatelných nákladů. Koneční uživatelé se podíleli na financování akcí z vlastních zdrojů v minimální výši 10% celkových uznatelných nákladů. Podpora formou dotace z veřejných zdrojů tak dosahovala max. 90% celkových uznatelných nákladů na akci. Pouze u nestátních neziskových organizací podpora formou dotace z veřejných zdrojů dosahovala 100% celkových uznatelných nákladů na akci, takže se vlastními zdroji na akci nemusely podílet.

12 GS Síť sociální integrace Struktura financování CelkemEU (ESF) Česká republika celkem státní rozpočet krajský rozpočet obecní rozpočet Akce obcí, svazků obcí, organizací zřízených obcemi 100%80%20%01010% 1) Akce krajů (organizací zřízených krajem) 100%80%20%1010 2) 0% Akce NNO, Hospodářské komory ČR a jejich složek 100%80%20%1010%0% 1) vlastní příspěvek, 2) příspěvek z rozpočtu MSK Minimální výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci byla v 1., 2. a 3. kole Kč, ve 4. kole Kč.

13 GS Síť sociální integrace Výstupy z realizace grantového schématu – co bylo zrealizováno V rámci grantového schématu Síť sociální integrace byly vyhlášeny čtyři kola výzev: –1. kolo výzvy bylo vyhlášeno v termínu od –2. kolo výzvy bylo vyhlášeno v termínu od –3. kolo výzvy bylo vyhlášeno v termínu od –4. kolo výzvy bylo vyhlášeno v termínu od

14 GS Síť sociální integrace GS Síť sociální integrace kolo výzvy Zaregistrované akce 6 Akce, které neprošly kontrolou formálních náležitostí 4 Akce navržené k financování 2 Zrealizované akce 2 GS Síť sociální integrace kolo výzvy Zaregistrované akce 8 Akce, které neprošly kontrolou formálních náležitostí 1 Akce navržené k financování 7 Akce stažené žadateli před podpisem smlouvy o financování 1 Zrealizované akce 6

15 GS Síť sociální integrace GS Síť sociální integrace kolo výzvy Zaregistrované akce 21 Akce, které neprošly kontrolou formálních náležitostí 1 Akce navržené k financování 20 Akce stažené žadateli před podpisem smlouvy o financování 2 Zrealizované akce 18 Zaregistrované akce 49 Akce, které neprošly kontrolou formálních náležitostí 8 Akce navržené k financování 33 Akce navržené k vyřazení 8 Akce stažené žadateli před podpisem smlouvy o financování 5 Realizované akce 28 GS Síť sociální integrace kolo výzvy

16 GS Síť sociální integrace Přehled čerpání za jednotlivá kola výzev Disponibilní zdroje pro 1. a 2. kolo výzvy Vyčerpáno Čerpání v procentech ,00 Kč ,43 Kč 89,46 Přehled čerpání za GS SSI 2004

17 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2004 ( kolo) ŽadatelNázev akcePředpokládané CUN Skutečné CUN Město TřinecKomunitní plán města Třinec , ,10 Slezská diakonie Rovná šance - projekt podporovaného zaměstnávání , ,94 Charita sv. Alexandra Inovativní program chráněných dílen na zpracování plastů , ,00 Sociální služby Karviná, přísp. org. Chráněné bydlení - startovací byt , ,05 Slezská diakonie Kontakt Bohumín - metodika komunitního centra a soc.poradenství romské minoritě , ,16 Město HlučínKomunitní plán pro město Hlučín , ,55 Kofoedova škola Jistota úspěchu - sociální práce a vzdělávání nezaměstnaných , ,20 Adra o.s. Rozšíření služeb azylového domu v Novém Jičíně , ,40

18 GS Síť sociální integrace Přehled čerpání za jednotlivá kola výzev Přehled čerpání za GS SSI 2005 Disponibilní zdroje pro 3. kolo výzvy Vyčerpáno Čerpání v procentech ,50 Kč ,22 Kč 84,79

19 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2005 Žadatel Název akce Předpokládané CUN Skutečné CUN Statutární město Ostrava Komunitní plánování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy jako nástroj sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných skupin obyvatel , ,42 NÁŠ SVĚT - centrum pro lidi s mentálním postižením Pržno, příspěvková organizace NOVÝ SVĚT - Program rozvoje osob s těžkými psychiatrickými diagnózami prostřednictvím rehabilitačních aktivit , ,34 Charita Jablunkov Profesionalizace stacionáře Charity Jablunkov , ,50 Město Bohumín Komunitní plánování sociálních služeb města Bohumína , ,00 Část 1

20 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2005 Žadatel Název akce Předpokládané CUN Skutečné CUN TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži Rozvoj vzdělávacího a tréninkového centra pro osoby s pohybovým handicapem a osoby ohrožené sociální exkluzí , ,07 Armáda spásyPrevence sociálního vyloučení , ,25 Slezská diakonie Rovná šance - projekt podporovaného zaměstnávání II , ,33 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Posílení kapacit TyfloCentra Ostrava a rozvoj sítě středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Moravskoslezského kraje , ,33 Bunkr - klub mladých Klub Bunkr - rozvojový program prevence patologických jevů , ,00 Část 2

21 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2005 Žadatel Název akce Předpokládané CUN Skutečné CUN Město Vrbno pod Pradědem Kotlík - nízkoprahový klub - Nalezněte sami sebe , ,50 CENTROM Komplexní systém sociální péče CENTROM , ,27 Centrum pro rodinu a sociání péči INTEGRACE - snížení sociální izolace rodin pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením , ,85 Slezská diakonieKontakt II - Bohumín, - Karviná , ,89 Bílý nosorožec, o.p.s. Integrační programy pro osoby romského etnika ohrožených sociální exkluzí lokality Železná , ,62 Jezdecký klub Stáje NANKA Orlová Hiporehabilitace v Orlové , ,60 Část 3

22 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2005 Žadatel Název akce Předpokládané CUN Skutečné CUN Město Vrbno pod Pradědem Komunitní plán sociálních služeb mikoregionu Vrbensko , ,40 Občanské sdružení - TRIANON Uplatnění nového zákona o sociálních službách a systému mobility , ,25 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje Regionální centrum terapie a psychosociální pomoci , ,60 Část 4

23 GS Síť sociální integrace Přehled čerpání za jednotlivá kola výzev Disponibilní zdroje pro 4. kolo výzvy VyčerpánoČerpání v procentech ,00 Kč Akce dosud v realizaci (smlouvy uzavřeny na akce v objemu ,57 Kč) v objemu ,57 Kč)- Přehled čerpání za GS SSI 2006

24 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2006 Žadatel Název akce Předpokládané CUN Charita sv. Alexandra Rozvoj chráněných dílen a posílení integrace OZP/TZP ,00 Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově Nízkoprahové centrum Církevního střediska volného času sv. Jana Boska v Havířově ,00 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Komplexní sociální služby pro osoby zdravotně postižené ,00 KERIT, o. s.Sociální integrace obětí domácího násilí ,00 Náš svět - centrum pro lidi s mentálním postižením SPOLEČNÝ SVĚT – Rozvoj terapeutických a sociálních aktivit pro osoby s postižením ,00 Část 1

25 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2006 Žadatel Název akce Předpokládané CUN Slezská diakonie Rovná šance – projekt podporovaného zaměstnávání III ,00 Bílý nosorožec o. p. s. Programy vzdělávání vedoucí k integraci osob romského etnika ,50 Slezská diakonieNaděje pro rodinu ,00 Sdružení křesťanských pomocníkůRomské centrum Amaro Del v Orlové ,00 Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Aktivizační programy pro klienty azylových zařízení CSS Poruba ,00 Charita Opava NOVÝ SYSTÉM BYDLENÍ, PRÁCE A PODPORY PRO LIDI SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM A LIDI DUŠEVNĚ NEMOCNÉ ,00 Část 2

26 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2006 Žadatel Název akce Předpokládané CUN Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Stonožka Ostrava Rozvoj služeb podporovaného zaměstnání osob se sníženou soběstačností v oblasti veřejně prospěšných prací a sociálně terapeutických dílen ,00 Jezdecký klub Stáje,,NANKA" Orlová HIPOTERAPIE DĚTEM - Rozvoj a aplikace hipoterapeutických aktivit v oblasti Orlová a regionu Moravskoslezsko ,00 AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství Integrační vzdělávací program pro mladistvé vracející se z výchovných zařízení ,00 Slezská diakonie „Kontakt III -projekt integrace romské menšiny“ ,10 Kofoedova škola, občanské sdružení. Jistota úspěchu II. - komplexní sociálně- vzdělávací program pro nezaměstnané ,45 Statutární město Havířov Služby sociální asistence pro rodiny s dětmi v Havířově ,00 Část 4

27 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2006 Žadatel Název akce Předpokládané CUN Harmonie-centrum rezidenčních služeb pro mentálně postižené dospělé Komunitní bydlení s programem návazných aktivit jako prostředek integrace mentálně postižených osob ,00 Statutární město Opava Zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v Opavě a zahájení jeho implementace ,00 ERGON - Chráněná dílna ERGON – chráněná motivační, integrační a pracovně rehabilitační dílna ,00 REINTEGRA Integrační program pro dlouhodobě nezaměstnané ,00 Centrum pro rodinu a sociální péči RODINA A HANDICAP - podpora rodin pečujících o svého člena s těžkým zdravotním postižením ,00 Část 3

28 GS Síť sociální integrace Seznam realizovaných akcí v rámci GS SSI 2006 Žadatel Název akce Předpokládané CUN Institut EuroscholaMobilní vzdělávání ,00 Diecézní charita ostravsko - opavská Rozvoj programů zaměstnanosti a prevence sociálně patologických jevů ve Vesničce soužití ,00 Asociace TRIGON Vytvoření rehabilitačního a motivačního střediska pro lidi ohoržené sociálním vyloučením v návaznosti na možnost pracovního uplatnění v programech chráněných dílen a na otevřeném trhu práce ,00 CENTROMKomplexní systém sociální péče CENTROM II ,00 LIGADříč ,00 Obec Rudná pod PradědemNízkoprahové centrum - Rudná pod Pradědem ,50 Část 5

29 GS Síť sociální integrace Srovnání s ostatními kraji – počet akcí Kraj Realizované akce ve všech GS* Středočeský 118 Pardubický 73 Královéhradecký 73 Liberecký 98 Ústecký 185 Karlovarský 110 Kraj Realizované akce ve všech GS* Plzeňský 109 Jihočeský 157 Olomoucký 185 Zlínský 117 Vysočina 115 Jihomoravský 163 Moravskoslezský 246 *Celkový počet akcí za všechna grantová schémata realizovaná v jednotlivém kraji (údaje ke srovnání krajů platné k poskytnuty Řídícím orgánem SROP)

30 GS Síť sociální integrace Srovnání s ostatními kraji – počet akcí

31 GS Síť sociální integrace

32 Naplňování hlavních monitorovacích indikátorů Název Měrná jednotka GS SSI 2004 GS SSI 2005 GS SSI ) CELKEM Počet podpořených osob (klientů), kteří se zúčastnili programů zaměřených na sociální integraci Počet osob Úspěšní absolventi programů – klienti služeb v oblasti sociální integrace %41,766,944,752,6 Počet vytvořených hrubých pracovních míst Počet míst2238,5 2) 88,6 2)146,6 1) Údaje za GS SSI 2006 vycházejí z hodnot uvedených ve Smlouvách o financování akcí 2) Jelikož pracovní místa je možnost vytvářet do 1 roku od ukončení realizace akce, může dojít k dalšímu nárůstu těchto hodnot

33 GS Síť sociální integrace Realizace grantového schématu přinesla podporu pro: 54 projektů nestátních neziskových organizací, měst, obcí, příspěvkových organizací obcí a kraje v hodnotě okolo 170 mil. Kč 8 nízkoprahových center 7 chráněných dílen 23 projektů zaměřených na práci s osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 7 projektů zaměřených na práci s dlouhodobě nezaměstnanými osobami 6 komunitních plánů měst Moravskoslezského kraje 9 projektů zaměřených na práci s příslušníky etnických menšin. 21 projektů zahrnujících vzdělávací programy 2 azylová zařízení a 2 intervenční centra vznik zhruba 150 nových pracovních míst

34 GS Síť sociální integrace Děkuji Vám za pozornost. Ing. Hana Šejvlová Mgr. Jan Smiga odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury oddělení řízení grantových schémat Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 28. října Ostrava tel.: , 319 fax:


Stáhnout ppt "ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY realizované v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu Síť sociální integrace 2004, 2005 a 2006 Ing. Hana."

Podobné prezentace


Reklamy Google