Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 1 Komise pro vnější a zahraniční vztahy RVŠ Zpráva o činnosti za období 27.4. – 21.12.2006 Předkládá: Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 1 Komise pro vnější a zahraniční vztahy RVŠ Zpráva o činnosti za období 27.4. – 21.12.2006 Předkládá: Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová,"— Transkript prezentace:

1 8. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 1 Komise pro vnější a zahraniční vztahy RVŠ Zpráva o činnosti za období 27.4. – 21.12.2006 Předkládá: Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc, předsedkyně komise

2 28. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 A. Rámec činnosti RVŠ, proto i komise: dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti pro oblast VŠ pro rok 2006 MŠMT, aktualizace únor 2006 Klíčové cíle záměru v oblasti internacionalizace českého VŠ: 1. Rozšiřování nabídky studia v cizím jazyce 2. Zvyšování jazykové vybavenosti akademických i administrativních pracovníků

3 38. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 3. Mezinárodní spolupráce v oblasti výuky Tempus, programy EU pro spolupráci s Asií, Latinskou Amerikou, USA apod.; zapojení do spolupráce v rámci profesních sítí nebo v rámci EUA; zapojení VŠ v mezinárodních projektech, týkajících se rozvoje vysokých škol a výzkumu této problematiky, v mezinárodních projektech ovlivňujících rozvoj kurikul – využívání výsledků „Tuning project“ apod. 4. Mobilita studentů a akademických pracovníků: výjezdy studentů a akademických pracovníků v rámci programů spolupráce, získávání zahraničních studentů a akademických pracovníků

4 48. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 5. Společné studijní programy vedoucí ke dvěma diplomům nebo společnému diplomu („double degrees“, „joint degrees“) 6. Zavádění ECTS vedoucí k získání certifikátu EC „ECTS Label“; udělování dodatku k diplomu Diploma Supplement (dvojjazyčně) automaticky všem absolventům a získání oficiálního certifikátu EC „Diploma Supplement Label“

5 58. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 Aktivity v rámci integračních procesů ve společném evropském prostoru VŠ vzdělávání: velká část je součástí evropského projektu Bologna Follow-up Group (BFUG) neboli Bologna Promoters, podpora z prostředků programu Sokrates, EC pověřila koordinací pojektu EUA (http://www.eua.be, http://www.eua.be/eua/en/HE_Info_Project.jspx) V ČR: 12-členný národní tým Bologna Promoters, 3 zástupci RVŠ: doc. Münsterová, doc. Gavalcová, Mgr. Nantl Národní tým je koordinován zástupci MŠMT, webová stránka českého týmu je na webu Rady VŠ a také na webu MŠMT Zaměření projektu: praktická implementace reforem v rámci boloňského procesu, současná etapa navazuje na pilotní projekt z akad. r. 2004/05 Kontaktní osoby s EUA pro 3 prioritní oblasti EUA jsou promotoři ČR: Doc. Josef Koubek (VŠCHT) pro oblast 3-stupňového studia Prof. Pavel Kovář (ČZU) pro oblast uznávání Doc. Eva Münsterová (VUT) pro oblast zabezpečení kvality

6 68. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 Jaro 2006: 2 semináře: seminář pro národní kontaktní osoby v oblasti 3-stupňového studia (Brusel, 24.-25.4.2006), seminář pro členy národních týmů Bologna Promoters - Training Seminar on the Three Cycle System (22.-23.6.2006, Napier University, Edinburg, Scotland) Podzim 2006: 2 semináře: seminář pro národní kontaktní osoby v oblasti zabezpečení kvality (Brusel, 3.- 4.10.2006), seminář pro členy národních týmů Bologna Promoters - Training Seminar on Quality Assurance (22.- 23.11.2006, Technische Universität München, Mnichov)

7 78. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 Mnichovský seminář: - asi 120 delegovaných účastníků – členů národních týmů Bologna Promoters - účast za ČR 6-členná: doc. Eva Münsterová, doc. Tatiana Gavalcová, prof. Jan Max Honzík, doc. Josef Koubek, prof. Miroslav Ludwig, prof. Emanuel Ondráček - plenární přednášky a práce ve skupinách o účinných systémech vedoucích ke kultuře kvality ve vysokém školství - srovnávání národních rámců hodnocení kvality; pozitivní fenomén přístupů ke kvalitě v národním rámci ve smyslu vytváření důvěry ve způsoby hodnocení kvality vycházející z akademických tradic jednotlivých států

8 88. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 Projekt Bologna Follow-up Group bude ukončen závěrečnou mezinárodní konferencí v červnu 2007 Očekává se pokračování projektu v rámci Programu pro celoživotní učení - nahradí stávající programy Socrates, Leonardo, Jean Monet (asi od akad. roku 2007/08) Byly vydány publikace, dokumenty, sborníky ze seminářů Dokončuje se překlad úplného znění zákona o vysokých školách do jazyka anglického

9 98. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 V ČR od začátku roku 2006: několik seminářů spadajících pod boloňský proces, s účastí zástupců RVŠ a speciálně Komise pro vnější a zahraniční vztahy: 23.- 24.1.2006, UJEP v Ústí nad Labem, 7. seminář z cyklu „Hodnocení kvality vysokých škol“ 30.3.2006, MŠMT, Seminář k financování vysokého školství, výzkumu a vývoje na VŠ pořádaný ve spolupráci s Britskou radou 12.6.2006, Praha, Seminář Mezinárodní spolupráce v oblasti vysokého školství „Jaká je situace dnes?“ - Tento seminář poskytl množství možných řešení problému „jak na rozšíření kontaktů nebo na rozvoj internacionalizace na konkrétní VŠ“: využít vzdělávací projekty, zapojit se do mobilit, zajímat se např. o Visegrádský stipendijní program; příklady dobré praxe, odkazy na návštěvy veletrhů vzdělávání, výzva k podpoře free movers

10 108. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 3.10.2006, Brno, MU - Školící středisko Brno – Šlapanice, Seminář Bologna Promoters Zkušenosti s implementací ECTS; v programu: - Prof. Honzík: podrobnosti o příčinách neúspěch ů žádostí o ECTS Label; stav: pokles počtu udělených certifikátů ECTS Label v rámci celé Evropy, nejčastější důvod zamítnutí: neúplné žádosti škol - Žádosti o ECTS Label a DS Label se v roce 2007 z rozhodnutí Evropské komise podávat nebudou; EC připravuje upravené verze žádostí, informace na webových stránkách http://ec.europa.eu./education/programmes/socrates/ects/label_en.html - O Diploma Supplement Label se v roce 2006 ucházelo 103 evropských vysokých škol, z toho 7 z ČR; 38 jich uspělo - Po VŠB - Technické univerzitě Ostrava získaly další 4 české vysoké školy DS Label od Evropské komise: Ostravská univerzita, UTB ve Zlíně, VUT Brno, Vysoká škola podnikání v Ostravě

11 118. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 15.11.2006, MŠMT, Seminář Evropský kvalifikační rámec 13.12.2006, seminář „Jak dál?“, Závěrečný seminář Bologna Promoters, ČZU, Praha; program: - přehled o cílech projektu Bologna Promoters, - prezentace a diskuse nad doporučeními expertů OECD v rámci projektu Thematic Review of Tertiary Education (tzv. Country Note „Tertiary Education in the Czech Republic“ připravenou hodnotiteli OECD) –podrobná a kvalifikovaná analýza současného stavu, doporučení uskutečnit hlubokou, konzistentní a široce akceptovatelnou reformu vysokého školství v ČR za účelem modernizace celého systému; kromě jiného úkoly pro RVŠ Informace, texty příspěvků: webová stránka pracovní skupiny Bologna Promoters (na webu RVŠ nebo MŠMT)

12 128. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 B. Výhled/výjezd do budoucna - Erasmus - novinky (podle NA Sokrates/Erasmus) Nová generace programu – od r. 2007 do r. 2013 - bude postavena na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning, bude zahrnovat i Europass a Erasmus Mundus (od roku 2009) Rozpočet: 7 mld. EUR na 7 let trvání programu (v letech 2000 - 2006 rozpočet 4 mld. EUR), z toho 40% pro Erasmus Kvantifikovaný cíl pro Erasmus: do roku 2012 dosáhnout počtu 3 miliony studentů programu Erasmus (1 mil. v roce 2002/03) 85% rozpočtu Erasmus je určeno na podporu mobilit

13 138. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 Nové typy mobilit: 1. Mobilita studentů pro studium nebo vzdělávání v zahraničních vysokoškolských institucích, v podnicích, školících střediscích a jiných organizacích, účast na jazykových kurzech 2. Mobilita vyučujícího personálu vysokoškolských institucí za účelem výuky na zahraniční partnerské instituci 3. Mobilita personálu vysokoškolských institucí do podniků 4. Mobilita jiného personálu vysokoškolských institucí a zaměstnanců podniků do univerzit nebo školících středisek za účelem vzdělávání nebo výuky 5. Intenzivní programy Erasmus pořádané na multilaterálním základě – dříve v aktivitě Erasmus 1

14 148. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 Počet vyjíždějících a přijíždějících studentů Erasmus, 1998/1999 - 2005/2006

15 158. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 Informace o programu CEEPUS II, trvání do r. 2009 : V akad. roce 2005/06 byla ČR zapojena do 24 projektů a 3 projekty koordinovala pro studenty bylo k dispozici 600 stipendijních měsíců V akad. roce 2006/07 se ČR zúčastňuje na 35 projektech a 4 projekty koordinuje

16 168. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 C. Zastoupení RVŠ členy Komise pro vnější a zahraniční vztahy: Odborná komise Erasmus (doc. Gavalcová, doc. Pidra, doc. Šulová) Komise MŠMT pro Visegrádská stipendia (Ing. Boučková) Národní komise CEEPUS (prof. Holčík) Národní tým Bologna Promoters (doc. Gavalcová) Účast na posuzování a výběru grantových projektů pro rok 2006, sekce Budoucnost Evropy, organizovaném Odborem pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, jaro 2006 (doc. Gavalcová)

17 178. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "8. zasedání PRVŠ, 21.12.2006 1 Komise pro vnější a zahraniční vztahy RVŠ Zpráva o činnosti za období 27.4. – 21.12.2006 Předkládá: Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google