Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práva a povinnosti rodičů v oblasti péče o dítě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práva a povinnosti rodičů v oblasti péče o dítě"— Transkript prezentace:

1 Práva a povinnosti rodičů v oblasti péče o dítě
Práva a povinnosti rodičů v oblasti péče o dítě

2 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ Ředitel školy Zástupce ředitele Třídní učitel
Výchovný poradce Koordinátor protidrogové prevence a poradce pro volbu povolání

3 VÝCHOVNÝ PORADCE Odpovídá za :
 evidenci všech žáků se specifickými vývojovými poruchami všech tříd školy,  evidenci problémových žáků a vedení výchovné komise školy – výchovného aktivu školy,  koordinaci spolupráce se školním psychologem; s PPP, s SPC;  za koordinaci spolupráce s OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) Ostrov, s orgány justice , policie a dalších státních orgánu při řešení jednotlivých problémů žáků I.stupně,  za koordinaci plánů práce, tématických plánů a úprav ŠVP přípravné třídy a třídy s UVP;  řízení MS I.stupně.

4 Koordinátor protidrogové prevence a poradce pro volbu povolání
Odpovídá za :  za vedení a koordinaci preventivního programu školy proti zneužívání návykových látek, a sociálně patologických jevů  spolupráci s OPPP, Úřadem práce a dalšími institucemi, které se podílejí na odstraňování sociálně patologických jevů mezi školní mládeží,  spolupráci se zástupci Lokálního partnerství lokality Jáchymov – s pracovní skupinou Prevence sociálně patologických jevů.  spolupráci se SŠ a učilišti regionu  zajištění procesu profesionální orientace žáků a kariérového poradenství, za poskytování poradenství žákům a rodičům, za vyplňování a kompletaci přihlášek, za všechny akce související s touto oblastí poradenství.

5 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ NÁPRAVA SPU SPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ KOMUNIKACE V RODINĚ ŠKOLNÍ KARIÉRA DÍTĚTE

6 1. SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ
Dyslexie – porucha čtení Dysgrafie – porucha psaní Dysortografie – porucha pravopisu Dyskalkulie – porucha matematických schopností

7 PŘÍČINY SPU lehké mozkové dysfunkce (ADHD, ADD) dědičnost
    PŘÍČINY SPU lehké mozkové dysfunkce (ADHD, ADD) dědičnost kombinace dědičnosti a lehkých mozkových dysfunkcí neurotická nebo nejasná etiologie (původ). Všechny uvedené poruchy jsou zdravotním oslabením

8 DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S ŽÁKY SE SPU
SEZNÁMIT DÍTĚ S PORUCHOU DÍTĚ NESMÍ SVÉ PORUCHY ZNEUŽÍVAT KLID NA PRÁCI DOVOLIT POUŽÍVAT POMŮCKY VŽDY ZJISTIT, ZDA DÍTĚ ROZUMÍ ÚKOLU SPOLUPRÁCE S UČITELEM a PPP

9 SLUCHOVÁ PAMĚŤ Dítě se slabou sluchovou pamětí má problémy zapamatovat si pokyn, nepamatuje si básničku, říkánku, může mít problém se zapamatováním si přečteného textu. Náprava: Opakování textu hrou (balení kufru, přijela tetička z Ameriky, říkadla, básničky, písničky).

10 ROZLIŠOVÁNÍ KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SAMOHLÁSEK
Proč dítě nepíše čárky nad samohláskami: nedostatečně rozvinuté sluchové vnímání (dítě neslyší rozdíl mezi dlouhou a krátkou samohláskou) dále obtížné vnímání a reprodukce rytmu kontrolovat si co napsalo nesoustředěnost, spěch nebo nedbalost

11 NÁCVIK provádět denně, časté opakování
vše, co dítě píše, ať si říká polohlasně práce s bzučákem vytleskávat graficky znázornit např.: venku prší …_ vymýšlet slova na různě dlouhé slabiky (hádá, má, nemá, kráva, pátá atd.)

12 PROSTOROVÁ A PRAVOLEVÁ ORIENTACE
1. pojmy svislé (nahoře, dole, nad, pod) 2. směr (vepředu, vzadu, před, za, první, poslední) 3. pojmy vodorovné (vpravo, vlevo – nejnáročnější)

13 SLUCHOVÁ ANALÝZA A SYNTÉZA
ROZKLAD VĚT NA SLOVA ROZKLAD SLOV NA SLABIKY ROZKLAD SLABIK NA HLÁSKY

14 2. PORUCHY CHOVÁNÍ poškození centrální nervové soustavy - v době před narozením, při porodu a také i časně po porodu vliv genetiky můžeme je vhodnými výchovnými postupy ovlivnit částečně pomáhá i sám vývoj dítěte, protože tím, jak dítě dospívá, zraje i centrální nervová soustava, a některé negativní projevy v chování dítěte ztrácejí na intenzitě (popř. i vymizí) není však dobré spoléhat na to, že vývoj sám vše spraví, protože správnou výchovou mu můžeme hodně napomoci

15 ZPŮSOBY PROJEVŮ PORUCH CHOVÁNÍ
Poruchy motoriky - neklid, hyperaktivita, nebo naopak hypoaktivita. Rychlá a snadná unavitelnost. Obtíže v jemné nebo i hrubé motorice (pohybech), neobratnost, nešikovnost, malá koordinovanost pohybů Emoční poruchy a poruchy chování - emoční labilita (citová nestálost), časté výkyvy nálad, “náladovost”. Také výkyvy ve výkonnosti (to souvisí s výkyvy nálad, afektivitou, unavitelností atd.). Impulzivita, snížené sebeovládání, jednání “bez zábran”. Nízká frustrační tolerance - i slabé podněty je vyvedou z míry, neadekvátní reakce, sklon k afektivním výbuchům Poruchy koncetrace pozornosti a paměti - nesoustředěnost, nepozornost, netrpělivost, časté zapomínání Poruchy řeči, vnímání a myšlení - opožděný vývoj řeči, poruchy a vady výslovnosti (dyslalie), artikulační neobratnost. Poruchy zrakového vnímání - špatné rozlišování podobných tvarů. Poruchy sluchového vnímání - špatné rozlišování sluchově podobných hlásek. Porucha orientace v prostoru a pravolevé orientace

16 HLAVNÍ VÝCHOVNÉ ZÁSADY
klidné, láskyplné rodinné prostředí, dítě musí vědět, že ho máme rádi, i když zlobí stanovit řád důslednost ve výchově jednotné výchovné působení v rodině soustředit se na kladné stránky osobnosti dítěte usměrňování aktivity dítěte a přívod přiměřenýcn podnětů

17 DÍTĚ BEZ VÝCHOVNÝCH ZÁSAD
Nadměrné upoutávání pozornosti Negativismus Lži Krádeže Agresivita Šikana Záškoláctví Útěky z domova a toulky Vandalismus Alkoholismus a drogová závislost

18 HIERARCHIE POTŘEB 1) MÍSTO 2) BEZPEČÍ 3) PÉČE, PODNĚT, VÝŽIVA
4) PODPORA, OPORA 5) LIMIT

19 3. KOMUNIKACE V RODINĚ Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu – já vás jen zkouším. Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději – cítím se tak bezpečněji. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky. Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte. Nedělejte ze mě menšího, než jsem. Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako „velký“. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mě zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

20 Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy
Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy. Nabourává to můj smysl pro hodnoty. Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád/a. Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje. Nechraňte mě před všemi následky mého jednání. Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. Dokážu se s nimi vyrovnat. Nesekýrujte mě. Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat mrtvého brouka.

21 Nedávejte ukvapené sliby
Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují. Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl. Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach a pak lžu. Nebuďte nedůslední. To mě úplně mate. Neříkejte mi, že mě nemáte rádi. I když někdy dělám příšerné věci.

22 Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti
Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti. Pro mne jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená,když se mi snažíte porozumět. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není. Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší. Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je to určitě těžké, držet se mnou krok, ale prosím, snažte se. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého porozumění. Ale to vám nemusím říkat, že ne?

23 4. ŠKOLNÍ KARIÉRA DÍTĚTE JAK PŘEŽÍT ŠKOLU? Ve škole Doma Jak se učit?
Při zkoušení Při písemné práci Jak se z toho nezbláznit? Relaxuj! Jak řešit problémy ve škole?

24 VE ŠKOLE Naslouchej! Buď jedno velké ucho při výkladu
Piš! Smysluplné zápisky, v kterých se dokážeš orientovat Ptej se! Na to, co ti není jasné (a neboj se zeptat)

25 DOMA Zajisti si! Klid, podmínky k učení (udělej dohodu s rodiči, sourozenci, kamarády) Připrav si! Vše potřebné pro studium k ruce Vytvoř si! Studijní plán + program každého dne + čas domácí přípravy (2-3 hod. domácí přípravy)

26 JAK SE UČIT? Přečti si! Celou probranou látku –budeš vědět, o čem se učíš Čti! Danou látku znovu - po částech Dělej si! Průběžně poznámky na papír = tahák. Vyber to nejdůležitější (hlavní myšlenky). Piš v heslech. Graficky rozčleňuj. Ptej se a odpovídej na kontrolní otázky! Kdo? Kdy? Co? Kde? Proč? Za jakým účelem? Opakuj! Samostatně, co ses naučil – pro připomenutí použij “tahák” Kontroluj! S pomocí učebnice, sešitu, taháků + znovu zopakuj Zkoušej sám sebe! Zadej si kontrolní otázky, odpovídej stručně písemnou či ústní formou. Když ještě látku neumíš, vrať se v učení zpátky! Prostřídávej předměty! Začni tím lehčím! Odškrtávej splněné úkoly! Uč se v blocích - jeden předmět 30 minut! Vymez si čas na celkové opakování + procvičení!

27 PŘI ZKOUŠENÍ Vyber si zrakem neutrální bod ve třídě, fixuj ho očima
Nedívej se na třídu ani zkoušejícího Vybav si a uveď hlavní myšlenky – “tahák” Rozveď hlavní myšlenky – uveď podrobnosti a příklady Mluv souvisle a v klidu

28 PŘI PÍSEMNÉ PRÁCI Pozorně si přečti zadané úkoly
Správně si rozvrhni čas Ujasni si význam hlavních bodů v zadání Odpovídej a řeš všechny otázky (princip: „alespoň něco“)

29 JAK SE Z TOHO NEZBLÁZNIT?
Věnuj se nějaký čas něčemu jinému (hudba, sport, kamarádi…),zkrátka tomu, co máš rád/a. Dobře a pravidelně spi a odpočívej.

30 JAK ŘEŠIT PROBLÉMY VE ŠKOLE?
Prostuduj si dobře školní řád! Jednej slušně – na úrovni! Nehádej se s učiteli – nauč se klidně formulovat své požadavky! Překročíš-li hranice slušnosti, jdi se hned po hodině omluvit! Nečti a Nejez při hodině, Nebav se se spolužáky! Neměj “připomínky”! Nesnaž se zviditelnit za každou cenu! “Netvař se”! Máš-li problémy se studiem, projev zájem o předmět – využij doučování! Nos pomůcky a odevzdávej zadané práce v termínu! Hlídej si počet zameškaných hodin a pozdních příchodů! Včas předkládej omluvenky! Nevíš-li kudy kam, vyhledej profesionální pomoc psychologa nebo výchovného poradce!

31 SPC – speciálně pedagogické centrum
poskytuje odborné služby klientům s  handicapem mentálním, tělesným, kombinovaným, logopedickým a klientům postiženým pervazivními vývojovými poruchami / např. autismem/ pro klienty se zrakovým a sluchovým handicapem zprostředkují pracovníci SPC rodičům, příp. pedagogům, kontakt na odborná pracoviště v Plzni

32 PSYCHOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ
a)odložení začátku povinné školní docházky b)návrh pro přijetí do přípravných tříd c)zařazení do základní školy praktické d)zařazení do základní školy speciální (ve spolupráci s odbornými lékaři) e)přeřazení do základní školy praktické / speciální f)kontrolní vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami g)profesní orientace žáků 9. ročníků základní školy praktické h)vyšetření dětí s postižením (doporučení ošetřujících lékařů) – zařazení do IVP v SPC

33 SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ
-přijetí dětí s OŠD do přípravných tříd a SMŠ -přijetí dětí do 1. ročníku základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami -přijetí do základní školy praktické -přijetí do základní školy speciální -kontrolní vyšetření dětí se speciálními vzdělávacími potřebami -přijetí dětí do individuální pedagogické péče v SPC -vyšetření komunikačních dovedností dítěte -vyšetření dětí s hlubokým mentálním postižením

34 DALŠÍ SLUŽBY SPC KV Odborné konzultace a metodická pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení   Individuální rozvoj dětí a žáků s hlubokým mentálním postižením   Psychologické speciálně pedagogické terapie Individuální logopedická péče v SPC   Alternativní komunikace     Skupinová terapie starších mentálně postižených klientů s programem rozvoje osobnosti   Skupinová terapie pro děti předškolního věku s handicapem v oblasti jemné motoriky, pozornosti, grafomotoriky a komunikačních dovedností

35 OSPOD ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ , Zákon č. 359/2006 Sb.
Ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění. Působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

36 OSPOD SE ZAMĚŘUJE NA (§6):
Děti, jejichž rodiče zemřeli. Rodiče, kteří neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Rodiče, kteří nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.

37 OSPOD SE ZAMĚŘUJE NA(§6):
c) Děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití.

38 §6, d) Děti, které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte. §6, e)Děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu.

39 §6, f) Děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců.

40 §6, g) Děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popř.násilím mezi dalšími fyzickými osobami. §6, h) Děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popř.jiných osob odpovědných za jejich výchovu.

41 §7 Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče. Každý je oprávněn upozornit OSPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti.

42 §8 § 8 Dítě má právo požádat OSPOD o pomoc při ochraně svého života a tyto orgány mu mí pomoci. Dítě má právo požádat tyto orgány i bez vědomí rodičů.

43 DALŠÍ AKTIVITY OSPODu ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OSVOJENÍ A PĚSTOUNSKOU PÉČI
SJEDNÁNÍ ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY Zřizuje zařízení sociálně právní ochrany (odborné poradenství, rekreační tábory, zařízení pro výkon pěstounské péče). Poskytování sociálně právní ochrany pověřenými osobami. Řeší přestupky.


Stáhnout ppt "Práva a povinnosti rodičů v oblasti péče o dítě"

Podobné prezentace


Reklamy Google