Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."— Transkript prezentace:

1 PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 Osobní péče o mobilního a imobilního klienta Klient ve zdravotnickém zařízení a v ostatních zařízeních Péče o klienty musí vycházet z jejich potřeb. Potřeba je to, co lidská bytost nutně potřebuje pro svůj život. Potřeby se během života mění jak kvalitativně, tak i kvantitativně. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3 Z hlediska potřeby klienta lze péči rozdělit :  akutní péče  dlouhodobá péče  lékařská péče  ošetřovatelská péče  rehabilitační péče  logopedická péče  duchovní péče Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

4 Věk a nemoc ovlivňují, do jakých zařízení zdravotnické a jiné péče bude nutné klienta zařadit. Jedná se o tato nejzákladnější zařízení:  nemocnice  léčebny dlouhodobě nemocných  rehabilitační ústavy  domovy pro seniory  centra sociálních služeb Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

5  domovy se zvláštním režimem  chráněné bydlení  stacionáře Nemocnice Je lékařské zařízení určené k léčení lidí. Klasická nemocnice se skládá z několika částí – lůžková oddělení, specializované ambulance, paraklinická oddělení, technické zázemí a vedení – management. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

6 Práva pacientů  pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči uskutečněnou kvalifikovanými pracovníky  pacient má právo znát jméno lékaře, popřípadě dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují  má právo žádat soukromí i služby přiměřené možnostem ústavu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

7  pacient má právo získat od svého lékaře fakta potřebná k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického postupu rozhodnout, jestli s ním souhlasí, kromě případů akutního ohrožení  pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

8  pacient má právo odmítnout léčbu v rozsahu, který povoluje zákon  pacient má právo na to, aby v průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby byly brány ohledy na jeho soukromí a stud  pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou důvěrné Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

9  pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění  pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou  pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodne k nestandardnímu postupu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

10  nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přiměřená přání  pacient má právo a povinnost se řídit platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí  pacient má právo kontrolovat svůj účet Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

11 Charta práv dětí v nemocnici:  děti jsou do nemocnice přijímány pouze tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení  děti v nemocnici mají právo na kontakt se svými rodiči  děti nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12  děti a především jejich rodiče mají právo se podílet na rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována  s dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením  dětem se musí dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

13  děti mohou nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci  o děti musí být pečováno společně s jinými dětmi stejné věkové skupiny  děti musejí být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám a požadavkům  děti musejí mít příležitost ke hře, odpočinku a vzdělávání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

14 Léčebny dlouhodobě nemocných – LDN Jsou zdravotnická zařízení, která tvoří součást soustavy zdravotnických zařízení patřící mezi odborné léčebné ústavy, jejichž péče navazuje na péči nemocnic. LDN jsou určeny pro poskytování specializované ústavní péče zaměřené především na ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpící déletrvajícími nemocemi. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

15 Domácí řád  přijetí do léčebny se uskutečňuje na doporučení ošetřujícího lékaře z jiného zdravotnického zařízení  po dobu hospitalizace se stará o pacienta ošetřující lékař, všeobecné sestry a ostatní personál  pacient je vyšetřen přijímacím lékařem a je seznámen s léčebným režimem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

16  pacient je všeobecnou sestrou seznámen s dodržováním domácího řádu  pokud má pacient u sebe cenné předměty, peníze, doporučuje se, aby si pacient tyto cennosti a hotovost uložil do nočního stolku se zámkem  pokud má pacient u sebe léky, odevzdá je sloužící sestře  pacient dostane prádlo dle individuální potřeby, to při odchodu vrací Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

17  pacient musí mít své osobní věci  každý nově přijatý pacient je umístěn na čisté lůžko  toaleta a ošetření pacientů se provádí denně a dle potřeby  ranní buzení se koná nejdříve v 7.00 hodin  rozdělování léků provádí sestra podle ordinace ošetřujícího lékaře Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

18  stravování se řídí řádem stravovacího provozu  úklid pokojů se uskutečňuje denně  zachovávat čistotu na pokojích, chodbách, a koupelnách – zabraňuje nozokomiálním nákazám  vycházky pacientů v areálu nemocnice a pobyt na venkovní terase u částečně nebo zcela imobilních pacientů zajišťuje rodina nebo ošetřovatelský a rehabilitační tým Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

19  rozhlas a televizi může uživatel péče užívat bez omezení  informace o zdravotním stavu pacienta podá ošetřující nebo sloužící lékař denně, v době návštěv  je zakázáno donášet do zařízení alkoholické nápoje a návykové látky! Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

20 Služby nabízené v LDN:  lékařská péče po dobu 24 hodin  ošetřovatelská péče s cílem udržet nebo zlepšit současnou kvalitu života pacientů  léčba dekubitů, bércových vředů, chronických kožních ran, péče o stomii  péče o výživu, rehabilitační péči, duchovní, logopedickou  zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

21 Rehabilitační ústav  rehabilitační ústav Kladruby je odborný léčebný ústav zaměřený na poskytování ústavní celodenní komplexní rehabilitační léčby klientů po úrazech a operacích pohybového i nervového systému  rehabilitační péče je celodenní, intenzivní, nabízí i léčbu ambulantní Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

22  ústav má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami  kapacita ústavu je 250 lůžek  rehabilitační léčba je uskutečňována v bezbariérovém prostředí  rehabilitace se uskutečňuje v moderně vybavených cvičebnách  je zde bazén pro individuální fyzioterapii, 2 bazény pro skupinová cvičení, plavecký bazén a fitnescentrum Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

23  rehabilitační program zahrnuje také péči logopedickou, psychologickou, služby socioterapeutické a protetické  pro volný čas jsou připraveny různé kulturní i sportovní akce  cílem rehabilitačního procesu je návrat klienta k plnohodnotnému způsobu života Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

24 Program preventivních pobytů  vstupní vyšetření lékařem a fyzioterapeutem s následným zhodnocením celkového zdravotního stavu  cvičení v bazénu, plavání v bazénu  částečné a reflexní masáže, vířivé koupele a whirpool  skupinové cvičení v tělocvičně, fitness, rotopedy Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

25 Hygienická péče Význam hygienické péče: 1. zdravotní  prevence infekcí  zamezuje vzniku opruzenin, proleženin a jiných kožních komplikací 2. psychický  spokojenost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

26  pocit svěžesti  uvolnění klienta 3. estetický  kladné přijímání okolím Do hygieny řadíme:  ranní mytí  celkové mytí  péče o chrup Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

27  u mužů péče o vousy  česání vlasů, mytí vlasů  péče o ruce  hygienické vyprazdňování Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

28 Zásady při výkonu hygienické péče:  informace klienta o plánovaném výkonu  připravené všechny pomůcky  zajištění intimity každého klienta  snaha, aby klient byl co nejvíce samostatný  užívání vhodných mycích prostředků  převlečení do čistého prádla Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

29 Ranní mytí u jednotlivých klientů: Chodící klient provádí ranní hygienu sám. Sám si provádí sprchování nebo celkovou koupel, péči o dutinu ústní, o vlasy, nehty. Částečně soběstačný pacient je takový pacient, který špatně chodí nebo je ochrnutý na jednu polovinu těla, s lehkou mentální retardací, s nohou v sádrovém obvazu apod. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

30 Pacient vyžaduje u některých činností pomoc pečovatele. Pečovatel nachystá pomůcky, klienta doprovodí do koupelny, pomůže mu při sprchování, utírání zad ručníkem, při masáži tělovým mlékem. Pečovatel sleduje jakékoliv změny na kůži pacienta. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

31 U nepohyblivého klienta je postup následující:  klient si vyčistí zuby  sám nebo za pomoci pečovatele si umyje krk, paže, hrudník  záda a oblast genitálu myje pečovatel, při těchto úkonech používá rukavice  třísla, genitál a oblast konečníku se myje nejlépe jednorázovou žínkou a čisticí pěnou, pod pacienta vsuneme podložní mísu, Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

32 po umytí a opláchnutí vodou tyto části vysušíme ručníkem, na oblast genitálu je určen zvláštní ručník, oblast třísel můžeme ošetřit zásypem na opruzeniny  pokožku natřeme masážní emulzí, gelem, krémem a vmasírujeme  pokud pacient nezvládne péči o vlasy a nehty, tak mu pečovatel pomůže  pacienta oblékneme do čistého prádla Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

33 Celkové mytí Jedná se o umytí celého těla a nahrazuje sprchování nebo koupel ve vaně. Některé klienty je možné přemístit na pojízdný vozík a celkovou koupel vykonat v koupelně. Má to své výhody a pro klienta je to příjemnější než celková koupel na lůžku. V rámci celkové koupele existují pomocná zařízení – zvedáky, které umožní klientům přesunout se do vany a vykoupat se. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

34 Celkové mytí klienta v koupelně Připravené pomůcky:  žínka  ručník  intimní gel  mýdlo, sprchový gel  rukavice  čisté prádlo Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

35 Postup:  zkontrolujeme, jestli je koupelna po předchozím pacientovi vydezinfikována  klienta převezeme na křesle do koupelny  při mytí klienta používáme rukavice  je-li klient schopný se postavit, požádáme jej, aby se chytil madel  klienta osprchujeme teplou vodou, namydlíme pomocí žínky, mýdla a opláchneme teplou vodou Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

36  na intimní oblasti použijeme speciální přípravek  u mužů je třeba dbát na řádné umytí předkožkového vaku  u žen dokonale a ve správném pořadí myjeme rodidla a konečník  klienta osušíme ručníkem, vmasírujeme relaxační emulzi  převlékneme klienta do čistého prádla a odvezeme na lůžko Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

37  předtím, než klienta uložíme, upravíme lůžko Celkové mytí klienta na lůžku Pomůcky:  čisté osobní prádlo a ložní prádlo, prostěradlo na přikrytí klienta během hygieny  umyvadlo  dva ručníky, dvě žínky  mýdlo, tělový šampón Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

38  kosmetické přípravky – tělové mléko, krémy, deodoranty, léčivé masti na ošetření defektů kůže  hřeben, štětičky na čištění uší, zubní kartáček a pasta  emitní miska, buničina, gumové rukavice, podložní mísa Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

39 Postup:  pečovatel musí informovat klienta, že ho umyje na lůžku  pečovatel dodržuje vhodnou teplotu pokoje  pečovatel si připraví pomůcky včetně zástěny k lůžku klienta  pečovatel pracuje v ochranném oděvu  pečovatel z lůžka odstraní deku a polštář, antidekubitní a polohovací pomůcky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

40  pacient je během této vykonávané hygieny přikrytý čistým prostěradlem  ošetřující personál respektuje stud klienta, odhaluje pouze tu část těla, kterou právě umývá  prostěradlo na zakrytí klienta pečovatel položí na pokrývku klienta, pak pokrývku vytáhne a nechá nemocného přikrytého jenom prostěradlem  voda v umyvadle musí mít přiměřenou teplotu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

41  nejprve pečovatel omyje obličej vodou bez použití mýdla, oči čistí od vnitřního koutku k zevnímu  tělo se myje postupně, pečovatel začíná od krku směrem k nohám  jeden pečovatel klienta omývá, druhý otírá, stojí na obou stranách lůžka, nikoliv vedle sebe  pečovatel postupuje přes krk, hrudník, podpaží a horní končetiny, vodou pečovatel nešetří, kůže klienta se musí důkladně omýt od mýdla Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

42  při umývání zad pečovatel klienta otočí na bok, po umytí zad a hýždí promaže kůži tělovým mlékem, emulzí k masáži  na hygienu dolní poloviny těla pečovatel použije jiné umyvadlo  na nohou si pečovatel všímá hlavně nehtů, staří lidé můžou mít nehty ztluštělé, zhrublé  pečovatel ošetří kožní poranění – např. dekubity, popraskané paty, vředy na lýtkách a okolo kotníků Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

43  třísla pečovatel promaže ochranným krémem  po skončení hygieny pečovatel klienta učeše, provede hygienu dutiny ústní, ostříhá nehty na rukou, podle potřeby se pečovatel věnuje mytí vlasů  nakonec pečovatel použité prádlo vloží do pytlů, použité pomůcky vydezinfikuje, hygienické potřeby klienta pečovatel uloží na určené místo Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

44  pečovatel použité rukavice vloží také do pytle, řádně vydezinfikuje použité umyvadlo, po vykonání všech úkonu si pečovatel umyje ruce, provede dezinfekci a kosmeticky ošetří ruce  pečovatel provede o výkonu záznam do dokumentace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

45 Péče o osobní hygienu kojenců a batolat Hygienická péče je u malých dětí stejně důležitá jako u dospělých. Velice důležitá je v oblasti výchovy k hygienickým návykům. Malé děti jsou nesoběstačné a péči o hygienu nezvládají. Kojenci a batolata mají jemnou a velice zranitelnou kůži, která vyžaduje každodenní ošetření. Do hygienické péče zahrnujeme péči o kůži, péči o ruce, péče o vlasy, nehty, oči, dutinu ústní, péči o vyprazdňování. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

46 Koupel kojence Pomůcky:  jemná žínka, osuška  vanička na koupání, dětské mýdlo  přípravky na ošetření kůže – dětský olej, kartáček na vlasy  nůžky na nehty, štětičky na vysušení ušních boltců  dětský teploměr, emitní miska Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

47 Postup:  zajištění přiměřené teploty v místnosti – přibližně 27 stupňů Celsia  připravené všechny pomůcky  připravíme vodní lázeň, teplota vody je 37 – 38 stupňů Celsia  dítě opatrně svlékneme a přeneseme do vaničky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

48  držení dítěte při přenášení: loket jedné ruky podpírá hlavičku a ramínka, druhá ruka drží zespodu stehno dítěte, prsty jsou rozloženy a podpírají zadeček Postup při vlastní koupeli a ošetření kůže:  do vaničky položíme lehátko, aby dítě mělo hlavičku nad vodou Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

49  nejprve umyjeme obličej vodou a osušíme, pak navlhčíme vlásky a umyjeme šampónem, pokud má dítě více vlásků, před splachováním vody nakloníme hlavičku dozadu a pomalu poléváme vlásky čistou vodou, dáváme pozor, aby se šampón nedostal do očí miminka  namydlenou žínkou nebo rukou omyjeme krk, hrudník a celé tělíčko, postupujeme směrem k dolním končetinám Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

50  na závěr umyjeme genitál  starší kojence necháme ve vodě sedět, nutné je zajistit bezpečí dítěte  po omytí vodou přeneseme kojence na přebalovací stůl nebo jinou pevnou podložku  kůži dítěte osušíme včetně vlásků, kůži ošetříme olejíčky nebo tělovým mlékem, postupujeme od hlavičky k nožičkám Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

51  genitál a anální oblast ošetříme příslušnými mastmi, vysušíme ušní boltce, štětičky nezavádíme přímo do zevního zvukovodu  po osušení a ošetření kůže dítě oblečeme do čistého prádla a přiložíme plenu, vlásky učešeme  ostříháme nehty na rukou do obloučku, na nohách rovně Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

52 Mytí vlasů na lůžku: Mytí vlasů na lůžku je náročné jak pro pečovatele, tak i pro klienta. V domácnosti je výkon daleko složitější vzhledem k uspořádání nábytku pokoje. Pokud je to možné, vlasy myjeme vždy mimo lůžko. Mytí vlasů se věnujeme jedenkrát týdně, podle potřeby nebo přání klienta může být i častější. V některých zařízeních nebo v domácnostech je k dispozici nafukovací vanička pro mytí hlavy. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

53 Pomůcky:  šampón na vlasy, kondicionér, tužidlo  vysoušeč vlasů  hřeben  dva ručníky, igelitové podložky nebo pláštěnky Postup při mytí vlasů na lůžku:  informujeme a domluvíme se s klientem o postupu mytí vlasů  připravíme si všechny pomůcky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

54  před výkonem si pečlivě umyjeme ruce  z lůžka odstraníme polštář a na jeho místo položíme igelitovou podložku  na ni položíme vaničku, na límec vaničky klient pohodlně uloží hlavu  ramena klienta chráníme igelitovou podložkou  dbáme na ochranu uší  vlasy namočíme, umyjeme šampónem, spláchneme Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

55  špinavou vodu vypustíme odtokovou hadicí z vaničky do kbelíku  vlasy vysušíme ručníkem, rozčešeme a dosušíme fénem  odstraníme vaničku a igelitovou podložku a zpět vložíme polštář  pomůcky umyjeme, vydezinfikujeme, uklidíme Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

56 Péče o dutinu ústní Chodící a pohyblivý ležící klient je schopen si vyčistit zuby sám. Velice důležitá je metoda čištění chrupu. Hlavně u dětí a osob, které mají zdravé dásně, se doporučuje metoda, kdy zuby čistíme krouživými pohyby z obou stran. Nakonec horizontálními pohyby vyčistíme plošky. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

57 Další metoda se nazývá vertikální kombinovaná metoda, která spočívá ve stíravém pohybu z dásně na zuby. V každém úseku se tento pohyb opakuje 5 – 6 krát. Pak vyčistíme zase horizontálními pohyby kousací plošky. U některých klientů nejsme schopni provést běžnou hygienu dutiny ústní, proto se využívají alternativní postupy péče o zuby. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

58 Indikace ke zvláštní péči o dutinu ústní  umírající osoby  klienti v bezvědomí  ochrnutí lícního nervu  osoby, které prodělaly centrální mozkovou příhodu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

59 Pomůcky:  gumové rukavice  emitní miska  přípravky určené k hygieně  sterilní tampóny  vatové tyčinky  ručník  kelímek na pití Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

60 Postup  před výkonem provedeme hygienu rukou  informujeme klienta o výkonu  klienta uložíme do polohy vpolosedě, pod bradu uložíme ručník  prohlédneme celá ústa, jazyk  dutinu ústní můžeme vytřít vatovými tyčinkami, odstranit nečistoty, můžeme použít i sterilní tampóny, které držíme sterilními kleštěmi Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

61 – peánem, tampón namočíme do glycerinu a při hygieně postupujeme od kořene jazyka ke špičce  horní patro čistíme odzadu k přední části  na závěr otřeme rty vazelínou nebo glycerinem  pokud je klient schopný přijmout tekutinu, necháme jej vypláchnout ústa  po ukončení výkonu pomůcky vydezinfikujeme, uložíme na své místo  provedeme hygienu rukou Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

62  výkon zaznamenáme do dokumentace Péče o umělý chrup  pečujeme stejně důkladně jako o chrup trvalý postup při mytí zubní protézy:  zubní protézu vyjmeme za pomocí mulu  na odložení protézy využijeme emitní misku  umělý chrup vyčistíme kartáčkem a pastou  zubní protézu opláchneme tekoucí vodou  klientovi podáme ústní vodu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

63 Péče o vousy  žiletka nebo holicí strojek  holicí pěna  umyvadlo  2 ručníky  žínka  voda, gel nebo balzám po holení Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

64 Holení žiletkou  zjistíme směr růstu vousů  klientovi dáme ručník, aby nedošlo k znečištění prádla  žínkou opláchneme obličej vlažnou vodou, naneseme na něj holicí pěnu  holíme pevnými tahy, žiletku pravidelně vyplachujeme, po ukončení holení klientovi omyjeme obličej vodou a osušíme ručníkem  naneseme vodu po holení Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

65 Holení elektrickým strojkem  holicí stojek musí být čistý  přes hruď klienta položíme ručník  obličej umyjeme za pomoci žínky a vlažné vody  osušíme, začneme holit  sejmeme ručník, obličej potřeme vodou po holení a strojek vyčistíme Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

66 Péče o nehty  při ranní hygieně zkontrolujeme, zda klient nevyžaduje manikúru  nehty na rukou zastřiháváme do oblouku, nehty na nohou rovně  při ošetřování nohou používáme rukavice  klientovy dolní končetiny podložíme ručníkem, potřeme speciálním dezinfekčním přípravkem a začneme upravovat Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

67  plosky nohou můžeme postříkat deodorantem  ruce natíráme výživným krémem  celou pedikúru vykonává pedikérka Hygienické vyprazdňování moči  vyprazdňování klienta chodícího – muži močí vestoje, ženy vsedě  ležící klient používá pomůcky k vyprazdňování moči – mužům jsou určeny skleněné nebo plastové lahve Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

68  částečně pohyblivé ženy mají k dispozici pojízdný klozet opatřený kolečky  ležící klienti se vyprazdňují do podložní mísy Inkontinence je mimovolní odchod moči. Pro inkontinentní klienty existuje řada pomůcek, jedná se o tyto pomůcky:  savé podložky  speciálně tvarované vložky různých velikostí a sacích schopností, plenkové kalhoty Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

69 pomůcky k ošetření inkontinentního klienta:  jednorázové rukavice  umyvadlo  jednorázová žínka  intimní gel  buničina  plena  čisté spodní prádlo Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

70 Postup hygienické péče:  k lůžku si připravíme potřebné pomůcky  klienta o úkonu informujeme  klienta svlékneme, odstraníme použité plenkové kalhoty, otočíme ho na bok, znečištěnou kůži otřeme buničinou  na lůžko dáme plenu, omýváme směrem od genitálií ke konečníku, žínkou a intimním gelem  omyté části vytřeme do sucha, oblékneme čisté plenkové kalhotky, pyžamo Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

71 Hygienické vyprazdňování stolice  vyprazdňování klienta chodícího – probíhá běžným způsobem, místnost WC by měla být opatřena madly  částečně pohyblivý klient používá pojízdný klozet opatřený kolečky, po vykonání potřeby pečovatel obsah klozetu odstraní a vydezinfikuje Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

72  ležící klient vykonává potřebu na lůžku, k vyprazdňování na lůžku slouží podložní mísy, mísa se poskytne klientovi tehdy, pokud cítí potřebu, pečovatel ji přináší vždy přikrytou, klienta požádá o spoluprácí, jakmile klient nadzdvihne pánev pomocí hrazdičky, pečovatel vloží pod klienta mísu; bezvládné klienty pečovatel otočí na bok, mísu přiloží k hýždím a opět jej otočí, klientovi pomůže pečovatel vykonat intimní hygienu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

73 Prevence dekubitů Proleženina znamená místní odumření tkáně.  zevní faktory  přímý tlak – intenzita a délka působení tlaku na stejné místo  tření – nejčastěji vzniká o podložku  střižná síla – vzniká kombinací tlaku a tření  vlhkost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

74  vnitřní faktory  mobilita  věk  tělesná hmotnost a stav výživy  další nemoci  vliv léků Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

75 Predilekční místa znamenají místa nejčastějšího výskytu. Predilekční místa vzniku dekubitů:  trn 7. krčního obratle  ramenní kloub  loketní klouby  kolenní klouby  kyčelní klouby, v oblasti kříže  paty, kotníky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

76 Fáze dekubitů 1. stupeň – erytém (překrvení)  projevuje se zarudnutím kůže, při mírném stlačení prsty erytém bledne  příznaky – mírný otok, jemně zarudlá kůže 2. stupeň  kůže je zarudlá, prokrvení přetrvává i po stlačení, tkáň začíná odumírat  příznaky – místní zarudnutí, zduření postižené části, Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

77 3. stupeň  dochází k nekróze – odumření tkáně  příznaky – narušená integrita kůže 4. stupeň  vřed se rozšiřuje do hlubších struktur  příznaky – rozpad tkáně, připomíná otevřenou ránu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

78 5. stupeň  odumření tkáně, dochází k destrukci a rozpadu svalu  příznaky – suchá černá nekróza, hnilobně páchne Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

79 Klasifikace dekubitů dle Torrance 1.stupeň2. stupeň3. stupeň 4.stupeň Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

80 Prevence a léčba  snížení tlaku  změna polohy, vhodná po 30 minutách  používání polohovacích pomůcek – věnečky, tunely, válce, klíny, podložky  zdravotní matrace s antidekubitním účinkem  speciální lůžka – vodní, vzduchová  speciální podložky  nepoužíváme gumové podložky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

81 ukázky polohovacích pomůcek polohovací válečekvěnečekpolohovací klín polohovací podložka

82 Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK  pravidelná kontrola  hygienická péče  speciální krytí  zajištění dostatečného přísunu potravin a tekutin  odstranění chirurgicky  zapojení celého týmu  psychická podpora klienta  spolupráce s rodinou

83 Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Oblékání klienta Oděv má klienta chránit před vlivy vnějšího okolí, před chladem, horkem, vlhkem, úrazy, má i estetický význam. Klient by měl při výběru vhodného oblečení zohledňovat:  nezávadnost materiálu  zdravotní stav  pohodlí

84 Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK  vkus  snadné udržování  cenová a místní dostupnost  estetiku  snadnou manipulaci  kvalitní materiál

85 Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doporučení při oblékání:  klientům, kteří s vámi při oblékání spolupracují, ponechejte dostatek času  využívejte zapínání na přední části oděvu  každý krok pochvalte Postup při oblékání jednotlivých částí oděvu:  oblékání rukávů – první oblékáme postiženou končetinu, rukáv natáhneme od manžety až po rameno na svou ruku, uchopíme ruku nemocného a druhou rukou vytáhneme rukáv nahoru

86 Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK  oblékání kalhot – oblečeme nejprve jednu, pak druhou končetinu, klientovi pomůžeme nadzdvihnout zadní část těla a kalhoty vytáhneme k pasu, potom zasuneme košili a zapneme  oblečení přes hlavu – nejprve klientovi oblékneme rukávy, pak přetáhneme oděv přes hlavu

87 Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Kompenzační pomůcky:  pomůcka na natahování punčoch  pomůcka na stahování zipu  navlékač ponožek navlékač ponožekplastové madlo zipu

88 Oblékání pro inkontinentní klienty: Lidé s inkontinencí by měli upřednostňovat:  oděvy snadno se zapínající a rozepínající  speciální kalhotky pro únik moči  oděvy, jež mají kolem zad speciální část, která ukrývá sběrný sáček Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

89 Obouvání  vhodná obuv  dbáme na hygienu obouvání  využíváme pomůcky k usnadnění obouvání – obouvák, zouvák, elastické tkaničky, obuv na suchý zip Ukázka – zouvák na boty Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google