Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod  Nová koncepce rozvoje muzejnictví 2015 -2020  Nutnost ohlédnutí za uplynulé období (2000 – současnost) + nástroje na rozvoj oboru aktuálně nedobrá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod  Nová koncepce rozvoje muzejnictví 2015 -2020  Nutnost ohlédnutí za uplynulé období (2000 – současnost) + nástroje na rozvoj oboru aktuálně nedobrá."— Transkript prezentace:

1 Úvod  Nová koncepce rozvoje muzejnictví 2015 -2020  Nutnost ohlédnutí za uplynulé období (2000 – současnost) + nástroje na rozvoj oboru aktuálně nedobrá situace prostředků pro dosahování cílů  Muzejnictví a památková péče svébytné obory  Styčná témata, společné přesahy  Cíl ochrana kulturního dědictví

2 Historie - tradice  Dlouhodbá tradice – Egypt či Řím  Moderní pojetí konzervování a restaurování kon. 19. stol.  Po 2 svět. válce návrh v rámci zasedání UNESCO na založení mezinárodního centra pro studium ochrany a restaurování kulturního dědictví, které vzniklo později v Římě (1959)  1967 v rámci ICOM – oborová komise pro oblast konzervování - restaurování

3 Historie - tradice  1926 – Albín Stocký – Konzervace musejních předmětů  1959 – ustanovení odborné Komise restaurátorů při Ústřední muzejní radě  1992 – Komise přijata a začleněna do struktury AMG jako oborová Komise konzervátorů a restaurátorů (aktuálně 262 členů)

4 Historie - tradice  Formování oboru konzervování – restaurování spadá do 19. a počátku 20. století  Postupné změny pojmů  Teoretické východisko současného pojetí konzervování – restaurování tzv. Benátská charta 1964

5 Etické kodexy  Profesní etický kodex 1986 ICOM – CC (oborová komise) aktualizace 2008  Český výbor ICOM – vydání publikace Etické kodexy konec roku 2014

6 Definice pojmů, terminologie - normy  Evropská komise pro standardizaci CEN – Europian Comitte for Standardisation (CEN T/ 346 – Conservation of Cultural Property  ČSN 961509, EN 15898: Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice; účinnost: 1. 9. 2012  Dokument o profesi konzervátora-restaurátora AMG ČR (nově schválený v r. 2011) – Komise konzervátorů- restaurátorů AMG Konzervování-restaurování (konzervování): preventivní konzervace sanační (kurativní) konzervace restaurování

7 Definice pojmů, terminologie - stupně ochrany  Preventivní konzervace - optimalizace podmínek při uložení, prezentování a manipulaci (nepřímé zásahy)  Sanační konzervace - stabilizace fyzického stavu (přímé zásahy)  Restaurování - dosažení srozumitelnosti předmětu, obnovení původní estetické, technické, hudební aj. funkčnosti-účinnosti předmětu..

8 Definice pojmů, terminologie  Oblast ochrany muzejních sbírek v posledním období se zaměřuje zejména na preventivní konzervaci pomocí které lze do jisté míry chránit celé soubory sbírek

9 Legislativa

10 Konzervátorko-restaurátorská pracoviště v muzeích  70. a 80. léta postupný rozvoj muzejních konzervátorských pracovišť  Zakladatelé sítě těchto pracovišť NM, MZM, NG, NTM, TMB, STČ v Roztokách  Finanční podpora ISO/D pro pracoviště muzejních organizací uvedených ve vyhlášce 275/2000 Sb. (příloha č. 4)  Muzeologie je též studijním oborem na VŠ, kde lze získávat i potřebné základy pro ochranu sbírkových fondů v preventivní konzervace

11 MUZEJNÍ CENTRA - specializovaná muzeologicko-metodická pracoviště při PO MK

12 Působí již od roku 2003 jako hlavní muzejní metodické centrum v oblasti konzervování- restaurování. Vzniklo na základě Usnesení vlády ČR č. 216 ze dne 3. března 2003 k řešení situace povodněmi zasažených dokumentů státních organizací a organizací spravujících kulturní dědictví, v r. 2002. Prioritním úkolem bylo zajistit rozmrazení, vysušení a sterilizaci části fondů MK ČR v letech 2004–2008. Pomáhá muzejním organizacím, Národnímu památkovému ústavu, Národní knihovně a dalším státním i privátním subjektům Rozhodnutím ministra kultury č. 16/2009 se stalo MCK „…národním metodickým pracovištěm pro oblast konzervování-restaurování sbírkových předmětů ze sbírek muzeí v České republice“.

13 ZAMĚŘENÍ, CÍLE METHODICAL CENTRE OF CONSERVATION Podpora a rozvíjení správné praxe při ochraně sbírek muzejní povahy Testování a vývoj materiálů, postupů Konzervování- restaurování Pomoc při krizových a mimořádných událostí Konzultační servis Vzdělávací činnost Informační servis

14 Hlavní činnost Výzkum a vývoj: neinvazivní diagnostika – XRF tvorba databází historických materiálů ověřování metod a materiálů používaných v rámci preventivní a sanační konzervace Konzervování-restaurování rozvíjení primární specializace – ochrana kovových materiálů rozšíření specializace – umělecko-řemeslné předměty, malba, textil kopie, odlitky Metodický, vzdělávací, informační a publikační servis Webový portál Fórum pro konzervátory-restaurátory Konference, semináře, workshopy

15 Metodiky www.mck.technicalmuseum.cz Metodika technologie ochrany kulturního dědictví před požáry, MKC 1/2012, certifikovaná MV ČR, Generálním ředitelstvím HZS ČR Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti, projektu DF13P01OVV016, programu NAKI MK ČR, 2013 – 2017; konsorcionální projekt Technického muzea v Brně, Národního památkového ústavu a Moravské galerie v Brně Delší metodiky a metodická doporučení

16 Metodiky www.mck.technicalmuseum.cz MCK vydává recenzovaný časopis Fórum pro konzervátory-restaurátory Fórum je v zásadě jediným českým periodikem v oblasti konzervování-restaurování. Vychází v rámci spolupráce s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG FKR se zaměřuje převážně v odborných statích na: materiálové a technologické průzkumy konzervátorsko-restaurátorské zásahy nové metody a technologie ochrany kulturního dědictví

17 Konzervování-restaurování Mezinárodní spolupráce mezi Technickým muzeem v Brně a Slovenským národním muzeem v oblasti záchrany sbírkového fondu poškozeného požárem na hradě Krásná Hôrka Hrad Krásná Hôrka, 10. 3. 2012 (fotografie zapůjčené Múzeem Betliar)

18 Metoda a výsledky evidence výkonů a)mateřské organizaci – TMB ošetřeno 227 ks sbírkových předmětů TMB, zajišťuje převážně pracoviště Ochrany technických památek a technologií (participace MCK cca 30 %): interní žádanky o provedení práce konzervátorsko-restaurátorské práce výsledky výzkumné práce - databáze RIV, interní výzkumné úkoly jsou využívány neomezeně vzdělávací aktivity, metodiky jsou využívány neomezeně b)cizím subjektům ošetřeno 65 ks předmětů na zakázku, (MG, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Městské muzeum v Moravském Krumlově, NPÚ Brno): na základě smluv o provedení ko-re prací ko-re zprávy zpřístupněné badatelům 14 odborných posouzení a konzultací s doloženým posudkem či písemnou korespondencí (MG, MZM, Muzeum Boskovicka, NPÚ, VHÚ, Jihočeské muzeum) telefonické a jiné okamžité konzultace – neevidováno, elektronický formulář pro dotazy ani žádost o stáž není příliš využíván vzdělávací aktivity (přednášky, konference, semináře, workshopy) + výuka studentů počet účastníků, příspěvky v periodikách, sbornících smlouvy o výuce studentů (PřF MU, FF MU, VŠCHT, VOŠ Turnov, VOŠ Brno)

19 Problémy – řešení Chybí odpovídající stavebně-technické zázemí pro rozšířenou činnost MCK - žádost o investiční záměr MK ČR ve výši 170 mil. Kč, 2013 – 2014 (zatím nepřiznáno) Studie proveditelnosti projektu MCK a muzejní depozitáře; přestavba objektů v areálu Brno - Řečkovice

20 ISO/D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí  Zkvalitňování konzervátorských a restaurátorských pracovišť  Vybavení depozitářů  Restaurování a kozervování sbírkových předmětů  Před 7 lety částka ISO/D cca 30 mil. Kč  Dnes 70% snížení  Nový materiál do vlády 2015 20102011201220132014 Pracoviště - vybavení 594 0001 696 0001 726 000905 000279 000 Restaurování sbírkových předmětů 2 360 0004 600 0002 404 0003 045 0002 893 000

21 Kvalifikace konzervátora - restaurátora  V ČR mezi regulované činnosti (stát reguluje výkon povolání určitými právními předpisy) patří též "restaurování" (celkem asi 400 povolání):  Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty - kvalifikační požadavky jsou dány stupněm příslušného vzdělání a odpovídající praxí (odpovědný orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu, regulující právní předpis živnostenský zákon)  Restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi - kvalifikační požadavky jsou dány stupněm příslušného vzdělání a odpovídající praxí (odpovědný orgán - Ministerstvo kultury, regulující právní předpis - zákon o státní památkové péči, v r. 2008 upravený dle daného zákona č. 189/2008Sb.) –  Souvisejícím zákonem je ZÁKON č. 18/2004 Sb., ze dne 10. 12. 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a některých příslušníků jiných států a změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

22 ??? ? Má smysl hledat rozdílný princip k chápání a k přístupu konzervování – restaurování v muzejnictví a restaurování památkové péči ? Když se oba obory snaží o ochranu jednoho kulturního dědictví? ? Má smysl nasytit trh práce pouze restaurátory s licencí různých oborů pro restaurování KP a sbírkových předmětů ? Přičemž máme vysoce kvalifikované odborníky na konzervování –restaurování při muzejních organizacích a dlouhodobou tradici a výsledky konzervování a restaurování v muzejnictví? ? Má smysl aby malířská a sochařská umělecká díla a díla uměleckořemeslná, která jsou sbírkovými předměty restauroval restaurátor s licencí, která byla udělena dle památkového zákona? ? Má smysl nadále budovat a podporovat vysoce profesionální konzervátorsko-restaurátorská pracoviště muzejní sítě pro ochranu movitého kulturního dědictví a je licence zárukou kvality konzervátorsko-restaurátorské práce? ? Má smysl zakládat další profesní organizaci v oblasti restaurování? Pro kulturní památky? Pro sbírkové předměty? ? Má smysl dále pokračovat v ISO naplňovat ho a rozvíjet v oblasti restaurování? ? Má smysl spolupracovat muzejní konzervátorsko - restaurátorská sféra se sférou restaurátorskou v památkové péči? A hledat optimální způsob ochrany a prezentace movitého kulturního dědictví?


Stáhnout ppt "Úvod  Nová koncepce rozvoje muzejnictví 2015 -2020  Nutnost ohlédnutí za uplynulé období (2000 – současnost) + nástroje na rozvoj oboru aktuálně nedobrá."

Podobné prezentace


Reklamy Google