Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod Nová koncepce rozvoje muzejnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod Nová koncepce rozvoje muzejnictví"— Transkript prezentace:

1 Úvod Nová koncepce rozvoje muzejnictví 2015 -2020
Nutnost ohlédnutí za uplynulé období (2000 – současnost) + nástroje na rozvoj oboru aktuálně nedobrá situace prostředků pro dosahování cílů Muzejnictví a památková péče svébytné obory Styčná témata, společné přesahy Cíl ochrana kulturního dědictví

2 Historie - tradice Dlouhodbá tradice – Egypt či Řím
Moderní pojetí konzervování a restaurování kon stol. Po 2 svět. válce návrh v rámci zasedání UNESCO na založení mezinárodního centra pro studium ochrany a restaurování kulturního dědictví, které vzniklo později v Římě (1959) 1967 v rámci ICOM – oborová komise pro oblast konzervování - restaurování

3 Historie - tradice 1926 – Albín Stocký – Konzervace musejních předmětů
1959 – ustanovení odborné Komise restaurátorů při Ústřední muzejní radě 1992 – Komise přijata a začleněna do struktury AMG jako oborová Komise konzervátorů a restaurátorů (aktuálně 262 členů)

4 Historie - tradice Formování oboru konzervování – restaurování spadá do 19. a počátku 20. století Postupné změny pojmů Teoretické východisko současného pojetí konzervování – restaurování tzv. Benátská charta 1964

5 Etické kodexy Profesní etický kodex ICOM – CC (oborová komise) aktualizace 2008 Český výbor ICOM – vydání publikace Etické kodexy konec roku 2014

6 Definice pojmů, terminologie - normy
Evropská komise pro standardizaci CEN – Europian Comitte for Standardisation (CEN T/ 346 – Conservation of Cultural Property ČSN , EN 15898: Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice; účinnost: Dokument o profesi konzervátora-restaurátora AMG ČR (nově schválený v r. 2011) – Komise konzervátorů- restaurátorů AMG Konzervování-restaurování (konzervování): preventivní konzervace sanační (kurativní) konzervace restaurování

7 Definice pojmů, terminologie - stupně ochrany
Preventivní konzervace - optimalizace podmínek při uložení, prezentování a manipulaci (nepřímé zásahy) Sanační konzervace - stabilizace fyzického stavu (přímé zásahy) Restaurování - dosažení srozumitelnosti předmětu, obnovení původní estetické, technické, hudební aj. funkčnosti-účinnosti předmětu..

8 Definice pojmů, terminologie
Oblast ochrany muzejních sbírek v posledním období se zaměřuje zejména na preventivní konzervaci pomocí které lze do jisté míry chránit celé soubory sbírek

9 Legislativa

10 Konzervátorko-restaurátorská pracoviště v muzeích
70. a 80. léta postupný rozvoj muzejních konzervátorských pracovišť Zakladatelé sítě těchto pracovišť NM, MZM, NG, NTM, TMB, STČ v Roztokách Finanční podpora ISO/D pro pracoviště muzejních organizací uvedených ve vyhlášce 275/2000 Sb. (příloha č. 4) Muzeologie je též studijním oborem na VŠ, kde lze získávat i potřebné základy pro ochranu sbírkových fondů v preventivní konzervace

11 - specializovaná muzeologicko-metodická pracoviště při PO MK
Muzejní centra - specializovaná muzeologicko-metodická pracoviště při PO MK

12 Působí již od roku 2003 jako hlavní muzejní metodické centrum v oblasti konzervování-restaurování.
Vzniklo na základě Usnesení vlády ČR č. 216 ze dne 3. března 2003 k řešení situace povodněmi zasažených dokumentů státních organizací a organizací spravujících kulturní dědictví, v r Prioritním úkolem bylo zajistit rozmrazení, vysušení a sterilizaci části fondů MK ČR v letech 2004–2008. Pomáhá muzejním organizacím, Národnímu památkovému ústavu, Národní knihovně a dalším státním i privátním subjektům Rozhodnutím ministra kultury č. 16/2009 se stalo MCK „…národním metodickým pracovištěm pro oblast konzervování-restaurování sbírkových předmětů ze sbírek muzeí v České republice“.

13 ZAMĚŘENÍ, CÍLE Podpora a rozvíjení správné praxe
při ochraně sbírek muzejní povahy METHODICAL CENTRE OF CONSERVATION Testování a vývoj materiálů, postupů Konzervování-restaurování Pomoc při krizových a mimořádných událostí Pro obor muzejnictví je v České republice zřízeno sedm specializovaných muzeologicko-metodických pracovišť, která poskytují informace a služby vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům, vydávají metodické pokyny a texty, poskytují konzultace. Konzultační servis Vzdělávací činnost Informační servis 13

14 Hlavní činnost Výzkum a vývoj: Konzervování-restaurování
neinvazivní diagnostika – XRF tvorba databází historických materiálů ověřování metod a materiálů používaných v rámci preventivní a sanační konzervace Konzervování-restaurování rozvíjení primární specializace – ochrana kovových materiálů rozšíření specializace – umělecko-řemeslné předměty, malba, textil kopie, odlitky Metodický, vzdělávací, informační a publikační servis Webový portál Fórum pro konzervátory-restaurátory Konference, semináře, workshopy 14

15 Metodiky www.mck.technicalmuseum.cz
Metodika technologie ochrany kulturního dědictví před požáry, MKC 1/2012, certifikovaná MV ČR, Generálním ředitelstvím HZS ČR Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti, projektu DF13P01OVV016, programu NAKI MK ČR, – 2017; konsorcionální projekt Technického muzea v Brně, Národního památkového ústavu a Moravské galerie v Brně Delší metodiky a metodická doporučení Dotazník pro zjištění rizika poškození muzea požárem je nástrojem pro jednoduchou analýzu rizika požáru na hodnocených objektech dle Metodického pokynu k ochraně sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů před krádežemi, vloupáním a požárem, vydaného příkazem ředitele odboru ochrany movitého kulturního dědictví MK ČR č. 1/2010. Elektronická verze tohoto dotazníku je uživatelsky přívětivá a umožňuje rychlé bodové vyhodnocení. Celá problematika protipožární ochrany je podrobně rozpracována v "Metodice technologie ochrany kulturního dědictví před požáry" MKC 1/2012, certifikované MV ČR. Na základě bodové hodnocení odpovědí více jak 30 ti otázek lze zjistit míru rizika požárem (nízké – běžné – vysoké).

16 Metodiky www.mck.technicalmuseum.cz
MCK vydává recenzovaný časopis Fórum pro konzervátory-restaurátory Fórum je v zásadě jediným českým periodikem v oblasti konzervování-restaurování. Vychází v rámci spolupráce s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG FKR se zaměřuje převážně v odborných statích na: materiálové a technologické průzkumy konzervátorsko-restaurátorské zásahy nové metody a technologie ochrany kulturního dědictví Dotazník pro zjištění rizika poškození muzea požárem je nástrojem pro jednoduchou analýzu rizika požáru na hodnocených objektech dle Metodického pokynu k ochraně sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětů před krádežemi, vloupáním a požárem, vydaného příkazem ředitele odboru ochrany movitého kulturního dědictví MK ČR č. 1/2010. Elektronická verze tohoto dotazníku je uživatelsky přívětivá a umožňuje rychlé bodové vyhodnocení. Celá problematika protipožární ochrany je podrobně rozpracována v "Metodice technologie ochrany kulturního dědictví před požáry" MKC 1/2012, certifikované MV ČR. Na základě bodové hodnocení odpovědí více jak 30 ti otázek lze zjistit míru rizika požárem (nízké – běžné – vysoké).

17 Konzervování-restaurování
Mezinárodní spolupráce mezi Technickým muzeem v Brně a Slovenským národním muzeem v oblasti záchrany sbírkového fondu poškozeného požárem na hradě Krásná Hôrka Rejstřík tříděný podle oborů a materiálových skupin (záměrem je interaktivní vyhledávání) Hrad Krásná Hôrka, (fotografie zapůjčené Múzeem Betliar)

18 Metoda a výsledky evidence výkonů
mateřské organizaci – TMB ošetřeno 227 ks sbírkových předmětů TMB, zajišťuje převážně pracoviště Ochrany technických památek a technologií (participace MCK cca 30 %): interní žádanky o provedení práce konzervátorsko-restaurátorské práce výsledky výzkumné práce - databáze RIV, interní výzkumné úkoly jsou využívány neomezeně vzdělávací aktivity, metodiky jsou využívány neomezeně cizím subjektům ošetřeno 65 ks předmětů na zakázku, (MG, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Městské muzeum v Moravském Krumlově, NPÚ Brno): na základě smluv o provedení ko-re prací ko-re zprávy zpřístupněné badatelům 14 odborných posouzení a konzultací s doloženým posudkem či písemnou korespondencí (MG, MZM, Muzeum Boskovicka, NPÚ, VHÚ, Jihočeské muzeum) telefonické a jiné okamžité konzultace – neevidováno, elektronický formulář pro dotazy ani žádost o stáž není příliš využíván vzdělávací aktivity (přednášky, konference, semináře, workshopy) + výuka studentů počet účastníků, příspěvky v periodikách, sbornících smlouvy o výuce studentů (PřF MU, FF MU, VŠCHT, VOŠ Turnov, VOŠ Brno) Rejstřík tříděný podle oborů a materiálových skupin (záměrem je interaktivní vyhledávání)

19 Problémy – řešení Chybí odpovídající stavebně-technické zázemí pro rozšířenou činnost MCK - žádost o investiční záměr MK ČR ve výši 170 mil. Kč, 2013 – 2014 (zatím nepřiznáno) Studie proveditelnosti projektu MCK a muzejní depozitáře; přestavba objektů v areálu Brno - Řečkovice Rejstřík tříděný podle oborů a materiálových skupin (záměrem je interaktivní vyhledávání)

20 ISO/D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí
Zkvalitňování konzervátorských a restaurátorských pracovišť Vybavení depozitářů Restaurování a kozervování sbírkových předmětů Před 7 lety částka ISO/D cca 30 mil. Kč Dnes 70% snížení Nový materiál do vlády 2015 2010 2011 2012 2013 2014 Pracoviště - vybavení 594 000 1 696 000 1 726 000 905 000 279 000 Restaurování sbírkových předmětů 2 360 000 4 600 000 2 404 000 3 045 000 2 893 000

21 Kvalifikace konzervátora - restaurátora
V ČR mezi regulované činnosti (stát reguluje výkon povolání určitými právními předpisy) patří též "restaurování" (celkem asi 400 povolání): Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty - kvalifikační požadavky jsou dány stupněm příslušného vzdělání a odpovídající praxí (odpovědný orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu, regulující právní předpis živnostenský zákon) Restaurování kulturních památek, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi - kvalifikační požadavky jsou dány stupněm příslušného vzdělání a odpovídající praxí (odpovědný orgán - Ministerstvo kultury, regulující právní předpis - zákon o státní památkové péči, v r upravený dle daného zákona č. 189/2008Sb.) – Souvisejícím zákonem je ZÁKON č. 18/2004 Sb., ze dne o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a některých příslušníků jiných států a změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

22 ??? ? Má smysl hledat rozdílný princip k chápání a k přístupu konzervování – restaurování v muzejnictví a restaurování památkové péči ? Když se oba obory snaží o ochranu jednoho kulturního dědictví? ? Má smysl nasytit trh práce pouze restaurátory s licencí různých oborů pro restaurování KP a sbírkových předmětů ? Přičemž máme vysoce kvalifikované odborníky na konzervování –restaurování při muzejních organizacích a dlouhodobou tradici a výsledky konzervování a restaurování v muzejnictví? ? Má smysl aby malířská a sochařská umělecká díla a díla uměleckořemeslná, která jsou sbírkovými předměty restauroval restaurátor s licencí, která byla udělena dle památkového zákona? ? Má smysl nadále budovat a podporovat vysoce profesionální konzervátorsko-restaurátorská pracoviště muzejní sítě pro ochranu movitého kulturního dědictví a je licence zárukou kvality konzervátorsko-restaurátorské práce? ? Má smysl zakládat další profesní organizaci v oblasti restaurování? Pro kulturní památky? Pro sbírkové předměty? ? Má smysl dále pokračovat v ISO naplňovat ho a rozvíjet v oblasti restaurování? ? Má smysl spolupracovat muzejní konzervátorsko - restaurátorská sféra se sférou restaurátorskou v památkové péči? A hledat optimální způsob ochrany a prezentace movitého kulturního dědictví?


Stáhnout ppt "Úvod Nová koncepce rozvoje muzejnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google