Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ MORAVA –KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ KONFERENCE LUHAČOVICE 25. 9. 2014 Ing. Pavel Ševčík, Ph.D. viceprezident.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ MORAVA –KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ KONFERENCE LUHAČOVICE 25. 9. 2014 Ing. Pavel Ševčík, Ph.D. viceprezident."— Transkript prezentace:

1 STŘEDNÍ MORAVA –KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ KONFERENCE LUHAČOVICE 25. 9. 2014 Ing. Pavel Ševčík, Ph.D. viceprezident

2 2

3 3 POKLES POČTU PRACOVNÍKŮ (U PODNIKŮ S 50 A VÍCE ZAMĚSTNANCI) Od pololetí 2008 do konce pololetí 2014 poklesl počet pracovníků u podniků s počtem zaměstnanců nad 50 o 30 666, t, j, o 28,0%

4 4 POKLES POČTU PODNIKŮ ( U PODNIKŮ S 50 A VÍCE ZAMĚSTNANCI) Od pololetí 2008 do konce pololetí 2014 poklesl počet podniků s počtem pracovníků nad 50 o 230, t, j, o 29,9%

5 5 STAVEBNÍ PRODUKCE 2014 (meziroční index - stálé ceny) ledenúnorbřezendubenkvětenčerven měsíc105,0106,1111,9108,0100,0105,1 od počátku roku 105,0 105,6 108,4 108,2 105,9 105,7 k roku 200866,164,566,2 71,873,0 červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec měsíc 96,3 od počátku roku 103,7 k roku 2008 73,8

6 6 V roce 2013 Rakousko3 875,- E/obyvatele Německo3 368,- E/obyvatele Česko1 523,- E/obyvatele

7 7 Země20102011201220132014*2015**2016*** Belgie0,44,30,5-1,31,21,61,7 Dánsko-6,45,2-1,32,43,34,25,3 Finsko6,42,4-3,7-2,8-1,51,62,8 Francie-5,94,30,3-3,3-0,80,92,2 Irsko-28,1-17,5-16,8-3,59,88,210,6 Itálie-6,0-2,6-6,3-3,3-0,31,11,7 Německo2,55,2-1,20,32,71,20,7 Nizozemí-9,43,8-7,2-5,00,43,45,1 Norsko-0,96,35,53,73,63,72,0 Portugalsko-6,2-10,0-15,5-16,5-3,02,03,0 Rakousko-3,92,5 0,51,21,30,8 Španělsko-17,8-20,4-31,8-23,0-6,7-0,52,9 Švédsko4,43,1-2,4-0,41,62,92,2 Švýcarsko2,82,6 2,83,61,2 Spojené Království6,72,1-7,8-1,12,43,12,5 Česká republika-7,8-3,1-6,5-8,3-3,2-0,91,2 Maďarsko-9,4-9,7-4,31,37,46,46,3 Polsko4,611,60,0-8,93,54,45,6 Slovensko-3,6-2,8-13,8-7,8-0,81,82,2 Euroconstruct (EC-19)-3,40,3-5,3-3,00,91,82,2 MEZIROČNÍ INDEX OBJEMU STAVEBNÍ PRODUKCE * odhad ** předpověď *** výhled

8 8 OBDOBÍ V NOVÉ POLITICKÉ REALITĚ  Programové prohlášení vlády České republiky, jeho součástí je Koaliční smlouva na období 2013 – 2017  v něm je většina priorit, které by měly garantovat nejen hospodářský růst země, ale také stavebnictví  jsou z oblasti bytové výstavby, dopravní infrastruktury, ochrany životního prostředí, energetických úspor, tech. vzdělávání, ale také legislativy, která výstavbu velmi komplikuje  s uspokojením konstatujeme, že obsahuje většinu z priorit zdůrazňovaných v našem předvolebním dokumentu  vláda si je vědoma, že má konečně šanci vytvořit jasnou koncepci rozvoje, což se žádné z minulých vlád nepodařilo  SPS komunikuje se všemi kompetentními ministry, např. v minulém týdnu proběhlo jednání a poté tisková konference s premiérem B. Sobotkou

9 9 REORGANIZACE MPO  prvním pozitivním signálem je rozhodnutí ministra Mládka zřídit na MPO sekci stavebnictví řízenou náměstkem  naše dlouholetá snaha přinesla konečně ovoce a politická garnitura začala vnímat nejen to, že stavebnictví existuje, ale že potřebuje i zastoupení odpovídající jeho významu  podle kompetenčního zákona je stavebnictví v gesci MPO, ve skutečnosti jsou klíčové otázky rozděleny mezi několik ministerstev – MPO, MMR, MD, MŽP, Mze, MPSV  s organizačním uspořádáním veřejných investic souvisela nekoncepčnost v oblasti veřejných investic v rámci veřejné správy  věříme, že toto naše první malé vítězství může předznamenat další a větší v naší snaze o ozdravění stavebního trhu  byl ustaven konzultační sbor náměstka ministra, složený především ze zástupců SIA – Rady výstavby  vláda ustaví pro oblast mezirezortní koordinace Radu vlády pro stavebnictví, jejímž členem je také prezident SPS

10 10 AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNÍ LEGISLATIVY Novela zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí  reaguje na infringement, který vede Komise proti ČR  připravovaný návrh jde nad rámec požadavků Komise  výrazně komplikuje povolování staveb, alarmující důsledky  problém ve dvou základních oblastech: -postavení tzv. dotčené veřejnosti – zůstává v plném rozsahu možnost odvolání, soudního přezkumu (v územním řízení i u stavebního povolení) -vyvolá změny ve stavebním zákoně - prodloužením postupů, vedle stavebního řízení bude posudek EIA samostatným rozhodnutím SPS podal zásadní zamítavé stanovisko, požadujeme zpracování vzorového časového harmonogramu průběhu přípravy stavby se zahrnutím všech zákonných postupů a možností.

11 11  rozšiřují se možnosti tzv. dotčené veřejnosti zasahovat do řízení:  dotčená veřejnost v stává účastníkem řízení s právem podávat odvolání a žaloby u správních soudů  připomínky dotčené veřejnosti nemusí mít odborný základ, mohou být v podstatě jakékoliv, správní orgány se jimi ovšem zabývat musí  předpokladem účasti veřejnosti není ani územní příslušnost, tedy podmínka, aby konkrétní veřejnost byla přímo dotčena daným stavebním záměrem  pro vstup do řízení je dostačující podpisová listina 200 občanů s neověřenými podpisy

12 12  dotčená veřejnost je oprávněna proti každému řízení podat návrh na soudní přezkum u správních soudů a to i opakovaně ze stejných důvodů celý proces se prodlouží o řadu měsíců  podání žaloby má za následek odkladný účinek, tedy do konečného verdiktu soudu není možné zahájit (pokračovat) realizaci záměru  dotčená veřejnost neodpovídá za finanční důsledky požadovaných opatření a za prodlužování lhůt, za zvyšování administrativní náročnosti na straně státních orgánů i zadavatelů  před obstrukcemi nejsou ochráněny ani stavby prováděné ve veřejném zájmu, komunikace, protipovodňová opatření, stavby s přínosem pro životní prostředí – splavnění vodních cest, silniční obchvaty měst pro ochranu jejich obyvatel před vlivy dopravy, aj.

13 13  pokud novela zákona v navrženém znění k 1.1.2015 nabude účinnosti, bude velmi vážně ohrožen proces přípravy a realizace staveb a některá povolovací řízení se vrátí zpět na počátek projednávání záměrů a u rozestavěných staveb bude docházet k jejich zastavení  současně se zahajují práce na úplně nové právní úpravě, která by měla jednotlivé procesy zjednodušit a urychlit  nesdílíme však optimismus, že nový zákon přinese významné změny v procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a odblokuje další realizaci investičních projektů

14 14 Zákon o liniových stavbách cíl - soustředit povolování liniových staveb pod jeden správní úřad a podrobit je jedinému správnímu řízení  zahrnut v legislativním plánu práce vlády, pro věcný záměr zpracován v 08/2014  by měl zahrnovat všechny stavby inženýrské infrastruktury, nejen stavby dopravní  dopad do současných právních předpisů (vč. stavebního zákona, EIA, vyvlastnění atd.) je rozsáhlý, zpracování návrhu bude složité, obtížná bude i obecná shoda ústředních orgánů  při přípravě zákona doporučujeme koordinaci s MPO, MMR  zákon o urychlení výstavby – chybí metodický pokyn pro realizaci výkupů pozemků

15 15 Státní expertíza  SPS prosadil do programového prohlášení vlády zavedení státní expertízy na stavební práce hrazené z veřejných prostředků a fondů EU  cílem je ověřit v počáteční fázi přípravy skutečnou potřebnost záměru, jeho věcné (technické) a finanční limity a zásadně ovlivnit neracionální čerpání veřejných prostředků  proces by pokračoval i během projektové přípravy stavby systémem ověřování výstupů a posuzováním odchylek, zahrnoval by celý rozsah životního cyklu stavby  předpoklad zavedení u zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU v roce 2015 a od 1. 1. 2016 i na ostatní veřejné zakázky – diskutuje se výše limitu VZ. SPS připravil věcný záměr, který byl projednán s ministryní Jourovou, je ustavena pracovní skupina poradců ministryně za účasti zástupce SPS, která by měla právní úpravě dát konkrétní podobu.

16 16 NÁVRH ROZPOČTU SFDI NA ROK 2015 - stanovisko SPS  navrhovaná výše prostředků v rozpočtech 2015-2017 je dobrou zprávou pro investování do dopravní infrastruktury  hodnotíme snahu SFDI o navýšení rozpočtu o prostředky nutné pro kofinancování  hodnotíme úsilí věnovanému pro maximální vyčerpání prostředků EU 2007 – 2013 a zahájení čerpání EU 2014 – 2020  klíčovou oblastí pro zlepšení situace ve výstavbě DI je investorská připravenost staveb  uvedené termíny v příloze jsou mnohdy nereálné a zakládají vysokou pravděpodobnost k opětovnému nedočerpání alokovaných prostředků

17 17  vyhodnocení investorské připravenosti významných staveb (např. s rozpočtem nad 500 mil. Kč), by mělo být předmětem jednání Vlády ČR, došlo by ke zlepšení mezirezortní spolupráce a výrazně by se zlepšilo čerpání prostředků EU  důležitou součástí procesů je role ÚOHS, je nezbytné urychlení rozhodovacích procesů tohoto úřadu  pokud dojde ke schválení novely zákona o posuzování vlivu záměrů na životní prostředí (zákon 100/2001Sb.) v navrženém znění, bude velmi vážně ohrožen proces přípravy a realizace staveb  vítáme přípravu zákona o výstavbě liniových staveb, který v současné době připravuje ministerstvo dopravy  dlouhodobé podfinancování oprav komunikací nižších tříd má negativní vliv na celkovou efektivitu dopravní cesty

18 18  je nezbytná analýza příčin špatné situace v minulých obdobích a přijetí takových opatření, která by opakování předcházela  v minulých 3 letech došlo k nevyčerpání rozpočtů v celkovém objemu 35 mld. Kč, které byly převáděny do dalších období  stejný stav je zřejmě očekáván i letos, neboť se uvažuje s pokrytím finančních nároků roku 2015 primárně disponibilní prostředky z rezervy vzniklé nedočerpáním za rok 2014  k současné neutěšené situace ve výstavbě DI v ČR nemalým dílem přispívá i personální nestabilita v rozhodujících orgánech (např. ŘSD), proto je nezbytná urychlená náprava stávajícího stavu a nastavení dlouhodobě stabilních procesů v oblasti řízení lidských zdrojů

19 19 INVESTORSKÁ (NE)PŘIPRAVENOST Rozpočet SFDI 2015 - celkem 94,4 mld. Kč - z toho na přípravu staveb 3,5 mld. Kč Rozpočet ŘSD 2015 - celkem 46,6 mld. Kč - z toho na investiční přípravu staveb 1,9 mld. Kč  Z 11 vypsaných tendrů na projekční práce za roky 2013 a 2014 ŘSD nevyhodnotilo ani jeden  V roce 2014 je rozpočet ŘSD 2,051 mld. Kč, čerpání 0,161 mld. Kč, tj. 7,85% !!!  Čerpání prostředků SFDI na přípravu staveb za 2012 je 65% a 2013 55%  Bez projektů se nedá stavět

20 20 JAKÉ ČASY ČEKAJÍ STAVEBNICTVÍ ?  radostná by byla předpověď, že letos nadešel konečně čas obratu a stavebnictví opět poroste  byl by to ale nezodpovědný optimismus  kladný index meziročního nárůstu za letošní 1. pololetí je ovlivněn jednak velmi nízkou srovnávací základnou s rokem 2013 (byl to rok s dosud nejvyšším propadem – 8,3%) a také mimořádně příznivým zimním obdobím  vláda uvolňuje vyšší částky na veřejné zakázky, především pro dopravní infrastrukturu, hrozí však nebezpečí jejich nedočerpání z důvodu investorské nepřipravenosti  očekávané pozitivní změny legislativy, umožňující snazší přípravu i realizaci staveb jsou teprve ve fázi přípravy, zpracování, resp. projednávání

21 21  některé firmy včetně výrobců stavebních materiálů utrpí ztráty způsobené obchodní embargem s Ruskem  rád bych přesto vyjádřil pro letošní rok jistou dávku střízlivého optimismu  úspěchem by bylo podstatné snížení meziročního propadu, tzv. červená nula  ovlivňovat to bude investiční politika státu a také jistota a důvěra privátních investorů a ochota občanů investovat do výstavby domů a bytů  bude to podmíněno politickou atmosférou v našem státě a ekonomickým vývojem, jaký docílí naše nová vláda.

22 22 Přál bych českému stavebnictví, nám všem, aby se vyplnila naše důvěra, že nová vláda bude vládou osvícenou. DĚKUJI ZA POZORNOST sevcik@sps.cz


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ MORAVA –KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ KONFERENCE LUHAČOVICE 25. 9. 2014 Ing. Pavel Ševčík, Ph.D. viceprezident."

Podobné prezentace


Reklamy Google