Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ MORAVA –KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ KONFERENCE LUHAČOVICE 25. 9. 2014 Ing. Pavel Ševčík, Ph.D. viceprezident.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ MORAVA –KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ KONFERENCE LUHAČOVICE 25. 9. 2014 Ing. Pavel Ševčík, Ph.D. viceprezident."— Transkript prezentace:

1 STŘEDNÍ MORAVA –KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ KONFERENCE LUHAČOVICE Ing. Pavel Ševčík, Ph.D. viceprezident

2 2

3 3 POKLES POČTU PRACOVNÍKŮ (U PODNIKŮ S 50 A VÍCE ZAMĚSTNANCI) Od pololetí 2008 do konce pololetí 2014 poklesl počet pracovníků u podniků s počtem zaměstnanců nad 50 o , t, j, o 28,0%

4 4 POKLES POČTU PODNIKŮ ( U PODNIKŮ S 50 A VÍCE ZAMĚSTNANCI) Od pololetí 2008 do konce pololetí 2014 poklesl počet podniků s počtem pracovníků nad 50 o 230, t, j, o 29,9%

5 5 STAVEBNÍ PRODUKCE 2014 (meziroční index - stálé ceny) ledenúnorbřezendubenkvětenčerven měsíc105,0106,1111,9108,0100,0105,1 od počátku roku 105,0 105,6 108,4 108,2 105,9 105,7 k roku ,164,566,2 71,873,0 červenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec měsíc 96,3 od počátku roku 103,7 k roku ,8

6 6 V roce 2013 Rakousko3 875,- E/obyvatele Německo3 368,- E/obyvatele Česko1 523,- E/obyvatele

7 7 Země *2015**2016*** Belgie0,44,30,5-1,31,21,61,7 Dánsko-6,45,2-1,32,43,34,25,3 Finsko6,42,4-3,7-2,8-1,51,62,8 Francie-5,94,30,3-3,3-0,80,92,2 Irsko-28,1-17,5-16,8-3,59,88,210,6 Itálie-6,0-2,6-6,3-3,3-0,31,11,7 Německo2,55,2-1,20,32,71,20,7 Nizozemí-9,43,8-7,2-5,00,43,45,1 Norsko-0,96,35,53,73,63,72,0 Portugalsko-6,2-10,0-15,5-16,5-3,02,03,0 Rakousko-3,92,5 0,51,21,30,8 Španělsko-17,8-20,4-31,8-23,0-6,7-0,52,9 Švédsko4,43,1-2,4-0,41,62,92,2 Švýcarsko2,82,6 2,83,61,2 Spojené Království6,72,1-7,8-1,12,43,12,5 Česká republika-7,8-3,1-6,5-8,3-3,2-0,91,2 Maďarsko-9,4-9,7-4,31,37,46,46,3 Polsko4,611,60,0-8,93,54,45,6 Slovensko-3,6-2,8-13,8-7,8-0,81,82,2 Euroconstruct (EC-19)-3,40,3-5,3-3,00,91,82,2 MEZIROČNÍ INDEX OBJEMU STAVEBNÍ PRODUKCE * odhad ** předpověď *** výhled

8 8 OBDOBÍ V NOVÉ POLITICKÉ REALITĚ  Programové prohlášení vlády České republiky, jeho součástí je Koaliční smlouva na období 2013 – 2017  v něm je většina priorit, které by měly garantovat nejen hospodářský růst země, ale také stavebnictví  jsou z oblasti bytové výstavby, dopravní infrastruktury, ochrany životního prostředí, energetických úspor, tech. vzdělávání, ale také legislativy, která výstavbu velmi komplikuje  s uspokojením konstatujeme, že obsahuje většinu z priorit zdůrazňovaných v našem předvolebním dokumentu  vláda si je vědoma, že má konečně šanci vytvořit jasnou koncepci rozvoje, což se žádné z minulých vlád nepodařilo  SPS komunikuje se všemi kompetentními ministry, např. v minulém týdnu proběhlo jednání a poté tisková konference s premiérem B. Sobotkou

9 9 REORGANIZACE MPO  prvním pozitivním signálem je rozhodnutí ministra Mládka zřídit na MPO sekci stavebnictví řízenou náměstkem  naše dlouholetá snaha přinesla konečně ovoce a politická garnitura začala vnímat nejen to, že stavebnictví existuje, ale že potřebuje i zastoupení odpovídající jeho významu  podle kompetenčního zákona je stavebnictví v gesci MPO, ve skutečnosti jsou klíčové otázky rozděleny mezi několik ministerstev – MPO, MMR, MD, MŽP, Mze, MPSV  s organizačním uspořádáním veřejných investic souvisela nekoncepčnost v oblasti veřejných investic v rámci veřejné správy  věříme, že toto naše první malé vítězství může předznamenat další a větší v naší snaze o ozdravění stavebního trhu  byl ustaven konzultační sbor náměstka ministra, složený především ze zástupců SIA – Rady výstavby  vláda ustaví pro oblast mezirezortní koordinace Radu vlády pro stavebnictví, jejímž členem je také prezident SPS

10 10 AKTUÁLNÍ STAV STAVEBNÍ LEGISLATIVY Novela zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí  reaguje na infringement, který vede Komise proti ČR  připravovaný návrh jde nad rámec požadavků Komise  výrazně komplikuje povolování staveb, alarmující důsledky  problém ve dvou základních oblastech: -postavení tzv. dotčené veřejnosti – zůstává v plném rozsahu možnost odvolání, soudního přezkumu (v územním řízení i u stavebního povolení) -vyvolá změny ve stavebním zákoně - prodloužením postupů, vedle stavebního řízení bude posudek EIA samostatným rozhodnutím SPS podal zásadní zamítavé stanovisko, požadujeme zpracování vzorového časového harmonogramu průběhu přípravy stavby se zahrnutím všech zákonných postupů a možností.

11 11  rozšiřují se možnosti tzv. dotčené veřejnosti zasahovat do řízení:  dotčená veřejnost v stává účastníkem řízení s právem podávat odvolání a žaloby u správních soudů  připomínky dotčené veřejnosti nemusí mít odborný základ, mohou být v podstatě jakékoliv, správní orgány se jimi ovšem zabývat musí  předpokladem účasti veřejnosti není ani územní příslušnost, tedy podmínka, aby konkrétní veřejnost byla přímo dotčena daným stavebním záměrem  pro vstup do řízení je dostačující podpisová listina 200 občanů s neověřenými podpisy

12 12  dotčená veřejnost je oprávněna proti každému řízení podat návrh na soudní přezkum u správních soudů a to i opakovaně ze stejných důvodů celý proces se prodlouží o řadu měsíců  podání žaloby má za následek odkladný účinek, tedy do konečného verdiktu soudu není možné zahájit (pokračovat) realizaci záměru  dotčená veřejnost neodpovídá za finanční důsledky požadovaných opatření a za prodlužování lhůt, za zvyšování administrativní náročnosti na straně státních orgánů i zadavatelů  před obstrukcemi nejsou ochráněny ani stavby prováděné ve veřejném zájmu, komunikace, protipovodňová opatření, stavby s přínosem pro životní prostředí – splavnění vodních cest, silniční obchvaty měst pro ochranu jejich obyvatel před vlivy dopravy, aj.

13 13  pokud novela zákona v navrženém znění k nabude účinnosti, bude velmi vážně ohrožen proces přípravy a realizace staveb a některá povolovací řízení se vrátí zpět na počátek projednávání záměrů a u rozestavěných staveb bude docházet k jejich zastavení  současně se zahajují práce na úplně nové právní úpravě, která by měla jednotlivé procesy zjednodušit a urychlit  nesdílíme však optimismus, že nový zákon přinese významné změny v procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a odblokuje další realizaci investičních projektů

14 14 Zákon o liniových stavbách cíl - soustředit povolování liniových staveb pod jeden správní úřad a podrobit je jedinému správnímu řízení  zahrnut v legislativním plánu práce vlády, pro věcný záměr zpracován v 08/2014  by měl zahrnovat všechny stavby inženýrské infrastruktury, nejen stavby dopravní  dopad do současných právních předpisů (vč. stavebního zákona, EIA, vyvlastnění atd.) je rozsáhlý, zpracování návrhu bude složité, obtížná bude i obecná shoda ústředních orgánů  při přípravě zákona doporučujeme koordinaci s MPO, MMR  zákon o urychlení výstavby – chybí metodický pokyn pro realizaci výkupů pozemků

15 15 Státní expertíza  SPS prosadil do programového prohlášení vlády zavedení státní expertízy na stavební práce hrazené z veřejných prostředků a fondů EU  cílem je ověřit v počáteční fázi přípravy skutečnou potřebnost záměru, jeho věcné (technické) a finanční limity a zásadně ovlivnit neracionální čerpání veřejných prostředků  proces by pokračoval i během projektové přípravy stavby systémem ověřování výstupů a posuzováním odchylek, zahrnoval by celý rozsah životního cyklu stavby  předpoklad zavedení u zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU v roce 2015 a od i na ostatní veřejné zakázky – diskutuje se výše limitu VZ. SPS připravil věcný záměr, který byl projednán s ministryní Jourovou, je ustavena pracovní skupina poradců ministryně za účasti zástupce SPS, která by měla právní úpravě dát konkrétní podobu.

16 16 NÁVRH ROZPOČTU SFDI NA ROK stanovisko SPS  navrhovaná výše prostředků v rozpočtech je dobrou zprávou pro investování do dopravní infrastruktury  hodnotíme snahu SFDI o navýšení rozpočtu o prostředky nutné pro kofinancování  hodnotíme úsilí věnovanému pro maximální vyčerpání prostředků EU 2007 – 2013 a zahájení čerpání EU 2014 – 2020  klíčovou oblastí pro zlepšení situace ve výstavbě DI je investorská připravenost staveb  uvedené termíny v příloze jsou mnohdy nereálné a zakládají vysokou pravděpodobnost k opětovnému nedočerpání alokovaných prostředků

17 17  vyhodnocení investorské připravenosti významných staveb (např. s rozpočtem nad 500 mil. Kč), by mělo být předmětem jednání Vlády ČR, došlo by ke zlepšení mezirezortní spolupráce a výrazně by se zlepšilo čerpání prostředků EU  důležitou součástí procesů je role ÚOHS, je nezbytné urychlení rozhodovacích procesů tohoto úřadu  pokud dojde ke schválení novely zákona o posuzování vlivu záměrů na životní prostředí (zákon 100/2001Sb.) v navrženém znění, bude velmi vážně ohrožen proces přípravy a realizace staveb  vítáme přípravu zákona o výstavbě liniových staveb, který v současné době připravuje ministerstvo dopravy  dlouhodobé podfinancování oprav komunikací nižších tříd má negativní vliv na celkovou efektivitu dopravní cesty

18 18  je nezbytná analýza příčin špatné situace v minulých obdobích a přijetí takových opatření, která by opakování předcházela  v minulých 3 letech došlo k nevyčerpání rozpočtů v celkovém objemu 35 mld. Kč, které byly převáděny do dalších období  stejný stav je zřejmě očekáván i letos, neboť se uvažuje s pokrytím finančních nároků roku 2015 primárně disponibilní prostředky z rezervy vzniklé nedočerpáním za rok 2014  k současné neutěšené situace ve výstavbě DI v ČR nemalým dílem přispívá i personální nestabilita v rozhodujících orgánech (např. ŘSD), proto je nezbytná urychlená náprava stávajícího stavu a nastavení dlouhodobě stabilních procesů v oblasti řízení lidských zdrojů

19 19 INVESTORSKÁ (NE)PŘIPRAVENOST Rozpočet SFDI celkem 94,4 mld. Kč - z toho na přípravu staveb 3,5 mld. Kč Rozpočet ŘSD celkem 46,6 mld. Kč - z toho na investiční přípravu staveb 1,9 mld. Kč  Z 11 vypsaných tendrů na projekční práce za roky 2013 a 2014 ŘSD nevyhodnotilo ani jeden  V roce 2014 je rozpočet ŘSD 2,051 mld. Kč, čerpání 0,161 mld. Kč, tj. 7,85% !!!  Čerpání prostředků SFDI na přípravu staveb za 2012 je 65% a %  Bez projektů se nedá stavět

20 20 JAKÉ ČASY ČEKAJÍ STAVEBNICTVÍ ?  radostná by byla předpověď, že letos nadešel konečně čas obratu a stavebnictví opět poroste  byl by to ale nezodpovědný optimismus  kladný index meziročního nárůstu za letošní 1. pololetí je ovlivněn jednak velmi nízkou srovnávací základnou s rokem 2013 (byl to rok s dosud nejvyšším propadem – 8,3%) a také mimořádně příznivým zimním obdobím  vláda uvolňuje vyšší částky na veřejné zakázky, především pro dopravní infrastrukturu, hrozí však nebezpečí jejich nedočerpání z důvodu investorské nepřipravenosti  očekávané pozitivní změny legislativy, umožňující snazší přípravu i realizaci staveb jsou teprve ve fázi přípravy, zpracování, resp. projednávání

21 21  některé firmy včetně výrobců stavebních materiálů utrpí ztráty způsobené obchodní embargem s Ruskem  rád bych přesto vyjádřil pro letošní rok jistou dávku střízlivého optimismu  úspěchem by bylo podstatné snížení meziročního propadu, tzv. červená nula  ovlivňovat to bude investiční politika státu a také jistota a důvěra privátních investorů a ochota občanů investovat do výstavby domů a bytů  bude to podmíněno politickou atmosférou v našem státě a ekonomickým vývojem, jaký docílí naše nová vláda.

22 22 Přál bych českému stavebnictví, nám všem, aby se vyplnila naše důvěra, že nová vláda bude vládou osvícenou. DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ MORAVA –KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ KONFERENCE LUHAČOVICE 25. 9. 2014 Ing. Pavel Ševčík, Ph.D. viceprezident."

Podobné prezentace


Reklamy Google