Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunitní tlumočení v českém prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunitní tlumočení v českém prostředí"— Transkript prezentace:

1 Komunitní tlumočení v českém prostředí

2 Projekt Komunitní tlumočníci ve víru integrace
je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

3 Kdo jsme? Organizace META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů vznikla v roce 2004 jako občanské sdružení. Poskytuje poradenství a vzdělávací aktivity cizincům a podporuje pedagogy v jejich práci s žáky  a studenty s odlišným mateřským jazykem.

4 Komunitní tlumočení Je zprostředkováním komunikace v běžných každodenních situacích mezi jednotlivcem a zástupcem určité instituce, kteří hovoří různými jazyky, v sociální struktuře mají různé postavení a patří k rozdílným kulturním skupinám.

5 Komunitní tlumočení Účelem je zajištění komplexního a rovného přístupu k veřejným službám (vzdělávání, zdravotnictví, sociální a právní služby) osobám, které by se jinak nedomluvily a které by bez tlumočníka mohly utrpět újmu. Bez tlumočníka by pro ně byla služba zcela nedostupná, anebo by mohlo dojít k nepřesnému, nedostatečnému porozumění, což by mohlo vést k různě závažným důsledkům. 

6 Komunitní tlumočení Při komunitním tlumočení hraje důležitou roli zprostředkování kultury, které vede k snazšímu prolomení komunikační bariery, která nespočívá jenom v jazykovém omezení, ale i odlišnostech kulturního rázu. Komunitní tlumočníci, jsou totiž schopni přeložit nejen slova, ale i prožívanou realitu v hostitelské společnosti v analogii k realitě v zemi původu cizinců.

7 Současně realizujeme Projekt „Komunitní tlumočení ve víru integrace“, jenž je zaměřen na osvětu ohledně komunitního tlumočení pro odborníky a širokou veřejnost. Podrobnosti ohledně projektu a jeho výstupy jsou dostupné na

8 Sociální tlumočení Projekt „Sociální tlumočení ve styku s cizinci“ byl realizován v rámci veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v roce 2011. Materiály vzniklé v rámci projektu jsou dostupné on-line na

9 Sociální tlumočení Cíl projektu:
- vytvoření vzdělávacího modulu pro sociální tlumočníky z vietnamské, mongolské a ruské komunity - proškolení skupiny zájemců - zabezpečení odborné stáže Celkem bylo proškoleno 13 cizinců (4 z vietnamské, 4 z mongolské a 5 z ruské jazykové komunity).

10 Komunitní tlumočení Projekt Cizinci jako komunitní tlumočníci probíhal od července 2012 do prosince 2013. V rámci projektu absolvoval 22 osob rekvalifikační kurz Komunitní tlumočení ve styku s cizinci a menšinami jehož realizátorem byl Ústav translatologie Univerzity Karlovy.

11 Náplň kurzu Tlumočnické techniky v kombinaci čeština – čeština
Etika a etiketa Komunikativní dovednosti (vedení rozhovorů, zvládání konfliktních situací a stresu) Kulturní rozdíly  Tematické moduly (zdravotnictví, veřejná správa, finanční úřady, daňové právo a daňové řízení)

12 Tlumočnické techniky Konsekutivní tlumočení Tlumočení z listu Šušotáž
Simultánní tlumočení (jen „ochutnávka“)

13 Zaměstnávání META, o.p.s. – 9 osob (ruština, ukrajinština, mongolština, vietnamština, arabština, španělština) Další organizace (7 osob) Praha – Sdružení pro integraci a migraci, Ukrajinský odborový svaz, Sananim, Integrační centrum Praha Hradec Králové - Mezinárodní kulturní institut KLÍČ Pardubice - MOST PRO

14 Doškolování Český vzdělávací systém Zvládání stresových situací
Cizinecká legislativa Zdravotnictví a zdravotní pojištění Zlepšování vyjadřovacích schopností

15 Etický kodex komunitního tlumočníka
1. Komunitní tlumočník je osoba, která zprostředkovává komunikaci (ve vztahu ke každodennímu životu a potřebám) mezi jednotlivcem z řad cizinců a zástupcem určité instituce. Komunikace v rámci komunitního tlumočení probíhá mezi osobami, které v sociální struktuře mají různé postavení a patří k rozdílným kulturním skupinám.

16 Etický kodex komunitního tlumočníka
2. Komunitní tlumočník dbá o to, aby jeho tlumočení či překlad byly vždy co nejvěrnější originálu. Význam slova, kterým si není jistý, si ověří. V žádném případě nesmí význam slova hádat.

17 Etický kodex komunitního tlumočníka
3. Během tlumočení bere komunitní tlumočník ohled na znalosti a jazykovou vybavenost zúčastněných stran. Jeho vyjádření musí být oběma stranám srozumitelné a přizpůsobené jejich možnostem porozumění.

18 Etický kodex komunitního tlumočníka
V případě, že komunikační problém spočívá v nedostatku mimojazykových kompetencí zúčastněných stran, má právo vystoupit z tlumočnické role, aby objasnil tlumočnickou situaci klientovi i jeho komunikačnímu partnerovi. Je nezbytné na tuto změnu dopředu upozornit.

19 Etický kodex komunitního tlumočníka
4. Komunitní tlumočník má povinnost zachovat mlčenlivost, tj. nesmí předat nebo zpřístupnit, ať už za úplatu či bezplatně, informace, které se dozvěděl během tlumočení. Výjimku tvoří případy, kdy by mlčenlivost byla v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

20 Etický kodex komunitního tlumočníka
5. Komunitní tlumočník se snaží zůstat v rámci možností neutrální, tj. nemění způsob vyjádření, nic nepřidává ani nic nezkracuje. Zároveň není odpovědný za obsah slov klienta.

21 Etický kodex komunitního tlumočníka
6. Komunitní tlumočník je nestranným účastníkem komunikace, proto nepracuje pro osoby blízké, neuplatňuje při tlumočení své osobní, politické, náboženské či společenské názory, neprojevuje sympatie nebo antipatie ke komunikačnímu partnerovi klienta ani ke klientovi, nevyjadřuje svůj názor na případ, ve kterém tlumočí, a neposkytuje při tlumočení rady ohledně řešení problému.

22 Etický kodex komunitního tlumočníka
7. Komunitní tlumočník je nezávislý, tj. není povinen tlumočit „ve prospěch“ osoby či instituce, která ho najala. Během výkonu práce nesmí být pověřen jinými úkoly než tlumočením.

23 Etický kodex komunitního tlumočníka
8. Komunitní tlumočník nesmí nikdy přijmout žádnou kompenzaci navíc (finanční, materiální či formou služby). Za jednu službu nesmí být placen dvakrát.

24 Etický kodex komunitního tlumočníka
9. Úkol, který komunitní tlumočník přijímá, musí odpovídat jeho jazykovým znalostem, kvalifikaci, přípravě nebo možnostem přípravy. Zároveň musí odpovídat jeho stávajícím fyzickým a psychickým schopnostem.

25 Etický kodex komunitního tlumočníka
10. Komunitní tlumočník má právo odmítnout tlumočení. Důvodem k odmítnutí úkolu může být: práce pro členy své rodiny nebo osoby blízké s výjimkou zcela mimořádných situací. zjevný konflikt zájmů.

26 Etický kodex komunitního tlumočníka
práce v prostředí nepřijatelném fyzicky a/nebo psychicky nebo práce v prostředí nepřijatelném z morálně-etických důvodů. nedostatečná jazyková vybavenost v oboru a nedostatečný čas na přípravu. potenciální riziko poškození osobních, lidských, občanských práv a důstojnosti komunitního tlumočníka během výkonu povolání.

27 Etický kodex komunitního tlumočníka
Důvodem odmítnutí úkolu nesmí být národnost, rasa, náboženské vyznání, politická příslušnost, sociální postavení, sexuální orientace, věk, fyzické a rozumové schopnosti či pověst jedné ze stran komunikace.

28 Etický kodex komunitního tlumočníka
11. Komunitní tlumočník se celoživotně vzdělává, rozšiřuje si kulturní přehled a všeobecné znalosti. 12. Komunitní tlumočník dodržuje pravidla profesní etikety.

29 Etický kodex komunitního tlumočníka
13. Komunitní tlumočník projevuje solidaritu se svými kolegy, respektuje a podporuje je, sdílí s nimi nové znalosti a poznatky a obhajuje společné zájmy. V rámci možností sleduje jejich práci, debatuje s nimi o jejich výkonech, kterých se účastnil nebo které měl možnost posoudit, a pokud k nim vznáší kritické připomínky, činí tak diskrétně, zdvořile a s cílem kolegovi pomoci, nikoli jej poškodit nebo snížit jeho sebevědomí.

30 Terénní praxe - tlumočení
CIZINECKÁ AGENDA Odbor azylové a migrační politiky: - Oddělení pobytu cizinců - Oddělení mezinárodní ochrany Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová

31 Terénní praxe - tlumočení
ŠKOLSTVÍ Základní a střední školy Nostrifikace Pedagogicko-psycholgické poradny Jedličkův ústav a školy

32 Terénní praxe - tlumočení
ZDRAVOTNICTVÍ Praktický lékař Specialisté Nemocnice

33 Terénní praxe - tlumočení
ÚŘADY Úřad práce Správa sociálního zabezpečení Zdravotní pojišťovny (VZP, komerční)

34 Terénní praxe - tlumočení
ÚŘADY - pokračování Městský úřad (oddělení matriky, registr vozidel, živnostenský úřad) Exekutorský úřad Dopravní podnik Katastr nemovitostí

35 Terénní praxe - tlumočení
NEZISKOVÉ ORGANIZACE Sociální a právní poradenství Doprovody klientů Intervence

36 Terénní praxe - překlady
Materiály pro školy a školky, dopisy rodičům apod. Letáky a informační materiály pro cizince Dokumenty (informační účel) Zprávu od Státního zdravotnického ústavu

37 Terénní praxe - problémy
Nedůvěra ze strany institucí (na počátku) Problém s rozlišením mezi komunitním a soudním tlumočením Problém s rozlišením mezi komunitním tlumočením a asistencí

38 Evaluace od klientů a instituci
[KT] umožnili nám předat informace cílové skupině efektivně a rychle. Tlumočnice z Mety byla znalá sociální problematiky ve vietnamských rodinách, znala problematiku domácího násilí. Tlumočila velmi citlivě. Klientka (Vietnamka) se uklidnila, měla doplňující otázky, šlo o velmi dobré tlumočení krizové intervence.

39 Evaluace od klientů a instituci
Můj syn nebyl přijatý do školy a potřeboval potvrzení od lékaře, že nemá psychické problémy. Bylo pro nás velmi důležité, že komunitní tlumočnice rozuměla našemu problému a pomohla nám jej vysvětlit jak lékařce, tak škole.

40 Evaluace od klientů a instituci
K tomu, aby naše poradenské služby byly plnohodnotné, jsme potřebovali získat kvalitní informace od rodiny, která český jazyk aktivně nepoužívá […]. Tlumočnice sehrála velkou roli přímo při diagnostikování dítěte, při kontaktu se školou, a při dojednávání další postupů spojených s integrací.

41 META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Ječná 17, Praha 2, tel:


Stáhnout ppt "Komunitní tlumočení v českém prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google