Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní řešení sociálního vyloučení v romských lokalitách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní řešení sociálního vyloučení v romských lokalitách"— Transkript prezentace:

1 Komplexní řešení sociálního vyloučení v romských lokalitách
Kde může obec najít zdroje pro řešení sociálního vyloučení ? KONFERENCE SVAZU MĚST A OBCÍ Karlovy Vary, 18. září 2007 Hradec Králové, 25. září 2007 Havířov, 2. října 2007

2 ŘEŠENÍ MODELOVÉ SITUACE
POPIS SITUACE Základní informace Obec cca 6,5 tis obyvatel V domě zrekonstruovaném před několika lety žije cca 100 lidí romské národnosti, dochází k pokračující dlouhodobé devastaci objektu, prostranství okolo objektu je zanedbané a je zde nepořádek

3 POPIS SITUACE - STAV OBJEKTU
Charakteristika obyvatel domu jedná se převážně o neplatiče, kteří byli sestěhováni z jiných objektů, které chátraly a stavebním úřadem na ně byl vyhlášen demoliční výměr. Typ bydlení objekt bývalých kasáren dříve se jednalo o ubytovnu, později byl objekt přestaven na byty

4 POPIS SITUACE - STAV OBJEKTU
Plnění povinností související s bydlením Obyvatelé domu nadále neplní povinnosti spojené s užíváním bytu – neplatí za nájemné, služby a energie; Dochází k nezákonnému odběru elektrické energie z okolí Plýtvání vodou Porušování domovního řádu Chybí zde vůdčí autorita

5 POPIS SITUACE - EKONOMICKÁ SITUACE OBYVATEL
90 % z obyvatel je zadluženo charakter dluhů – nájemné, energie, rychlé půjčky a další průměrná souhrnná dlužná částka je cca 100 tis Kč asi 10% z dlužníků splácí formou splátkových kalendářů – průměrně 200 – 500 Kč/měs.; předpokládaná doba splátek je 10 let, 1 klientka kromě splácení spoří formou stavebního spoření Zaměstnanost cca 50 lidí v produktivním věku; většina je nezaměstnaných a závislých na sociálních dávkách existuje zde potenciál zaměstnávání Romů v technických službách – velmi pozitivní aspekt a integrační potenciál

6 POPIS SITUACE -VZDĚLÁNÍ DĚTÍ
Předškolní výchova a příprava dětí na povinnou školní docházku děti nechodí do MŠ při místních školách neexistují přípravné ročníky v lokalitě nefunguje žádná NNO, která by formou předškolního klubu pro předškoláky připravovala děti na vstup do základní školy Vzdělání dětí na ZŠ problémy s docházkou nejsou velké Na jedné škole, kde romští žáci tvoří asi 10% z 600 žáků je realizováno terénními pracovníky ve spolupráci s Domem dětí a mládeže doučování, do nějž jsou zařazováni žáci na základě rozhodnutí pedagogicko – psychologické poradny Terénní pracovníci realizují s dětmi některé volnočasové aktivity a kroužky Na další škole, která je spojena s dětským domovem působí asistent pedagoga

7 POPIS SITUACE – PODPORA LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ
Podpora a spolupráce s NNO ve městě ani v regionu se nenachází žádná NNO, která by se věnovala Romům jako cílové skupině Institucionální zázemí a zkušenosti s realizací projektů v oblasti romské integrace Neexistuje koncepce města zaměřená na integraci Romů Město neiniciuje vznik NNO, která by se problematice věnovala Nedostatek odborníků ve městě a v regionu Město ani jimi řízené příspěvkové organizace (včetně základních škol) nerealizují projekty zaměřené na sociální práci Romů či doučování romských dětí V lokalitě neexistuje žádné komunitní centrum

8 NÁVRH ŘEŠENÍ - DEVASTACE OBJEKTU
Postup Zavedení funkce správce domu nebo každého vchodu správce se stará o dodržování domovního řádu, o závažných porušeních informuje bytový odbor nebo správcovskou firmu, opakované porušování může být důvodem k výpovědi nájmu (zvláště pokud je na dobu určitou) provádí nebo zprostředkovává drobné opravy organizuje úklid společných prostor při zastavení devastace po dohodě s městem a v případě zájmu obyvatel objektu provádí s obyvateli drobné úpravy/opravy – vymalování chodby apod., kde obyvatelé pracují dobrovolně bez nároku na mzdu a po odpracování určitého objemu práce je jim jistá část odečtena z dluhu (vyplatí se spíše u méně zadlužených, ti se později stanou vzorem pro ostatní) je zprostředkovatelem informací mezi bytovým odborem/správcovskou firmou a obyvateli může dohlížet nad dodržováním povinností spojených s užíváním bytu – placení nájemného a úhrad za energie, vodu a svoz odpadků

9 Návrh řešení - devastace objektu
Opatření ze strany města vybere vhodnou autoritu z místních obyvatel správci sníží platby za nájem úměrně rozsahu jeho povinností, pokud provádí správcovskou činnost efektivně, případně zcela ho zcela zprostí povinnosti platit nájem; podle uvážení může město také vyplácet za jeho práci mzdu osoba bez dluhů, nebo s minimálním dluhem (které zastupitelstvo odpustí příslušnou část dluhu, pokud bude dobře spravovat objekt/vchod) Nevýhody správce může být vnímán jako „prodloužená ruka“ obce a může se cítit izolován od zbytku obyvatel – vyžaduje silnou osobnost

10 Návrh řešení - devastace objektu
Náklady Z fondu oprav/rozpočtu města: Materiál na drobné opravy Prostranství okolo objektu je zanedbané a je zde nepořádek Správce provádí drobný úklid v okolí domu

11 Návrh řešení sociální a ekonomická situace
90 % z obyvatel je zadluženo charakter dluhů – nájemné, energie, rychlé půjčky a další průměrná souhrnná dlužná částka je cca 100 tis Kč (nájem a služby související s bydlením, rychlé půjčky)

12 NÁVRH ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÁ SITUACE
Neplacení nájmu, služeb a energií, přetrvávání dluhů z minulosti a/nebo vznik nových dluhů Průměrná výše dluhu je cca 50 tis Kč Je třeba zastavit zadlužování a řešit staré dluhy jedná se převážně o neplatiče, tedy nájemce, kteří vyžadují intenzivní terénní práci a posilování vlastní odpovědnosti Bytový odbor/správce nemovitosti ve spolupráci s terénními sociálními pracovníky Dohodne zvláštního příjemce příspěvku a doplatku na bydlení – ve spolupráci s úřadem práce a sociálním odborem

13 NÁVRH ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÁ SITUACE
Neplacení nájmu, služeb a energií, přetrvávání dluhů z minulosti a/nebo vznik nových dluhů Odpuštění penále, případně i úroků z dluhu na nájmu v případech, že se s dlužníkem dohodne splátkový kalendář – např. 300 – 500 Kč/měs. po dobu 10 let je přiměřená částka, Generální pardon - odpuštění penále a úroků a navíc snížení dluhu o 20%, pokud nájemce uhradí dluh ihned Realizovat osvětové diskuze o „hospodaření s penězi“ (může dělat spíše NNO)

14 Proč „jít na ruku“ dlužníkům?
NÁVRH ŘEŠENÍ NEPLACENÍ NÁJMU, SLUŽEB A ENERGIÍ, PŘETRVÁVÁNÍ DLUHŮ Z MINULOSTI A/NEBO VZNIK NOVÝCH DLUHŮ Proč „jít na ruku“ dlužníkům? Je to fér dohoda, a pokud by přinesla výsledky, je ekonomicky výhodná především pro město, ale i pro dlužníky – i úvěrové společnosti uvažují: „Je lepší dostat větší část dluhu hned, než čekat“. V případech, kdy se oddlužení (dohodnutí splátek) podaří – ustanovit zvláštního příjemce a při neplacení nájmu dále postupovat restriktivně

15 Návrh řešení neplacení energií, vody, svozu odpadků, plýtvání s vodou, nezákonné odběry elektřiny
Pokud nejsou, zvážit instalaci měřičů vody do každého bytu – počáteční investice se může vyplatit, „na společném se tolik nešetří“ Zjistit, zda není poškozen vodovod či kanalizace a nedochází k únikům vody, které se rozpočítávají na domácnosti Pravidelné kontroly a spolupráce s prodejcem elektrické energie – „odstřihávání nezákonných odběrů“ Terénní sociální pracovníci, správce objektu/vchodu, správce nemovitosti a obyvatelé jednají o ustavení splátkových kalendářů dluhů za plyn, elektrickou energii, vodu… pokud možno dohodnout zahrnutí do SIPO (předejít komplikacím s příliš mnoha platbami)

16 Sociální a ekonomická situace NÁVRH ŘEŠENÍ - RYCHLÉ PŮJČKY
Prevence zadlužení NNO - diskuze o hospodaření s penězi a úsporách a rozvržení útrat při vedení domácnosti město - jednorázové bezúročné sociální půjčky – na doporučení terénních sociálních pracovníků a pečlivém zvážení, v případě, že chybí peníze na jídlo a základní potřeby, vyúčtování služeb spojených s bydlením apod. Dohodnout přiměřenou a realistickou výši splátek. NNO - Jednat s úvěrovými společnostmi o možném snížení úroků u předlužených občanů a podle možnosti i splátkové kalendáře, „konsolidovat dluh“ – vysvětlovat, že umořování jednoho dluhu jiným úvěrem není řešení - po dohodě a s využitím zkušeností poradny pro dlužníky Zprostředkovat služby poradny pro dlužníky v Prostějově

17 Sociální a ekonomická situace Návrh řešení - rychlé půjčky
Poznámka Je pozitivní, že asi 10% z dlužníků splácí formou splátkových kalendářů – průměrně 200 – 500 Kč/měs.; předpokládaná doba splátek je 10 let, 1 klientka kromě splácení spoří formou stavebního spoření – dobrý příklad pro ostatní, snažit se motivovat i jiné, kdo mají potenciál, ke stavebnímu spoření

18 Ekonomická a sociální situace NEZAMĚSTNANOST – STAV
cca 50 lidí v produktivním věku; většina je nezaměstnaných a závislých na sociálních dávkách existuje zde potenciál zaměstnávání Romů v technických službách –pozitivní aspekt a integrační potenciál

19 Ekonomická a sociální situace NEZAMĚSTNANOST – NÁVRH ŘEŠENÍ
NNO v úzké spolupráci s ÚP Realizovat projekt podporovaného zaměstnávání pro dlouhodobě nezaměstnané Romy. Motivační kurzy a asistované umístění na otevřeném pracovním trhu; Lze využít metodiku Unie podporovaného zaměstnání či se inspirovat modelovými projekty – např. Projekt podporovaného zaměstnávání Romů Charity Olomouc; akcent na individuální přístup Zaměstnavatelům i uživatelům služby PZ je poskytována dlouhodobá podpora při hledání práce i po uzavření pracovně-právního vztahu.

20 Ekonomická a sociální situace Nezaměstnanost – návrh řešení
Bude sepsána dohoda o spolupráci v rámci programu PZ Romů (v českém a romském jazyce), která definuje povinnosti a odpovědnosti obou stran. Odborný pracovník společně s uživatelem formuluje jeho individuální plán a cíle Individuální plán vychází jednak z možností, schopností, dovedností, kvalifikace, zájmů uživatele a z jeho představy o budoucím pracovním uplatnění, jednak z reality na trhu práce.

21 Ekonomická a sociální situace Nezaměstnanost – návrh řešení
Bude ustaven odborný asistent/ka pro práci s romskou komunitou Asistované společné hledání možnosti pracovního uplatnění zájemce Na základě motivace k dané práci, schopnostem, dovednostem, předchozím pracovním zkušenostem a vzdělání se společně hledá možnost pracovního uplatnění zájemce o práci S uživatelem se hovoří o náplni práce v jednotlivých profesích, rozbírají se klady a zápory dané práce, její délka, dopravní dostupnost, výše mzdy, aby byl co nejlépe připraven na dané zaměstnání a nedošlo ke zklamání na základě mylných očekávání Po několika setkání se podaří vystihnout a domluvit se na představě uživatele o práci, zjistit jeho schopnosti a možnosti a dále s ním pracovat na tom, jak některé pracovní předpoklady zlepšit.

22 Ekonomická a sociální situace Nezaměstnanost – návrh řešení
Motivace a následná rekvalifikace Odborné právní poradenství klientům K získání některých dovedností je využíváno rekvalifikačních kurzů úřadu práce (např. kurz PC, kurz na obsluhu vysokozdvižných vozíků). Pokud má uživatel jasnou představu o práci, ví o jejích kladech i záporech a je skutečně motivovaný pracovat, začíná se s intenzivním vyhledáváním vhodného pracovního místa.

23 Nezaměstnanost - návrh řešení
Požadavky na personálního asistenta Požadavky při výběrovém řízení: dokončené základní vzdělání, schopnost jednání s lidmi, bezúhonnost, znalost romštiny výhodou, praxe v terénní sociální práci). kurz základů práce na PC, kurzy „Pracovní konzultant“, „Spolupráce s personálními úseky velkých firem“ Metoda využívá klasických personalistických postupů

24 Nezaměstnanost – návrh řešení
Město ve spolupráci s romským podnikatelem Využít potenciál technických služeb – iniciovat vznik romské firmy, která bude pracovně organizovat motivované Romy z lokality a formou subdodávky bude realizovat práce pro technické služby města, zpočátku méně náročné, poději náročnější a kvalifikovanější práce vyžadující zaškolení, případně rekvalifikaci; Romové se postupně zaučují na různé náročnější práce – křovinořezy, sekačky, motorové pily nebo malé užitkové vozy Cíl: Vybranou skupinu naučit základním pracovním návykům (denní příchod do zaměstnání, plnění pracovních povinností, dodržování organizace práce, potřebné kvality provedených prací apod.).

25 Ekonomická a sociální situace Nezaměstnanost – návrh řešení
Po prověření, že pracovníci opětovně získali pracovní návyky je, v případě jejich zájmu, ideální umožnit jim odchod na běžný pracovní trh na jejich místa pak přijmout jiné, méně zkušené, ale motivované zájemce z řad sociálně vyloučených Romů Využití modelového projektu Ekoltes, a.s. Hranice ve spolupráci s romskou firmou Sterena – záleží na lokálních specifikách a osobních vazbách, nemusí fungovat jinde

26 Ekonomická a sociální situace Nezaměstnanost – návrh řešení
NNO ve spolupráci s ÚP - projekt sociální firmy Příklady: realizace staveb a rekonstrukce, bouračské práce, odvoz materiálu, výkopy, drobná dřevovýroba a zpracování ratanu v designérství, chráněné dílny různých zaměření předpokládá navržení výrobních produktů a zpracování výrobního projektu a postupů, manažerské vedení – za pomoci odborné firmy Zpočátku je třeba dotovat z ESF a příspěvků ÚP, později může být komerčně soběstačné Využití modelových projektů – např. Liga Bruntál,

27 Ekonomická a sociální situace Nezaměstnanost – návrh řešení
NNO ve spolupráci s ÚP Podpora mobility – organizovaná doprava do výrobních podniků Ve spolupráci a s finanční účastí firem, kteří pracovníky zaměstnávají Případně bez finanční spoluúčasti firem (s využitím projektů z ESF) Vždy s přiměřenou finanční spoluúčastí zaměstnanců (tak, aby se to výrazně neodrazilo na příjmech zaměstnance, a tím nesnížila jeho motivace pracovat).

28 Ekonomická a sociální situace Nezaměstnanost – návrh řešení
NNO ve spolupráci s ÚP Podpora mobility – organizovaná doprava do výrobních podniků Vhodné především pro lokality s problematickou dopravní dostupností Ideální jako agenturní personalistická činnost pro velké regionální zaměstnavatele – typu TPCA, Hyundai, Panasonic, Foxcon, Helwet Packard, obchodní řetězce, úklidové firmy a další. Když NNO provede výběr skutečně motivovaných, velké firmy to ocení

29 NÁVRH ŘEŠENÍ - VZDĚLÁNÍ DĚTÍ
Předškolní výchova a příprava dětí na povinnou školní docházku Intenzivní práce s romskými rodiči, zejména matkami (vysvětlování asistenty pedagoga a/nebo terénními sociálními pracovníky přímo v romských rodinách, Možno využít i komunitní centra – kurzy a osvětové akce pro romské matky, spojit kurzy domácího hospodaření s osvětovými semináři, které podtrhnout význam vzdělání pro život Motivace romských rodičů k tomu, aby jejich děti navštěvovaly mateřskou školku a docenili význam předškolní výchovy v souvislosti s dalším vzděláním Příprava pedagogů MŠ a ZŠ na odlišnosti spolupráce s romskými dětmi a jejich rodiči

30 Návrh řešení - vzdělání dětí – předškolní výchova
Informační a konzultační činnost o funkci asistenta pedagoga v MŠ Zavádění funkce asistenta pedagoga v MŠ – využití dotace od MŠMT Cílem bylo, aby MŠ přijaly asistenta pedagoga, který by pomohl rodinám a MŠ v další vzájemné spolupráci s cílem, aby dítě spokojeně navštěvovalo MŠ až do nástupu do ZŠ Možná inspirace modelovým projektem „Kukadla-Jakhora“, Step by Step Praha

31 Návrh řešení - vzdělání dětí – předškolní výchova
Stav - při místních školách neexistují přípravné ročníky Je možno podat žádost MŠMT o dotace na zřízení přípravné třídy pro děti se sociální znevýhodněním. Obdobně je možno prostřednictvím rozvojového programu Ment možno žádat o dotace na asistenta pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním.

32 Vzdělání dětí – předškolní výchova
Stav - v lokalitě nefunguje žádná NNO, která by formou klubu pro předškoláky připravovala děti na vstup do základní školy Pokud existuje nezisková organizace, která by se chtěla činnosti věnovat, je třeba jí ve spolupráci s OŠMT přesvědčit lze požádat pracovníky NNO, kde tato praxe funguje, aby pomohli při jejím transferu a zavedení u místní NNO, poskytli metodu práce a know-how, město může pomoci zprostředkovat; agentura dodá kontakty využít inspirace různých projektů – například „Školička“ Charity Olomouc podpořit vznik či vytvoření pobočky NNO

33 Vzdělání dětí – základní školy
Stav problémy s docházkou nejsou velké Na jedné škole, kde romští žáci tvoří asi 10% z 600 žáků, je realizováno terénními pracovníky ve spolupráci s Domem dětí a mládeže doučování, do nějž jsou zařazováni žáci na základě rozhodnutí pedagogicko – psychologické poradny Terénní pracovníci realizují s dětmi některé volnočasové aktivity a kroužky Na další škole, která je spojena s dětským domovem, působí asistent pedagoga

34 Vzdělání dětí – základní školy
Řešení Pozitivně lze hodnotit doučování a volnočasové aktivity, tyto aktivity by však neměli vykonávat pouze (a ani především) terénní sociální pracovníci Pro doučování je vhodné vytvořit systém tutorů (doučujících) z řad studentů VŠ a SŠ, kteří budou děti doučovat. V současné době poskytuje „tutoring“ (doučování) v 6 krajích projekt Střediska integrace menšin (SIM) Institutu pedagogicko psychologického poradenství (IPPP); v budoucnu bude projekt působit na celém území ČR Tutory může platit také město, škola, NNO z prostředků získaných z OP VK (ESF) – je třeba vytvořit komplexnější projekt ve spolupráci s SŠ a VŠ, kde tutoring bude jednou z částí systému

35 Vzdělání dětí - základní školy
Je třeba zjistit příčiny zaostávání romských dětí ve školních výsledcích: nízká školní zralost a socializace?; časté absence?; poruchy učení?; špatné podmínky pro domácí přípravu? A následně zvolit vhodné řešení: doučování; náprava poruch učení Doučování: a) individuální – tutory přímo v rodinách; b) skupinové – v malých skupinách ve škole, komunitním či nízkoprahovém centru Náprava poruch učení: pomocí speciálního pedagoga Město může iniciovat vznik (vytvoření pobočky) a podpořit NNO ze svého rozpočtu, národních zdrojů a ESF (OP VK) Agentura v tomto může pomoci

36 Vzdělání dětí - základní školy – řízení projektů
Více měst či obcí, nebo skupina více škol se může spojit do svazku obcí a projekt podat společně (či v rámci mikroregionu) – jednoduší administrativa a vyúčtování projektu; V rámci získávání a administrativy projektů může např. svazek obcí financovat pro své školy projektového koordinátora a finančního manažera/účetního. Agentura Úřadu vlády může ve vybraných lokalitách pomoci s jejich výběrem proškolováním.

37 Volnočasové aktivity - stav
nabízí pouze základní umělecká škola DDM – negativní zkušenosti s Romy (drobné krádeže) romské děti téměř nejsou do těchto institucí integrovány

38 Volnočasové aktivity - řešení
Iniciovat vznik a finančně podpořit nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Poskytovat nespecifický streetwork –motivovat děti z ulice a natáhnout je do nízkoprahových zařízení Proškolit zaměstnance pro práci s romskými dětmi

39 Volnočasové aktivity Výhody Děti nebudou na ulici a vystaveny rizikům drobné kriminality a experimentování s drogami Nízkoprahové aktivity mají poskytují možnost nezávazně přijít do klubu a sám si organizovat svou svůj volný čas Postupně lze přecházet na částečně organizované činnosti a postupně i na organizované kroužky Později lze nabídnout také možnost doučování Nízkoprahová zařízení snižují riziko drobné kriminality a drogového experimentování či závislostí u dětí a mládeže

40 Volnočasové aktivity Náklady Město poskytne vhodný prostor za snížené či symbolické nájemné Město provede drobné rekonstrukce a opravy – vymalování, tepelné izolace, zakoupení nábytku a vybavení (hračky, kry, hudební nástroje, sportovní vybavení) Vetší investice a rekonstrukce lze pořídit z IOP (jen ve vybraných lokalitách) Personál zpočátku lze financovat z rozpočtu města Později z ESF - OP LZZ (MPSV) či národních dotačních zdrojů Agentura může pomoci s koncipováním projektu a vyplněním žádosti

41 Terénní sociální práce - stav
2 terénní sociální pracovníci na 0,8 a 0,5 úvazku svou agendu zvládají ale, od práce je částečně odvádí to, že se věnují také volnočasovým aktivitám a doučování dětí

42 Terénní sociální práce
Rizika TSP se primárně mají věnovat neplatičství, vyjednávání o ustavení institutu zvláštního příjemce, pomoci při sjednávání splátkových kalendářů, vyřizování podkladů a žádostí o sociální dávky či pomoci při hledání zaměstnání a dalším sociálním tématům. Podpora TSP Pokud je větší potřeba, město by mělo posílit terénní sociální práci – buď z vlastních zdrojů, programu TSP Úřadu vlády, nebo nově z ESF (OP LZZ) podání projektu terénní sociální práce do OP LZZ (Opatření 3.2) umožňuje víceleté financování. Je na zvážení, zda úvazky 0,5 a 0,8 odpovídají reálné potřebě a také zda jsou motivační pro zaměstnance.

43 Proč aktivně podporovat neziskové organizace
Podpora a spolupráce s NNO Stav - ve městě, ani v regionu se nenachází žádná NNO, která by se věnovala Romům jako cílové skupině pro realizaci většiny výše uvedených programů je zásadní podmínkou existence profesionálně fungující nestátní neziskové organizace (NNO), která bude mít podporu města či obce. pokud neexistuje žádné NNO, lze jeho vznik iniciovat.

44 Proč aktivně podporovat neziskové organizace
To znamená vytipovat vhodné zaměstnance vytipovat členy sdružení registrovat občanské sdružení u Ministerstva vnitra ČR, poskytnout grant města či obce do začátku pokud existuje jiná organizace, která má o činnost zájem, rovněž podpořit jí do začátku

45 Proč aktivně podporovat neziskové organizace
vhodné je podpořit NNO působící v okolí a prosadit vytvoření pobočky v lokalitě zajistit zaměstnancům podporu a poskytnout základní finance na jejich proškolení a rozvoj odborných dovedností, zejména v oblastech: možnosti čerpání financí na projekty (národní zdroje, strukturální fondy EU, strategický rozvoj organizace, projektové řízení, a další podle potřeby) agentura pro odstraňování sociálního vyloučení může pomoci – dodat kontakty, typy na NNO, konzultanty, facilitovat a financovat proces vzniku či vytvoření pobočky, výběru zaměstnanců a jejich proškolení

46 Podpora institucionálního zázemí a realizace komplexních projektů v oblasti romské integrace
Stav - v lokalitě se kumulují výše uvedené problémy. Nejenže v lokalitě není vhodná NNO, ale zároveň: Neexistuje krátkodobá, střednědobá, ani dlouhodobá koncepce města zaměřená na integraci Romů Nedostatek odborníků ve městě a v regionu Město ani jimi řízené příspěvkové organizace (včetně základních škol) nerealizují projekty zaměřené na sociální práci Romů či doučování romských dětí

47 Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení jako nástroj komplexních řešení na lokální úrovni
Cíl vytvořit Agenturu vyplývá z Programového prohlášení vlády. Agentura vznikne od ledna 2008 a bude posilovat, metodicky zastřešovat a koordinovat činnost sociálních partnerů ve vyloučených lokalitách v oblasti poskytování sociálních služeb a programů na podporu zaměstnanosti, vzdělání a rozvoje sociálního bydlení, kdy jednotlivé lokální instituce na základě definování potřeb obyvatel a doporučení vycházejících ze společných strategií města, neziskových organizací, škol, zaměstnavatelů a dalších aktérů,

48 Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení jako nástroj komplexních řešení na lokální úrovni
jednotliví partneři ve fázi realizace strategií specificky profilují oblast své činnosti. Agentura, tam, kde existují, naváže na integrační koncepce krajů a komunitní plány sociálních služeb místních samospráv a vhodně je rozšíří o další programy (zaměstnanost, sociální ekonomika, podpora vzdělání a další).

49 Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení jako nástroj komplexních řešení na lokální úrovni
Cíle agentury: Ve spolupráci s místními partnery a výzkumnými institucemi zpracovávat lokální koncepce integrace obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit, které budou obsahovat: výchozí kvantitativní a kvalitativní analýzy situace; definování potřeb sociálně vyloučených obyvatel lokality v oblasti poskytování sociálních služeb, zaměstnanosti, vzdělání a bydlení; návrh strategie změny, včetně realizačního plánu k naplnění výše uvedené koncepce v praxi;

50 Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení jako nástroj komplexních řešení na lokální úrovni
Cíle agentury: Posilovat schopnosti lokálních partnerství v oblasti fundraisingu a projektového řízení, s cílem motivovat je k předkládání projektů zaměřených na podporu zaměstnanosti, vzdělání, výstavbu a rozvoj sociálního bydlení, a poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených romských lokalitách. Půjde zejména o poradenství a odborné vedení formou „mentoringu“ v následujících oblastech:

51 Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení jako nástroj komplexních řešení na lokální úrovni
posílení kapacit v oblasti fundraisingu, především využívání Strukturálních fondů EU a národních dotačních programů v oblasti projektů zaměřených na integraci Romů; zavádění příkladů dobré praxe při zohlednění místních specifik; podpora projektového řízení; naplňování standardů pro poskytování sociálních služeb; rozvoj odborných předpokladů a znalosti pro práci s klienty;

52 primární cílovou skupinu (instituce lokálních partnerství),
Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení jako nástroj komplexních řešení na lokální úrovni pravidelně hodnotit dopad své činnosti na: primární cílovou skupinu (instituce lokálních partnerství), sekundární cílovou skupinu (obyvatelé sociálně vyloučených lokalit) veřejné rozpočty (při pozitivním dopadu projektů lze předpokládat úspory na straně výdajů určených na sociální dávky a podporu v nezaměstnanosti, a zároveň příjmy z daně z příjmu; další úspory lze předpokládat na straně prevence ústavní výchovy, prevence ztráty bydlení a další). Agentura zároveň zhodnotí ekonomickou efektivitu své činnosti, tedy porovná náklady nezbytné pro svou činnost s úsporami z veřejných rozpočtů a objemem alokovaných prostředků do lokalit, kde působí.

53 Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení jako nástroj komplexních řešení na lokální úrovni
Další oblasti aktivit agentury na národní úrovni Spolupráce s univerzitami a středními školami Agentura bude spolupracovat s univerzitami a vysokými školami při aktivním vyhledávání vhodných kandidátů na pozice fundraiserů (zaměstnanců pro získávání finančních prostředků), účetních, projektových manažerů a koordinátorů, sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalšího odborného personálu. Agentura bude zapojovat absolventy (formou pracovního úvazku) a studenty (formou praxe, magisterských a doktorských prací) do realizace projektů ve vybraných lokalitách.

54 Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení jako nástroj komplexních řešení na lokální úrovni
Lobbing Po pilotním ověření projektů bude agentura lobovat na úrovni centrální státní správy a místní samosprávy za šíření a systematizaci osvědčené praxe a udržitelnější financování prostřednicím systémových projektů a prostředků ze státního rozpočtu. Public relations a ovlivňování veřejného mínění Agentura bude průběžně informovat veřejnost o své činnosti prostřednictvím médií. Zde bude zdůrazňovat sociální, ekonomický a etický význam chystaných či realizovaných aktivit a projektů na místní úrovni. Agentura se zároveň bude snažit ovlivňovat veřejné mínění tím, že bude přinášet nezkreslený, objektivní obraz romské menšiny a bojovat s předsudky a stereotypy.

55 Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení jako nástroj komplexních řešení na lokální úrovni
Finanční podíl obce K projektům a činnostem realizovaným agenturou budou vybraná města a obce finančně přispívat (města nad 10 tis. obyvatel 20%, tis. obyvatel 15%, tis. obyvatel 10% a do 2 tis. obyvatel 5%). Bude vyžadováno přímé nebo „in kind“ spolufinancování projektů lokálních partnerství. Financování bude od obce vyžadováno i v případě, že není přímým realizátorem projektu, ale projekt je realizován na jejím území některým ze členů lokálního partnerství.

56 Zdroje pro financování komplexních programů
Předpokládané zdroje pro financování komplexních projektů 1.Operační programy EU 2.Dotační programy ze státního rozpočtu 3.Grantové programy samospráv 4.Nadační zdroje 5.Soukromé zdroje

57 Zdroje pro financování komplexních programů
Operační programy EU Operační program lidské zdroje, zaměstnanost (OP LZZ) – neinvestiční (ESF), Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) – neinvestiční (ESF), Integrovaný operační program (IOP) – investiční (ERDF), Regionální operační programy (ROP) – investiční (ERDF), Operační program podnikání, inovace (OPPI) – investiční (ERDF), Praha – Adaptabilita (P-A) – neinvestiční (ESF), Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VVI) – investiční (ERDF).

58 Zdroje pro financování komplexních programů
(i) OP LZZ (Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí) Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace romských komunit Případně také Oblast podpory 3.3. Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

59 Zdroje pro financování komplexních programů
(ii) OP VzK (Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost, MŠMT) V tomto případě přicházejí v úvahu dvě varianty individuálních projektů jednak v rámci oblasti podpory Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; nebo v rámci technické asistence

60 Zdroje pro financování komplexních programů
(iii) IOP (Integrovaný operační program, MMR) Oblast intervence 2.1 – Služby v oblasti sociální integrace, respektive podporované aktivity skupiny b) investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti; do jisté míry i skupiny, c) investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dalším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky.

61 Zdroje pro financování komplexních programů
Oblast intervence 3.3 – Zlepšení prostředí problémových panelových sídlišť (14 vybraných měst nad 20 tis. obyvatel) Investiční projekty zaměřené na regenerace domů ve vybraných problémových sídlištích obydlených zčásti sociálně vyloučenými romskými domácnostmi, s návazností na neinvestiční aktivity v oblasti sociálního začleňování, lidských zdrojů a zaměstnanosti.

62 Zdroje pro financování komplexních programů
(iv) OPPI (Operační program podnikání a inovace) - v gesci MPO oblast podpory Podpora začínajícím podnikatelům (program Start pro začínající podnikatele, případně navazující program Progres)

63 Zdroje pro financování komplexních programů
Dotační programy ze státního rozpočtu Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách (MPSV), Program na podporu integrace romské komunity (MŠMT), Program terénní práce (kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity), Dotační program agentury v sociálně vyloučených lokalitách (kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity) – od roku 2008 pro 10 vybraných lokalit (priority: komplexní projekty, zaměstnanost a rozvoj sociální ekonomiky),

64 Zdroje pro financování komplexních programů
Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků (kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity) Program prevence kriminality (MV), Program podpory výstavby podporovaného bydlení (MMR),

65 Děkuji za pozornost!!! Kontakt:


Stáhnout ppt "Komplexní řešení sociálního vyloučení v romských lokalitách"

Podobné prezentace


Reklamy Google