Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHARAKTERISTIKA JAN NERUDA Mgr. Michal Oblouk.  60. léta 19. století  sympatie k Máchovi  1858 – almanach Máj (sborník, ro č enka), redaktor Josef.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHARAKTERISTIKA JAN NERUDA Mgr. Michal Oblouk.  60. léta 19. století  sympatie k Máchovi  1858 – almanach Máj (sborník, ro č enka), redaktor Josef."— Transkript prezentace:

1 CHARAKTERISTIKA JAN NERUDA Mgr. Michal Oblouk

2  60. léta 19. století  sympatie k Máchovi  1858 – almanach Máj (sborník, ro č enka), redaktor Josef Barák, nová mladá literární generace  program: úsilí o rozvoj ob č anské demokratické spole č nosti, o sociální rovnost, lidovost a sd ě lnost literatury, zájem o sou č asnost, po ž adavek pravdy a um ě lecké svobody, snaha povznést č eskou literaturu na sv ě tovou úrove ň, rozvoj povídky a románu, v lyrice reflexivnost, základy moderní rodinné poezie

3

4  básník, prozaik, fejetonista, dramatik, noviná ř a kritik  narodil se v Praze na Malé Stran ě v chudé rodin ě (otec vyslou ž ilý voják, matka posluhova č ka)  vystudoval gymnázium, po maturit ě se neúsp ě šn ě pokoušel studovat práva  prošel n ě kolika ú ř ednickými zam ě stnáními, v nich ž ale nebyl spokojen, proto za č al studovat filozofii (nedokon č il)  jako noviná ř za č ínal v Národních listech (pravidelné ned ě lní fejetony), p ř ispíval do Kv ě t ů, s V. Hálkem vydávali č asopis Lumír  v 70. letech podnikl n ě kolik cest do N ě mecka, Francie, Ma ď arska, Itálie, Ř ecka a Egypta  nikdy se neo ž enil, m ě l ale celo ž ivotní lásku Annu Holinovou, jeho druhou láskou byla Karolína Sv ě tlá, kterou pova ž oval za ideální ž enu  celý ž ivot se cítil zneuznán a od toho se odvíjel jeho č asto a ž záporný vztah k lidem, m ě l problémy s alkoholem, v ě tšinu ž ivota pro ž il v nouzi  zem ř el v Praze na rakovinu tlustého st ř eva

5 a) dramata – nep ř íliš kvalitní a úsp ě šná Ž enich z hladu, Prodaná láska – veselohry Francesca di Rimini – tragédie b) fejetony – asi 2 000, otiskovány pod zna č kou „rovnoramenný trojúhelník“, zajímavá aktuální témata, ž ivý jazyk R ů zní lidé Studie krátké a kratší Ž erty hravé a dravé Menší cesty Obrazy z ciziny

6 H ř bitovní kvítí – pesimistická sbírka, vyjad ř uje zklamání z tehdejšího ž ivota, kritizuje morálku Knihy verš ů – trojdílný soubor: a) Kniha verš ů epických – sociální tematika b) Kniha verš ů lyrických – intimní básn ě c) Kniha verš ů č asových a p ř íle ž itostných – politická a vlastenecká poezie Písn ě kosmické - objevuje smysl svého ž ivota, sna ž í se být optimistou, reaguje na rozvoj v ě dy a techniky, oslavuje lidskou touhu po poznání Balady a romance – oba útvary zám ě rn ě p ř etvá ř í, nám ě ty biblické a legendární, národní, tragické lidské osudy, nap ř. Romance št ě drove č erní, Romance o Karlu IV., Romance o ja ř e 1848, Romance helgolandská, Balada rajská, májová, č eská, d ě tská, horská,… Prosté motivy – intimní a p ř írodní lyrika, 4 oddíly (Jarní, Letní, Podzimní, Zimní), prom ě ny p ř írody paralelou k b ě hu lidského ž ivota Zp ě vy páte č ní – sbírka vydána posmrtn ě Vrchlickým, vrchol tvorby, národní a vlastenecká lyrika, víra v slavnou budoucnost národa

7 Arabesky – soubor povídek, č rty z pra ž ského prost ř edí a d ě tství Trhani – povídka o ž ivot ě d ě lník ů pracujících na stavb ě ž eleznice, tragické osudy (trhan = kdo trhá skály) Povídky malostranské - vrcholné prozaické dílo, soubor 13 próz, obraz pra ž ské Malé Strany v dob ě p ř ed rokem 1848 na základ ě svých vlastních vzpomínek, zobrazuje zde typické postavy č eského m ě š ť anstva, s humorem lí č í jejich vlastnosti, kritizuje místní ž ivot Týden v tichém dom ě Pan Ryšánek a pan Schlegl P ř ivedla ž ebráka na mizinu O m ě kkém srdci paní Rusky Ve č erní šplechty Doktor Kazisv ě t Hastrman Jak si nakou ř il pan Vorel p ě novku U t ř í lilií Svatováclavská mše Jak to p ř išlo, ž e dne 20. srpna r. 1849, o p ů l jedné s poledne, Rakousko nebylo rozbo ř eno Psáno o letošních Duši č kách Figurky

8

9 -básník (asi 60 sbírek, p ř írodní, vlastenecká a rodinná lyrika), propagátor č esko-slovenských vztah ů -narodil se v Rychmburku v rodin ě truhlá ř e -vystudoval techniku, od r. 1860 u č il kreslení a stavitelství na vyšší reálce v Písku, kde ž il a ž do své smrti -o ž enil se se svou, o 25 let mladší ž ákyní, m ě li dv ě dcery, které v d ě tství zem ř ely -m ě l velmi silný vztah ke Slovensku, které č asto navšt ě voval a m ě l zde mnoho p ř átel -dílo: CIMBÁL A HUSLE ZAVÁTÉ LISTY LESNÍ KVÍTÍ V ZÁTIŠÍ HO Ř EC A SRDE Č NÍK

10 VÁCLAV ŠOLC (1838 – 1871) – herec a básník, sbírka Prvosenky RUDOLF MAYER (1837 – 1865) – básník a spisovatel, sbírka Básn ě ALOIS VOJT Ě CH ŠMILOVSKÝ (1837 – 1883) – prozaik, historická povídka Za ranních č ervánk ů (po č átky NO, ž ivot J. Dobrovského)

11  http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Neruda http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Neruda  http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jan- neruda.html http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jan- neruda.html  http://janneruda.webzdarma.cz/ http://janneruda.webzdarma.cz/  http://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Heyduk http://cs.wikipedia.org/wiki/Adolf_Heyduk  http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Vojt%C4 %9Bch_%C5%A0milovsk%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Vojt%C4 %9Bch_%C5%A0milovsk%C3%BD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Mayer http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Mayer  http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1cla v_%C5%A0olc http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1cla v_%C5%A0olc


Stáhnout ppt "CHARAKTERISTIKA JAN NERUDA Mgr. Michal Oblouk.  60. léta 19. století  sympatie k Máchovi  1858 – almanach Máj (sborník, ro č enka), redaktor Josef."

Podobné prezentace


Reklamy Google