Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zoologie „bezobratlých“ 45 “Protozoa”. “Protozoa” - “prvoci” –říše živočichové tradičně dělena na –Protozoa - jednobuněčné či prvoky a –Metazoa - mnohobuněčné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zoologie „bezobratlých“ 45 “Protozoa”. “Protozoa” - “prvoci” –říše živočichové tradičně dělena na –Protozoa - jednobuněčné či prvoky a –Metazoa - mnohobuněčné."— Transkript prezentace:

1 Zoologie „bezobratlých“ 45 “Protozoa”

2 “Protozoa” - “prvoci” –říše živočichové tradičně dělena na –Protozoa - jednobuněčné či prvoky a –Metazoa - mnohobuněčné mezi prvoky byly řazeny skupiny jednobuněčných Eukaryot, které –jsou výrazně pohyblivé –živí se heterotrofně (alespoň někteří někdy) když už bylo jasné, že nejded o žádné živočichy, začaly se používat alternativní pojmy jako –Protista, Protoctista... když už bylo jasné, že žádná taková skupina jako taxon - fylogenetická jednotka - neexistuje, žačalo se to učit jako biologie eukaryot, s vynecháním jasně definovaných mnohobuněčných skupin –živočichové, rostliny (včetně zelených řas), houby (Fungi) v podobné situaci je algologie či fykologie

3 “Protozoa” - “prvoci” –historie terminologie Animalcula Leeuvenhoek 1676 Monaden Leibnitz 1714 Urthiere von Oken 1805 Protozoa Goldfuss 1818 –původně pro nálevníky, některé žahavce, houby a mechovky Archaezoa Perty 1852 Protoctista Hogg 1861 –v pozdější definici Whittakera (1959) zahrnuje všechna Eukaryota, která zbydou po vyloučení »živočichů, vyvíjejících se z blastuly »rostlin majících embryonální stadia »vyšších hub, nemajících bičíkatá stadia Protista Haeckel 1866 –=protophyta + protozoa

4 “Protozoa” - “prvoci” starý systém: do „Protozoa“ byly ve 3. čtvrtině 20. století řazeny skupiny (říše) Mastigophora - bičíkovci –Phytomastigophora »Chrysophyta, Haptophyta, Xanthophyta, Cryptomonadida, Dinoflagellida, Euglenida, Chloromonadida, část Chlorophyta (Volvocida) –Zoomastigophora »Choanoflagellida, Rhizomastigida, Kinetoplastida, Retromonadida, Diplomonadida, Oxymonandida, Trichomonadida, Hypermastigida Opalinata - opalinky Sarcodina - kořenonožci –Rhizopoda »Gymnamoeba, Testaceolobosa –Filosa –Foraminifera - dírkonošci –Radiolaria - mřížovci –Heliozoa - slunivky Sporozoa - výtrusovci –Microspora - hmyzomorky –Apicomplexa –Myxospora - rybomorky Ciliophora - nálevníci

5 Eukaryota –novější systém do „Protozoa“ byly koncem 20. století (Hausmann a Hülsmann 1985-96, česky v překladu Jiřího Loma 2003) řazeny skupiny říše Microspora - hmyzomorky říše Mastigota –podříše Archamoebaea –podříše Dimastigota »nadkmen Tetramastigota: Diplomonadea, Parabasalea... »nadkmen Metakaryota: Euglenozoa, Heterolobosa, Dictyostela, Protostela, Myxogastra, Chromista, Alveolata, Choanoflagellata, Chlorophyta »inc. sed.: Amoebozoa, Granuloreticulosa, Actinopoda, Hplosporea, Paramyxea, Myxozoa

6 Eukaryota –ještě novější systém nové vydání knihy Hausmann a Hülsmann, spolu s Radekovou, 2003, přejmenované na Protistology použití molekulárního kladogramu k vymezení kmenů, neděleno na říše –Tetramastigota: Diplomonadea - giardie, Parabasalea - bičenky –Discicristata: Euglenozoa - krásnoočka, trypanosomy –Alveolata: Dinoflagelata - obrněnky, Apicomplexa - výtrusovci, Ciliata - nálevníci –Heterokonta - chaluhy, rozsivky... –Plantae - rostliny včetně zelených řas i ruduch –Amoebozoa - měňavky a hlenky –Opisthokonta - houby včetně jednobuněčných a hmyzomorek, živočichové včetně trubének a rybomorek –mnoho stále novějších systémů Cavalier-Smith skoro každý rok publikuje něco jiného

7 Eukaryota Cavalier-Smith T: Protist phylogeny and the high-level classification of Protozoa. EUR J PROTISTOL 39 (4): 338-348 DEC 2003 –Protist large-scale phylogeny is briefly reviewed and a revised higher classification of the kingdom Protozoa into 11 phyla presented. Complementary gene fusions reveal a fundamental bifurcation among eukaryotes between two major clades: the ancestrally uniciliate (often unicentriolar) unikonts and the ancestrally biciliate bikonts, which undergo ciliary transformation by converting a younger anterior cilium into a dissimilar older posterior cilium. Unikonts comprise the ancestrally unikont protozoan phylum Amoebozoa and the opisthokonts (kingdom Animalia, phylum Choanozoa, their sisters or ancestors; and kingdom Fungi). They share a derived triple-gene fusion, absent from bikonts. Bikonts contrastingly share a derived gene fusion between dihydrofolate reductase and thymidylate synthase and include plants and all other protists, comprising the protozoan infrakingdoms Rhizaria [phyla Cercozoa and Retaria (Radiozoa, Foraminifera)] and Excavata (phyla Loukozoa, Metamonada, Euglenozoa, Percolozoa), plus the kingdom Plantae [Viridaeplantae, Rhodophyta (sisters); Glaucophyta], the chromalveolate clade, and the protozoan phylum Apusozoa (Thecomonadea, Diphylleida). Chromalveolates comprise kingdom Chromista (Cryptista, Heterokonta, Haptophyta) and the protozoan infrakingdom Alveolata [phyla Ciliophora and Miozoa (= Protalveolata, Dinozoa, Apicomplexa)], which diverged from a common ancestor that enslaved a red alga and evolved novel plastid protein-targeting machinery via the host rough ER and the enslaved algal plasma membrane (periplastid membrane). The branching order of the five bikont groups is uncertain: Plantae may be sisters of or ancestral to chromalveolates (jointly designated corticates as they share cortical alveoli); Rhizaria and Excavata (jointly cabozoa) are probably sisters if the formerly green algal plastid of euglenoids and chlorarachneans (Cercozoa) was enslaved in a single event in their common ancestor. Apusozoa may be sisters of Excavata and centrohelid heliozoa may be sisters to Haptophyta.

8 Eukaryota –stavba buňky eukaryotní buňka 10-1000 mikrometrů, mnohojaderné plazmodium až metry membrány –vnější plazmatická membrána »lipidická dvojvrstva s vnořenými bílkovinami –vniřní membrány »stejné, rozdělují buňku na kompartmenty –glykokalyx »vrstva oligosacharidových řetězců glykoproteinů a glykolipidů »ochrana »receptory »selektivnost transportu –cytostom - buněčná ústa »morfologicky odlišené místo na povrchu buňky, kde se pohlcují částice (fagocytóza) dovnitř buňky (do potravních vakuol)

9 Eukaryota –stavba buňky extracelulární struktury –buněčná stěna - rostliny –perilema - nálevníci –šupinky –lorika –schránka - rozsivky, dírkonošci

10 Eukaryota –stavba buňky kompartmenty - organely aj. –endoplazmatické retikulum –lysosomy –peroxisomy –glykosomy –hydrogenosomy –extrusomy –Golgiho aparát (dyktiosom) –kontraktilní vakuola –jádro –mitochondrie –plastidy –cytosol –cytoskelet –bičíky

11 Eukaryota –stavba buňky glykosomy - Kinetoplastida –stovky vezikulů 0,2-0,3 µm s glykolytickými enzymy –u ostatních glykolýza v cytosolu, méně účinná hydrogenosomy (a mitosom améb) –místo mitochondrií »asi jejich zjednodušením »(téměř) bez vlastní DNA –fermentují v anaerobním prostředí »pyruvát na acetát, CO 2 a H 2 extrusomy –složité vezikuly k vylití obsahu z buňky »na určitý podnět vystřeleny –podobné rabditům ploštěněk –trichocysty nálevníků a asi 10 dalších typů

12 Eukaryota –stavba buňky kontraktilní vakuola –osmoregulace –napojeny další jemnější struktury jádro - nukleus –větší buňky mívají více geneticky identických jader (nálevníci, dírkonošci) »mikronukleus - generativní »makronukleus - somatický, vegetativní –haploidní, diploidní, polyploidní –jaderný obal s póry –dělení - karyokineze »dělicí vřeténko nukleomorf –zbytek jádra endocytobiózou pohlcené řasy (uvnitř buňky kryptomonád) –kryt dvojitou membránou

13 Eukaryota –stavba buňky mikrofilamenty –4-10 nm –aktomyozin –dělení buňky –pohyb améb –bleskové stažení stopky –výztuha (napojují se na cytoskelet) mikrotubuly –hlavní součást cytoskeletu »kortex (pod buněčnou membránou - tvar buňky, orálního aparát...) »výztuha panožek (zde panožka něco jiného než u živočichů!) »stabilita pozice organel –železnice pro dopravu vezikulů v buňce »dynein a kinezin –součást bičíků –pelikula - podpovrchové vystužení (endoskelet)

14 Eukaryota –stavba buňky bičík (řasinka, cilie…) –dlouhé mikrotubuly sestaveny do přesného vzorce »axonema: 9 x 2 + 2 –vzájemně spojené a posouvaný či ohýbané dyneinem –příjem potravy, lokomoce –pokrytý »buněčnou membránou »mastigonemy - vlášení pro zvětšení plochy »šupinky –rozšířený o paraflagelární lišty, ploutvovité rozšíření až undulující membrána –bazální tělísko = kinetosom »ukotvení axonemy »napojené na kořínky = rootlety

15 Eukaryota –stavba buňky endoplazmatické retikulum –soustava trubiček a nádržek –na membránách část ribosomů –metabolická i transportní aktivita –univerzálně u všech buněk po většině jejich objemu lysosomy –váčky s rozkladnými enzymy peroxisomy –váčky s enzymy zpracovávajícími kyslíkaté radikály a proxidy Golgiho aparát (dyktiosom) –soustava plochých váčků –specifická anabolická aktivita –často pro export - vylévání obsahu mimo buňku

16 Eukaryota –stavba buňky cytosol –roztok vyplňující prostory mezi organelami –dříve se myslelo, že je objemný, ve skutečnosti na něj zbývá malý prostor vakuoly –blíže nespecifikované jednoduché váčky, zejména zásobní ektoplazma –část cytoplazmy (cytosolu a části organel) –pod povrchem buněčné membrány –vně vnitrobuněčného cytoskeletárního rozhraní endoplazma –část cytoplazmy (cytosolu a části organel) –uvnitř buňky, pod cytoskeletárním rozhraním

17 Eukaryota –stavba buňky mitochondrie –ochočené proteobakterie »zbytek vlastního genomu –dvojitá membrána »s katabolickými a transportními enzymy »s gradientem iontů (zejména protonů) –energetický metabolizmus (dýchání) »výroba ATP apod.

18 Eukaryota –stavba buňky plastidy –ochočené sinice »zbytek vlastního genomu –chlorofyl a jiná barviva »zachytávající fotony »transportující energii (zejména jako elektrony) »použití k rozkladu vody »vodík z vody použit k redukci CO 2 »autotrofie

19 Eukaryota –symbiogeneze eukaryotní buňky vznik jádra v prokaryotické buňce pohlcení proteobakterie –její ochočení jako symbiotické mitochondrie –přenos většiny genomu mitochondrie do jádra vznik bičíků –původně snad pár, různé zmožení a ztráty –většina eukaryont na této úrovni –chvílemi se bičíky pokládaly za ochočené spirochéty pohlcení sinice –její ochočení jako symbiotického chloroplastu –přenos většiny genomu chloroplastu do jádra pohlcení fotosyntetizující řasy větší eukaryotní buňkou (heterotrofní) –druhotně autotrofní kryptomonády, chrysomonády, obrněnky, krásnoočka –potlačení jaderného genomu hosta (na nukleomorf) a jeho mitochondrií

20 Eukaryota –symbiogeneze eukaryotní buňky pohlcení druhotně autotrofního organizmu heterotrofním –kryptomonády v nálevníku Mesodinium –dinoflageláti v dírkonošcích, v mřížovcích, v korálech... –zde už nestačilo dojít k redukcím či přesunům –vznik mnohobuněčnosti Chlorobionta = Viridiplantae - zelené řasy a rostliny Rhodophyta = Biliphyta - ruduchy Phaeophyta - chaluhy Fungi - houby (možná zvlášť více linií) Metazoa - živočichové mnohojaderná obrovská plazmodia Myxomycota - hlenky

21 Microsporidia –mikrosporidie, hmyzomorky Microspora je rod zelené řasy velmi malé buňky –zvláště inffekční spory: 1-20 µm bičíky chybí zjednodušená buňka vnitrobuněční parazité –Apicomplexa, Ciliophora, hlísti, mechovky, kroužkovci, měkkýši, členovci i obratlovci ribosomy prokaryotního typu (16S + 23S) vystřelovací aparát –trubička tlakem vakuoly vystřelena naruby do hostitele, protlačena améboidní sporoplazma množení - schizogonie, merogonie –tvorba spor

22 Microsporidia patří mezi houby! –stěny spor tvoří chitin –diplokaryotická jádra pébrina bource morušového (Nosema bombycis) úplavice včel (Nosema apis) boj proti sarančím (Nosema locustae) proti zavíječům (Vairimorpha necatrix) infekce ryb (Glugea) králičí Encephalitozoon

23 Archamoebae praměňavky velká buňka nestálého tvaru –s měňavkovitým pohybem »proudění a výměna ekto- a endoplazmy primitivní bičíky –s nepárovými kinetosomy –cytoskelet z kinetosomu obklopuje jádro –s redukovanými axonematy Pelomyxa palustris –1-5 mm velká „buňka“ –stovky jader –uroid nese více nepohyblivých bičíků –postrádají mitochondrie i hydrogenosomy –četné endobiotické bakterie –roční životní cyklus »čtyřjaderné cysty –v létě v bahně rybníků

24 Dimastigota zdvojení bičíkových struktur –kinetosomy v párech –bičíky původně dva »případně jeden s dvojitým kinetosomem »zdvojení na čtyřbičíkaté struktury) »jiné zmnožování či redukce »morfologické a funkční rozlišení obou bičíků (heterokontní)

25 Tetramastigota dvě dvojice bičíků jediný bičík vlečný Retromonadea Diplomonadea Oxymonadea Parabasalea

26 Tetramastigota Retromonadea –malí bičíkovci (5-20 µm) –dva páry kinetosomů »bičíky dva nebo čtyři –velký cytostom –mitochondrie a diktyosomy chybí –pohlcují bakterie, komenzálové ve střevě živočichů –výjimečně průjmová onemocnění (Chilomastix)

27 Tetramastigota Diplomonadea –chybí mitochondrie i Golgiho aparát –anaerobní, aerotolerantní –monozoické formy »bičíky čtyři –diplozoické formy »dvě jádra, osm bičíků, dva cytostomy... –sladkovodní, komenzálové ve střevě živočichů, parazité –Giardia (Lamblia) »ventrální přísavka »průjmová onemocnění

28 Tetramastigota Oxymonadea –mitochondrie a diktyosomy chybí –vyvinut axostyl (endoskelet), částečně pohyblivý –čtyři bičíky –anaerobní, ve střevu hmyzu (švábů, termitů) »pomáhají trávit dřevo (Oxymonas)

29 Tetramastigota Parabasalea –mitochondrie chybí, někdy hydrogenosomy –vyvinut axostyl (endoskelet) –původně asi čtyři bičíky, nyní žádný až desítky tisíc –parabazální aparát »více organel, zejména Golgiho aparát –ve střevu a jiných dutinách živočichů –Trichomonadida »Trichomonas vaginalis - záněty pochvy »Mixotricha - v termitech, pobyb obstarávají spirochéty na povrchu buňky –Polymonadida »ve střevě termitů –Hypermastigida »velké buňky, mnoho bičíků »pomáhají trávit dřevo ve střevu švábů a původnějších termitů »vlastní celulolytické enzymy i symbiotické bakterie

30 Euglenozoa diskoidální kristy mitochondrií podpovrchové mikrotubuly drží tvar nebo hýbou buňkou tlusté bičíky –vedle axonematu je paraflagelární lišta, tyčinka, undulující membrána –primárně dva heterokontní bičíky »jeden bývá zkrácen »vychází z apikální prohloubeniny Euglenida –oční skvrna (stigma) –primárně heterotrofní (fagotrofní) i sekundárně heterotrofní skupiny »druhotně fototrofní ochočením zelené řasy »plastidy se třemi membránami –zásobní lipidy a paramylon –hojné ve sladkých vodách i v moři

31 Euglenozoa Kinetoplastida –volně žijící fagotrofní, komenzálové v živočiších až nebezpeční paraziti –kinetoplast »zvláštní velká mitochondrie se spoustou DNA (tisíce kroužků) »poblíž kinetosomu –Bodo - volně žijící, dvoubičíkatý –Trypanoplasma a Ichtyobodo - komenzálové až paraziti ryb, dvoubičíkatí –Trypanosomatidea - jednobičíkatí, buňka a bičík v různých formách »amastigot (Leishmania) »promastigot (Leptomonas) »epimastigot »trypomastigot (Trypanosoma) »opistomastigot »choanomastigot »sféromastigot »paramastigot

32 Euglenozoa Kinetoplastida –parazité jsou přenášeni krevsajícím hmyzem –Leishmania - Ceratopogonidae –Trypanosoma »Glossina, - Afrika, spavá nemoc apod. »Triatominae - J. a Stř. Amerika - Chagasova nemoc

33 Heterolobosa jedni z „kořenonožců“ - „Sarcodina“ měňavky s bičíky bez mastigonem Schizopyrenida –„améby“ s občasnými bičíkatými stádii –v půdě, v sedimentech vod –bakteriofágní –fakultativně patogenní »Naegleria »v teplých vodách a bazénech (40°C) »amébové meningoencefalitida Acrasea –podobné hlenkám –volné myxaméby –tvoří pseudoplazmodia a plodničky (sorokarp)

34 Dictyostela jedny z hlenek amébovité buňky s filipodii, vždy bez bičíků složitý životní cyklus –myxaméby - měňavky v půdním humusu –shluknou se v pseudoplazmodium –vytvoří plodničku (sorokarp) –část buněk se přemění ve spory –někdy sexuální procesy –Dictyostelium

35 Protostela jedny z hlenek amébovité buňky s filipodii, vždy bez bičíků životní cyklus –myxaméby - měňavky v půdním humusu –shluknou se v plazmodium (acelulární) –malinké plodničky –v půdě, na rostlinách, i v moři

36 Myxogastra jedny z hlenek amébovité buňky s filipodii, vždy bez bičíků složitý životní cyklus –haploidní myxaméby - měňavky v půdním humusu a v odumřelém dřevu –shluknou se v plazmodium (acelulární, diploidní) - velká, barevná, i rozvětvená –nápadné plodničky nebo stopkatá sporangia –Physarum


Stáhnout ppt "Zoologie „bezobratlých“ 45 “Protozoa”. “Protozoa” - “prvoci” –říše živočichové tradičně dělena na –Protozoa - jednobuněčné či prvoky a –Metazoa - mnohobuněčné."

Podobné prezentace


Reklamy Google