Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní dimenze ESIF a koordinace v Moravskoslezském kraji Ing. David Sventek, MBA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní dimenze ESIF a koordinace v Moravskoslezském kraji Ing. David Sventek, MBA."— Transkript prezentace:

1 Územní dimenze ESIF a koordinace v Moravskoslezském kraji Ing. David Sventek, MBA

2 Aktuální informace k programovému období 2014-2020

3 Schválena Dohoda o partnerství 24.6.2014 – obdržení oficiálních připomínek EK 21.7.2014 – zaslání revidované verze Dohody o partnerství EK 26.8.2014 – Dohoda o partnerství finálně schválena EK Zásadní milník v období 2014+

4 Finanční rámec 2014+ 23,9 mld EUR pro Českou republiku při kurzu 24 Kč / EUR 574 mld Kč při kurzu 28 Kč / EUR 670 mld Kč 80 mld Kč v Moravskoslezsku 12–14% podíl na evropských investicích v Česku

5 PODMÍNKYZpřísnění pravidel a kondicionalityOrientace na výsledky Vazba projektů na strategii Evropa 2020 Zkušenosti z programového období 2007 - 2013 ZMĚNY Jednotné metodické prostředí (JMP) Menší množství programů a aktivit Územní dimenze a Integrovaná územní řešení Koncentrace, strategie a synergie Společenský přínos projektů Programové období 2014+

6  červenec 2014: programové dokumenty dopracovány a schváleny vládou ČR (vyjma OP Rybářství a Evropské územní spolupráce – schváleny v září a v říjnu)  17.7.2014: zaslány EK pro zahájení formálního vyjednávání  již obdrženy připomínky ze strany EK  zahájení implementace není podmíněno schválením programových dokumentů ze strany EK MMR-NOK ve spolupráci s MF připravilo kritéria pro vyhlášení výzev před schválením programů ze stany EK  první výzvy lze očekávat v druhé polovině roku 2015 Příprava nových operačních programů

7 Finanční alokace operačních programů 5 x OP Přeshraniční spolupráce 297 mil. EUR

8 Finanční alokace operačních programů

9 Územní dimenze v programovém období 2014-2020

10 ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických typů území – podporující konkurenceschopnost – zajišťující vyrovnávání územních disparit V souladu s nařízeními EK k využití fondů ESF, ERDF a EAFRD se nejedná o plošnou alokaci prostředků podpory pro různé administrativní celky bez konkrétní územní specifikace intervencí.

11 ÚZEMNÍ DIMENZE V DOHODĚ O PARTNERSTVÍ „Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESIF ve specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojový potenciál) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESIF bude respektovat specifická hlediska.“

12 ÚZEMNÍ DIMENZE Územní dimenze může být realizována v zásadě dvěma způsoby: – integrovanými nástroji - (ITI, IPRÚ, CLLD) – projekty ve specifických výzvách („cílené výzvy“) - zacílení územně, tematicky, územně i tematicky, jiným způsobem (např. bonifikací) Vláda ČR schválila dne 27. 8. 2014 (usnesení č. 681 a 682): Národní dokument k územní dimenzi Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020

13 Územní dimenzeTyp území Územní dimenze pro řešení sociální integrace Sociálně vyloučené lokality Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu práce a podnikání Hospodářsky problémová území a území s vysokou mírou nezaměstnaností Územní dimenze v oblasti sociální a vzdělávací sféry Účelově vymezené funkční regiony řešící dané téma v oblasti sociální a vzdělávací sféry Územní dimenze řešící dopravní dostupnost Dopravní linie a koridory Územní dimenze Zaměřená na oblast životní prostředí Specifická území v rámci životního prostředí Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí Rozvojová a urbánní území Územní dimenze pro rozvoj venkova Území pokryté MAS Jinak vymezená územní dimenze Specifická území mimo výše uvedené (dle Politiky územního rozvoje ČR, dostupnosti internetu,…) ÚZEMNÍ DIMENZE – TYPY ÚZEMÍ

14 PŘEDBĚŽNÉ ALOKACE

15 REALIZACE ÚZEMNÍ DIMENZE – PROJEKTY V ZACÍLENÝCH VÝZVÁCH Zacílené výzvy vyhlašované OP v rámci daného specifického cíle nebo investiční priority. Zacílené: – Územně – Tematicky – Územně i tematicky – Jiným způsobem (např. bonifikací) Podkladem pro doporučení pro zacílení výzev na integrované projekty budou regionální akční plány zpracované pro území každého kraje (NUTS 3) na základě principu partnerství.

16 REGIONÁLNÍ AKČNÍ PLÁN (RAP) Nástroj pro řízení regionální politiky ČR s přímou vazbou na využití ESI fondů v regionech vznikající na partnerském principu Priority územních partnerů na území kraje (plánované aktivity, záměry k financování z ESI fondů i dalších zdrojů) Podklad pro doporučení zacílení specifických výzev Součástí i finanční plán = odhady nákladů plánovaných aktivit Regionální akční plány budou připravovány a realizovány na základě partnerství v rámci Regionální stále konference. Ve struktuře RAP bude zpracována i syntetická informace za příslušnou KS MAS.

17 ŘÍZENÍ ÚZEMNÍ DIMENZE Národní stálá konference (NSK) Řádní členové: MMR-ORSP, MMR-NOK, 13x RSK, nositelé integrovaných nástrojů, územní partneři, Agentura pro sociální začleňování Řídící orgány: a. řádní členové (na základě písemné žádosti) b. stálí hosté Stálí hosté: věcní garanti/gestoři prioritních os Regionální stálá konference (RSK) Zástupci regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost a Agentury pro sociální začleňování.

18 Složení Regionální stálé konference (RSK MSK)

19 Moravskoslezský kraj:Miroslav Novák, Tomáš Kotyza, Martin Sikora, Ivan Strachoň Martin Radvan Nositel ITI:Tomáš Macura (Ostrava) Středně velká města:Daniel Pawlas (Havířov), Martin Víteček (Opava), Pavel Smolka (Vítkov) Malá města:Petr Rys (Bruntál), Dagmar Novosadová (Kunín), Dalibor Dvořák (Stará Ves nad Ondřejnicí) Venkov (SMS ČR):Josef Voral Venkov (SPOV):Rostislav Kožušník Strategie RIS/S3:Petra Chovanioková Krajská síť MAS:Jiří Krist Krajská HK:Magda Habrmanová NNO:Olga Rosenbergerová Akademický sektor:Ivo Vondrák Agentura pro soc. z.:Martin Navrátil Krajská pob. ÚP:Pavel Zdražila Vlastní výběr:Jan Czudek

20 Období 2014 až 2020 je na startu. Nebude jednodušší. Územní dimenze a integrované nástroje přinášejí možnost alespoň z části ovlivnit, kam podpora z EU fondů půjde. Využijme toho maximálně.

21 Děkuji za pozornost david.sventek@rr-moravskoslezsko.cz /groups/chytrejsikraj/


Stáhnout ppt "Územní dimenze ESIF a koordinace v Moravskoslezském kraji Ing. David Sventek, MBA."

Podobné prezentace


Reklamy Google