Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„MĚSTO ZELENĚ“ Jilemnice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„MĚSTO ZELENĚ“ Jilemnice"— Transkript prezentace:

1 „MĚSTO ZELENĚ“ Jilemnice
Bc. Ivana Maryšková – referent odboru životního prostředí

2

3 Význam zeleně u komunikací a v krajině
Bioklimatický - tlumení dopravního hluku, zachycování splodin, životní prostor pro faunu aj. Estetické hledisko - nenásilné začlení komunikací a cest do krajiny Zvýšení bezpečnosti dopravy - stromořadí u komunikace poskytuje zástin, usnadňuje orientaci v mlze, za tmy, při sněhové pokrývce, naznačuje průběh silnice za horizontem atd..

4 Umístění stromů u komunikací
mimo silniční těleso - za příkop – tj m od vozovky pravidelné odstupy - vhodné u stromořadí při vyústění silnice do města nebo mezi lesními úseky nepravidelný odstup či skupinky s keři - vhodné pro volnou krajinu

5 Volba dřevin Hlavní komunikace Místní komunikace Meze, remízy
- vysoké mohutné stromy s vysoko nasazenými korunami (buk, jeřáb, lípa, jasan, jilm) Místní komunikace - nižší dřeviny, ovocné stromy - hrušně, švestky, jabloně, třešně (pro komunikace s nízkou frekvencí provozu, náročná údržba), břízy. Meze, remízy střídání jednotlivých stromů se skupinami stromů a keři Vhodná výsadbová vzdálenost u komunikací je 4-5 m, aby během doby došlo k vytřídění jedinců na konečný spon 8-10m.

6 Nevhodné druhy Z hlediska obhospodařování zemědělské půdy lemující většinu komunikací - široko kořenící stromy (topol bílý, osika, trnovník, topol černý, ořešák vlašský) Z hlediska bezpečného provozu - dřeviny krátkověké s lámavými větvemi na nichž ulpívá sníh (topoly, douglaska..) a s velkým listem (javor, platan). Z hlediska náročnosti údržby - ovocné s plody (nutná údržba proti chorobám, sběr nevyužitelných plodů, nebezpečnost při česání)

7 Kdo je vlastníkem dřevin ?
V krajině Komunikace I. II. a III. třídy – KSS LK, p.o. - vlastníkem dřevin rostoucích před příkopem (na krajnici, na náspu) je vlastník pozemní komunikace Vlastník uvedený v katastru nemovitostí – P.O. nebo F.O. - stromy za příkopem resp. patou náspu V intravilánu obce ( za obrubami chodníků) Obvykle obec nebo jiný vlastník uvedený v KN

8 Kácení dožilých stromů ze stromořadí
Stromy na silničních pozemcích - bude vydáno povolení po dohodě orgánu ochrany přírody a silničního správního úřadu OOP vydá povolení ke kácení - pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Bude posuzováno: - význam pro danou lokalitu - schopnost jedince zlepšovat klima i mikroklima - provozní bezpečnost - schopnost poskytovat útočiště dalším organismům - schopnost esteticky zhodnocovat okolí

9 „Aleje a podmínky pro novou výsadbu“
Jeden z pilířů projektu „Jilemnice Město zeleně“ Náplň Revitalizace přestárlých ovocných alejí - zhodnocení stávajícího stavu a navržení jejich dosadby Obnova stromořadí na cestách z města - zhodnocení stavu a zpracování studie pro vybrané úseky Návrat Jilmů do Jilemnice - prověření vhodných lokalit pro výsadbu erbovního stromu v Jilemnici, zmapování stavu již vysazených jilmů a výsadba jilmů v rámci Dne Země

10 Cíle projektu Spolu s veřejností vybrat nejvhodnější lokality pro revitalizace stromořadí Spolu s veřejností vytipovat dřeviny pro provedení dendrologických posudků (omezené množství ks). Získat perspektivní řešení pro umístění smysluplných náhradních výsadeb pro žadatele o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

11 Obnovit původní aleje a tím i původní charakter krajiny ve městě i jeho okolí a zpříjemnit životní prostředí. Napomoci v budování ekologické stability v území formou propojení interačkních prvků – meze, stromořadí v krajině aj. (fungující ÚSES)

12 Jak to vypadá nyní? Dožívající fragmenty stromořadí
Odstraněné rizikové exempláře resp. celá stromořadí Zrušené a rozorané meze v zemědělské krajině

13 Výhled budoucích tří let
Posouzení zdravotního stavu stávajících dřevin Vyprojektování stromořadí u vybraných úseků v jejich konečné podobě Postupná obnova resp. založení nových alejí (na základě projektů) prostřednictvím ze zákona předepsané náhradní výsadby

14 Navržené úseky pro revitalizaci
Kumunikace II/286 – Jilemnice – Mříčná - jedná se o úsek cca 800 m - fragmenty ovocné aleje (jabloně) - hustota dopravy a na ní vázané emise vylučují využití ovoce, z tohoto důvodu by byl uvažován jiný vhodnější druh - ovocné stromy v doprovodu komunikace budou vyhrazeny k silnicím s klidným provozem Komunikace III/28619 - Ul. K břízkám – silnice zadem do Mříčné

15 II/286 III/28619

16 Komunikace III/28411 Silnice z Jilemnice na Roztoky u Jilemnice - letos bylo povoleno kácení přestárlých a provozně nebezpečných jasanů – byla nařízena náhradní výsadba stejného druhu Komunikace III/2936 Silnice z Jilemnice na Horní Brannou

17 III/2936 III/28411

18 Místní a účelové komunikace
Ulice Skautská ( Nad lomem) Cesta za nemocnicí Doplnění interakčních prvků a prvků ÚSES dle ÚP Jilemnice

19 Skautská

20

21 Navržené interakční prvky v krajině – světle zeleně

22 Uvítáme Vaše návrhy a připomínky
Dotazy. Náměty exemplářů dřevin pro dendrologické posouzení. Které aleje by jste rádi viděli obnovené? Atd…


Stáhnout ppt "„MĚSTO ZELENĚ“ Jilemnice"

Podobné prezentace


Reklamy Google