Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁBOŽENSTVÍ A TRANSPLANTACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁBOŽENSTVÍ A TRANSPLANTACE"— Transkript prezentace:

1 NÁBOŽENSTVÍ A TRANSPLANTACE
ISO 9001:2000 certified NÁBOŽENSTVÍ A TRANSPLANTACE Koordinační středisko transplantací

2 Náboženství a transplantace
Rotterdam, 1. – 4. dubna 2007 ISO 9001:2000 certified Etické, právní a náboženské aspekty transplantací Vliv globalizace, migrace, prolínání kultur do transplantačních programů zapojováno stále více „cizích“ osob rozdílné náboženské přesvědčení různé kulturní a etické zázemí komercionalizace, psychologie, etika, právo Náboženství a transplantace

3 Náboženství a transplantace
Náboženství v ČR ISO 9001:2000 certified Vztah náboženských směrů k otázkám darování, odběrů a tx orgánů Vnímáno jako akt humanity, záchrany života a pomoci druhému Zastoupení v ČR (sčítání lidu ČSÚ 2001, sdělení ústředí): Křesťanství 4,8 mil. Svědci Jehovovi 23 tisíc Buddhismus 7 tisíc (různé směry) Islám 4 tisíce Judaismus 1,3 tis. (ortodoxní) Hinduismus (vč. Hare Krišna) Náboženství a transplantace

4 Náboženství a transplantace
Křesťanství ISO 9001:2000 certified Můžeme si zvolit darovat naše orgány, abychom zachránili životy mnoha lidí. Rozhodnutí darovat na konci života, je začátkem znovunalezení života pro mnoho ostatních. Ježíš ukázal svým vlastním životem, jak nám i v utrpení láska umožňuje přijmout za vlastní potřeby druhých. Uzdravení a záchrana života je velký dar. Ježíš vyslal svých dvanáct učedníků s příkazem uzdravovat nemoci. Náboženství a transplantace

5 Křesťanství a transplantace Náboženství a transplantace
ISO 9001:2000 certified „Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, … zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.“ Matouš kap. 10,8 „Každá transplantace orgánu má svůj původ ve velmi eticky hodnotném rozhodnutí… právě v tom spočívá ušlechtilost činu, který je opravdovým činem lásky. Proto je třeba lidským srdcím vštěpovat ryzost a hloubku lásky, která se může projevit rozhodnutím stát se dárcem orgánů.“ Jeho Svatost, papež Jan Pavel II. „U transplantací je nutné respektovat svobodnou vůli dárce. Pokud se k tomu někdo rozhodne, tak novější křesťanská etika to dokonce hodnotí jako skutek obětavé lásky... V tomto směru se církev chová velmi statečně a obhajuje naprosto zásadní hodnoty lidskosti. „ Prof.PhDr.Tomáš Halík Th.D. Náboženství a transplantace

6 Náboženství a transplantace
Svědkové Jehovovi ISO 9001:2000 certified Svědkové Jehovovi si váží svatosti života a povzbuzují druhé, aby tento dar chránili. Přitom respektují právo jednotlivců rozhodnout se, jak budou se svým tělem nakládat. Svědkové Jehovovi respektují biblický zákaz konzumace krve, neexistuje však žádný biblický příkaz, který by výslovně zakazoval přijetí jiné lidské tkáně. Je proto věcí osobního rozhodnutí, zda člověk bude s transplantací nějakého orgánu souhlasit, což se týká orgánů živých i mrtvých dárců. Přítomnost zbytků krve v darovaném orgánu není v rozporu s biblickou zásadou, že krev má být vylita na zem. Odmítání transfúze cizí krve. Náboženství a transplantace

7 Svědkové Jehovovi a transplantace Náboženství a transplantace
ISO 9001:2000 certified „Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně.“ Nový Zákon, 15.kapitola (Skutky apoštolské), Verš 29. „Jenom rozhodně odmítej jíst krev, neboť krev je život; proto nebudeš jíst s masem i život. Nebudeš ji jíst, nýbrž ji vyleješ na zem jako vodu.“ Starý Zákon, Pátá Mojžíšova kapitola, verš 23, 24. Náboženství a transplantace

8 Náboženství a transplantace
Buddhismus ISO 9001:2000 certified Pomoc ostatním je v buddhismu ústřední myšlenkou, a to společně s přesvědčením, že dobročinnost tvoří nedílnou součást duchovního života. Buddha dával svůj život a své tělo na pomoc druhým, např. Sútra zlatého světla, kap. 18, ukazuje, jak Buddha dal své tělo, aby zachránil hladovějící tygřici a její mláďata, kteří se později znovuzrodili jako jeho noví učedníci. Lidský život, tak jako vše ostatní, je věčný. Umožnit jiné osobě pokračovat žít dále je proto považováno za projev soucítění. Pokud jde o smrt, je pro mnoho buddhistů nejdůležitější stav mysli, jen ten ovlivňuje možnost znovuzrození. Je mnoho směrů, všechny považují darování orgánů za individuální volbu. Náboženství a transplantace

9 Buddhismus a transplantace Náboženství a transplantace
ISO 9001:2000 certified „Darování orgánů je nesmírně pozitivní čin. Pokud je to opravdové přání umírající osoby, nijak to nenaruší vědomí opouštějící tělo. Naopak, tento konečný akt štědrosti hromadí dobrou karmu.“ Rinpočhe Sogjal.– Tibetská kniha o životě a smrti „Byl bych šťastný, kdyby mi bylo umožněno pomoci někomu jinému žít po mé vlastní smrti.“ Dhammarati, Západní buddhistický řád „Nepřipoutanost k tělu může být viděna v kontextu k nepřipoutanosti k sobě a buddhistickému učení o pomíjivosti. Dát tělo pro dobro ostatních je nahlíženo jako ctnost.“ Buddhistický směr amidismus „Darování orgánů je v théravádském buddhismu přijatelné. Je to ctnost štědře poskytovat pomoc jiným cítícím bytostem, a to zahrnuje také případ darování orgánů.“ Phramaha Laow Panyasiri, představený kláštera, chrám Buddhavihara Náboženství a transplantace

10 Náboženství a transplantace
Islám ISO 9001:2000 certified Jedním z hlavních principů víry a základním smyslem šaríji (právo) je zachování života. Alláh štědře odplatí těm, kdo zachrání druhé před smrtí. Porušení lidského těla, ať už živého či mrtvého, je v islámu za normálních okolností zakázáno, ale existují výjimky: v případě nouze, záchrany života druhých osob atd. K dárcovství orgánů se vztahuje zásada al-darurat tubih al-mahzurat (nouze je víc než zákaz), závěry fatwy o záchraně lidského života v souvislosti s darováním a transplantací jsou tyto: zdravotnická profese je řádnou autoritou ke konstatování známek smrti smrt mozkového kmene je přijímáno za vlastní definici smrti transplantace je prostředek ke zmírnění bolesti nebo k záchraně života nejbližší příbuzní mohou dát souhlas k odběru orgánů z těla zemřelého orgány musí být poskytnuty svobodně a bez nároku na odměnu obchodování s orgány je zakázáno Náboženství a transplantace

11 Náboženství a transplantace
Islám a transplantace ISO 9001:2000 certified „Kdokoli zachrání život druhé osoby, jakoby zachránil život celému lidstvu.“ Svatý Korán, kap. 5, verš 32 „Každému, kdo pomůže druhému, bude zaručena pomoc Alláhova.“ Prorok Mohamed „Jestliže byste byli nemocní a potřebovali transplantaci, určitě byste si přáli, aby vám někdo pomohl a potřebný orgán poskytl.“ Šejk Dr. Muhammad Ali Zaki Badali Náboženství a transplantace

12 Náboženství a transplantace
Judaismus ISO 9001:2000 certified Transplantace orgánu z živého dárce vyžaduje jeho souhlas a jistotu, že odejmutím orgánu nebude nenapravitelně poškozeno jeho zdraví. Toto platí i v situaci, kdy se jedná o živého dárce, jehož naděje na přežití jsou minimální. Při transplantaci z mrtvého dárce je nutné mít ověřeno, že dárce s odejmutím orgánu předem souhlasil a jeho rodina jeho rozhodnutí nezpochybnila, a není pochyb, že dárce vskutku zemřel. Došlo-li však k zastavení dýchání a prokazatelně odumřela mozková činnost, je možné udržovat oběh krve v těle uměle pomocí přístrojů, aby bylo možné orgán transplantovat. Mezi odumřením mozku a vyjmutím orgánu, kdy je život v těle udržován uměle, musí uplynout nejméně 12 hodin. V případě, že je dárcem ortodoxní Žid, doporučuje se kontaktovat místní rabinát, aby jeho smrt potvrdil bohabojný židovský lékař. Náboženství a transplantace

13 Judaismus a transplantace Náboženství a transplantace
ISO 9001:2000 certified Talmud obsahuje např. Hilelův výrok, jehož podstata spočívá v tom, že každý člověk má usilovat o svou nápravu a zdokonalení (tikun), nelze v tomto spoléhat na druhé. Pokud by se člověk staral pouze sám o sebe a nedělal by nic pro své blízké a pro ostatní, klesla by jeho lidská hodnota a význam. Důležité je také správné načasování lidských skutků, abychom to, co můžeme nebo musíme udělat, vykonali ihned, protože každý okamžik rychle a nenávratně mizí a není jisté, zda budeme mít ještě čas na to, abychom tuto svou povinnost mohli splnit. „Jestliže já nejsem pro sebe, kdo je pro mě? A když jsem jenom pro sebe, kdo jsem? A jestliže ne nyní, pak kdy?“ Talmud, traktát Pirké Avót Náboženství a transplantace

14 Náboženství a transplantace
Hinduismus ISO 9001:2000 certified V hinduistických posvátných spisech je mnoho zmínek, které podporují princip darování orgánů. Daan je původní slovo v sanskrtu znamenající nezištné darování. Na seznamu deseti Niyamas (ctnostné činy) je Daan jmenován jako třetí v pořadí. Hinduisté pevně věří v život po smrti a proces znovuzrozování. Zákon Karmy určuje, jakou cestou se duše v příštím životě vydá. Bhagavadgíta popisuje smrtelné tělo a nesmrtelnou duši jednoduše jako vztah oblečení a osoby. Podstatnou část Véd tvoří vědecké a zdravotnické spisy, Sage Charaka se zabývá interní medicínou, zatímco Sage Sushruta pojednává také o orgánových transplantacích. Náboženství a transplantace

15 Hinduismus a transplantace Náboženství a transplantace
ISO 9001:2000 certified „Jako si osoba navléká nový kus oděvu, starého se vzdávajíc, tak podobně duše přijímá nová těla, vzdávajíc se těch starých a nepotřebných.“ Bhagavadgíta, kapitola 2:22 „Ze všech věcí, které je možné dát, je darování vlastního těla zajisté tím nejhodnotnějším.“ Manusmruti „Pro hinduisty je důležitá otázka, že to, co podporuje udržení života, může být akceptováno a prosazováno jako Dharma (správný způsob života). Dárcovství orgánů je nedílnou součástí našeho žití.“ Hasmukh Velji Shah, Mezinárodní komisař Světové rady hinduistů „Orgánové dárcovství neodporuje hinduistické víře, protože může pomoci k záchraně životů ostatních.“ Om Prakash Sharma, prezident Národní rady hinduistických chrámů Náboženství a transplantace

16 Náboženství v ČR a transplantace Náboženství a transplantace
ISO 9001:2000 certified Všechny náboženské směry a proudy, které jsou v ČR zastoupeny alespoň v řádu 0,01‰, darování orgánů a transplantace schvalují a podporují. Vyžadují-li některá náboženství souhlas dárce, vyslovený ještě za jeho života, lze aplikovat obecnou zásadu konsensuálního projevu vůle, vycházející z transplantačního zákona, který v ČR zakotvuje tzv. předpokládaný souhlas dárce. Souhlas s dárcovstvím se u občanů ČR automaticky předpokládá, každý má možnost za svého života učinit projev nesouhlasu s posmrtným dárcovstvím formou zápisu do Registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem orgánů a tkání. Další záruky poskytuje také povinnost sdělit osobám blízkým předpokládanou možnost odběru. Náboženství a transplantace


Stáhnout ppt "NÁBOŽENSTVÍ A TRANSPLANTACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google