Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Tutor v distančním vzdělávání. 2 OBSAH 1.ORGANIZACE DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – OBVYKLÝ MODEL, ZÁKLADNÍ ROLE 2.TUTOR JAKO NOVÁ PROFESE 3.PRÁVA A POVINNOSTI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Tutor v distančním vzdělávání. 2 OBSAH 1.ORGANIZACE DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – OBVYKLÝ MODEL, ZÁKLADNÍ ROLE 2.TUTOR JAKO NOVÁ PROFESE 3.PRÁVA A POVINNOSTI."— Transkript prezentace:

1 1 Tutor v distančním vzdělávání

2 2 OBSAH 1.ORGANIZACE DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – OBVYKLÝ MODEL, ZÁKLADNÍ ROLE 2.TUTOR JAKO NOVÁ PROFESE 3.PRÁVA A POVINNOSTI TUTORA 4.PRÁVA A POVINNOSTI STUDUJÍCÍCH 5.KOMUNIKACE V ONLINE STUDIU 6.PROBLÉMY DISTANČNÍHO/ E-LEARNINGOVÉHO STUDIA 7.MOTIVACE STUDUJÍCÍCH 8.TUTORIÁL 9.UŽITEČNÉ TUTORSKÉ NÁSTROJE

3 3 ORGANIZACE DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – OBVYKLÝ MODEL, ZÁKLADNÍ ROLE -obvykle samostatná instituce - Centrum distančního vzdělávání -autor a garant obsahu -tutor -supertutor -manažer kurzu -administrátor -technici -studující …  Tutor by neměl zůstat na vzdělávání v distanční formě sám!

4 4 TUTOR JAKO NOVÁ PROFESE -není přednášejícím, nevede klasická cvičení a semináře -hlavní funkce: Pravidelně sleduje činnost studujících daného kurzu  MONITORING Ověřuje znalosti a dovednosti účastníků, hodnotí samostatné práce studujících  EXAMINACE A KLASIFIKACE Poskytuje konstruktivní zpětnou vazbu Vede prezenční setkání – tutoriály

5 5 Zprostředkovává informace mezi studujícícmi, techniky, organizátory a administrátory a vzájemně mezi studujícími, upozorňuje na aktuální informace  PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ Udržuje osobní přístup  ADRESNÁ KOMUNIKACE Podporuje účastníky při studiu.  MOTIVOVÁNÍ Vytváří a moderuje diskuse  MODEROVÁNÍ Dodržuje harmonogram kurzu a kontroluje plnění termínů.  KONTROLA Využivá efektivně distanční studijní opory a aktivně do ní vstupuje, poskytuje zpětnou vazbu autorovi opory.  EVALUACE DSO

6 6 Pomáhá při řešení studijních obtíží (které nejsou natolik obtížné, že by vyžadovali odborného poradenského pracovníka nebo psychologa)  PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKÁ PODPORA  Na jednoho člověka až příliš!  Využívejte maximálně ICT nástrojů k optimalizaci své práce.

7 7 PRÁVA A POVINNOSTI TUTORA -charakterizovány v dokumentu Práva a povinnosti tutorů a studujících -studující jsou s nimi seznámeni (součást Průvodce distančním studiem) – znají své povinnosti, mohou vyžadovat naplnění svých práv -přesně vymezena doba, do kdy odpovídat na maily, do kdy opravovat samostatné práce…  dbejte na dodržování povinností svých i studujících  neupírejte studujícím jejich práva (na zpětnou vazbu apod.)  výjimky udělujte s rozvahou

8 8 PRÁVA A POVINNOSTI STUDUJÍCÍCH -povinnost pravidelně studovat dle DSO a doporučeného postupu autora a tutora -povinnost sledovat Aktuální informace (Úvodní blok) -povinnost odevzdávat POTy do určitého data  TUTOR má studujícím především pomáhat. Studující má na pomoc právo. Práva jsou však vyvážena povinnostmi…  Na dokončení kurzu bez plnění povinností neexistuje žádný nárok.

9 9 KOMUNIKACE V ONLINE STUDIU elektronická pošta online konzultace diskusní fórum aktuální informace hodnocení úkolů tutorem FAQ (pro metodika a autora DSO) hodnocení prezenční setkání

10 10 To vše jsou formy komunikace. V distančním vzdělávání platí zejména: Adresnost – studující chce vědět, co přesně umí/neumí (trpí nedostatkem zpětné vazby od svého vyučujícího). Maximy kooperace - stručnost, jasnost, výstižnost a pozitivní přístup -e-maily stručné, ale přesně odpovídající na otázky -nepřesné či nejasné informace způsobují nejen komunikační šum, ale také napětí a nervozitu Pravidelnost – kontrolujte svůj e-mail každý den v určitou dobu a při té příležitosti poštu vyřiďte (nemějte neustále otevřený e-mail; služba 24/7?)

11 11 Častá motivace – neaktivní studující ve studiu podporujte (nezapomínejte na hromadné e-maily na začátku a konci studia)  Komunikujte průběžně, zprávy vyřizujte svižně, buďte adresní a pozitivní (=vyjadřujte pochopení). Pamatujte ale na své duševní zdraví a pohodu!

12 12 PROBLÉMY DISTANČNÍHO/ E-LEARNINGOVÉHO STUDIA -Nezkušenost studujících se studiem v distanční formě.  OBAVY -Izolovanost studujících v rámci studia předmětu.  FRUSTRACE -Nedostatečná informační a komunikační gramotnost.  TÁPÁNÍ.  Tutor by se měl umět vžít do situace distančně studujících a jejich pocitů.

13 13 Stagnující motivace účastníků. Nefunkčnost a nepřístupnost virtuálního studijního prostředí ze strany účastníka. Nedostatečná zpětná vazba a komunikace mezi účastníky a tutory. Neschopnost či neochota plánovat a organizovat vlastní studium. + OBTÍŽNÝ VYUČUJÍCÍ a OBTÍŽNÝ STUDUJÍCÍ

14 14 MOTIVACE STUDUJÍCÍCH (!) -Tyto problémy nutno předjímat a studující při studiu průběžně podporovat. ÚVODNÍ SOUSTŘEDĚNÍ – představte se, působte pozitivním nápomocným dojmem, vysvětlete funkce a postup studia v DSO TUTORIÁLY – nepřednášejte, vysvětlujte, rozvíjejte dovednosti, odpovídejte na dotazy studujících ONLINE KONZULTACE – vypisujte je pravidelně, vyzývejte k účasti OSTATNÍ KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE – využijte předmětového fóra pro komunikaci se studujícími, všechny na takové fórum upozorněte.

15 15 Užívejte 1.osoby jednotného čísla. Oslovujte adresně. Studijní texty a komunikaci můžete odlehčovat (ilustrační příklady, zábavné nadpisy…, srozumitelnost). Poděkujte a povzbuzujte i v hodnocení úkolů.  To vše nevylučuje NEGATIVNÍ MOTIVACI A HODNOCENÍ. Studující zná dobře své povinnosti a jejich neznalost jej neomlouvá!

16 16 Jeho [učitelova] přísnost ať není nevlídná, jeho veselost ať není rozpustilá - první by mohla vést k nenávisti, druhá k opovržení… Ať se hněvá co nejméně, avšak ať nepřehlíží, co je třeba opravit… Quintilianus  VYVÁŽENOST

17 17 Co jste si to zase vymysleli? Kde mám asi tak vzít čas na studium, když denně pracuji deset hodin a doma mě čeká rodina? Proč nestačí odchodit pár přednášek a o zkouškovém se naučit zbytek? Budu si stěžovat! (student KS, manažer, 45 let, ženatý s několika závazky…)

18 18 TUTORIÁL -zejména na procvičení dovedností, vysvětlení problémů a nejasností -seznámení studujících s tutorem a s ostatními kolegy -s garantem předmětu stanovte povinnou/nepovinnou/procentní účast na tutoriálech -TUTOR na TUTORIÁLU působí především jako MODERÁTOR diskuse zadává otázky, problémové úlohy využívá principů kooperativního vyučování hodnotí dosavadní průběh studia může vybírat i POTy, které nelze odevzdávat přes síť

19 19  Obsah tutoriálů dobře promyslete, včetně přípravy jednotlivých aktivit a časového plánu.  Snažte se nepřednášet, ale provádět, radit, konzultovat, zkrátka POMÁHAT.

20 20 UŽITEČNÉ TUTORSKÉ NÁSTROJE ODEVZDÁVÁRNY -během pilotáže stačí 4 složky pojmenované po jednotlivých POTech -složku si nechte exportovat (Operace – Exportovat do zipu) a uložte ve svém počítači -po opravení prací je importujte zpět do odevzdáváren (Operace – Rozbalit zip) -budete mít k dispozici jak složku s odevzdanými pracemi, tak složku s opravenými pracemi (pro jistotu) -na složku s opravenými pracemi odkažte (v Úlohách k vypracování pomocí funkce +, v Aktuálních informacích)

21 21 -situace složitější při větším množství tutorů (struktura stromu složek) -přesně stanovte rozsah úkolů (např. počtem slov), rozsáhlejší úkoly nechte přepracovat (na podmínku správného rozsahu několikrát v opoře upozorněte)

22 22 UKAZATELE A STATISTIKY (nástroj nastavení atributů) -slouží ke kontrole a hodnocení aktivity studujících -umožňuje u jednotlivých dokumentů (učební materiály) sledovat, kdy a kolikrát studující s dokumentem pracovali -u testů je možné sledovat výsledky v jednotlivých pokusech (Popis odpovědníku  Odpovědi)  pracujte s těmito nástroji a aktivitu zahrnujte i do svého závěrečného hodnocení, udělujte pochvaly!

23 23 PRÁVA a TERMÍNY (nástroj nastavení práv) -omezují přístup k opoře nepovolaným -umožňují otevírat a zavírat složky a dokumenty (učební materiály, odpovědníky a odevzdávárny) -umožní dávkovat studium během celého semestru (zamezí předbíhání ve studiu zejména impulsivním studentům a experimentátorům)  lze tak donutit studenty k průběžné a odpovědné práci  nezapomeňte nastavit práva a atributy před začátkem semestru!

24 24 POZNÁMKOVÉ BLOKY -umožňují efektivně pracovat s hodnocením studujících -zaznamenávají kvantitativní i kvalitativní hodnocení -u odpovědníků se automaticky výsledky zanáší do příslušného bloku -v diskusních fórech lze automaticky generovat poznámkový blok k fóru -kvantitativní hodnocení lze automaticky sčítat (funkce tzv. autosumarizace), převádět na hodnocení (A, B, C, D, E, F) a zanést toto hodnocení do aplikace Hodnocení -i kvalitativní hodnocení kvantifikujte (např. 1 – splněno; 0 - nesplněno) – při součtu snadno zjistíte, kdo má na zápočet/zkoušku nárok…

25 25 - studenti mají svá hodnocení k dispozici po celou dobu studia, mohou se vracet ke svým úkolům a pracovat s hodnocením před přípravou na souborné zkoušky apod.  pro jednotlivé studijní aktivity (POTy, závěrečný test…) založte poznámkové bloky  svou práci maximálně operacionalizujte!  vytvořte si jasná hodnotící kritéria (marking scheme), který bude moci spravovat IS v Poznámkových blocích (budou součástí manuálu pro tutory)

26 26 KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE -jednu polovinu svých konzultačních hodin realizujte ONLINE -využijte: Skype (chat, videokonference, telefonický hovor), lze užít i diskusní fórum v ISu -podporujte a moderujte různá diskusní fóra, zakládejte je pro problematické oblasti, příspěvek může být formou POTu -podporujte i předmětové či skupinové diskusní fórum (ale příliš nezasahujte) -při vypisování konzultací využijte aplikaci Zkoušení nebo Rozpisy studentů  nekonejte online konzultaci bez možnosti přihlášení studujících (čekání na nikoho / přihlášení všech)

27 27 Nezapomeňte… na ostatní tutory – Manuál pro tutory na studenty – Úvodní a závěrečný mail, Průvodce distančním studiem na svou oporu – inovace, další multimediální opory … a na sebe.

28 28 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "1 Tutor v distančním vzdělávání. 2 OBSAH 1.ORGANIZACE DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – OBVYKLÝ MODEL, ZÁKLADNÍ ROLE 2.TUTOR JAKO NOVÁ PROFESE 3.PRÁVA A POVINNOSTI."

Podobné prezentace


Reklamy Google