Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektroenergetika 3 Obsah části Elektrické světlo A1B15EN3

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektroenergetika 3 Obsah části Elektrické světlo A1B15EN3"— Transkript prezentace:

1 Elektroenergetika 3 Obsah části Elektrické světlo A1B15EN3
1. Základní světelně technické pojmy a veličiny 2. Měření osvětlenosti, svítivosti, toku a jasu 3. Principy a parametry světelných zdrojů 4. Druhy svítidel a jejich charakteristiky 5. Nejdůležitější zásady osvětlování 6. Osvětlovací soustavy 7. Metody výpočtu parametrů osvětlovacích soustav Učební texty : Jméno : student Heslo : silnoproud

2 ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ
– přenos energie We ve formě elmag. vln či hmotných částic  Libovolné záření lze rozložit na složky se sinusovým průběhem  každou složku charakterizuje jediný kmitočet n [Hz] či vlnová délka l [m] (monofrekvenční záření)  ve vakuu l = co / n (m; m.s-1, Hz) c0 = 2, m.s-1  spektrum záření = složky záření seřazené podle kmitočtů či vln. délek  energie přenášená zářením za 1 s = = výkon přenášený zářením = = zářivý tok Fe = dWe / dt Rozložení barevných tónů ve spektrální oblasti viditelného záření

3 VIDITELNÉ ZÁŘENÍ činitel tvorby životního prostředí
zrakové vnímání „světlo“ ovlivňuje celkovou duševní pohodu zrakem člověk získává 80 až 90 % informací Spotřebuje na to až 25 % přijaté energie Cíl : dobrým osvětlením vytvořit zrakovou pohodu ZRAKOVÁ POHODA  zrak pracuje optimálně – dobré vidění a rozlišování  člověk se cítí psychicky dobře, prostředí je mu příjemné

4 OSVĚTLENÍ DOBRÉ - vyšší produktivita - roste i jakost výroby
- vyšší bezpečnost - únava roste pomaleji - snazší regenerace NEVHODNÉ - růst počtu chyb - pokles kvality výroby - růst počtu úrazů - vyšší únava zraku - roste celková únava Další možné důsledky nedostatečného osvětlení :  zhoršení schopnosti soustředění, snazší vznik stresu  snížení obranyschopnosti, zvýšení hladiny cholesterolu  snížení tvorby vitaminů A a D – zhoršení funkcí zraku, horší absorpce Ca  urychluje celkové stárnutí organismu  podporuje vznik sezónních depresí, výkyv nálad, úbytku energie

5 Oblast vlnových délek viditelného záření
SVĚTLO viditelné záření zhodnocené zrakem pozorovatele podle spektrální citlivosti zraku k záření různých vlnových délek poměrná spektrální citlivost zraku s(l) normálního fotometrického pozorovatele 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 s(l) noční vidění denní vidění vlnová délka (nm) Oblast vlnových délek viditelného záření

6 Světlo řídí naše biologické pochody
probíhají v cca 24 h (tzv. cirkadiánních) cyklech v závislosti na otáčení Země kolem Slunce aktivní fáze ve dne – klidová fáze v noci Např tělesná teplota, krevní tlak, tepová frekvence, látkový metabolismus, imunitní funkce, sexuální funkce, fyzická a duševní aktivita Světlo řídí naše vnitřní hodiny – čidlem: třetí typ fotoreceptorů „C“ Normální fotometrický pozorovatel poměrná spektrální citlivost C(l) - cirkadiánního čidla V(l) - očí při denním vidění (převažují čípky) V´(l) - očí při nočním vidění (převažují tyčinky)

7 ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ
VIDĚNÍ čidlo zraku (oko) příjme informaci přinášenou světelným podnětem zpracování, výběr a zakódování informace (optic. podněty  nerv. vzruchy) přenos do mozkových center vidění – vzniká zrakový počitek syntéza počitků – vytváří se zrakový vjem zatřídění vjemu ve vědomí a) k bezprostřednímu využití b) k uchování v paměti – pozdější aplikace OKO a) část optická - zprostředkovává příjem informace; rohovka, přední komora, duhovka se zornicí, čočka b) část nervová – sítnice (fotoreceptory, gangliové a další nervové buňky, vzájemné vazby), zrakový nerv, mozková centra vidění, vazby s ostatními centry Adaptace – přizpůsobení oka různým osvětlenostem Akomodace – přizpůsobení se oka vzdálenosti

8 Základní světelně technické veličiny
Zrak není schopen vnímat souhrnné působení záření za určitou dobu. Pro vidění je proto rozhodující výkon přenášený zářením – zářivý tok e (W) Světelný tok  (lm) = zářivý tok (W) zhodnocený zrakem podle spektrální citlivosti oka Pro záření o jediné vlnové délce  : () = K() · e() = Km · V() · e() = 683 · V() · e() (lm; lm.W-1, -, W) K() – světelný účinek monofrekvenčního záření  (lm.W-1) max. pro denní vidění [ V() ] Km = 683 lm.W-1 při  = m = 555,155 nm V() – poměrný světelný účinek záření () = poměrná spektrální citlivost zraku pozorovatele [obvykle normálního fotometrického pozorovatele při denním (fotopickém) vidění] (-; lm .W -1, lm .W -1) Pro záření složené : spektrální hustota zářivého toku e v bodě 

9 Praktický výpočet světelného toku složeného záření e()
Obecně Praktické řešení

10 Poměrná spektrální citlivost zraku pozorovatele Poměrný spektrální světelný účinek záření
ve fotopické, mezopické a skotopické oblasti vidění Pro ilustraci se v mezopické oblasti uvažují dva vybrané průběhy poměrných citlivostí, a to pro adaptační jasy 1 cd·m-2 a 0,1 cd·m-2

11 Průběhy absolutních hodnot světelných účinků záření pro vidění fotopické, mezopické a skotopické
Při základní vlnové délce m = 555 nm je spektrální citlivost lidského zraku pro fotopické i skotopické vidění shodná a rovná 683 lm·W-1

12 Prostorový úhel   = velikost plochy vyťaté obecnou kuželovou plochou (pod níž je vidět sledovaný předmět) na povrchu jednotkové koule, přičemž středy koule, kuželové plochy a prostorového úhlu jsou totožné. Jednotkou prostorového úhlu je 1 steradián (sr), určený jednotkovou plochou (1 m2 ) na povrchu jednotkové koule (r = 1 m).  , pod nímž je ze středu koule o poloměru r vidět plocha Ak vyťatá na povrchu této koule, se stanoví ze vztahu  = Ak / r (sr ; m2, m) Největší hodnoty max = 4  nabývá prostorový úhel pro plochu Ak rovnou povrchu celé koule, kdy je velikost plochy Ak rovna Ak = 4  r2 . Prostorový úhel d elementu dA obecné plochy A pozorované z bodu P ze vzdálenosti l se vypočte z výrazu (sr; m2, m) kde  je úhel, který svírá osa prostorového úhlu d , tj. paprsek l , s normálou NdA plošky dA . Celá plocha A je z bodu P vidět pod prostorovým úhlem  (sr; m2, m)

13 Příklady výpočtu prostorového úhlu 
1. Prostorový úhel části povrchu koule o poloměru r nebo kruhové plochy o poloměru c pozorované z bodu P se zjistí ze vztahu  = 2  r v / r2 , kde v = r – r . cos   = 2  (1 – cos ) 2. Kulový pás vymezený úhly 1 a 2 je z bodu P vidět pod úhlem   = 2  (cos 1 – cos 2) 3. Prostorový úhel, pod nímž je z bodu P vidět obdélník BCDG kde a = c / h ; b = d / h

14 SVÍTIVOST I 1 kandela (cd)
= prostorová hustota světelného toku = energie vyzářená bodovým zdrojem za jednotku času do jednotkového prostorovém úhlu Svítidlo je umístěno ve vrcholu prostorového úhlu, tj. teoreticky v bodě  svítivost je proto definována jen pro bodový zdroj [pro svítidlo bodového typu] Bodový zdroj = svítidlo s max. rozměrem a svíticí plochy zanedbatelně malým ve srovnání s jeho vzdáleností l od kontrolního bodu; obvykle postačí l  5 a

15 1 kandela (cd) – základní jednotka SI
Jednotka svítivosti 1 kandela (cd) – základní jednotka SI 1 cd = svítivost zdroje, který vyzařuje v určitém směru monochromatické záření o frekvenci Hz , při čemž zářivost zdroje v tomto směru je 1/683 W.sr-1 . Ve standardním prostředí [20 °C; 50% relat. vlhkost; tlak 101,325 kPa; N = 1, ] kmitočet n = 540·1012 Hz odpovídá vlnové délce l = 555 nm SVÍTIVOST I (cd) ZÁŘIVOST Ie (W.sr-1) I(l) = K(l) · Ie(l) = Kmax · V(l) · Ie(l) = 683 · V(l) · Ie(l)

16 Fotometrická plocha svítivosti
Fotometrická plocha svítivosti = plocha vzniklá propojením koncových bodů hodnot svítivostí I vynesených jako radiusvektory od bodu zdroje do odpovídajících směrů prostoru. Čáry svítivosti v polárních souřadnicích – řezy plochou svítivosti rovinami procházejícími zdrojem Příklad plochy svítivosti klasické žárovky

17 Čára svítivosti Soustava fotometrických rovin
měří se na goniofotometru matematický popis : I = Io . f I () Io je svítivost uvažovaného zdroje ve vztažném směru,         tj. obvykle ve směru kolmém k hlavní vyzařovací ploše svítidla, f I() je charakteristická funkce svítivosti (indikatrix) matematicky popisující uvažovanou křivku svítivosti; využívá se funkcí cosn   (kde n = 0, 1, 2, 3 a 5); sin ;      jejich součinů a lineárních kombinací                      Hodnoty I se obvykle přepočítávají na 1000 lm Soustava fotometrických rovin Nejčastější soustava rovin C -  : - osa svazku rovin kolmá k hlavní svíticí ploše svítidla, - rovina C90 ve směru podélné osy svítidla - rovina C0 ve směru příčné osy svítidla

18 OSVĚTLENOST E 1 lux (lx) Osvětlenost EP v bodě P roviny  :
plošná hustota toku d (lm) dopadlého na plošku dA (m2) Průměrná osvětlenost EA plochy A , na kterou dopadá tok A je EA = A / A (lx; lm, m2) Osvětlenost EP v bodě P roviny  : (lx; cd, m2, -) Osvětlenost je : 1. Nepřímo úměrná čtverci vzdálenosti l zdroje od bodu P Zákon čtverce vzdálenosti 2. Přímo úměrná kosinu úhlu  dopadu paprsků Lambertův kosinusový zákon Max. E plošky dA je ve směru normály ( = 0), tzv. normálová osvětlenost EN (lx; lx; cd, m)

19 JAS L SVAZKU PAPRSKŮ (cd.m-2)
(cd.m-2; lm, sr, m2) jas = prostorová a plošná hustota světelného toku 1. Jas LOP svazku paprsků sbíhajících se v úhlu d 1 z plošky dA1 do bodu P dEN značí normálovou osvětlenost, tj. osvětlenost průmětu plošky dA2 do roviny kolmé k paprsku l 2. Jas LOP = L svazku paprsků rozbíhajících se z bodu O v  úhlu d 2 Definice jasu L svíticí plochy zdroje v prostředí homogenním, nepohlcujícím a nerozptylujícím

20 Fotometrická plocha jasu a čáry jasu
Fotometrická plocha jasu – plocha vzniklá propojením koncových bodů hodnot jasů L vynesených jako radiusvektory od bodu zdroje do odpovídajících směrů prostoru. Čáry jasu v polárních souřadnicích – řezy plochou jasu rovinami procházejícími zdrojem L = Lo . f L() matematický popis čáry jasu : Lo je jas uvažovaného zdroje ve vztažném směru,         tj. obvykle ve směru kolmém k hlavní vyzařovací ploše svítidla, f L() je charakteristická funkce jasu (indikatrix) matematicky popisující uvažovanou křivku jasu; využívá se funkcí cosn   (kde n = 0, 1, 2, 3 a 5); sin ; jejich součinů       a lineárních kombinací Z výrazu pro jas L rozbíhavého svazku paprsků vyplývá důležitá souvislost mezi charakteristickými funkcemi jasu f L() a svítivosti f I() fI() = fL() . cos

21 plošná hustota toku dvyzař (lm) vyzařovaného ploškou dA (m2)
SVĚTLENÍ M (lm.m-2) plošná hustota toku dvyzař (lm) vyzařovaného ploškou dA (m2) Průměrné světlení MA plochy A vyzařující tok vyzař MA = vyzař / A (lm.m-2; lm, m2)

22 SVĚTELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ
Světelný tok  dopadající na uvažovaný materiál se v obecném případě dělí na tři části, a to na část :  odraženou,  prošlou,  pohlcenou  =  +  +  Vlastnosti látek charakterizují tři integrální činitele, a to integrální činitel odrazu  =  /  , prostupu  =  /  a pohlcení  =  /  .  +  +  = 1 Činitele odrazu, prostupu a pohlcení nezávisí pouze na vlastnostech látky samotné, ale i na vlnové délce dopadajícího záření. Proto se kromě integrálních hodnot zmíněných činitelů definují i jejich spektrální hodnoty  (),  (),  ().

23 Zrcadlový a difúzní odraz
Difúzní [rovnoměrně rozptylný] povrch : 1. Jas konst do všech směrů 2. I = Io . cos 3. M =  . L 4. M =  . E =  . L Zrcadlový odraz přímý prostup Difúzní odraz rozložení svítivosti U většiny látek je odraz i prostup smíšený – složka zrcadlová i difúzní

24 PROSTOROVÉ CHARAKTERISTIKY OSVĚTLENÍ
Směrovost osvětlení – převažující směr osvětlení světelný vektor  Dostatečnost prosvětlení prostoru – skalární integrální charakteristiky střední kulová E4 , válcová Ec , krychlová E06 … osvětlenost Stínivost osvětlení - činitel podání tvaru P =  / E4 P = 0 až 4 E4 = stř. hodnota osvětlenosti povrchu elementární koule v daném bodě = čtvrtina součtu všech normálových osvětleností v daném bodě Ec = stř. hodnota osvětlenosti povrchu pláště elementárního válečku svisle umístěného v daném bodě

25 Děkuji vám za pozornost
Učební texty : Jméno : student ; heslo : silnoproud


Stáhnout ppt "Elektroenergetika 3 Obsah části Elektrické světlo A1B15EN3"

Podobné prezentace


Reklamy Google