Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Instituce a právo EU Rozhodování v EU Michal Částek Základy evropského práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Instituce a právo EU Rozhodování v EU Michal Částek Základy evropského práva."— Transkript prezentace:

1 Instituce a právo EU Rozhodování v EU Michal Částek Základy evropského práva

2 Obsah I. Instituce EU II. Prameny práva EU III. Schvalování sekundárního práva EU

3 I. Hlavní instituce EU Evropská rada Rada ministrů, Rada, Rada EU Evropská komise, Komise Evropský parlament Evropský soudní dvůr Evropský účetní dvůr Evropská centrální banka (dle LS)

4 Poradní instituce Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů

5 Evropská rada 27 hlav států a vlád členských států+předseda Evropské komise (od 1975) V čele stálý předseda Evropské rady (H. von Rompuy – na 2,5 roku) Zastupuje EU navenek ER- min. dvakrát do roka schůzka v Bruselu ER dává podněty k rozvoji a směřování EU

6 Rada EU, Rada ministrů Zástupci jednotlivých ministerstev členských států EU (podle oboru-ministři zahraničí ministři zemědělství, financí,…)-zastupuje zájmy členských států 10 různých typů zasedání Rady (GAC, FAC, ECOFIN, AGRIFISH) většinou hlasuje kvalifikovanou většinou - každý stát má přidělený počet hlasů (Fr, Něm - 29 hlasů, Niz. 13, ČR12, Malta 3 hlasy) - z 345 hlasů 255 +1/2 či v někerých případech 2/3 členů – nejde o návrh Komise) (žádost o přepočítání min. 62 % obyvatel EU) Lisabonská smlouva přinesla zjednodušení - (55% států a 65% obyvatel) - od r. 2014 (popř. 2017) jednomyslnost - v citlivých oblastech - daně, finanční pespektiva, vlastní zdroje, sociální politika, jazykové normy

7 Rada ministrů Sídlem je Brusel Každý členský stát má své stálé zastoupení - společně tvoří Výbor stálých zástupců-Coreper I, Coreper II. Coreper připravuje jednání Rady ministrů na nižší úrovni – za ČR – velvyslankyně ČR při EU – M. Vicenová

8 Pravomoci Rady Schvaluje s Parlamentem sekundární legislativu EU Schvaluje rozpočet EU Řídí předsednická země (1. pol. 2010 Španělsko) Souhlasí se zahájením přístupových jednání s kandidátským státem EU

9 Evropská komise 27 komisařů (jeden za členský stát), komisař pokrývá určitou oblast (V. Špidla komisař pro zaměstnanost, sociální otázky a rovné příležitosti, Š. F, cca 27 tisíc zaměstnanců 5-leté funkční období, schvaluje a odvolává Evropský parlament Komise - nadnárodní orgán, komisaři jsou nezávislí na vládách a jednají ve prospěch rozvoje EU Předseda - J. M. Barroso (2004-2009) Místopředseda Komise (C. Ashton) současně vysoký představitel pro zahr. vztahy a bezp. politiku Sídlo je v Bruselu (http://ec.europa.eu/commission_barroso/index_cs.htm)

10 Pravomoci Komise Zákonodárná iniciativa - předkládá návrhy sekundárního práva ES strážce Smluv řídí a vykonává politiky EU (rozpočet ES, hospodářská soutěž, obchodní politika) Výlučná pravomoc v oblasti hospodářské soutěže reprezentuje ES navenek (jednání WTO)

11

12 Evropský parlament 736 členů (ČR 22 poslanců, Něm 96,), od roku 1979 - probíhají přímé volby poslanců -5leté funkční období - jako EK místo zasedání Štrasburk, Brusel-výbory předseda – Jerzy Buzek (Polák) poslanci se sdružují v politických frakcích (sociální demokraté, Evropská strana lidová) posiluje se vliv EP na evropský legislativní proces - hovoří se o demokratizaci EU

13 Pravomoci EP Legislativní - neustále se posiluje - nejsilnější při spolurozhodovací proceduře (90-95 %), schvalování mezinárodních dohod, přijetí členského státu Rozpočtová - schvaluje rozpočet+finanční perspektivu EU spolu s Radou, Kontrolní - kontroluje Komisi (plnění rozpočtu, schvalování) a Radu (předkládá plán předsednictví, interpelace ministrů) EP - shromažduje petice občanů a jmenuje Evropského ombudsmana

14 Evropský soudní dvůr 27 soudců a 8 generálních advokátů, jmenování na 6 let, (členský stát vysílá 1 soudce), sídlo Lucemburk (ČR - Malenovský, SPD- Pelikánová) judikaturou doplňuje primární právo ES-zajišťuje jednotný výklad práva ES 1.9. 1989 Založen Evropský soud první instance - řeší spory jednotlivců, firem v oblasti práva ES ESD řeší dva typy případů: –1) přímou žalobu (EK, Rada, EP, členský stát) –2) řízení o předběžné otázce - žádají soudy členských států

15 Evropský účetní dvůr 27 členů, 1 za členský stát (Jan Kinšt) 6- leté období sídlo - Lucemburk kontroluje příjmy a výdaje rozpočtu ES kontroly přímo na místě - i mimo EU předkládá výroční zprávu Radě a EP Zpráva o implementaci rozpočtu z r. 2008 – min. 12 % chyb při čerpání prostředků ze strukturálních fondů (80% chyb Itálie, Španělsko a Portugalsko) přispívá k efektivnosti a průhlednosti účetnictví EU

16 Evropská centrální banka 1.6. 1998 založeny ECB a ESCB ECB - nezávislá institucionálně a finančně 16 členských států EU Orgány ECB-Rada guvernérů, Výkonný výbor, Generální rada Eurosystém – ECB+CB eurozóny LS – institucionalizuje euroskupinu (Juncker) ESCB - ECB + národní centrální banky –uskutečňuje měnovou politiku –spravuje oficiální rezervy členských států –provádí devizové operace

17 Hospodářský a sociální výbor Poradní funkce (max. 350 členů) 344 členů - zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců, zemědělců, dopravy, životního prostředí Výbor projednává konkrétní oblasti - poradní hlas (hospodářství, sociální, vzdělání, věda a výzkum) ČR-12 zástupců, SRN 24, Malta 5

18 Výbor regionů 344 členů (max. 350 členů) vytvořen Maastrichtskou smlouvou zástupci regionů - hejtmani, starostové, primátoři - jsou konzultování souvisí se subsidiaritou - rozhodnutí se přijímá nejblíže občanovi Výbor konzultován v oblastech -dopravy, vzdělání, hosp. a sociální soudržnosti

19 II. Prameny práva EU Primární právo Judikatura ESD, SPS Vnější smlouvy ES Sekundární právo Obecné právní zásady

20 Primární právo EU Zakládací smlouvy – Smlouva o EU, Smlouva o fungování EU Smlouvy o přistoupení protokoly Revize primárního práva: –návrh Komise, členský stát –svolána mezivládní konference (kromě systému vlastních zdrojů, zásady pro volby do EP –ratifikace v členských státech (referendum )

21 Přistoupení členského státu Stát -zasílá žádost Radě - podmínky pro přistoupení - jednání Podmínky pro přistoupení: tzv. Kodaňská kritéria (schválena v červnu 1993 v Kodani) formální - evropský stát (čl. 49 SFEU) politické - přijetí acquis communautaire, respekt k lid. Právům, ochrana menšin, ekonomické - fungující tržní hospodářství Dohoda - ratifikována členskými státy, kandidátem, EP Lisabonská smlouva upravila možnost vystoupení členského státu z EU (podpis dohody – 2 roky)

22 Sekundární právo EU Nařízení (závazné ve všech částech, bezprostřední účinnost v členských státech) Směrnice (Závazná v cíli pro členské státy, transpozice člen. Státy, lhůta k dosažení účelu) Rozhodnutí (závazné ve všech částech, určeno - členskému státu, práv. i fyz. osoba) Doporučení (nezávazné - hospodářská politika) Stanovisko Sdělení Komise Rezoluce Rady

23 Obecné právní zásady Nediskriminace z důvodu státní příslušnosti Solidarita mezi členskými státy - rozpočet proporcionalita - přiměřenost

24 Vnější smlouvy Evropská komise - uzavírá mezinárodní smlouvy - mandát ji dává Rada - jednání WTO Smlouva - slučitelná s právem EU (Dohodu o EHP ESD označil v r. 1991 za neslučitelnou s právem ES) stojí mezi primárním a sekundárním právem

25 III. Schvalování sekundárního práva EU Navrhuje Komise (výjimka měnová politika, SZBP, volby do EP) postupy přijímání –konzultace (původní úloha EP) – schvalování vlastních zdrojů –spolupráce (JEA, hosp. a měnová unie – LS zrušila) –spolurozhodování – tzv. řádný legislativní proces: EP stále posiluje (Maastrichtská smlouva) - EP má rovnocenné postavení jako Rada - zemědělství, vnitřní trh –souhlas EP (smlouva o přistoupení, asociační smlouvy, měnová politika, finanční perspektiva)

26


Stáhnout ppt "Instituce a právo EU Rozhodování v EU Michal Částek Základy evropského práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google