Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní charakteristika českého zemědělství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní charakteristika českého zemědělství"— Transkript prezentace:

1 Základní charakteristika českého zemědělství
Basic features of the Czech agriculture Ing. Václav Bašek, CSc. ředitel Ústavu zemědělské ekonomiky a informací director of the Institute of Agricultural Economics and Information Praha 2009

2 Main ideas: „Heritage from pre-velvet revolution period is still alive“ Change from solely production agriculture towards multifunctional agriculture: barriers and risks Political goals vs. past and current conditions: how to harmonize it? Specific features of CZ and CAP Is the Czech agriculture suitable/ready for production of biomass power? Current situation, potential and conditions

3 Structure of presentation:
General conditions of Czech agriculture Historical development Production factors – land, work Farm structure („heritage“ and current situation) Common agricultural policy (CAP) Economic results Production structure Agricultural foreign trade Income level Renewable energy resources

4 History of Czech (Czechoslovak) agriculture
The pre-reform inheritance, features: Large-scale corporate farming Max. production even without economic reasoning (Land) resource degradation The outcomes: Ecological problems Loss of (natural) boundaries in landscape Intensification (practically no limits in natural valued areas) Species diversity reduced Long-term consequences Economic problems Initial (50´s & 60´s) production decrease Limited supply of food presented till 60´s Social Poverty in rural areas Living standard increased due to political enforcement

5 Needs to adjust structures into market-economy
Restitution Ownership rights Ownership titles - continuing Transformation of cooperatives (1992 – 1993) – continuing – political sensitive Still not resolved Privatization Non-land assets (1994 – 1995) Land (since 2000) – (different regimes, changes in legislation, …) Main Acts: Land Law, Transformation Law, Land Privatisation Law

6

7 Main directions of agrarian policy
Reduction of protectionism Improvement of efficiency Adjustment of production structure Nature conservation (and animal welfare improvement) Prevention of land abandonment

8 …under the following conditions:
Production conditions and climate Specific farm structure Agricultural policy

9 1. Land fund structure Utilised Agricultural Area: 3 500 ths ha
Total Agricultural Area: ths ha

10 Land use and land market:
Neustálý úbytek zemědělské půdy (převody do nezemědělského užití) – roční úbytek ha po r. 2005 Podíl pronajaté půdy > 90 % (klesá) průměrné nájemné > 45 € (roste), DE (220 €), AT (245 €) Výrazný pokles podílu neobhospodařované půdy po vstupu ČR do EU pokračující privatizace státní půdy a restituce půdy, množství privatizované půdy se bude snižovat, avšak její relativní cena poroste zvýšení podpor zemědělství vázaných na půdu včetně plateb za nekomoditní výstupy (internalizace externalit) postupně plná liberalizace trhu s půdou, s možným zvýšením poptávky po půdě vlastněné nehospodařícími subjekty ohrožení půdy degradací (vodní a větrná eroze ohrožuje 75 %, resp. 9 % z.p.) pokračující ekologizace zemědělství riziko vyplývající z pomalého průběhu pozemkových úprav

11 1. Less favourite areas in CR

12 1. „Agro-environmental“ sensitivity*)
*) proportion of natural valuable sites, LFA, slope of plots,

13 2. Pracovní síly v zemědělství (The labor force in agriculture)
Vývoj: Rychlejší úbytek počtu pracovních sil v porovnání s EU 15, tempo blízké EU 10 Nepříznivá věková struktura Vzdělanostní úroveň se zvolna zlepšuje, přesto je výrazně horší než v celém národním hospodářství Snižování disparity zemědělských mezd po vstupu ČR do EU (75 % úrovně národního hospodářství) Perspektivy: Další možný pokles pracovních míst, zejména v souvislosti s omezováním živočišné výroby Otázkou zůstává vliv dosavadního způsobu poskytování plateb na LFA vzhledem k potřebě udržení zaměstnanosti ve venkovských oblastech Pravděpodobné zvýšení ceny práce Nebezpečí stárnutí pracovníků v zemědělství a ubývání produktivní pracovní síly na venkově

14 2. Farm structure development (% on agr. land)
*) In 1989 state farms

15 2. Struktura subjektů hospodařících v zemědělství
Situace: Před vstupem ČR do EU – převaha velkých podniků právnických osob na rozdíl od EU 15 s převahou rodinných farem menší a střední velikosti Po vstupu ČR do EU – pokles počtu zemědělských družstev ve prospěch společností s ručením omezeným, zvyšování průměrné výměry podniků fyzických osob Perspektivy Vývoj struktury může být ovlivněn změnami na trhu v půdy v důsledku jeho otevření od r a jeho zpružněním Pravděpodobný nárůst podílu PFO a s.r.o. na úkor velkých PPO (a.s. a družstva) Nárůst podniků provozovaných zahraničními osobami či ovládaných nezemědělským kapitálem Pravděpodobné zachování velkovýrobní struktury X nebezpečí změn SZP v oblasti přímých plateb (degresivita podle velikosti) Tendence ke zvyšování kvality managementu (šance pro s.r.o. a větší PFO) Tendence k omezování námezdní práce u menších a středních PFO

16

17 2. Využití zemědělské půdy I (Use of agricultural land)
Podíl hlavních právních forem na počtu zemědělských podniků a obhospodařované zemědělské půdě (2007) Share of main legal forms in number of agricultural holdings and utilized agricultural area (2007)

18 3. Agricultural policy 90´s – national policy
2000 – 2004 – prepration for EU accession Since 2004 – Common Agr. Policy EU

19 CAP in CZ (in nutshell) Starts 2004 Two pillars
I. pillar – direct payments, market interventions, export subventions, II. pillar – rural development (co-financed from national budget – 20%)

20 Pillar I Direct payments (DP) Market intervention
Single Area Pyment (101 €/ha) now decoupled from production Increasing till 2012 Providing good practicies in agricultural are followed (GAEC) Sugar payment (212 €/ha) National DP (top-ups) – arable land, flax, hop, ruminants Up to 30% of EU direct payment level apiculture, energy crops, poppy seed cultivation Market intervention Wheat, milk, beef – based on market situation To be abolished Milk Aid to dairy farmers currently negotiated at EU level

21 EAFRD (structural supports),
Pillar II EAFRD (structural supports), differences in badget allocation exist between countris four axes: Modernisation (support of farm investments) Less favorite areas, nature conservation Support for „rural space“ – municipalities, NGOs, (farm) diversification, … Local initiatives

22

23 Rostlinná výroba v ČR v ČR v letech 2001 – 2008 v tis
Rostlinná výroba v ČR v ČR v letech 2001 – 2008 v tis. t Crop production in Czech Republic in 2001 – 2008 (v 000´t)

24 Tržní produkce mléka a produkce vajec v ČR v letech 2001 – Milk deliveries and eggs production in Czech Republic in 2001 – 2008

25 Produkce masa v ČR v letech 2001 – 2008 v tis
Produkce masa v ČR v letech 2001 – 2008 v tis. t Meat production in Czech Republic in 2001 – 2008 (000´t)

26

27 Vývoj produkce zemědělských komodit
Za posledních pět let ( ), tj. po vstupu ČR do EU, se zvýšila proti průměru období celková produkce rostlinných komodit, zatímco produkce živočišných komodit klesla. Komodity rostlinné výroby, se lépe vyrovnaly s konkurencí ostatních zemí EU (růst exportu), naopak u komodit živočišné výroby došlo k nárůstu importu a snižování výroby a stavů zvířat. Vývoj Zvýšení produkce obilovin (pšenice, ječmen) v důsledku růstu výnosu a vývozu. Pokles produkce cukrové řepy v důsledku reformy SOT v odvětví cukru. Nárůst produkce řepky v důsledku rostoucí poptávky po řepce využívané k výrobě FAME (zhruba o 27 %) a růstu vývozu. Snížení produkce brambor vlivem vyšších dovozů. Mírný růst tržní produkce mléka v souladu s vývojem mléčné kvóty. Stabilizace produkce hovězího masa v vlivem růstu vývozu živých zvířat. Výrazné snižování produkce vepřového masa v důsledku růstu dovozů (rok 2008 dovozy se podílely 36 % na domácí spotřebě). Mírný růst produkce drůbežího masa v důsledku zvyšování domácí spotřeby. Pokles produkce vajec vlivem růstu dovozů.

28 Trends in farm production
Ve srovnání s rokem 1989 výrazný pokles celkové produkce o 30 %, především v ŽV (43 %), a méně již v RV (12 %) Po vstupu ČR do EU dochází k pokračujícímu poklesu zemědělské produkce, zejména v ŽV (chov prasat) a v produkci cukrovky. Míra soběstačnosti komodit u RV s výjimkou řepky výrazně zvýšila, u ŽV došlo ke snížení míry soběstačnosti u všech produktů. Ale celkový rozměr zemědělství měřený jako součet komoditních a nekomoditních výstupů (public goods) vzrostl o 1/4. Zvyšování podílu nezemědělských činností v portfoliu aktivit zemědělských podniků (agroturistika, zpracování vlastní produkce a výroby energie z obnovitelných zdrojů)

29 Growing negative balance – exports of lower value added products, imports of higher value added products Export commodities: dairy products, beverages, sugar and confection, various food appliances, grains Imports: meat, fruits, various food appliances, vegetables, dairy (processed) products

30 Ekonomické výsledky sektoru zemědělství Economic results of agrarian sector

31 Porovnání klíčového ukazatele ekonomické efektivnosti Comparison of the key indicator of economic efficiency Pramen (source): FADN

32 Ekonomické výsledky sektoru zemědělství Economic results of agrarian sector
Perspektivy (perspectives) Ongoing trend in lowering efficiency of agricultural production (i.e. production without subsidies) and increasing role of current subsidies in economic results of agrarian sector (! the role of public goods !) Increasing costs (labor, land) NVA per AWU could increase by 23 % (in terms of employment close to the marginal number of AWU) Trend towards preservation of current structure of production, slight drop of employment could result in lower profitability of agrarian sector Risk for competitiveness of Czech agriculture under conditions of the common market of the EU

33 Využití zemědělské půdy II (Use of agricultural land)

34 Výroba MEŘO a odhad podílu řepky olejné zpracované na MEŘO v ČR Production of FAME and the estimation of rapeseed processed for FAME production in the Czech Republic Orientační množství obilovin a cukrové řepy zpracované na produkci palivového bioethanolu v roce 2008 (Estimation of cereals and sugar beet processed for bioethanol production in 2008) Výroba bioethanolu v ČR (bioethanol production in the Czech Republic) t Obiloviny, pšenice (cereals, wheat) t (eq ha) Cukrová řepa (sugar beet) t (eq ha)

35 Energetické využití biomasy v ČR v roce 2008
(Energy use of biomass in the Czech Republic in 2008) (pro výrobu tepelné a elektrické energie – for heat and electric power production) Palivo (category of fuel) Celkem (Total, t) Podíl (Share, %) Odhad spotřeby v domácnostech (household consumption – estim.) 49,47 Dřevní odpad, štěpka atd. (waste wood, wooden chips etc.) 23,35 Celulózové výluhy (cellulose liquor) 14,73 Vývoz biomasy vhodné k energetickým účelům (biomass export) 10,48 Brikety a pelety (briquettes and pellets) 61 327 0,89 Rostlinné materiály (herbal materials) 37 511 0,55 Palivové dřevo (firewood) 34 719 0,51 Ostatní biomasa (other biomass) 1 345 0,02 Celkem (total) 100,00 Meziroční nárůst objemu biomasy (2008/2007) o 2,32 %, výrazný nárůst objemu spalované biomasy pro výrobu elektřiny. Růst vývozu meziročně o 20 %, zejména palivové dřevo a dřevěné brikety a pelety. Spotřeba biomasy k výrobě tepla mimo domácnosti stabilně klesá, méně paliva bylo dodáno do domácností. (Statistika MPO).

36 Obnovitelné zdroje energie Renewable energy resources
Perspektivy - víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Perspectives – Multiannual programme for support of further use of biofuels in transport Program navazuje na směrnici EP a Rady o podpoře využívání biopaliv v dopravě. Hlavní cílovou skupinou v období platnosti Programu jsou biopaliva I. generace, nebo jejich vysokoprocentní směsi s fosilními složkami. Pro výrobu těchto biopaliv disponuje ČR dostatečnými výrobními kapacitami i dostatečně velkou plochou zemědělské půdy. Program počítá s povinností přimíchávat biopaliva (I. generace) do benzinů a nafty, vyrobených z fosilní ropy, a to v množství do 5,75 % (energetických) v roce 2010. Tyto nízkoprocentní směsi jsou bez jakékoliv podpory. Naopak čistá biopaliva a jejich vysokoprocentní směsi s fosilními palivy jsou daňově zvýhodněny. Významnější rozšíření biopaliv II. generace se předpokládá až po roce 2016, kdy bude tento Program přehodnocen. Potenciál pro zvýšené využití produkce v důsledku předpokládaného zvýšení výměry z.p. k výrobě OZE Otázkou zůstává rozšíření biopaliv II. generace intenzita jejich využití

37 Závěry I (conclusions)
Basic conditions of the Czech agriculture in the context of its commodity and non-commodity role: Increasing efficiency in use of production factors (labor, land) Change in current dominant approaches towards improvement of quality of the relationships between environment and rural development Perspectives of the Czech agriculture - conditions Impact of turbulent markets and pressure on cost increasing (labor, land) Need for productive and non-productive investments (coping with problems connected with cross compliance and legal restrictions) Opening of land market towards EU members and other countries Ongoing climate changes

38 Závěry II (conclusions)
Perspectives of the Czech agriculture after opportunities Diversification of land use and diversification of farm activities towards non-agricultural activities (renewable energy production is the „new challenge“) Ongoing (supported) modernization of agriculture, particularly in the context of implementation of cross compliance and „new challenges“ Competitive mass production (crop production) on the EU market Development of local, regional markets and bio-food market Increasing demand for public goods and agricultural services Worldwide increasing demand for food

39 Závěry II (conclusions)
Perspectives of the Czech agriculture after threats The most important problem will be the livestock production But there are some risks connected with production of crops demanding more for quality of labor input Pressure on intensification of production and consequent risk of environment damage Too quick liberalization of policy and EU market – leaving permanent grasslands, consequent reduction of livestock production Increase of external costs (labor, land) and marketing costs (product labelling) Farm structure – degresivity of direct payments and LFA payments for large holdings Problems with managing cross compliance, too slow reaction of farms to the „new challenges“ (water regime, biodiversity) Land – too slow land adjustments, worse soil quality (erosion, pollution) Climate changes and consequent water shortage Low demand for higher value added products Problems with ageing of farmers and farm managers

40 Děkuji za pozornost. Thank you for your attention.


Stáhnout ppt "Základní charakteristika českého zemědělství"

Podobné prezentace


Reklamy Google