Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROFESIONÁLNÍ NÁDOROVÁ ONEMOCN Ě NÍ HLÁŠENÁ V ČR V LETECH 1991-2006, TRENDY VÝVOJE FENCLOVÁ, Z. Centrum pracovního léka ř ství SZÚ Praha Klinika nemocí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROFESIONÁLNÍ NÁDOROVÁ ONEMOCN Ě NÍ HLÁŠENÁ V ČR V LETECH 1991-2006, TRENDY VÝVOJE FENCLOVÁ, Z. Centrum pracovního léka ř ství SZÚ Praha Klinika nemocí."— Transkript prezentace:

1 PROFESIONÁLNÍ NÁDOROVÁ ONEMOCN Ě NÍ HLÁŠENÁ V ČR V LETECH 1991-2006, TRENDY VÝVOJE FENCLOVÁ, Z. Centrum pracovního léka ř ství SZÚ Praha Klinika nemocí z povolání 1. LF UK Praha

2 Obsah   Úvod  Klinická kritéria  Seznam nemocí z povolání  Statistické údaje v letech 1991-2006

3 Úvod m m Karcinogen – chemická látka nebo jiná noxa (fyzikální, biologická) schopná vyvolat vznik zhoubného nádoru m mZhoubný nádor (ZN) – nenormální nekontrolované množení bun ě k v n ě které části t ě la, ší ř ení nádorových bun ě k do jiných orgán ů (metastázy)

4 Charakteristika karcinogen ů m Látky (noxy) s pozdním účinkem m Účinek po opakované nebo dlouhodobé expozici m Dlouhá doba latence – n ě kolik let až desítky let m Délka latence pravd ě podobn ě nezávisí na výši expozici

5 P ř íčiny vzniku zhoubných nádor ů m Kou ř ení 30% m Výživa 30-35% m Konzumace alkoholu 3-10% m Další faktory:infekce, léky, geofyzikální faktory, znečišt ě né prost ř edí, genetické… neznáme p ř íčiny m m Profesionální expozice 2-10%

6 Nejčast ě jší ZN u muž ů i u žen v ČR m ZN k ů že m ZN kolorekta m ZN pr ů dušek a plic m u muž ů ZN prostaty m u žen ZN prsu

7 Profesionální karcinogeny se neliší m m Histologicky m m Klinickým obrazem m m Terapií m m Prognózou

8 Profesionální zhoubné nádory Historie m m 1556 G. Agricola - postižení plic u horník ů (Jáchymov, Schneeberg) m m1775 sir P. Pott - Ca k ů že scrota u kominík ů m m1820 Ca k ů že (arzen) m m1875 Ca k ů že (dehet) m m1895 Ca močového m ě chý ř e p ř i výrob ě anilínových barev m m1895 Haertig & Hess - Ca plic u horník ů (Jáchymov, Schneeberg)

9 Profesionální zhoubné nádory Historie m m1906 Ca k ů že (mazací oleje) m m1922 Ca moč.m ě chý ř (benzidin/2-naftylamin) m m1927 Ca nosních dutin (nikl) m m1928 Akutní leukémie (benzen) m m1963 Ca nosních dutin (d ř eva ř ský pr ů mysl) m m1960-1970 Mezoteliom pleury/peritonea (azbest) m m1974 angiosarkom jater v Louisville USA - VCM

10 Definice nemocí z povolání Nemocí z povolání se rozumí nemoc vznikající nep ř íznivým p ů sobením chemických, fyzikálních, biologických faktor ů nebo jiných škodlivých faktor ů souvisejících s prací, pokud a) je uvedena v platném seznamu nemocí z povolání; b) vznikla za podmínek, za nichž nemoc z povolání vzniká; c) dosáhla klinického stupn ě závažnosti, který je jako nemoc z povolání uznáván.

11 Kritéria pro p ř iznání nemoci z povolání Nemoc (noxa) je uvedena v seznamu nemocí z povolání p ř íloha NV 290/1995 Sb. Nemoc vzniká v p ř íčinné souvislosti s prací (KHS, SÚJB) Noxa je prokazateln ě karcinogenní pro člov ě ka - IARC skupina 1 nádor postihuje cílový orgán prokázána dostatečná doba latence

12 Karcinogeny podle IARC/WHO International Agency for Research on Cancer Lyon, France http://www.iarc.fr T ř ídí chemické látky fyzikální faktory pracovní procesy do 4 skupin

13 Karcinogeny podle IARC Skupina 1 - prokázaný lidský karcinogen 95 položek - benzen, VCM, azbest, benzidin... Skupina 2 - látky vyhodnocené z experiment ů u zví ř at jako potencionáln ě karcinogenní: 2A Pravd ě podobn ě karcinogenní: 66 položek 2B Možná karcinogenní: 241 položek Skupina 3 - látky neklasifikovatelné pro nedostatek v ě deckých d ů kaz ů : 497 položek Skupina 4 - pravd ě podobn ě není karcinogenní pro člov ě ka (1 položka - kaprolaktam)

14 PR Ů MYSLOVÉ PROCESY KAUZÁLN Ě SPOJENY SE VZNIKEM KARCINOM Ů - skupina 1 Výroba, oprava obuvi benzen - leukémie Zplynování uhlí PAU - plíce, ledviny... Výroba koksu PAU – plíce, ledviny... Výroba nábytku d ř ev ě ný prach - nos, VDN Gumárenský pr ů mysl arom. aminy - moč. m ě chý ř Zpracování azbestu azbest - mezoteliom,ca plic Výroba PVC VCM - angiosarkom

15 Rakovina plic z radioaktivních látek m m Metodické opat ř ení č. 15 Posuzování onemocn ě ní rakovinou plic z RAL V ě stník MZ ČR částka 9, 1998 m m Rozhodnutí o nemoci z povolání vychází z pravd ě podobnostního p ř ístupu posuzování založeného na stanovení podílu p ř íčinné souvislosti (PPS) ozá ř ení na vzniku onemocn ě ní.

16 Rakovina plic z radioaktivních látek m m PPS se vyjad ř uje pom ě rem p ř ídatného relativního rizika rakoviny plic (Rp) p ř i dané úrovni ozá ř ení a celkového relativního rizika daného součtem relativního rizika neozá ř ené populace (Ro) a p ř ídatného relativního rizika rakoviny plic (Rp). Vypočtená hodnota PPS musí potvrdit pravd ě podobnost p ř evažující PPS = Rp/(Ro+Rp)

17 Rakovina plic z radioaktivních látek m mP ř ídatné relativní riziko p ř i dané úrovni ozá ř ení (Rp) se stanoví jako součet součin ů koeficientu relativního rizika a hodnot p ř íjmu produkt ů p ř em ě ny radonu v p ř íslušných obdobích expozice s p ř ihlédnutím k v ě ku posuzovaného p ř i vstupu do rizika a k dob ě, která uplynula mezi realizací dávky a stanovením diagnózy.

18 Seznam nemocí z povolání 6 kapitol a 83 položek m m Kapitola I - nemoci zp ů sobené chemickými látkami m m Kapitola II - nemoci zp ů sobené fyzikálními faktory m m Kapitola III - nemoci týkající se DC, plic, pohrudnice a pob ř išnice m m Kapitola IV - nemoci kožní

19 Kapitola I Nemoci zp ů sobené chemickými látkami m m I.3 Nemoc z arzénu a jeho sloučenin kyselina arseničná, hydrogenarseničitan olovnatý, oxid arseničný a arsenitý Plíce, játra (angiosarkom, hepatom) m m I.5 Nemoc z berylia a jeho sloučenin - Plíce m m I.6 Nemoc z kadmia a jeho sloučenin chlorid a fluorid kademnatý - Plíce, prostata m m I.7 Nemoc z chrómu a jeho Cr VI sloučenin chroman zinečnatý, zinečnatodraselný, oxid chromový - Plíce, nosní dutiny

20 Kapitola I Nemoci zp ů sobené chemickými látkami m m I.9 Nemoc z niklu a jeho sloučenin oxid nikelnatý, nikličitý, niklitý, sírnik nikelnatý, subsulfid niklu - Plíce, nosní a paranazální dutiny m m I.27 Nemoc z halogenovaných uhlovodík ů vinylchlorid - Játra (angiosarkom, hepatom) m m l. 32 Nemoc z formaldehydu - nosohltan m m l. 35 Nemoc z benzenu - leukémie m m l.40 Nemoc z aromatických nitro, aminosloučenin benzidin, 2-naftylamin, 4-aminobifenyl Močový m ě chý ř, pánvička ledvinná, moč. cesty

21 Kapitola I Nemoci zp ů sobené chemickými látkami m m l.41 Nemoc z polychlorovaných dibenzodioxin ů 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin Sarkomy, non-Hodgkin lymfomy… m práce s expozicí PAU p ř ítomných v sazích, smole, dehtu černo i hn ě douhelných, v ropných destilátech parafinických i naftenických - m l.42 Nemoc z PAU - práce s expozicí PAU p ř ítomných v sazích, smole, dehtu černo i hn ě douhelných, v ropných destilátech parafinických i naftenických - Plíce, dutina ústní, laryng, močový m ě chý ř, pánvička ledvinná, jícen, žaludek

22 Kapitola I Nemoci zp ů sobené chemickými látkami m m I.53 Nemoc z anorganických kyselin kyselina sírová - Laryng, plíce m m l.54 Nemoc etylenoxidu a jeho oxiran ů Lymfohematopoetický systém, žaludek m - m I.55 Nemoc z halogenovaných alkyleter ů, aryleter ů - bischlormetyléter, chlormethylmethyléter - Plíce

23 Kapitola II Nemoci zp ů sobené fyzikálními faktory m m II.1 - nemoc zp ů sobená ionizujícím zá ř ením rakovina k ů že - bazaliom, spinocelulární ca leukémie jiné zhoubné nádory

24 Kapitola III Nemoci DC, plic, pohrudnice, pob ř išnice m m III.2c Mezoteliom pohrudnice/pob ř išnice z azbestu m m III.2d Rakovina plic s azbestózou/hyalinózou pleury m m III.5 Nemoci DC a plic z berylia m m III.6 Rakovina plic z radioaktivních látek m m III.7 Rakovina DC a plic z koksárenských plyn ů m m III.8 Rakovina sliznice nosní a vedlejších dutin nosních z prachu d ř eva

25 Kapitola IV - Nemoci kožní l l Nádory k ů že: m m minerální oleje m m saze, dehet, smola m m arzén m m fyzikální faktory (sluneční zá ř ení)

26 Nádorová onemocn ě ní dosud neuvedena v platném seznamu nemocí z povolání m m volný krystalický oxid k ř emičitý (IARC 1) Rakovina plic u silikotik ů Nový seznam nemocí z povolání zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojišt ě ní p ř íloha 1 - položka III.1d m m svá ř eči legované nerez oceli (IARC 1) Plíce (lze hlásit rakovinu plic z Ni a Cr VI )

27 Statistická data m m Data o nemocech z povolání získána z Národního registru nemocí z povolání CPL v Praze. m. m Data o počtu a incidenci zhoubných nádor ů u obyvatel ČR z publikací NOR a ÚZIS – Novotvary v ČR.

28 V letech 1991-2006 do NRNP hlášeno: Celkem 39 382 nemocí z povolání z toho bylo 2,4 % (945) p ř ípad ů profesionálních ZN

29 Nemoci z povolání a profesionální ZN 1991-2006

30 V letech 1991-2004 do NOR ČR hlášeno: 810 446 zhoubných novotvar ů z toho bylo 0,11 % (868) p ř ípad ů profesionálních

31 Nádorová onemocn ě ní ČR a profesionální ZN 1991-2004

32 Incidence ZN v ČR na 100 tisíc osob 1991-2004

33 Incidence nemocí z povolání na 100 tisíc poj. 1991-2006

34 Incidence profesionálních ZN na 100 tisíc poj. 1991-2006

35 Nádorová onemocn ě ní v ČR dle pohlaví

36 Profesionální ZN v ČR dle pohlaví

37 Profesionální ZN dle OKEČ 1991-2006

38 Profesionální ZN dle kraj ů 1991-2006

39 Profesionální nádory dle kapitol seznamu nemocí z povolání (1991-2006)

40 Profesionální ZN dle diagnóz 1991-2006 Celkem 945 p ř ípad ů   811 x = 85,8 % nádory plic   65 x = 6,9 % mezoteliom   36 x = 3,8 % nádory močového m ě chý ř e   17 x = 1,8 % nádory k ů že   6 x = 0,6 % leukémie   10 x = 1,1 % jiné nádory (mozek, ledviny, hltan, hrtan, štítná žláza, varle, tonzila, nosní sliznice)

41 Profesionální zhoubné nádory dle nox 1991-2006

42 Ionizující zá ř ení Celkem 755 p ř ípad ů :   731x rakovina plic z RAL   17x bazaliom k ů že, spinaliom   5x myeloidní leukémie   1x tumor mozku   1x tumor hrtanu

43 Ionizující zá ř ení v UD Smolinec

44 Rakovina plic z radioaktivních látek Histologicky Klinickým obrazem

45 Rakovina plic z radioaktivních látek

46 698x T ě žba uranových rud 22x T ě žba ostatních rud 11x 6 dalších odv ě tví 560x Lamači 100x D ů lní d ě lníci 14x Dozorci 11x Zámečníci 46x 21 jiných profesí

47 Rakovina plic z radioaktivních látek

48 Bazaliom k ů že z ionizujícího zá ř ení

49 Spinaliom k ů že z ionizujícího zá ř ení

50 Bazaliom k ů že z ionizujícího zá ř ení 17 muž ů (1991, 1999-2001, 2003-2006) 15x bazaliom, 1x spinaliom, 1x kombinace 16x t ě žba a úprava uranových rud 1x zdravotnictví 8x lamač, 6x d ů lní d ě lník, 3x jiné profese V ě k: 60-82 let (medián 76 let) Expozice: 3-45 let (medián 9 let) Doba latence: 34-63 let (medián 53 let)

51 Myeloidní leukémie z ionizujícího zá ř ení

52 Myeloidní leukémie 3x akutní, 2x chronická (2002-2005) 3x d ů lní d ě lníci, 2x lamači UD V ě k: 52-73 let (medián 62 let) Expozice: 2-13 let (medián 8 let); Doba latence: 45 let

53 Jiné nádory z ionizujícího zá ř ení 1x Nádor hrtanu 59letý lamač UD Expozice 22 let Doba latence 36 let l l 1x Nádor mozku 57letý v ě decký pracovník Expozice 34 let

54 Azbest Mezoteliom (65x) Rakovina plic (49x)

55 Azbestóza plic

56 Hyalinóza pleury z azbestu

57 Azbest Mezoteliom Rakovina plic

58 Azbest Mezoteliom pleury Rakovina plic STČ 23x; OLO 26x HRA 5x; 8 kraj ů 1-3x Výr.min. výrobk ů Výr.min. výrobk ů 41x Stavebnictví Stavebnictví 12x 11 odv ě tví 11 odv ě tví 1-3x D ě lník 31x Zámečník-údržbá ř 13x Elektriká ř 4x 13 profesí 1-2x STČ 23x; HRA 12x OLO 9x;PLZ 4x;JHM 1x Výr. min. výrobk ů 29x Stavebnictví 5x Úprava nerost. surovin 6x 7 odv ě tví 1-2x D ě lník 19x Zámečník-údržbá ř 10x Technik-mistr 5x 10 profesí 1-3x

59 Azbest Mezoteliom Rakovina plic

60

61 Profesionální ZN z chemických látek 1991-2006 Celkem 75 p ř ípad ů - noxy: 28x= 37,0 % arom. nitro-aminosloučeniny 20x = 27,0 % PAU 18x = 24,0 % koksárenské plyny 2x = 3,0 % chróm 2x = 3,0 % nikl 2x = 3,0 % bischlormetyléter 1x = 1,0 % benzen 1x = 1,0 % H 2 SO 4 1x = 1,0 % 2,3,7,8-TCDD

62 Nádor močového m ě chý ř e z aromatických nitro a aminosloučenin

63

64 26 muž ů + 2 ženy 2-naftylamin 7x, benzidin 7x, neuvedeno 14x 24x PAR, 4x ÚST 25x výroba chem. látek, 3x výroba koksu 14x chemický d ě lník,10x chemik, 4x zámečník V ě k: 40-81 let (medián 70 let) Expozice: 7m-38 let (medián 11 let) Doba latence: 34-55 let (medián 41 let )

65 Nádorová onemocn ě ní z PAU

66 20 muž ů 7x moč m ě chý ř, 7x plíce, 2x ledviny, 2x hltan, 1x mandle, 1x varle 13x MSK, 2x KAR, 2x PLZ, další 3 kraje 1x 8x výroba chem. látek; 5x stavebnictví 4x výroba koksu, 3 jiná odv ě tví 1x 3x d ě lníci, 5x zámečníci, 9 profesí 1-2x V ě k: 42-70 let (medián 57 let) Expozice: 6-38 let (medián 30 let) Doba latence: 15-29 let (medián 18 let)

67 Nádor ledvin z PAU

68 Nádor plic z koksárenských plyn ů

69 17 muž ů + 1 žena 16x MSK; 2x PLZ 10x výroba kov ů a hutních výrobk ů 3x t ě žba uhlí; 3x výroba koksu 2x výroba a rozvod elekt ř iny 8x koksa ř i, 8 dalších profesí 1-2x V ě k: 38-74 let (medián 55 let) Expozice: 7m-43 let (medián 29 let) Doba latence: 33-35 let

70 Jiné nádory z chemických látek m m 2x Nádor plic z chrómu 76letá galvanizérka, 54letý svá ř eč Expozice 3-32 let m m 2x Nádor plic z niklu 53letá d ě lnice, 51letý zámečník Expozice 10-12 let m m 2x Nádor plic z bischlormetyleteru 59letý veliná ř, 69letý laborant Expozice 17-15 let

71 Jiné nádory z chemických látek m m 1x Myeloidní leukémie z benzenu 43letý koksa ř Expozice 8 let m m 1x Nádor hrtanu z kyseliny sírové 57letý mo ř ič Expozice 39 let m m 1x Nádor štítné žlázy z 2,3,7,8 - TCDD 63 letý zámečník Expozice 1 rok Doba latence 38 let

72 Nádor nosní sliznice - d ř ev ě ný prach 54 letý truhlá ř Noxa: dub Expozice: 23 let Doba latence: 23 let

73 Souhrn Profesionální nádorová onemocn ě ní v ČR m m postihují p ř evážn ě muže - 96 % m m v ě k 33-87 let medián 67 let m m nad 60 let v ě ku - 76 % m m expozice 5m- 49 let medián 11 let m m 5-14 let - 47 % m m dlouhá doba latence 15 - 63 let medián 49 let

74 Souhrn OKEČ: 24 odv ě tví 75,9 % t ě žba a úprava uranových rud 7,1% výroba nekov. minerálních výr. 3,1 % výroba chemických látek

75 Souhrn PROFESE: 57 x m m 78,7 % lamači, raziči a d ů lní d ě lníci m m 6,1 % jiní d ě lníci m m 4,0 % zámečníci - údržbá ř i m m 2,2 % chemici a chemičtí d ě lníci

76 Záv ě r   V letech 1991-2004 zaznamenán vzestup zhoubných novotvar ů u obyvatel ČR   v letech 1991-2006 počet nemocí z povolání i počet profesionálních zhoubných nádor ů mírn ě klesal m m u nádor ů plic z radioaktivních látek zaznamenán v letech 1991-2006 pokles až o 81,0% p ř ípad ů

77 Záv ě r - pokračování m m počty profesionálních nádorových onemocn ě ní z azbestu v letech 1991-2006 nar ů staly; m m doba latence dlouhá - median 38-39 let m m očekává se nár ů st incidence zejména u mezoteliom ů ; peak p ř ípad ů v roce 2020

78 Záv ě r - pokračování m m v roce 1997 odhad osob exponovaných azbestu v ČR pomocí studie CAREX na 55 tisíc m m Zákaz azbestu v ČR 2000-2005 m m V únoru 2007 v registru kategorizace prací (KaPr) uvedeno celkem 390 exponovaných osob azbestu v kat. II-IV, z toho 244 pracovník ů pracovalo ve stavebnictví

79 Podhodnocení profesionálních ZN !!! V letech 1991-2004 hlášené Mezoteliomy do NOR v ČR celkem 760 p ř ípad ů Profesionální mezoteliomy v ČR celkem 52 (6,8 %) p ř ípad ů

80 Faktory pozitivn ě ovliv ň ující incidenci profesionálních ZN v ČR m m zlepšování hyg. podmínek na pracovišti m m využívání nových technologií m m uzavíraní uranových dol ů m m radikální snížení expozic dalších karcinogen ů, včetn ě azbestu m m snižování počtu osob exponovaných karcinogen ů m

81 Faktory negativn ě ovliv ň ující incidenci profesionálních ZN v ČR m m nízká informovanost obyvatelstva i odborné ve ř ejnosti o rizicích m m opomíjení cílených dotaz ů na pracovní anamnézu u pacient ů, kte ř í jsou již v d ů chodu m m nedostatečn ě provád ě né následné preventivní prohlídky m m málo pružná legislativa (zastaralý seznam nemocí z povolání)

82 D ě kuji za pozornost ! Práce vznikla za podpory IGA MZ NR/9338 Monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva ČR


Stáhnout ppt "PROFESIONÁLNÍ NÁDOROVÁ ONEMOCN Ě NÍ HLÁŠENÁ V ČR V LETECH 1991-2006, TRENDY VÝVOJE FENCLOVÁ, Z. Centrum pracovního léka ř ství SZÚ Praha Klinika nemocí."

Podobné prezentace


Reklamy Google