Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FENCLOVÁ, Z. Centrum pracovního lékařství SZÚ Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FENCLOVÁ, Z. Centrum pracovního lékařství SZÚ Praha"— Transkript prezentace:

1 PROFESIONÁLNÍ NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ HLÁŠENÁ V ČR V LETECH 1991-2006, TRENDY VÝVOJE
FENCLOVÁ, Z. Centrum pracovního lékařství SZÚ Praha Klinika nemocí z povolání 1. LF UK Praha

2 Obsah Úvod Klinická kritéria Seznam nemocí z povolání
Statistické údaje v letech

3 Úvod Karcinogen – chemická látka nebo jiná noxa (fyzikální, biologická) schopná vyvolat vznik zhoubného nádoru Zhoubný nádor (ZN) – nenormální nekontrolované množení buněk v některé části těla, šíření nádorových buněk do jiných orgánů (metastázy)

4 Charakteristika karcinogenů
Látky (noxy) s pozdním účinkem Účinek po opakované nebo dlouhodobé expozici Dlouhá doba latence – několik let až desítky let Délka latence pravděpodobně nezávisí na výši expozici

5 Příčiny vzniku zhoubných nádorů
Kouření 30% Výživa 30-35% Konzumace alkoholu 3-10% Další faktory:infekce, léky, geofyzikální faktory, znečištěné prostředí, genetické… neznáme příčiny Profesionální expozice 2-10%

6 Nejčastější ZN u mužů i u žen v ČR
ZN kůže ZN kolorekta ZN průdušek a plic u mužů ZN prostaty u žen ZN prsu

7 Profesionální karcinogeny se neliší
Histologicky Klinickým obrazem Terapií Prognózou

8 Profesionální zhoubné nádory Historie
1556 G. Agricola - postižení plic u horníků (Jáchymov, Schneeberg) 1775 sir P. Pott - Ca kůže scrota u kominíků 1820 Ca kůže (arzen) 1875 Ca kůže (dehet) 1895 Ca močového měchýře při výrobě anilínových barev 1895 Haertig & Hess - Ca plic u horníků (Jáchymov, Schneeberg)

9 Profesionální zhoubné nádory Historie
1906 Ca kůže (mazací oleje) 1922 Ca moč.měchýř (benzidin/2-naftylamin) 1927 Ca nosních dutin (nikl) 1928 Akutní leukémie (benzen) 1963 Ca nosních dutin (dřevařský průmysl) Mezoteliom pleury/peritonea (azbest) 1974 angiosarkom jater v Louisville USA - VCM

10 Definice nemocí z povolání
Nemocí z povolání se rozumí nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických faktorů nebo jiných škodlivých faktorů souvisejících s prací, pokud a) je uvedena v platném seznamu nemocí z povolání; b) vznikla za podmínek, za nichž nemoc z povolání vzniká; c) dosáhla klinického stupně závažnosti, který je jako nemoc z povolání uznáván.

11 Kritéria pro přiznání nemoci z povolání
Nemoc (noxa) je uvedena v seznamu nemocí z povolání příloha NV 290/1995 Sb. Nemoc vzniká v příčinné souvislosti s prací (KHS, SÚJB) Noxa je prokazatelně karcinogenní pro člověka - IARC skupina 1 nádor postihuje cílový orgán prokázána dostatečná doba latence

12 Třídí chemické látky fyzikální faktory pracovní procesy do 4 skupin
Karcinogeny podle IARC/WHO International Agency for Research on Cancer Lyon, France Třídí chemické látky fyzikální faktory pracovní procesy do 4 skupin

13 Karcinogeny podle IARC
Skupina 1 - prokázaný lidský karcinogen 95 položek - benzen, VCM, azbest, benzidin... Skupina 2 - látky vyhodnocené z experimentů u zvířat jako potencionálně karcinogenní: 2A Pravděpodobně karcinogenní: 66 položek 2B Možná karcinogenní: 241 položek Skupina 3 - látky neklasifikovatelné pro nedostatek vědeckých důkazů: 497 položek Skupina 4 - pravděpodobně není karcinogenní pro člověka (1 položka - kaprolaktam)

14 PRŮMYSLOVÉ PROCESY KAUZÁLNĚ SPOJENY SE VZNIKEM KARCINOMŮ - skupina 1
Výroba, oprava obuvi benzen - leukémie Zplynování uhlí PAU - plíce, ledviny... Výroba koksu PAU – plíce, ledviny... Výroba nábytku dřevěný prach - nos, VDN Gumárenský průmysl arom. aminy - moč. měchýř Zpracování azbestu azbest - mezoteliom,ca plic Výroba PVC VCM - angiosarkom

15 Rakovina plic z radioaktivních látek
Metodické opatření č Posuzování onemocnění rakovinou plic z RAL Věstník MZ ČR částka 9, 1998 Rozhodnutí o nemoci z povolání vychází z pravděpodobnostního přístupu posuzování založeného na stanovení podílu příčinné souvislosti (PPS) ozáření na vzniku onemocnění.

16 Rakovina plic z radioaktivních látek
PPS se vyjadřuje poměrem přídatného relativního rizika rakoviny plic (Rp) při dané úrovni ozáření a celkového relativního rizika daného součtem relativního rizika neozářené populace (Ro) a přídatného relativního rizika rakoviny plic (Rp). Vypočtená hodnota PPS musí potvrdit pravděpodobnost převažující PPS = Rp/(Ro+Rp)

17 Rakovina plic z radioaktivních látek
Přídatné relativní riziko při dané úrovni ozáření (Rp) se stanoví jako součet součinů koeficientu relativního rizika a hodnot příjmu produktů přeměny radonu v příslušných obdobích expozice s přihlédnutím k věku posuzovaného při vstupu do rizika a k době, která uplynula mezi realizací dávky a stanovením diagnózy.

18 Seznam nemocí z povolání 6 kapitol a 83 položek
Kapitola I - nemoci způsobené chemickými látkami Kapitola II - nemoci způsobené fyzikálními faktory Kapitola III - nemoci týkající se DC, plic, pohrudnice a pobřišnice Kapitola IV - nemoci kožní

19 Kapitola I Nemoci způsobené chemickými látkami
I.3 Nemoc z arzénu a jeho sloučenin kyselina arseničná, hydrogenarseničitan olovnatý, oxid arseničný a arsenitý Plíce, játra (angiosarkom, hepatom) I.5 Nemoc z berylia a jeho sloučenin - Plíce I.6 Nemoc z kadmia a jeho sloučenin chlorid a fluorid kademnatý - Plíce, prostata I.7 Nemoc z chrómu a jeho CrVI sloučenin chroman zinečnatý, zinečnatodraselný, oxid chromový - Plíce, nosní dutiny

20 Kapitola I Nemoci způsobené chemickými látkami
I.9 Nemoc z niklu a jeho sloučenin oxid nikelnatý, nikličitý, niklitý, sírnik nikelnatý, subsulfid niklu - Plíce, nosní a paranazální dutiny I.27 Nemoc z halogenovaných uhlovodíků vinylchlorid - Játra (angiosarkom, hepatom) l. 32 Nemoc z formaldehydu - nosohltan l. 35 Nemoc z benzenu - leukémie l.40 Nemoc z aromatických nitro, aminosloučenin benzidin, 2-naftylamin, 4-aminobifenyl Močový měchýř, pánvička ledvinná, moč. cesty

21 Kapitola I Nemoci způsobené chemickými látkami
l.41 Nemoc z polychlorovaných dibenzodioxinů 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin Sarkomy, non-Hodgkin lymfomy… l.42 Nemoc z PAU - práce s expozicí PAU přítomných v sazích, smole, dehtu černo i hnědouhelných, v ropných destilátech parafinických i naftenických - Plíce, dutina ústní, laryng, močový měchýř, pánvička ledvinná, jícen, žaludek

22 Kapitola I Nemoci způsobené chemickými látkami
I.53 Nemoc z anorganických kyselin kyselina sírová - Laryng, plíce l.54 Nemoc etylenoxidu a jeho oxiranů Lymfohematopoetický systém, žaludek I.55 Nemoc z halogenovaných alkyleterů, aryleterů - bischlormetyléter, chlormethylmethyléter - Plíce

23 Kapitola II Nemoci způsobené fyzikálními faktory
II.1 - nemoc způsobená ionizujícím zářením rakovina kůže - bazaliom, spinocelulární ca leukémie jiné zhoubné nádory

24 Kapitola III Nemoci DC, plic, pohrudnice, pobřišnice
III.2c Mezoteliom pohrudnice/pobřišnice z azbestu III.2d Rakovina plic s azbestózou/hyalinózou pleury III.5 Nemoci DC a plic z berylia III.6 Rakovina plic z radioaktivních látek III.7 Rakovina DC a plic z koksárenských plynů III.8 Rakovina sliznice nosní a vedlejších dutin nosních z prachu dřeva

25 Kapitola IV - Nemoci kožní
Nádory kůže: minerální oleje saze, dehet, smola arzén fyzikální faktory (sluneční záření)

26 Nádorová onemocnění dosud neuvedena v platném seznamu nemocí z povolání
volný krystalický oxid křemičitý (IARC 1) Rakovina plic u silikotiků Nový seznam nemocí z povolání zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění příloha 1 - položka III.1d svářeči legované nerez oceli (IARC 1) Plíce (lze hlásit rakovinu plic z Ni a CrVI)

27 Statistická data Data o nemocech z povolání získána z Národního registru nemocí z povolání CPL v Praze. Data o počtu a incidenci zhoubných nádorů u obyvatel ČR z publikací NOR a ÚZIS – Novotvary v ČR.

28 V letech 1991-2006 do NRNP hlášeno:
Celkem nemocí z povolání z toho bylo 2,4 % (945) případů profesionálních ZN

29 Nemoci z povolání a profesionální ZN 1991-2006

30 V letech 1991-2004 do NOR ČR hlášeno:
zhoubných novotvarů z toho bylo 0,11 % (868) případů profesionálních

31 Nádorová onemocnění ČR a profesionální ZN 1991-2004

32 Incidence ZN v ČR na 100 tisíc osob 1991-2004

33 Incidence nemocí z povolání na 100 tisíc poj. 1991-2006

34 Incidence profesionálních ZN na 100 tisíc poj. 1991-2006

35 Nádorová onemocnění v ČR dle pohlaví

36 Profesionální ZN v ČR dle pohlaví

37 Profesionální ZN dle OKEČ 1991-2006

38 Profesionální ZN dle krajů 1991-2006

39 Profesionální nádory dle kapitol seznamu nemocí z povolání (1991-2006)

40 Profesionální ZN dle diagnóz 1991-2006
Celkem 945 případů 811 x = 85,8 % nádory plic 65 x = 6,9 % mezoteliom 36 x = 3,8 % nádory močového měchýře 17 x = 1,8 % nádory kůže 6 x = 0,6 % leukémie 10 x = 1,1 % jiné nádory (mozek, ledviny, hltan, hrtan, štítná žláza, varle, tonzila, nosní sliznice)

41 Profesionální zhoubné nádory dle nox 1991-2006

42 Ionizující záření Celkem 755 případů: 731x rakovina plic z RAL
17x bazaliom kůže, spinaliom 5x myeloidní leukémie 1x tumor mozku 1x tumor hrtanu

43 Ionizující záření v UD Smolinec

44 Rakovina plic z radioaktivních látek
Histologicky Klinickým obrazem

45 Rakovina plic z radioaktivních látek

46 Rakovina plic z radioaktivních látek
698x Těžba uranových rud 22x Těžba ostatních rud 11x 6 dalších odvětví 560x Lamači 100x Důlní dělníci 14x Dozorci 11x Zámečníci 46x 21 jiných profesí

47 Rakovina plic z radioaktivních látek

48 Bazaliom kůže z ionizujícího záření

49 Spinaliom kůže z ionizujícího záření

50 Bazaliom kůže z ionizujícího záření
17 mužů (1991, , ) 15x bazaliom, 1x spinaliom, 1x kombinace 16x těžba a úprava uranových rud 1x zdravotnictví 8x lamač, 6x důlní dělník, 3x jiné profese Věk: let (medián 76 let) Expozice: 3-45 let (medián 9 let) Doba latence: let (medián 53 let)

51 Myeloidní leukémie z ionizujícího záření

52 Myeloidní leukémie 3x akutní, 2x chronická (2002-2005)
3x důlní dělníci, 2x lamači UD Věk: let (medián 62 let) Expozice: 2-13 let (medián 8 let); Doba latence: 45 let

53 Jiné nádory z ionizujícího záření
1x Nádor hrtanu 59letý lamač UD Expozice 22 let Doba latence 36 let 1x Nádor mozku 57letý vědecký pracovník Expozice 34 let

54 Azbest Mezoteliom (65x) Rakovina plic (49x)

55 Azbestóza plic

56 Hyalinóza pleury z azbestu

57 Azbest Mezoteliom Rakovina plic

58 Azbest Mezoteliom pleury Rakovina plic
STČ 23x; OLO 26x HRA 5x; 8 krajů 1-3x Výr.min. výrobků 41x Stavebnictví 12x 11 odvětví 1-3x Dělník 31x Zámečník-údržbář 13x Elektrikář4x 13 profesí 1-2x STČ 23x; HRA 12x OLO 9x;PLZ 4x;JHM 1x Výr. min. výrobků 29x Stavebnictví 5x Úprava nerost. surovin 6x 7 odvětví 1-2x Dělník 19x Zámečník-údržbář 10x Technik-mistr 5x 10 profesí 1-3x

59 Azbest Mezoteliom Rakovina plic

60 Azbest Mezoteliom Rakovina plic

61 Profesionální ZN z chemických látek 1991-2006
Celkem 75 případů - noxy: 28x= 37,0 % arom. nitro-aminosloučeniny 20x = 27,0 % PAU 18x = 24,0 % koksárenské plyny 2x = 3,0 % chróm 2x = 3,0 % nikl 2x = 3,0 % bischlormetyléter 1x = 1,0 % benzen 1x = 1,0 % H2SO4 1x = 1,0 % 2,3,7,8-TCDD

62 Nádor močového měchýře z aromatických nitro a aminosloučenin

63 Nádor močového měchýře z aromatických nitro a aminosloučenin

64 Nádor močového měchýře z aromatických nitro a aminosloučenin
26 mužů + 2 ženy 2-naftylamin 7x, benzidin 7x, neuvedeno 14x 24x PAR, 4x ÚST 25x výroba chem. látek, 3x výroba koksu 14x chemický dělník,10x chemik, 4x zámečník Věk: let (medián 70 let) Expozice: 7m-38 let (medián 11 let) Doba latence: let (medián 41 let )

65 Nádorová onemocnění z PAU

66 Nádorová onemocnění z PAU
20 mužů 7x moč měchýř, 7x plíce, 2x ledviny, 2x hltan, 1x mandle, 1x varle 13x MSK, 2x KAR, 2x PLZ, další 3 kraje 1x 8x výroba chem. látek; 5x stavebnictví 4x výroba koksu, 3 jiná odvětví 1x 3x dělníci, 5x zámečníci, 9 profesí 1-2x Věk: let (medián 57 let) Expozice: 6-38 let (medián 30 let) Doba latence: let (medián 18 let)

67 Nádor ledvin z PAU

68 Nádor plic z koksárenských plynů

69 Nádor plic z koksárenských plynů
17 mužů + 1 žena 16x MSK; 2x PLZ 10x výroba kovů a hutních výrobků 3x těžba uhlí; 3x výroba koksu 2x výroba a rozvod elektřiny 8x koksaři, 8 dalších profesí 1-2x Věk: let (medián 55 let) Expozice: 7m-43 let (medián 29 let) Doba latence: let

70 Jiné nádory z chemických látek
2x Nádor plic z chrómu 76letá galvanizérka, 54letý svářeč Expozice 3-32 let 2x Nádor plic z niklu 53letá dělnice, 51letý zámečník Expozice let 2x Nádor plic z bischlormetyleteru 59letý velinář, 69letý laborant Expozice let

71 Jiné nádory z chemických látek
1x Myeloidní leukémie z benzenu 43letý koksař Expozice 8 let 1x Nádor hrtanu z kyseliny sírové 57letý mořič Expozice 39 let 1x Nádor štítné žlázy z 2,3,7,8 - TCDD 63 letý zámečník Expozice 1 rok Doba latence 38 let

72 Nádor nosní sliznice - dřevěný prach
54 letý truhlář Noxa: dub Expozice: 23 let Doba latence: 23 let

73 Souhrn Profesionální nádorová onemocnění v ČR
postihují převážně muže - 96 % věk let medián 67 let nad 60 let věku % expozice 5m- 49 let medián 11 let 5-14 let % dlouhá doba latence let medián 49 let

74 Souhrn OKEČ: 24 odvětví 75,9 % těžba a úprava uranových rud 7,1% výroba nekov. minerálních výr. 3,1 % výroba chemických látek

75 Souhrn PROFESE: 57 x 78,7 % lamači, raziči a důlní dělníci
6,1 % jiní dělníci 4,0 % zámečníci - údržbáři 2,2 % chemici a chemičtí dělníci

76 Závěr V letech zaznamenán vzestup zhoubných novotvarů u obyvatel ČR v letech počet nemocí z povolání i počet profesionálních zhoubných nádorů mírně klesal u nádorů plic z radioaktivních látek zaznamenán v letech pokles až o 81,0% případů

77 Závěr - pokračování počty profesionálních nádorových onemocnění z azbestu v letech narůstaly; doba latence dlouhá - median let očekává se nárůst incidence zejména u mezoteliomů; peak případů v roce 2020

78 Závěr - pokračování v roce 1997 odhad osob exponovaných azbestu v ČR pomocí studie CAREX na 55 tisíc Zákaz azbestu v ČR V únoru 2007 v registru kategorizace prací (KaPr) uvedeno celkem 390 exponovaných osob azbestu v kat. II-IV, z toho 244 pracovníků pracovalo ve stavebnictví

79 Podhodnocení profesionálních ZN !!!
V letech hlášené Mezoteliomy do NOR v ČR celkem 760 případů Profesionální mezoteliomy v ČR celkem 52 (6,8 %) případů

80 Faktory pozitivně ovlivňující incidenci profesionálních ZN v ČR
zlepšování hyg. podmínek na pracovišti využívání nových technologií uzavíraní uranových dolů radikální snížení expozic dalších karcinogenů, včetně azbestu snižování počtu osob exponovaných karcinogenům

81 Faktory negativně ovlivňující incidenci profesionálních ZN v ČR
nízká informovanost obyvatelstva i odborné veřejnosti o rizicích opomíjení cílených dotazů na pracovní anamnézu u pacientů, kteří jsou již v důchodu nedostatečně prováděné následné preventivní prohlídky málo pružná legislativa (zastaralý seznam nemocí z povolání)

82 Děkuji za pozornost ! Práce vznikla za podpory IGA MZ NR/9338 Monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva ČR


Stáhnout ppt "FENCLOVÁ, Z. Centrum pracovního lékařství SZÚ Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google