Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K127 - Katedra sídel a regionů Strategie rozvoje sídel a regionů kód předmětu: K127URSR Ivan Přednášející: doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K127 - Katedra sídel a regionů Strategie rozvoje sídel a regionů kód předmětu: K127URSR Ivan Přednášející: doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc."— Transkript prezentace:

1

2 K127 - Katedra sídel a regionů Strategie rozvoje sídel a regionů kód předmětu: K127URSR Ivan Přednášející: doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc.

3 K127 - Katedra sídel a regionů2 Program přednášek 1.Systémové pojetí sídel a regionů – dlouhodobé koncepce rozvoje 2.Kvalita života a sídla a regiony 3.Regionální a sídelní rozvoj ČR v evropském a globálním kontextu 4.Prevence úpadku sídel a degradace životního prostředí 5.Metodika strategického plánování, uplatnění zásad trvale udržitelného rozvoje sídel a regionů 6.Strategické prvky v územním plánování

4 K127 - Katedra sídel a regionů3 Program přednášek 7.Dlouhodobé koncepce a komunální inženýrství 8.Urbanistická ekonomie a efektivnost sídelních systémů 9.Regionalistika, regionální rozvoj a regionální politika 10.Stabilita a proměnnost území 11.Obnova sídel a krajiny, nerůstové formy rozvoje 12.Strategické plánování sídel a regionů, realizace strategických cílů 13.Diskuse o obsahu a formě předmětu, předzkouškový seminář

5 K127 - Katedra sídel a regionů4 1.Přednáška Systémové pojetí sídel a regionů Strategie Strategie = cílená a cílevědomá koncepce (její metodika i sám pojem strategie jsou převzaty z vojenství (z řeckého „stratégós“) Politika Politika = systém opatření, postupů a praktických kroků k uskutečňování strategie Rozvoj Rozvoj = proces změn zpravidla cílevědomě řízený nebo usměrňovaný pro naplnění určitých potřeb. Rozeznáváme: rozvoj růstový (extenzívní) a rozvoj nerůstový (intenzívní nebo též restrukturalizační) a) Obsah základních pojmů

6 K127 - Katedra sídel a regionů5 Sídlo Sídlo = uměle vytvořené prostředí (vnitřní a vnější) pro trvalý život lidí.  Sídlo je jasně vymezený útvar se svými hranicemi.  Jednotlivá sídla od sebe dělí prostor nezastavěné krajiny  Velikost sídla – od samoty až po mnohamilionová velkoměsta Region Region = širší soustava sídel v územním prostoru charakteristická specifickým pojítkem nebo rysem Infrastruktura = soustava (subsystém) zajišťující specifickou funkci v území – např. dopravu, zásobování energiemi, likvidaci odpadů apod. Potenciál Potenciál = schopnost prostředí nebo jeho složky plnit určitou funkci nebo poskytovat určité hodnoty. Tato schopnost je zpravidla kvantitativně měřitelná. Potenciály: např. výrobní, kulturní, rekreační ad.

7 K127 - Katedra sídel a regionů6 Strategie rozvoje sídel a regionů  Formuluje dlouhodobé vize sídla (regionu) a jeho základních vztahů – regionálních a globálních  Formuluje též základní úkoly k dosažení těchto cílů  Je komplexní disciplínou – potřebujeme zde znalosti z mnoha oborů:  Z technických a přírodních věd  Z ekonomiky  Z aplikované matematiky a informatiky  Důležitá je také složka tvůrčí – umělecká

8 K127 - Katedra sídel a regionů7 b) Struktura sídel a krajiny Krajina a sídla jsou součástí životního prostředí člověka (homosféry) Z hlediska procesu utváření rozeznáváme:  Prostředí přírodní (s minimálními zásahy člověka)  Prostředí umělé, vzniklé důsledkem činnosti člověka  Obě tyto části prostředí jsou ve vzájemné interakci. Pro zdravý vývoj člověka a společenských vztahů je velmi významná rovnováha obou složek urbanizací. sídlakulturní krajinaProces osvojování přírodního prostředí člověkem nazýváme urbanizací. Produktem urbanizace jsou sídla a kulturní krajina. Urbanizace je kontinuální proces probíhající v široké škále měřítek (od lokálního po globální)

9 K127 - Katedra sídel a regionů8Urbanizace Proces fixace člověka a jeho společenstev k jednomu místu – vznik sídel v krajinném prostoru Vznik prvních civilizací v Mezopotámii (dále v Indii, Číně, střední Americe)  Vznik sídel zde byl charakterizován počátkem zemědělství (pěstování plodin, chov zvířectva a počátek budování zavlažovacích systémů) stát -  Stavba a rozvoj sídel vedly k vytvoření autority - pojem stát - a k vytváření společenských pravidel – mj. i prvních podob stavebního řádu a strategie rozvoje  Významným civilizačním projevem byla začínající dělba práce, vytváření sociálních vrstev (řemeslníků, obchodníků,…) a směna výrobků. Trhy se stávaly jádry osídlení

10 K127 - Katedra sídel a regionů9 Typy urbanizace Urbanizace neřízená Urbanizace neřízená – spontánní. Probíhá především v rozvojových zemích – typickým projevem je vznik „slumů“ na okrajích velkoměst Urbanizace řízená Urbanizace řízená – cílevědomé ovlivňování urbanizace pomocí strategie. Nástrojem je územní plánování. Důležité je zohledňování procesů odehrávajících se v daném území – demogafických, sociálních, přírodních apod. V roce 2000 již více než 50% světové populace žilo ve městech (problémem mnoha oblastí na světě je vysídlování venkovského prostoru a s tím spojené problémy se získáváním obživy)

11 K127 - Katedra sídel a regionů10 Obr. 1: Největší města světa – počet obyvatel v roce 2003

12 K127 - Katedra sídel a regionů11 c) Struktura sídel v ČR Obec – definována zákonem o obcích Struktura sídel v ČR je hustá a pravidelná Průměrná vzdálenost sídel je 3,5 km Máme velký počet malých sídel

13 K127 - Katedra sídel a regionů12 Rozdělení sídel Sídla venkovského typu: < 1 000 obyvatel Malá města: < 5 000 obyvatel Střední města: < 50 000 obyvatel Velká města: < 500 000 obyvatel Velkoměsta:  > 1 000 000 obyvatel (dle klasifikace EU)  > 500 000 obyvatel (dle klasifikace v ČR) V České republice je jediným velkoměstem Praha: 1 161 938 obyvatel k 1. 1. 2003 dle ČSÚ

14 K127 - Katedra sídel a regionů13 Sídelní aglomerace Sídelní aglomerace – seskupení sídel kolem centra osídlení Typy aglomerací:  Jádrové aglomerace – osídlení se vyvíjí kolem jednoho historického centra – příkladem jsou Praha, Brno,…  Polycentrické aglomerace – zde existuje více jader osídlení (např. Hradecko-pardubická aglomerace,…)  Bezjaderné aglomerace – nemají jasně vymezené centrum se spádovými vazbami (Mexiko City,…) Metropole – zpravidla velkoměsto s významnými a jedinečnými funkcemi v rámci určitého území (pro ČR Praha)

15 K127 - Katedra sídel a regionů14 d) Hlavní současné a budoucí problémy rozvoje sídel v ČR Zastaralost stavebních fondů a nedostatečné tempo jejich obnovy (kritická situace hlavně u bydlení) Špatný stavebně-technický stav budov i technické infrastruktury a pomalé tempo jejich oprav a rekonstrukcí Problémy kvality prostředí a limity dané ochranou životního prostředí (čištění odp. vod, nedostatečná kapacita inženýrských sítí) 1. Současné (zděděné) problémy sídel ČR

16 K127 - Katedra sídel a regionů15 Nedostatečné kapitálové krytí reálných potřeb modernizace a přestavby – obtížná dostupnost úvěrových zdrojů (zápůjčního kapitálu) Sociální problémy obyvatel spojené s modernizací a přestavbou (vysoký průměrný věk, nízké příjmy, nezaměstnanost,…) 1. Současné (zděděné) problémy sídel ČR pokračování

17 K127 - Katedra sídel a regionů16 2. Budoucí problémy rozvoje sídel v ČR a z nich vyplývající úkoly Zostření rozporu mezi tzv. potřebami a možnostmi jejich uspokojení (ekologické limity, historické a kulturní limity) Pokračující diferenciace rozvoje sídel podle dostupnosti finančního kapitálu Zostření sociálních dopadů ekonomické transformace Stupňování problémů s udržením, resp. obnovou ekologické stability sídel a krajiny

18 K127 - Katedra sídel a regionů17 e) Teoretická východiska strategického plánování Základním subjektem je sídlo – složitý a stále se rozvíjející organizmus, jehož struktury vyžadují jasné definování cílů a strategií, jinak by sídlo bylo ponecháno na pospas tlakům okolních subjektů, které mají své cíle definovány jasně Strategie se zásadně vyhýbá absolutním cílům a hodnotám – spíše stanovuje základní směry, zobecňuje fakta, procesy a ukazuje určité cíle, ke kterým je žádoucí směřovat Strategie je diskusí o tom, co je nejvhodnější a nejvíce žádoucí Nezbytný je i subjektivní názor

19 K127 - Katedra sídel a regionů18 Strategie trvale udržitelného rozvoje Taková strategie rozvoje, která uspokojuje potřeby současnosti, aniž by ohrozila uspokojení potřeb budoucnosti Taková strategie rozvoje, která uspokojuje potřeby současnosti, aniž by ohrozila uspokojení potřeb budoucnosti

20 K127 - Katedra sídel a regionů19 Pohledy a zásady strategie trvale udržitelného rozvoje Území je nenahraditelný zdroj Území je nenahraditelný zdroj – jednotka s neopakovatelnými a nenahraditelnými vlastnostmi Rozvoj neznamená růst Rozvoj neznamená růst – příklon k nerůstové formě rozvoje Ekologické aspekty rozvoje sídel Ekologické aspekty rozvoje sídel Kulturní aspekty rozvoje sídel Kulturní aspekty rozvoje sídel – Kontinuita v rozvoji – Kumulace různých civilizačních projevů – Mnohovrstevnatost – Město určuje i životní styl a kulturnost obyvatel – estetickým působením a emocionálními zážitky (genius loci)

21 K127 - Katedra sídel a regionů20 Pohledy a zásady strategie trvale udržitelného rozvoje Informatizace Informatizace – Praktická likvidace vlivu vzdálenosti – Nutnost změny řízení – Maximální využití telekomunikačních technologií Globalizace Globalizace – Změna v myšlení – Vytváření celosvětové sítě vztahů – Vědomí vyšší sounáležitosti Zvýšení orientace na budoucnost – Strategické předvídání – Nové prognostické metody

22 K127 - Katedra sídel a regionů21 Pohledy a zásady strategie trvale udržitelného rozvoje Superkonkurence Superkonkurence – Konkurence v globálním měřítku – Vše je schopno vstupovat do celosvětové soutěže


Stáhnout ppt "K127 - Katedra sídel a regionů Strategie rozvoje sídel a regionů kód předmětu: K127URSR Ivan Přednášející: doc. Ing. arch. Ivan Horký, DrSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google