Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo: VY_32_INOVACE_26_08 Digitální u č ební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Hinduismus.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo: VY_32_INOVACE_26_08 Digitální u č ební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Hinduismus."— Transkript prezentace:

1 číslo: VY_32_INOVACE_26_08 Digitální u č ební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Hinduismus Autor: Mgr. Eva Vondrková Vzd ě lávací oblast: Č lov ě k a spole č nost P ř edm ě t: D ě jepis Ro č ník: 6. ro č ník Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121

2 * METODICKÝ LIST – ANOTACE: Pomocí digitálního u č ebního materiálu HINDUISMUS ž áci získají základní informace o 3. nejrozší ř en ě jším nábo ž enstvím na sv ě t ě, proniknou do jeho taj ů a symbol ů.

3 HINDUISMUS

4 Hinduismus vznikl v Indii kolem roku 1800 p ř. n. l. Slovo hinduista má ko ř eny ve starém perském výrazu pro Indii „Hind“.

5 Hinduismus má mno ž ství boh ů, ale za vším stojí BRAHMA. BRAHMA je nejvyšší realita, absolutní duch mimo lidský dosah a chápání. Lze ho nalézt všude ve vesmíru. Je p ů vodem všeho stvo ř ení. Brahma je všechen sv ě t kolem nás, je i naším vnit ř ním sv ě tem.

6

7 Ganéša pat ř í k nejmilovan ě jším hinduistickým bo ž stv ů m. Je to prvorozený syn Šivy a jeho krásné choti Párvátí. Kdy ž se jednou po dlouhé nep ř ítomnosti vrátil Šiva dom ů, uvid ě l ve svém dom ě cizince a usekl mu hlavu. Pak zjistil, ž e zabil vlastního syna. U ť al hlavu slonovi a nasadil ji na synova ramena. Ganéša symbolizuje sílu a ochranu.

8 Hinduisté v ěř í v reinkarnaci = p ř evt ě lení. ÁTMÁN = duše SANSÁRA = putování duše z t ě la do t ě la, ze ž ivota do ž ivota. Ka ž dý hinduista se sna ž í odstranit ú č inky karmy pro p ř íští znovuzrození lepším ž ivotem plným dobro č innosti a nesobeckého jednání. Špatná karma zajistí, ž e se átmán jedince vrátí v p ř íštím ž ivot ě na sv ě t na ni ž ší úrovni.

9 VÉDY UPANIŠÁDY 2 eposy: Ramajána – Ráma porazil zlého boha Rávanu s pomocí opi č ího krále Hanumana a vysvobodil svou man ž elku Sítu. Mahábhárata – lí č í válku mezi dv ě ma rody, Pánduovci a Kuruovci.

10 * Posvátná slabika óm č i aum (skládá se ze t ř í zvuk ů a, u a m s mumlavým podtónem, její zvuk obsahuje jednotu s Bohem) * Mantra = verš, který se opakuje stále znovu, pomáhá v ěř ícímu uv ě domovat si Boha. Hinduisté si č asto tiše prozp ě vují mantry cestou do práce. * Mandala = geometrický obrazec, symbol harmonie, uklid ň uje, o č iš ť uje.

11 * Víc hinduistických bohoslu ž eb se koná doma ne ž v chrámech = mandirech. * Ka ž dý domov má svatyni (oltá ř ík) s obrazem nebo soškou rodinného boha. * Ka ž dé ráno vstává ž ena v dom ě jako první, uctí boha tím, ž e omyje, oblékne nebo ozdobí sošku rodinného bo ž stva. Pak následují ob ě tiny – kv ě tiny, ovoce nebo kadidlo. Jejího p ř íkladu potom následují ostatní č lenové rodiny. * Zapálí se kadidlové ty č inky a opakují se mantry, prozp ě vuje se posvátná slabika óm.

12 Hinduistickému chrámu se ř íká mandira. P ř i vstupu se hinduisté zouvají.

13 Kolektiv autorů: Lexikon východní moudrosti. Olomouc, Votobia 1996. Překlad Filipský J., Liščák V. a kol. Kolektiv autorů: Náboženství světa. Praha, Svojtka a Vašut, 1997. Obrázky z Klipartu Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Hinduismus [online]. c2014 [citováno 11. 06. 2014]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hinduismus&oldid=11492260 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hinduismus&oldid=11492260 Obrázek ze strany 5 byl stažen 11. 6. 2014: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patanjali.jpg Obrázky ze strany 6 byly staženy 11. 6. 2014: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brahma_Mus%C3%A9e_Guimet_259 71.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vishnu_National_Museum01.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shiva_as_the_Lord_of_Dance_LACM A_edit.jpg Obrázek ze strany 7 byl stažen 11. 6. 2014: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ganesh_Sujit_Kumar_01.jpg Obrázek ze strany 8 byl stažen 11. 6. 2014: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krishna_statue.jpg

14 Obrázek ze strany 10 byl stažen 11. 6. 2014: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mandala_gross.jpg Obrázky ze strany 12 byly staženy 11. 6. 2014: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_Delhi_Temple.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Hinduismus


Stáhnout ppt "Číslo: VY_32_INOVACE_26_08 Digitální u č ební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Hinduismus."

Podobné prezentace


Reklamy Google