Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská ekonomická integrace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská ekonomická integrace"— Transkript prezentace:

1 Evropská ekonomická integrace
Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. tel

2 Zdroje informací Internetové stránky: www.evropska-unie.cz

3 Literatura König, P., Lacina, L. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie, C.H.Beck, 2004 Svoboda, P. Úvod do evropského práva, C.H.Beck, 2004, 1. vyd. Hakenberg, W. Základy evropského práva, 2. vyd. Pobočka EUROCENTRUM LIBEREC Třída 1. máje Liberec 3 Skripta EEI

4

5 Podmínky absolvování předmětu
Přednesení referátu (vybrané téma o EU) ZKOUŠKA Získaný zápočet Písemný test klasifikace: - minimálně 60% z testu (max. 40 bodů) + známka z předneseného referátu (tvoří 20 % zkoušky – max 10 bodů) – u konečného výsledku se přihlíží k přednesené prezentaci

6 Požadavky pro zpracování referátu:
Rozsah prezentace: cca 15 minut (pozor na projev při prezentaci!) Forma: Power-pointová prezentace – (zaslání předem), téma zpracované ve formátu MS Word – cca 5 stran Volba tématu – výběr z navržených témat Prezentace připravené práce

7 Struktura předmětu Jednotlivé oblasti činnosti EU Měnová unie
Analýza evropského hospodářského systému (historie EU, instituce, konvent) Jednotlivé oblasti činnosti EU (politiky - strukturální, zemědělská, dopravní, regionální, daňová, trh práce atd.) Měnová unie (obecné principy fungován EMU, instituce, EURO, nové členské státy a měnová unie) Ekonomická integrace v pojetí Evropy (integrační procesy u nových členů EU, u nečlenských zemí EU)

8 Jak byste charakterizovali hospodářskou integraci?

9 Hospodářská integrace
- proces spojený s odstraňováním bariér, které ztěžují vzájemné obchodní styky mezi státy Důvody pro integraci: Hospodářské výhody ze slučování oddělených trhů růst vzájemné hospodářské závislosti těsnější politická spolupráce větší objem produkce snižování N prohlubování specializace Politické - mírová spolupráce

10 Fáze integračního procesu
Pásmo volného obchodu - CEFTA, NAFTA - odstranění celních a jiných bariér volného obchodu, na všechny výrobky či výjimka zemědělství vůči třetím zemím samostatné podmínky- vlastní celní sazby Celní unie - odstraňuje nejen obchodní bariéry mezi zúčastněnými zeměmi, vůči třetím zemím jednotná cla - společná obchodní politika

11 Fáze integračního procesu
Společný trh - volný pohyb zboží a výrobních faktorů (pracovní síly a kapitál) - plnění základních ekonomických svobod Hospodářská a měnová unie - společný trh + společná měna + společná měnová politika (centrální banka), koordinace rozpočtové politiky, v EU po splnění konvergenčních kritérií Politická unie - společná hospodářská, zahraniční, bezpečnostní, obranná a vnitřní politika formy: federace (USA), konfederace

12 Které státy jsou členy EU?

13 Členské země:     původní 15 Belgie Dánsko Finsko Francie Itálie Irsko Lucembursko Německo Nizozemí Portugalsko Rakousko Řecko Španělsko Švédsko Velká Británie

14 Nové členské země    Česká republika Estonsko Kypr Litva Lotyšsko Maďarsko Malta Polsko Slovensko Slovinsko Rumunsko  Bulharsko  Zájemci o členství v EU Turecko  Chorvatsko Makedonie 

15 Acquis Společenství Acquis Společenství neboli společné dědictví Společenství představuje společná práva a závazky, které zavazují všechny členské státy v rámci Evropské unie.

16 Acquis se stále vyvíjí a sestává z:
obsahu, principů a politických cílů smluv, legislativy přijaté při aplikaci smluv a judikatury Evropského soudního dvora, mezinárodních smluv uzavřených Unií a smluv uzavřených navzájem mezi jejími členskými státy v oblasti aktivit Unie, aktů přijatých v rámci druhého a třetího pilíře Evropské unie, a především společné cíle stanovené ve smlouvách.

17 Co bylo důvodem snah o integraci v poválečné Evropě?

18 Historický vývoj evropské integrace
září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských. leden 1948 Celní unie mezi zeměmi Beneluxu vstupuje v platnost. květen 1949 Dohodou z ledna 1949 mezi pěti účastnickými zeměmi Bruselské smlouvy vzniká Rada Evropy, otevřená všem zemím Evropy.

19 květen 1950 Schumanova deklarace Jean Monnet inspiruje Roberta Schumana, ministra zahraničních věcí Francie, k návrhu, aby Francie, Německo a další země mající zájem se připojit vytvořily společný dohled nad zásobami, těžbou, výrobou a obchodem uhlí a oceli. duben 1951 Pařížská dohoda, Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli - ESUO, podepsána představiteli Belgie, Francie, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska - tzv. Šestkou.

20 1950 - 1960 březen 1957 Římské smlouvy - založení EHS a Euratomu
Základním úkolem EHS bylo podporovat vytvoření společného trhu a přispívat k rozvoji ekonomického života a stálému hospodářskému růstu skrze postupné sbližování hospodářské politiky členských států. Vzniká Evropská investiční banka (Lucemburk) a Hospodářský a sociální výbor (Brusel). červenec 1958 Mezivládní konference v italském městě Stresa klade základy Společné zemědělské politiky EHS.

21 Původní země EHS 1957

22 leden 1960 Stockholmská úmluva - založení Evropské sdružení volného obchodu (ESVO), známé také jako EFTA - European Free Trade Association, nabývá účinnosti. (Dánsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Švédsko a Švýcarsko) červenec a srpen 1961 Irsko (31.7.), Dánsko (10.8.) a Velká Británie (9.8.) žádají o členství ve Společenství

23 1960 - 1970 duben 1962 Norsko žádá o členství ve Společenství
leden 1963 Odmítnutí Británie květen 1967 Velká Británie opětovně žádá o členství ve Společenství, následována Irskem a Dánskem a o něco později také Norskem červenec 1968 Celní unie EHS

24 leden 1972 Podpis smluv o přistoupení k Společenství s Dánskem, Irskem, Norskem a Velkou Británií. Smlouvy následně ratifikují parlamenty členských i přistupujících států s výjimkou Norska, kde občané v referendu vstup do Společenství v referendu odmítají. leden 1973 První rozšíření. Dánské království, Irská republika a Spojené království Velké Británie a Severního Irska se stávají členy Společenství - vzniká Devítka.

25 1. rozšíření 1973

26 1970 - 1980 červen 1975 Řecko žádá o členství ve Společenství
březen 1977 Portugalsko žádá o členství ve Společenství. červenec 1977 Španělsko žádá o členství ve Společenství. březen 1979 Evropský měnový systém (EMS) vstupuje v platnost. Osm účastnických zemí se zavazuje udržovat výměnné kurzy svých měn v dohodnutém rozpětí. Vznik evropské měnové jednotky ECU - European Currency Unit.

27 1970 – 1980 leden 1981 Druhé rozšíření Řecko se stává desátým členem Evropských společenství - vzniká Desítka

28 2. rozšíření 1981

29 1970 – 1980 14. červen 1985 Schengenská dohoda Německo, Francie a státy Beneluxu podepisují samostatnou dohodu o odstranění hraničních kontrol mezi účastnickými státy. Dohoda nebyla součástí práva ES, ale k nabytí účinnosti musela být ratifikována účastnickými zeměmi

30 1970 – 1980 leden 1986 Třetí rozšíření Portugalsko a Španělské království se připojují ke Společenství - vzniká Dvanáctka

31 3. rozšíření 1986

32 1970 – 1980 červenec 1987 Jednotný evropský akt (JEA) nabývá účinnosti. JEA - novelizuje Smlouvu o EHS, vytyčuje nový cíl - do konce roku 1992 vybudovat Jednotný vnitřní trh = prostor bez vnitřních hranic pro volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu červenec 1989 Program PHARE - podpoření hospodářské reformy zahájené v některých zemích střední Evropy. Evropská komise byla pověřena koordinací podpory hospodářské restrukturalizace v Polsku a Maďarsku - odtud název programu PHARE - Poland - Hungary - Aid for Restructuring Economy

33 1990 – 2000 červen 1990 Schengenská dohoda o zrušení hraničních kontrol podepsána zeměmi Beneluxu, Francií a Německem červenec 1990 Hospodářská a měnová unie (HMU) vstupuje do první fáze: Odstraněna většina zbývajících překážek pro pohyb kapitálu, posíleny koordinace hospodářské politiky a spolupráce centrálních bank členských zemí Společenství. prosinec 1991 Evropské smlouvy (smlouvy o přidružení) podepsány s Polskem, Maďarskem a Československem

34 únor 1992 Návrh smlouvy o Evropské unii leden 1993 Jednotný vnitřní trh zakládající volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu vstupuje v platnost (od roku 1986 vydáno více než 200 právních předpisů k odstranění překážek zejména v oblasti daňové politiky, úpravy podnikání a odborných kvalifikací. Uskutečnění volného pohybu některých služeb se zpožďuje). listopad 1993 Smlouva o Evropské unii (Maastrichtská smlouva) nabývá účinnosti

35 leden 1994 Hospodářská a měnová unie (HMU) vstupuje do druhé fáze Je založen Evropský měnový institut (EMI) zajišťující na přechodné období úlohy nezbytné pro vytvoření Evropského měnového systému a připravující založení Evropské centrální banky v následující fázi HMU listopad 1994 Norové v referendu odmítají vstup Norska do Evropské unie

36 4. rozšíření 1995 leden 1995 Rakousko, Švédsko a Finsko se stávají členy Evropské unie - vzniká tzv. Patnáctka

37 leden 1996 Česká republika se uchází o členství v Evropské unii
červen 1997 Zasedání Evropské rady v Amsterodamu. Evropská rada přijímá v Amsterodamu dohodu o novele Smlouvy o Evropské unii, kterou se upravují také tři smlouvy o Evropských společenství, tzv. Amsterodamskou smlouvu. Přijímá také rezoluci o zaměstnanosti a růstu. březen 1998 Zahájena přímá jednání o přistoupení ČR k EU červen 1998 Založena Evropská centrální banka (ECB) se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem

38 leden Řecko se stává dvanáctou zemí eurozóny leden Do oběhu vstupují bankovky a mince euro červenec 2002 Po padesáti letech končí platnost smlouvy zakládající Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)

39 Od patnácti k 25 , 27, 28... 2004

40 ROK 2004 květen 2004 Smlouva o přistoupení nových deseti členských zemí vstupuje v platnost. květen 2004 Páté rozšíření Evropské unie.Vstup deseti zemí střední a východní Evropy do EU. 10. – 13. červen 2004 Volby do Evropského parlamentu ve 25 členských státech EU. Česká republika volí svých 24 zástupců.

41 Rozšíření Unie - další vlna
V roce 2005 začala vyjednávání s Chorvatskem a Tureckem. V dubnu 2005 dal Parlament souhlas Rumunsku a Bulharsku k vstupu do EU. Pro dobré fungování rozšířené Unie je však zapotřebí ratifikovat ústavní smlouvu, která evropský rámec pro rozšířenou Unii upravuje (25 členských států EU podepisuje Smlouvu o Ústavě pro Evropu 29. října Jejím cílem je zlepšit demokratické rozhodování a schopnost jednání v EU o více než 25 zemích.

42 1. Ledna 2007 Bulharsko a Rumunsko vstupují do EU počet členských států se tak zvyšuje na 27.
Kandidáty na budoucí členství jsou Černá Hora, Chorvatsko, Island, Makedonie, Turecko Potencionální kandidáti - Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Srbsko

43 Rok 2009 Začala platit Lisabonsklá smlouva (podepsaná 13. prosince 2007) Lisabonská smlouva si klade za cíl učinit z Evropské unie demokratičtější a tran arentnější organizaci, která bude současně působit efektivněji, podporovat práva a hodnoty zajišťující svobodu, solidaritu a bezpečnost a posilovat svou roli ve světové politice. Evropská unie také touto smlouvou získá právní subjektivitu.


Stáhnout ppt "Evropská ekonomická integrace"

Podobné prezentace


Reklamy Google