Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kanada Kanada p ř edstavuje významnou zemi, která zabírá v ě tšinu severoamerického kontinentu. Rozloha č iní 9 984 670 km2. Kanada je druhou (po Rusku)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kanada Kanada p ř edstavuje významnou zemi, která zabírá v ě tšinu severoamerického kontinentu. Rozloha č iní 9 984 670 km2. Kanada je druhou (po Rusku)"— Transkript prezentace:

1

2 Kanada

3 Kanada p ř edstavuje významnou zemi, která zabírá v ě tšinu severoamerického kontinentu. Rozloha č iní 9 984 670 km2. Kanada je druhou (po Rusku) nejv ě tší zemí na sv ě t ě. Žije zde p ř es 33 milion ů obyvatel. Je to dvojjazy č ný stát, ve kterém se bez problému dorozumíte anglicky a francouzsky. Ob ě ř e č i jsou zde ú ř edními jazyky. V Kanad ě žije mnoho etnických skupin, které udržují své tradice. Státní za ř ízení Kanady je pluralitní federativní konstitu č ní monarchie s dvoukomorovým parlamentem. Tato zem ě má deset provincií a t ř i spolkové teritoria. Jde o velmi vysp ě lou zemi, která má podobnou ekonomiku a kulturu jako USA. P ř esto se ale od USA v mnohém liší.

4 NÁBOŽENSTVÍ Kanada nemá žádné oficiální státní náboženství, ale v ě tšina obyvatel se hlásí ke k ř es ť anství – k ř ímskokatolické církvi nebo k protestantství. Celkem je v Kanad ě 77 procent k ř es ť an ů (údaj z roku 2001), dalších 16 procent jsou ateisté nebo se nehlásí k žádnému náboženství. Kanadští k ř es ť ané chodí do kostela spíše nepravideln ě a jejich víra celkov ě není tak silná jako nap ř íklad ve Spojených státech. Ale samoz ř ejm ě všichni slaví hlavní k ř es ť anské svátky jako jsou Vánoce a Velikonoce. Dále v Kanad ě žijí dv ě procenta muslim ů, procento žid ů, buddhist ů, hind ů a sikh ů. Tyto náboženské menšiny žijí p ř edevším ve svých č tvrtích ve v ě tších m ě stech jako v Torontu, Montrealu nebo Quebecu. Je zajímavé se do t ě chto č tvrtí zajít podívat a trochu je poznat.

5 Vlastnosti Hlavní m ě sto:Ottawa Hlavní m ě stoOttawa Rozloha:9 984 670 km² (2. na sv ě t ě ) ( č esko78 866 km²) z toho 8,92 % vodní plochy Rozloha2. na sv ě t ě Jazyk:angli č tina, francouzština Jazykangli č tinafrancouzština Náboženství:k ř es ť ané 77,1 % katolíci43,6 %, Sjednocená církev Kanady 9,6 %) Náboženstvík ř es ť anékatolíciSjednocená církev Kanady Po č et Obyvatel 33 476 688 (35. na sv ě t ě,2011)35. na sv ě t ě2011

6 Příroda Nedot č ená p ř íroda Kanady láká mnoho turist ů. Zem ě je hust ě poseta vodními plochami, p ř evážn ě jezery (zaujímají až desetinu celé rozlohy zem ě ) Nejdelší ř eka je Mackenzie (délka 4 240 km)

7 Niagarské vodopády Niagarské vodopády jsou jedním z „přirozených divů světa“. Anglicky se nazývají Niagara Falls a slovo niagara pochází ze slova onguiaahra, což znamená „hromový hluk“. Jedná se o dva vodopády na řece Niagara na hranicích USA a Kanady. Niagara odvádí vodu z Erijského jezera, tvoří Niagarské vodopády a odtéká do jezera Ontaria, odkud se dostává do Atlantského oceánu. Vodopády jsou staré pouhých 12 000 let. Byly vytvořeny v době, kdy docházelo k tání ledovců, které tvořily ledovcová jezera. Jedno z nich ( jezero Erie ) se sbíhalo směrem k dalšímu ( jezero Ontario ). Jelikož proud vody byl velice silný, docházelo k vymílání měkkého podkladu, který byl řekou odnesen rychleji, než poklad z tvrdé skály a tak se vytvořil příkrý útes ( Niagarský sráz ).

8 Státní symboly Národní symboly mají reprezentovat svou zemi a stát se tak jakýmsi poznávacím znamením daného státu. Tento zám ě r u Kanady platí dvojnásob – kdo by neznal kanadský hlavní národní symbol – javorový list. Javorový list se stal symbolem Kanady na po č átku osmnáctého století, a to hlavn ě díky obyvatel ů m, kte ř í žili kolem ř eky Sv. Vav ř ince. Poprvé byl použit jako národní symbol v roce 1834. Postupn ě se dostával do znak ů m ě st a provincií, až se nakonec v roce 1965 dostal na novou kanadskou vlajku, kterou navrhl G. F. G. Stanley. Javorový list je na ní zobrazen č ervenou barvou, má jedenáct hrot ů a nevztahuje se k žádnému známému druhu javoru. Je umíst ě n na bílém poli a po stranách je rámován dv ě ma č ervenými pruhy.

9 Státní hymna

10 Zvířata v Kanadě Mezi další typické znaky Kanady m ů žeme za ř adit i n ě která typická zví ř ata, která nežijí nikde jinde v tak hojném po č tu a která se stala typickým znakem Kanady. Jsou to hlavn ě : kanadská husa, medv ě d grizzly, los nebo bobr (ten se nachází nap ř íklad na drobných mincích.). Stejn ě jako javorový list se i tyto symboly č asto objevují na firmách nebo spole č nostech, které pochází z této zem ě.

11 Sporty Kanada má dva oficiální sporty – lední hokej a lakros. Lední hokej je oficiální zimní sport, je nejnavšt ě vovan ě jší a nejoblíben ě jší. Lakros je oficiální letní sport, má ko ř eny u p ů vodních obyvatel zem ě. Další oblíbené sporty jsou podobné jako na zbytku kontinentu – kanadský fotbal (podobný jako americký fotbal), baseball nebo basketball. Dále ješt ě cricket, curling a fotbal (soccer – fotbal, který se hraje u nás). Do roku 1994 byl oficiálním sportem pouze ten starší - lakros.

12 Pro Skauty P ř ipravil: Ondatra (Pižmová)


Stáhnout ppt "Kanada Kanada p ř edstavuje významnou zemi, která zabírá v ě tšinu severoamerického kontinentu. Rozloha č iní 9 984 670 km2. Kanada je druhou (po Rusku)"

Podobné prezentace


Reklamy Google