Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika zpracování energetické koncepce Zlínského kraje Seminář AEM PRAHA 29. října 2003 Odborstrategického rozvoje Odbor strategického rozvoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika zpracování energetické koncepce Zlínského kraje Seminář AEM PRAHA 29. října 2003 Odborstrategického rozvoje Odbor strategického rozvoje."— Transkript prezentace:

1 Problematika zpracování energetické koncepce Zlínského kraje Seminář AEM PRAHA 29. října 2003 Odborstrategického rozvoje Odbor strategického rozvoje

2 Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje 1. INTEGROVANÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ 2. PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SLEDOVÁNÍ VLIVU OVZDUŠÍ NA ZDRAVÍ OBYVATEL 3. ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE 4. PROGRAM ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO SNIŽOVÁNÍ EMISÍ LÁTEK, PŘISPÍVAJÍCÍCH KE ZMĚNĚ KLIMATU 5. PROGRAM PRO ŘEŠENÍ SPECIFICKÝCH PROBLÉMŮ 6. SOUHRNNÝ AKČNÍ PROGRAM 7. DATOVÝ MODEL KONCEPTU

3  Rozloha Zlínského kraje je 3 964 km 2, což představuje cca 5% celkové plochy České republiky  304 obcí o průměrné rozloze 13,04 km 2, což je mírně vyšší rozloha, než jakou mají v průměru obce České republiky (12,6 km 2 = 78 866 km 2 / 6258 obcí). 29 obcí má statut města  595 010 obyvatel, 5,8 % obyvatel ČR  Hustota zalidnění - 151 obyvatel/km 2 (5. místo v ČR)  Klimaticky chladnější region  104 velkých zdrojů REZZO 1, 1 582 středních zdrojů REZZO 2  34 obcí bez zemního plynu Charakteristika Zlínského kraje

4 13 obcí s rozšířenou působností 25 pověřených obcí 29 měst Kraj - 151 obyvatel/km 2 Hustota zalidnění ve 23 mikroregionech

5 Stav prací  Provedena řada detailních šetření v oblastech:  Demografického vývoje a domovního fondu  Stavu energetické infrastruktury a dostupnosti jednotlivých médií  Způsobů vytápění v obcích  Spotřeby energie v hlavních průmyslových podnicích  Struktury paliv v malých zdrojích znečišťování  Zásobování teplem ze soustav CZT  Současného využití obnovitelných zdrojů energie a energeticky využitelných odpadů  Vytvořena statistika území Zlínského kraje po obcích pro spotřebu paliv a energie, způsobu zásobování a dostupnosti jednotlivých energetických zdrojů, produkci emisí znečišťujících látek  Vytvořeny energetické a emisní bilance k roku 2001/2002

6 hnědé uhlí a brikety 21,4 % černé uhlí a koks 6,5 % dřevo 4,8 45,2 PJ/r zemní plyn 39,3 % odpadní plyny 5,2 %

7 38,4 PJ/r Bydlení 42,6 %,Vybavenost, služby a podnik. subjekty 57,4 %

8 Konečná spotřeba paliv a energie ZK 38,4 PJ/r. 38,4 PJ/r

9

10 Zlínský kraj v číslech

11 Spotřeba prvotních energetických zdrojů - Zlínský kraj

12 Obnovitelné zdroje energie -Zlínský kraj 2001/2 Obnovitelné zdroje energie - Zlínský kraj 2001/2 Podíl OZE na spotřebě PEZ = 5, 1%

13 Struktura spotřeby OZE dle ORP

14 ODZE – potenciál – až na 11,8% podílu na PEZ

15 EIS - modelové zpracování ÚEK Zlínského kraje 15 Energetický Informační Systém (datový model Konceptu) Energetický Informační Systém (datový model Konceptu) O.Hrubý (HO BASE, Praha), P.Hurych, J.Poláček, P.Chlumský (Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.) Modelové zpracování Územní energetické koncepce Zlínského kraje

16 EIS - modelové zpracování ÚEK Zlínského kraje 16 Obsah Nástroje informačního systému Nástroje informačního systému Datové vstupy Datové vstupy Vyhodnocení a zpracování vstupních údajů Vyhodnocení a zpracování vstupních údajů Tvorba energetické statistiky území Tvorba energetické statistiky území Výstupy EIS Výstupy EIS

17 EIS - modelové zpracování ÚEK Zlínského kraje 17 Nástroje informačního systému Úroveň publikační (veřejnost) Počet uživatelů Zadavatel Objem podrobných dat Úroveň řešitelé studie (projektanti) Úroveň uživatelů výsledků studie (odborníci)

18 SYMOS Datové vstupy Výstupní tiskové sestavy a exporty Formuláře (prohlížení a editace dat) Vrstvy Geodatabáze Mapové projekty Závěrečná zpráva Kumulovaná data Číselníky koeficienty Tabelární souhrnny Vstupní datové podklady Chráněná individuální data Výsledné bilance

19 Energetický informační systém

20 Detail umístění jednotlivých zdrojů znečištění v GIS ZK

21 EIS - modelové zpracování ÚEK Zlínského kraje 21 Spotřeba paliv na území ZK STRUKTURA SPOTŘEBY PALIV

22 REZZO1-členění dle instal.tep. výkonu Celkový instalovaný tepelný výkon 2 326,886 MWt

23 REZZO1-členění dle druhu paliva Spotřeba v palivu 18 340 585,471 GJ Tuhá - 55 % Kapalná - 36 % Plynná - 9 %

24 REZZO2-členění dle instal.tep. výkonu 1 582 středních zdrojů REZZO 2 – z toho 32 zdrojů CZT Instalovaný tepelný výkon 854,291 MWt

25 REZZO2- členění dle druhu paliva Spotřeba tepla v palivu-3 525 428,4 GJ Plynná paliva - 73 % Tuhá - 25 % Kapalná paliva -2 %

26 REZZO 1 a 2 - detail

27 PLYNOVODY

28 DODÁVKA ZP – kategorie REZZO

29 DODÁVKA ZP – pásma odběru

30 ROZVODY VVN, VN

31 ROZVODY VVN, VN na mapovém podkladu ZABAGED

32 DODÁVKA ELEKTŘINY-pásma

33 DODÁVKA ELEKTŘINY-kategorie

34 DODÁVKA CZT - sektory 23 soustav

35 DODÁVKA CZT - pásma odběru

36 PRIMÁRNÍ SPOTŘEBA PEZ - paliva

37 PRIMÁRNÍ SPOTŘEBA PEZ - DLE SEKTORŮ

38 SPOTŘEBA PALIV A ENERGIE PO PŘEMĚNÁCH – dle paliva

39 SPOTŘEBA PALIV A ENERGIE PO PŘEMĚNÁCH - dle sektorů

40 OZE-výroba,podíl na celkové spotřebě

41 EMISE ZÁKLADNÍCH ŠKODLIVIN

42 EMISE TĚŽKÝCH KOVŮ

43 PRŮMĚRNÁ RYCHLOST VĚTRU

44 DODÁVKA ZP DLE KATEGORIÍ

45 VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE- kategorie 1až 6

46 Nejvýznamnější liniové zdroje znečištění Základní síť referenčních bodů 500 metrů a počet bodů sítě 15 905 Síť referenčních bodů dopravy 200 m počet bodů sítě 23 146

47 Stanice AIM – automatizovaný imisní monitoring

48

49

50 Zlínský kraj, emise CO2

51 Emise – stacionární zdroje pouze

52 Plnění emisních stropů (NV 351/2002 Sb.)

53  V kraji je modelovým hodnocením kvality ovzduší zjištěno překračování imisních limitů pro SO 2, PM 10, benzen a benzo(a)pyren, nikl  Zlínský kraj překračuje v roce 2001 doporučený emisní strop pro rok 2010 pro emise NOx o 27,5%  Rozhodujícími zdroji znečištění ovzduší ve Zlínském kraji jsou zdroje REZZO1 (SO 2, benzen, benzo(a)pyren), REZZO 3 (prach) a REZZO 4 (prach, NOx)  Měrné emise hlavních znečišťujících látek ve Zlínském kraji (vztaženo na obyvatele, nebo km 2 ) dosahují od 38 do 70 % úrovně měrných emisí celé ČR.  Při hledání možností snížení emisí zmíněných škodlivin bude pozornost zaměřena zejména na dopravu, vybrané velké a zvláště velké spalovací zdroje a zdroje REZZO 3 – sektor obyvatelstva (bydlení). Závěry pro tvorbu programů - ovzduší

54 Děkuji za pozornost Miroslava Knotková odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje


Stáhnout ppt "Problematika zpracování energetické koncepce Zlínského kraje Seminář AEM PRAHA 29. října 2003 Odborstrategického rozvoje Odbor strategického rozvoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google