Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Intoxikace hospodářských zvířat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Intoxikace hospodářských zvířat"— Transkript prezentace:

1 Intoxikace hospodářských zvířat
Koně, skot, psi

2 Definice jedu Látky v malých dávkách nebo koncentracích při jednorázové nebo opakované expozici vyvolají těžké poškození organismu nebo zánik Paracelsus: Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce , kdy látka přestává být jedem

3 Faktory ovlivňující toxický účinek
Dávka DRC – dose response curve (logaritmicko-normální distribuce) Akutní toxicita – LD50 – uhyne 50% pokusných zvířat Měl by být přikládán spíše orientační význam Bezpečnost chemické látky Terapeutický index LD 1(nežádoucí)/ED 99 (žádoucí)

4 expozice Toxický účinek nastane když: Látka dosáhne příslušného místa
Místa expozice Typické –GIT, plíce, kůže V příslušné koncentraci Vehikulum, fyzikálně-chemické vlastnosti látek koncentrace ve vehikulu Míra detoxikace v játrech Působí po určitou dobu Trvání expozice Akutní jednorázová –24 hodin Opakovaná – po 4 týdny (subakutní) 1-3 měsíce (subchronická) Déle než 3 měsíce - chronická

5 toxicita Selektivní Chemická látka poškodí jen jeden druh živého materiálu Nepoškodí jinou formu života

6 Projevy toxického účinku
Bezprostřední a opožděná toxicita Bezprostřední Po jednom podání Opožděná Karcinogenní mlátky – let Lokální a systémová toxicita Lokální V místě prvního kontaktu Systémová Po většině toxických látek Všechny orgány nejsou zasaženy stejně Cílové orgány systémová CNS, krev, hematopoetický systém, vnitřní orgány

7 Projevy toxického účinku
Chemická alergie Alergické reakce na chemickou látku Idiosynkarnické reakce Geneticky podmíněné abnormální reakce na chemickou látku Interakce chemických látek

8 Mechanismus toxického účinku
Změna biochemie a fyziologie v buňkách Interakce mezi receptorem a ligandem Poškození buněčných membrán Blokáda sodíkových kanálů – neurotoxický účinek Změna fluidity – útlum funkce CNS, detergenty, rozpouštědla Poškození permeability – polypeptidy včelího jedu, hadí jed, těžké kovy

9 Mechanismus toxického účinku
Vazba na biomolekuly Poškození konfigurace bílkovin Tvorba volných radikálů – lipoperoxidace DNA – reakce s nukleofilními místy uvnitř DNA Poškození homeostázy vápníku Zvýšená hladina v buňce spojena s nekrotickými procesy- nitrofenoly, těžké kovy Zásah do buněčného cyklu Krátkodobé působení – mitóza Dlouhodobě - i interfáze

10 toxikokinetika Kvantifikace v organismu v průběhu absorpce Distribuce
Biotransformace exkrece

11 1. Absorpce toxických látek
GIT Plíce kůže

12 1. Absorpce toxických látek
GIT Od dutiny ústní po rektum Prostá difúze Ovlivnění propustnosti sliznic Ovlivnění liposolubility Ovlivnění motility Ovlivnění rychlosti vzprázdnění obsahu žaludku Změna velikosti částic Interakce s jinou látkou Stáří Biotransformace Koncentrace toxické látky v krvi

13 1. Absorpce toxických látek
Plíce Plyny Rovnovážný stav Jejich rozpustnost v krvi Pevné aerosoly Dle velikosti částic 5m v nasopharyngs menší tracheobronchální oblast plic pod 1m alverolární váčky Tekuté aerosoly Předpoklad: do úst a spolknuty, fagocytóza makrofágy, prostup do lymfatických kapilár

14 1. Absorpce toxických látek
Kůže Limitující stratum corneum – hustě nakupené keratinozavané, bezjaderné a biol .inaktivní b. Pasivní difuzí Difúze přes nižší vrstvy

15 2. distribuce Dynamické rozdělení látky do jednotlivých buněk, tkání, orgánů Prokrvení Rychlosti přestupu látky z kapilár do tkáňových tekutin a pak do buněk Depa Místa koncentrace toxických látek Játra , ledviny, kost, placenat Ireverzibilní vazba toxických látek na plazmatické bílkoviny Albumin,  lipoproteiny,  lipoprotein, transferin, ceruloplasmin, 1 kyselý glykoprotein

16 3. Biotransformace některé eliminovány nezměněny
Moč, žluč, pot, dech stolice Biotransformace xenobiotik – játra I ledviny, sliznice GIT, plíce, kůže 1. oxidační reakce Cytochrom P-450 Aminooxidázy, peroxidázy, epoxidhydroláza, nespec. esterázy Konjugační reakce Glukuronidace - glukuronidy Glukoronyltransferáza sulfatace Kovalentní vazba mezi tkáňovými makromolekulami – základ toxicity Bioaktivace – u některých karcinogenů- organofosfáty, PCB Enzymy v ER

17 4. exkrece Ledvinami Fekální Intestinální Inhalací
Glomerulární filtrace- limitována velikostí molekul Fekální Neabsorbovaná část potravy Žlučová exkrece – xenobiotika, jejich metabolity Intestinální Některá xenobiotika přímo z krve do intestinálního traktu- pasivní difuze Inhalací Plícemi látky při t těla jsou plynné – prostá difuze Ostatní exkreční cesty Aktivní transport –cerebrospinální tekutina Mléko – jednoduchá difuze

18 Terapie otrav Přerušit toxický účinek xenobiotika
Navození zvracení Výplach žaludku, střev Podání laxancií Forsírovaná diuréza Hemodialýza Výměnná transfuze Hyperbarická oxygenoterapie Zachovat fyziologické funkce důležitých orgánů Dýchání, krevní oběh, ABR

19 Detoxikace xenobiotika
Nespecifická antidota Medicinální uhlí Specifická antidota Edetan sodný,peniciliamin Těžké kovy Deferoxamin Železem Dimerkaprol Proti lewisitu- BCHL s As Digitalisový antitoxin Acetylcystein Intoxikace paracetamolem

20 Detoxikace xenobiotika
Atropin sulfát, pralidoxim – doplňující antidotum Otravy anticholinesterázovými látkami – organofosfáty, muskarin, Etanol Otravy metyalkoholem, etylenglykolem Flumazenil Intoxikace benzodiazepiny, přerušení celkové anestezie Chlorid draselný Intoxikace digitalisovými glykosidy Naloxon Předávkování opiáty Thiosulfát sodný Otravy kyanidy (převedení na thiokyanát rhodanázou)

21 Intoxikace pokojovými květinami
Z rodu Aracea(difenbachie, filodendron, anturium, aglaonema) Jedovaté celé rostliny Obsahují nerozpustné kalciumoxalátové krystalky, rozpustnou kyselinu oxalovou a rozpustné oxaláty Oxaláty spolu s proteolytickými enzymy (difenbachie) iritují měkkou tkáň d. ústní Uvolnění histaminů, kininů Klinika Do 4 hodin po požití Dávení, zvracení, průjem, dysfagie, dyspnoe, abdomenalgie Může dojít k hypokalcemické tetanii, renální oxalóze

22 Intoxikace pokojovými květinami
Vypláchnutí d. ústní – vodou, mlékem Podávat emetika a aktivní uhlí (1-2 mg/kg ž. hm.) zklidňující látky (mléko, roztok hydroxidu hlinitého) Látky s protektivním účinkem (sukralfát 0,5-1 mg/kg ž. hm.) Je – li otok jazyka, d. ústní měkkého patra – zajistit zprůchodnění dýchacích cest

23 Intoxikace pokojovými květinami
Z rodu Ericaceae (rododendron – azalky), extrémně toxické Stonky, listy, květy, nektar Kardioaktivní diterpenoidy -deriváty sloučenin grayanotoxinu pryskyřičné diterpeny Taniny, flavonoidy, fenolické glykosidy Princip působení Vazba sloučenin grayanotoxinu na receptory uzavírající Na+ kanály Přetrvává otevření těchto kanálů zvýšená dráždivost nervových, srdečních b. – stálá depolirazace Klinika Podobně jako digitalisové otravy Do 20 minut - 2 hodin (až 6 hodin), GIT účinky- salivace, zvracení, průjem až hemorhagický, nechutenství, pocení, slabost, třes, hypotenze Bradykardie, deprese CNS – křeče, ataxie, paralýza, tachypnoe, edém plic

24 Intoxikace pokojovými květinami
První pomoc Symptomatická a podpůrná Apomorfin nebo H2O2 – zvracení

25 Intoxikace etylenglykolem u psů
anamnéza: zvracení, apatie, nekoordinované pohyby, skrývaní před majitelem Postupné zhoršování příznaků – až křeče končetin, zrychlený dech, slabý pulz p/min. Katetrizací získáno malé množství moč – oxalátové krystaly Těžké poškození ledvin Účinná terapie do 4-5 popř. 8 hodin po požití Antidotum : 20% etanol – 5,5 ml/kg ž. hm.

26 Intoxikace etylenglykolem u psů
Průběh otravy Dvě fáze Podráždění sliznic – zvracení, poškození CNS Po zmetabolizování jedu produkty nerfotoxické, metabolická acidóza Metabolizace na glykoaldehyd, kyselinu glykolovou, glyoxalovou, oxalovou

27 Intoxikace psů karbofuranem
2,2-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzfuranyl-methylkarbamát – bílá krystalická látka, lehce fenolický pach - granulovaná Insekticit karbamátové řady Ošetření cukrovky, kukuřice, krmné řepy, máku chmele, brukvovité zeleniny, tabáku, hrachu, čočky, slunečnice, okrasných rostlin Působení Reverzibilní inhibice cholinesterázy Rychle metabolizován a eliminován LD50 – 3-19 mg/kg ž. hm. Klinika Slabost, nauzea, intenzivní slinění, pocení, bledost, bolest v epigastru, mióza, svalová křeč P.A. Krvavý výtok z d. nosní, ústní, tmavá krvavá tekutina v dutině hrudní, emfyzém plic, výrazně zvětšená hyperemická slezina, hyperémie žaludeční sliznice a střev, obsah střev –načervenalá kašovitá trávenina

28 Intoxikace psů karbofuranem
Léčba Atropinizace atropin sulfát -0,2-0,54 mg/kg ž. hm. – i.v. Zajistit průchodnost dýchacích cest, oxigenoterapie, infuze fyziologickým roztokem - úprava TK a perfuzi, tlumení křečí , dekontaminace navozením zvracení, výplach žaludku, podání aktivního uhlí

29 Otravy organofosfáty

30 Toxické látky ohrožující záchranářské psy
Uhlovodíky (benzín, mazací oleje, nafta..) Místo vniknutí do organismu Repiračně Orálně Dermálně Metabolismus oxidace cytochromu P-450 Metabolizace v játrech na aktivní metabolity

31 Toxické látky ohrožující záchranářské psy
Polychlorované bifenyly skupina látek vznikajících chlorací bifenylu zahrnuje celkem 209 kongenerů (příbuzných látek) s alespoň 4 navázanými atomy chlóru. Obecný vzorec je tedy C12H10-xClx, kde x ≥ 4. Z toxikologického hlediska relevantní kongenery se 4-7 atomy chlóru a rovinným uspořádáním molekuly, celkem je jich 12. Základní chemické vlastnosti: chemicky stálé, tepelně odolné, přilnavé, nehořlavé . akutní toxicita PCB je nízká kumulativní jedy karcinogenní rizika rakovinu slinivky břišní a rakovinu jater nepříznivý účinek na imunitní systém, poškozují játra a snižují plodnost. perzistence v prostředí, značná odolnost vůči všem druhům rozkladu a velmi špatná vyloučitelnost z organismu. U savců nejúčinější vylučování mlékem V Československu výroba zastavena v roce 1984,poslední použití možné v 1986.

32 Toxické látky ohrožující záchranářské psy
polychlorované bifenyly (PCB, PCBs) Místo vniknutí do organismu Repiračně Orálně Dermálně Metabolismus Metabolizace v játrech na hydroxylové fenolické složky Ukládány v tukové tkáni Léčba Koupel s použitím tekutých detergentů a vodou Redukce dermální absorpce

33 Toxické látky ohrožující záchranářské psy
Těžké kovy inhalace Léčba Dekontaminace, podpora základních funkcí, podávání chelátů Azbest Inhalace – akutní onemocnění dýchacích cest Plyny Kyanovodík – spalování vlny, papír, polyuretan.. Halogenové plyny Podopora životních funkcí, kortikoidy, při otravě kyanovodíkem a sirovodíkem pomáhá navození methemoglobinémie Oxid uhelnatý (250 x rychleji se váže na Hb) Akutní Syndrom rekurentních symptomů Opožděné neuropsychiatrické onemocnění

34 Toxické látky ohrožující záchranářské psy
Mýdla a detergenty Místo vniknutí Dermálně Orálně korneálně Léčba Aplikace mléka a vody Není žádoucí navodit zvracení – korozivní účinek – kationtové detergenty Střední až těžké popáleniny

35 Otrava DDT u skotu DDT zařazeno do seznamu perzistentních organických polutantů (POPs) Látky celosvětově nebezpečné Snaha o ukončení jejich výroby na celém světě V ČR zakázána výroba v r. 1974 Existuje na černých skládkách Stokholmská úmluva z r – 120 států

36 Otrava DDT u skotu Vysoce stabilní lipofilní karcinogenní látka
Metabolity DDT – xenoestrogenní účinky Dg. úhyn Profuzní vodnatý průjem, cyanotické struky a sliznice P.a. – dehydratace, emfyzém plic, překrvení plic, nedostatečně kolabované plíce, systolická zástava srdece, pasivní překrvení jater, slez a tenké střevo naplněny vodnatou tekutinou, mírně zatuchlý, chemický pach, sliznice zarudlé, snadno se odlupovaly Žijící Příznaky dehydratace, kolikové bolesti - důsledek enteritidy, apatie, svalová tremor

37 Otravy koní těžkými kovy
Subakutní a chronické otravy Pb Intoxikace nastává po dlouhodobém příjmu Zdroje Pastviny u dálnic, rychl. Komunikacích Olověné roura přivádějící vodu (zvláště mírně kyselou) Klinika GIT – průjmy až koliky Apatická Až otoky kolenních kloubů

38 Otravy koní těžkými kovy - As
Ovzduší, půdy (okolí tepelných elektráren), postřiky Dobře prochází placentární barierou Detoxikován metylací Retence v kostech , játrech, srsti Vylučován močí Mechanismus toxického působení Váže se na SH sk. proteinů, v některých bioch. pochodech nahrazuje fosfor (respirace mitochondrioální) zdroj Inhalačně – dráždivý kašel, bronchitidy intoxikace Akutní i– kolikové bolesti, silné pocení,těžký průjem, tachykardi, neznatelný tep Dlouhodobá expozice – návyk Chronická otrava Poškození CNS-parestézie, svalová slabost, gastroenteritida, žloutenka Terapie: dimerkaprol

39 Otravy koní těžkými kovy - Zn
U hříbat do 1 roku Zástava růstu Poruch na pohybovém aparátě Zhrubnutí epifýz dlouhých kostí Strnulost, kulhání Omítání ohýbat krk laterálně Zvláštní skákavý krok – překonávání malých překážek Kloub bolestivé, oteklé Anemie v konečném stádiu Léčba Infuze thiosíranu sodného, d-penicilínamín

40 Otravy koní těžkými kovy - Cd
Kovohutě, spalování fosilních paliv, potrava – obiloviny, brambory Zvýšená absorbce při nedostatku Fe, Zn, Ca v KD Játra, ledviny (metalothienin) Inhibuje sulfhydrylové enzymy (kompetice s Cu, Zn, Fe)(Na, K – ATP áza) Chronická intoxikace Nefotoxicita - 2 mikroglobulin v moči Indukuje nádory plic, prostaty

41 Otravy koní rostlinami
Přeslička Kapradina Starček Ocúny Komonice bílá Agát bílý tis

42 Otravy koní rostlinami
Přeslička mokřadní, kapraď V seně Účinná látka: tiamináza Projevy otravy Nedostatek vitaminu B1 Klinika Příznaky za 1 mjěsíc po zkrmování Zvýšená psychická dráždivost, bázlivost, hyperestézie, zvýšená reflexní dráždivost Ataxie v běhu, pak poruchy rovnováhy Sinusová bradykardie, hypotermie, hypotenze Léčba B1 Sušené kvasnice 0,5-1,0 g/kg

43 Otravy koní rostlinami
Starček Účinná látka: senecio-alkaloidy Projevy otravy Až po požití 10% ž. hm. Klinika Inapatence, zácpa, typické zívání Sliznice bledé, pak ikterické Nejistota v chůzi, až ataxie, zastření vědomí Nakonec naráží do stěn

44 Otravy koní rostlinami
Ocún V seně Účinná látka: kolchicin-semena, květy Kapilární a mitózní jed Projevy otravy Několikahodinová latence Těžká kolika s krvavým průjmem Zvýšená permeabilita kapilár – ztráty plazmy těžké deprese krevního oběhu, selhání ledvin Léčba většinou neuspěšná Náhražky plazmy Taninové preparáty

45 Otravy koní rostlinami
Komonice bílá Účinná látka: glykozidicky vázaný kumarin Ve vlhkých, zaplísněných krmivech – přeměna na dikumarol - toxický Projevy otravy Krváceniny Prodloužený protrombinový čas Léčba vysoké dávky vitaminu K

46 Otravy koní rostlinami
Agát bílý Účinná látka:toxalbumin robín (jako ricín), fazín, robinín – květy, semena, listy Projevy otravy Obraz spastické koliky- pocení, částečně oběhová slabost Těžké otravy – centrální symptomy Silné podráždění –křeče Apatie, ataxie, slabost, obrna Léčba Výplach žaludku symptomatická

47 Otravy koní rostlinami
Tis Účinná látka: alkaloid - taxin (nejvíce ve starém jehličí) Projevy otravy Perakutní ( g jehličí) (subletální dávky) Méně výrazná paralýza dolního pysku, ocasu, ataxie, kolaps, úhyn v křečích Léčba (subletální dávky) Pokusit se vypláchnout žaludek Salinická laxancia

48 stachybotryotoxikóza
Plíseň Stachybotrys atra toxiny ze skupiny trichotecénů Buněčný toxin Klinika Zánět kůže a sliznic - hlava, pysky Otok kůže – hroší hlava Stomatitida s hypersalivací, zduření mízních uzlin podčelistních Konjuktivitida Rinitida Delší podávání nechutenství, koliky, gastroenteritidy Narušené srážení krve I aborty léčba Vyřazení krmiva symptomatická


Stáhnout ppt "Intoxikace hospodářských zvířat"

Podobné prezentace


Reklamy Google