Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sources of Inspiration of the Modern Czech Law with regards to legal terminology JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. Faculty Of Law Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sources of Inspiration of the Modern Czech Law with regards to legal terminology JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. Faculty Of Law Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Sources of Inspiration of the Modern Czech Law with regards to legal terminology JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. Faculty Of Law Olomouc

2 Sources of inspiration The aim of this lecture is to present (in the short outline) – the development of the Czech private law cílem přednášky je ukázat - v krátkém přehledu vývoj českého soukromého práva to show the sources of inspiration for the modern legal terminology ukázat zdroje inspirace moderní právní terminologie

3 Sources of inspiration this allows us to better understand the continuity and/or discontinuity of the legal terminology abychom lépe pochopili otázku kontinuity nebo diskontinuity právní terminologie vlivu tradičních systémů na současné české právo

4 The Sources of Inspiration Czech law has a very long history České právo má velmi dlouhou historii, – the difference the Slovaks were a part of the Hungarian Empire to the beginning of the 20th century – na rozdíl od Slováků, kteří byli dlouho součástí Maďarska – jednotné československé právo vzniklo až ve druhé polovině 20. století – České a Slovenské právo se vyvíjelo dlouho souběžně, v současné době se liší pouze jazykem.

5 Czech legal history Jeden z pokusů, jak popsat vztahy Čechů a Poláků k Němcům: – Češi jsou hrdí, že byli součástí svaté říše římské národa německého – Poláci jsou hrdí, že naopak nebyli České právní dějiny mají silný protiněmecký akcent – vztahy k německé říši ve středověku – vztahy v rámci Rakouska – Uherska – vztahy v rámci 2. světové války – odsun Němců po 2.sv. válce

6 The Sources of Inspiration We can track three different sources of inspiration: Můžeme rozlišit následující rozdílné zdroje inspirace Slavonic law Slovanské právo Roman law Římské právo

7 The Sources of Inspiration Austrian law Rakouské právo Communist and post-communist law Komunistické a post:komunistické právo – communist law and its further development – komunistické právo je základem českého současného práva, změny zasáhly pouze povrch a nedotkly se podstaty

8 The Czech legal history Slavonic origin of the Czech law české právo má svůj počátek v právu slovanském veliký vliv církevního práva From the very beginning 9th century C. E. the influence of the Byzantine Empire

9 The Czech legal history the antagonism of the Empire of the Franks rivalita mezi byzantskou a latinskou církví před příchodem Cirila a Matoděje působily franské misie orthodox vs. latinian rite – Ecloga has been adopted for the purposes of the first Christians „Zakon sudnyj ljudem“ – nejstarší památka práva Zákon sudnyj ljudem

10 The Czech legal history – první věta: „Před každým právem je třeba hovořit o božské pravdě.“ – obsahuje i franské (západní) právo slavonic legal terminology slovanská právní terminologie viz pojem zákon

11 The Czech Legal History Strong Influence of the Roman law Silný vliv římského práva městské právo, církevní právo, horní právo

12 The Czech Legal History Despite of the effort of the Czech legal history navzdory výsledkům české právní historie česká historiografie minimalizuje vliv římského práva In the 19th century the Roman law has been considered as the „foreign“ or German part of the legal tradition V 19. století bylo římské právo posuzováno jako cizí, německé právo

13 The Czech Legal History It is true that the most important branches of the Czech medieval law – law of the nobility and gentry – law of the peasantry české zemské právo (právo šlechty) české poddanské právo (právo poddaných) There are no major signs of the Roman law nenese podstatné znaky římského práva

14 Czech Legal history The Czech nobility defended jealously the legal customs and privilege to preside the courts Česká šlechta žárlivě střežila právní zvyky a zejména svou pravomoc „nalézat právo“ Český šlechtic mohl být souzen pouze na zemském soudu Právo založena na právních obyčejích, které odedávna platí

15 Czech Legal history The Czech nobility blocked the attempts of the Czech kings Česká vyšší šlechta (páni) mařila pokusy králů o kodifikaci zemského práva v rámci zachování šlechtických privilegií – Emperor of the Holy Roman Empire for instance (Charles the Fourth) Jeden z pokusů císař Karel IV. císař svaté říše římské – with the exemption of the process in front of the Nobilit\ Court

16 Czech Legal history Ordo iudicis terrae procesní předpisy zemského soudu pro šlechtu nebyl problém akceptovat předpisy římského práva to establish and enact the Code of the Czech law vydat zákoník zemského práva – the above mentioned emperor was forced to declare this code as a consumed by fire via accident – to provent a nobleman‘s revolt

17 The Czech legal history But in the realm of royal prerogatives where the nobility was powerless V rámci královských privelegií byla šlechta zcela bezmocná the king has employed his rights and enacted masterpieces of the medieval jurisprudence Král využil svého práva a s podporou znalců římského práva vydal mistrovské dílo středověké právní vědy

18 The Czech legal history Ius regale montanorum Královský Horní zákoník Václav II, cca 1300 pro těžbu stříbra v Jihlavě a Kutné hoře deeply influenced by the Roman law ovlivněn římským právem Mining code of the Czech king Vaclav the Second the beginning of the 14th Century

19 The Czech legal history Close connection to the post-glossators in Italy it is probable that Gozzius de Orvieto was the author of this Code Mainly the passages dedicated to contract law zejména pasáže, které se zabývají smluvním právem – obligations among the mine-tenants and the landlords – právní úprava vztahů mezi těžařem a nájemcem dolu – povinnost ohledně ražby mincí, apod.

20 The Czech legal history – obligations among the workers (miners) and the mine tenants are deeply influenced by the Roman law – and last significant issue: Czech legal history denies the importance of the Roman law This code was applied in the silver mines in Kutna Hora and Jihlava The priniciples of this code were adopted in many countries around the world

21 The Czech legal history The other branch ol law was so-called municipal law Jiné významné odvětví bylo tzv. městské právo the wealthy and independent cities Brno, Jihlava významná a bohatá města, tzv. svobodná Brno, Jihlava, Olomouc, with significant german municipality s německým patriciátem

22 The Czech legal history under the influence of the German Cities abroad pod vlivem německých mest v zahraničí – Munich, Norimberk the cities has adopted codes města přijala své vlastní právní knihy derived from the decisions of the municipial courts na základě rozhodování městských soudů

23 The Czech legal history Legal monumets: Práva městská Právní památky: Práva městská – Prag Praha – Brno Brno Influenced by the Roman Law Ovlivněny římským právem

24 The Czech legal history Citations from the Roman Lawyers (Gaius) and from the constitutions of the Romans Emperors Citace z děl římských právníků a nařízení římských císařů Terminology, legal maxims and system derived from the Roman law právní terminologie, právní pravidla, zásady a systematika ovlivněny římským právem Quoting of the Roman law as an ancient law Samotné římské právo se považuje za „staré právo“ a je mu přikládána váha

25 The Czech legal history The Influnce of the Church Vliv církve The Church has it‘s autonomous legal order Církev má svůj vlastní právní řád – právo kanonické – privilegium fori

26 The Czech legal history The Church law is based on the fundaments of the Roman Law Církevní právo je založeno na právu římském – according to principle „ecclesia vivit iure romano“ – založeno na principu církev žije právem římským – not in the period of st. Wojciech – he was forced into second exile because the sovereign did not obey the Roman-established rule of exile

27 The Czech legal history In the 12th century death-bed gifts and donation in the benefit of the Church has been developed on the ground of Roman-law Institutions testamentum and legatum Ve 12. století se používají darování pro případ smrti a odkazy na základě institucí římského práva testamentum a legatum Mainly the so-called Roman-canonic process the knowledge of the so-called Decretum Gratianum Římským právem je zejména ovlivněn tzv. římsko- kanonický proces

28 The Czech legal history V rámci Gratiánova dekretu jsou shrnuty hlavní principy římského práva where the main principles of the Roman law were summarised profesionální písaři (notares) v kancelářích biskupů se znalostí římského a kanonického práva professional writers (officiales) in the offices of the bishops – with the knowledge of the canon law

29 Legal terminology V právních dokumentech té doby (závěti, kupní smlouvy, věčné platy) nachází směs právní terminologie české, latinské a německé It means that in legal documents we can find the mix of terminology the old, Slavonic origin – dědictvie, lehota, soukup, leženie, lanie, the German origin – Purkrecht

30 Legal terminology latin origin – with the help of the educated jurist (lawyers) – s podporou vzděláných právníků: působí jako notáři, písaři apod – vzdělání získávají většinou v zahraničí Padova, Bologna – iura docta – testamentum, legatum, fideicomissum – not always used in the proper way, the latin expressions are used to describe the slavonic legal isntitutions

31 České právní dějiny In the further development the czech legal language has prevailed. V dalším právním vývoji české právo a jeho terminologie převážila. 16. století zlatý věk české právní vědy

32 Legal terminology The master-piecegal of the Czech legal science: Kniha Tovačovská Kniha Dernovská Knihy Devatery Koldínova práva městská In the 17, 18. century the German has gradually established as the offical language V 17. a 18. století se němčina prosazuje jako hlavní úřední jazyk

33 Austrian Civil Code enacted 1811 vydán roku 1811 in force 1812 – 1965 (part dedicated to the labour law) platný mezi léty 1812 – 1965 (v části věnované pracovnímu právu official language and official editions was – of course – in german oficiální jazyk němčina

34 Austrian Civil Code strong influence of the Roman law silný vliv římského práva – systematic – systematika – instituty – main principles – hlavní zásady – terminology derived from Latin – terminologie odvozená z latiny

35 Attempt of the unification of the Czechoslovakian law After the end of the WWI the new state arised Vznik nového státu 28. 10. 1918 – the Czechoslovakia – Československo There was a need of the unification of the private law Potřeba unifikace soukromého práva

36 Attempt of the unification of the Czechoslovakian law the Slovaks were part of the Hungarian Empire Druhá část: Slovensko nikdy nebylo samostatným státem the old customs of Hungarian were used on the Slovak territory v soukromém právu platily na Slovensku uherské právní obyčeje

37 Attempt of the unification of the Czechoslovakian law the attempt of use of the Austrian civil Code in the second half of the 19th century was unsuccesful. Pokusy používat v Uhersku rakouský občanský zákoník ve druhé polovině 19. století byly neúspěšné.

38 Attempt of the unification of the Czechoslovakian law There was a need of the new civil Code Potřeba jednotného občanského zákoníku Platného na území celého Československa Ministerstvo pro unifikace Draft of the Czechoslovakian Civil Code from 1937 Návrh československého občanského zákoníku z roku 1937

39 Attempt of the unification of the Czechoslovakian law Zákon z roku 1937 nikdy nebyl přijat – modern, less complicated – mderní, méně komplikovaný – Czech legal terminology – česká právní terminologie According to political events in 1938 (Munich treatment) this draft never came to force Kvůli politickým událostem nikdy nevstoupil v platnost Great influence on the future Codes Velký vliv na pozdější zákoníky

40 Code of the Changed Politics and Social Circumstances 25. 2. 1948 the beginning of the New era Počátek nového komunistického zřízení New conditions needs new legal regulation nové společenské podmínky si žádají novou právní úpravu Právnická dvouletka 1948 - 1950 1950 Nový občanský zákoník

41 Code of the Changed Politics and Social Circumstances created by the professors of legal science from the previous period vytvořený profesory meziválečného období very brief, modern, old casuistic abandoned velmi stručný, moderní, opuštěna stará kazuistika has incorporated the outcomes of the previous legal development zohledněny výsledky předchozího právního vývoje

42 Československý zákoník z roku 1964 Účinný od 1. 4. 1964 rozchod s dosavadní právní tradicí přechod k socialistickému zřízení na základě Ústavy z roku 1964 vypuštěny zásadní instituty soukromého práva – držba, vydržení, věcná břemena – nájemní smlouva, odkaz – omezena testovací volnost

43 Československý zákoník z roku 1964 místo pojmu smlouvy se používá pojem služba socialistické vlastnictví je chráněno víc než osobní vlastnictví se změnami platil až do roku 2013

44 Nový občanský zákoník Platný a účinný od 1. 1. 2014 pokouší se nevidět období 1950 – 2013 navazuje na rakouský občanský zákoník z roku 1811 a na československý návrh občanského zákoníku z roku 1937 tradice soukromého evropského práva německý, rakouský, švýcarský, quebecký, ruský občanský zákoník

45 Nový občanský zákoník Nereflektuje předchozí právní vývoj: – odpovědnost za dluhy dědice Právní úprava je příliš podrobná Příliš mnoho nové právní terminologie Nikdo se jej nechce učit Přijat příliš rychle, obsahuje mnoho chyb Přesto bude základem našeho kursu

46 FINIS Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Sources of Inspiration of the Modern Czech Law with regards to legal terminology JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. Faculty Of Law Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google