Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PŘEDMĚT A VÝZNAM VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PŘEDMĚT A VÝZNAM VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka,"— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PŘEDMĚT A VÝZNAM VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2009

2 Vývojová psychologie je vedle obecné a pedagogické psychologie jedním z hlavních psychologických odvětví. Zkoumá zákonitosti duševního vývoje člověka. Shromažďuje, popisuje, srovnává a třídí poznatky o duševním životě člověka od počátku až do konce jeho vývoje. + CO ZKOUMÁ

3 VP je poměrně mladá vědní oblast. Na vědeckých základech se začala rozvíjet až koncem 19. století. Nejobšírněji byl zpracován úsek dětství, zejména školní věk, který od počátku přitahoval pozornost především proto, aby bylo možno do něj účinněji pedagogicky zasahovat. Teprve později v návaznosti na to bylo rozpracováno období předškolního věku a adolescence. + TROCHU HISTORIE

4 Teprve v posledních desetiletích se zájem odborníků upírá rovněž na prenatální období, kdy se utváří základní charakteristika mozku a nervové soustavy, které jsou zdrojem duševního života. V posledních letech se začalo intenzivněji rozpracovávat období dospělosti ( zejména v Americe) a závěrečná etapa ve vývoji člověka - stáří. Zařazuje se obvykle do vývojové psychologie pod názvem gerontopsychologie od řeckého gerontos –stařec. + TROCHU HISTORIE

5 Nejtěsněji souvisí s obecnou psychologií a pedagogickou psychologií, spolu s nimi vytváří základní trojici psychologických disciplín. Je mezi nimi úzká vzájemná interakce: obecná psychologie vývojová psychologie pedagogická psychologie + VZTAH VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE K OSTATNÍM VĚDÁM

6 Vývojová psychologie sleduje ustavičné proměny, vznikání a zanikáni, které probíhají u člověka od počátku jeho života až do jeho smrti. Proces vznikání, proměn a zanikání se nazývá geneze ( z řec.genesisi = vznik). + PŘEDMĚT ZKOUMÁNÍ

7 Genezi můžeme chápat jako: vývoj celého lidského pokolení od jeho počátků až po dnešní stadium - fylogeneze od řeckého fylon - rod,národ,kmen antropogeneze - vývoj duševna u lidí v různých historických etapách a civilizačních okruzích stadium vývoje jednotlivce, tedy genezi individua - ontogeneze od řeckého ontoz´= ten, který je, existuje - vývoj a změny od početí až do smrti. My se budeme zabývat ve vývojové psychologii genezí individua – ontogenezí lidské psychiky. + POJETÍ GENEZE

8 Praktický význam vývojové psychologie je v tom, že poznatky o duševním vývoji dítěte pomáhají účinně zasahovat do dalšího vývoje a usměrňovat jej. Bez důkladné znalosti VP se neobejde nikdo, kdo chce správně a úspěšně působit na dítě, ale nejen na něj. + PRAKTICKÝ VÝZNAM VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE

9 Člověk v jiném věkovém období, než jsem právě já, může mít značně odlišný způsob prožívání a hodnocení týchž událostí, má jiné zkušenosti, problémy atd. Když k tomu nepřihlížím, mohou vznikat problémy a konflikty. + PRAKTICKÝ VÝZNAM VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE

10 Duševní vývoj je dynamický progresivní proces, který se odehrává v čase a navozuje určité změny. Za vývoj ale nemůžeme považovat jakoukoli změnu, ke které časem u jedince dochází, ale jen takovou, která znamená i něco kvalitativně vyššího, než byl předcházející stav. Vývoj znamená zdokonalování (opakem je stagnace a regrese). Významným znakem vývoje je rovněž psychosomatická jednota. Znamená to, že se tyto dvě složky - tělesná a duševní - v průběhu vývoje vzájemně podmiňují. + CHARAKTERISTIKA DUŠEVNÍHO VÝVOJE

11 změny velikosti ▫ dítě roste do výšky, přibírá na váze (v prvním roce života se ztrojnásobí) ▫ v duševní oblasti se zvětšuje slovní zásoba, obsah paměti, kapacita poznávacích procesů změny proporcí ▫ jednotlivé vlastnosti a duševní funkce se u dítěte seskupují v jiném poměru než u dospělého (názorné a abstraktní myšlení, paměť mechanická a abstraktně logická) ▫ poměr hlavy k tělu (u novorozence čtvrtina celého těla, u dospělého osminu) + DRUHY ZMĚN VE VÝVOJI

12 zanikání starých vlastností ▫ zanikání podmíněných reflexů, zakrnění brzlíku v dospívání, vypadání mléčného chrupu ▫ v duševní oblasti ztráta dětské řeči, hravosti, ústup impulsivnosti a jiné získávání nových vlastností ▫ trvalý chrup, činnost pohlavních žláz ▫ uvědomělé jednání, mravní cítění... + DRUHY ZMĚN VE VÝVOJI

13 Dušení vývoj je složitý proces, který závisí na působení většího množství činitelů. Jejich poznání nejen pomůže lépe pochopit samotný vývoj, ale umožňuje i vliv jednotlivých příčin zesilovat nebo zeslabovat = usměrňovat vývojový proces. + PŘÍČINY A ZÁKONITOSTI VÝVOJE

14 Dítě přichází na svět s určitými vrozenými zvláštnostmi nervové soustavy, které mají silný vliv na jeho další duševní vývoj = vlohy. Rozvíjení vrozených předpokladů závisí do značné míry na spontánním vývoji - zrání a na aktivním osvojování různých schopností - učení. + MECHANISMY VÝVOJE

15 Významný vliv má sociální prostředí - lidé, kteří jej obklopují. Zásluhou čilého styku s lidmi se dítě od prvních dní po narození vyvíjí rozumově, citově i mravně. Od lidí se učí řeči, vytváří si bohaté a rozmanité citové vztahy, od lidí si osvojuje způsoby jednání přiměřené úrovni společnosti ve které žije. Společnost ovlivňuje jedince nejen náhodně a bezděčně, ale i cílevědomě a systematicky - výchovou. + MECHANISMY VÝVOJE

16 celistvost ▫ jednotlivé znaky duševního života se nevyvíjejí izolovaně, ale vždy v celistvosti, i když zdánlivě mohou působit dojmem izolovaného jevu plynulost – (spojitý, nezvratný průběh) ▫ vývoj se neuskutečňuje náhlými, prudkými změnami, ale pozvolně ▫ jedno období přechází do druhého postupně ▫ to, co se uskutečňuje v jedné etapě, má vliv na etapu následující nebo na celý další vývoj + ZÁKONITOSTI VÝVOJE

17 vývoj od všeobecného ke specifickému – (postupná diferenciace a integrace funkcí) ▫ reakce dětí jsou ve všech fázích motorického i psychického vývoje nejprve hrubé, nerozčleněné, nespecifické, teprve postupně se zpřesňují a diferencují individuálnost vývoje ▫ pro každého jedince platí, že všeobecné zákonitosti se realizují velmi individuálním způsobem. Konkrétní obraz vývoje jednotlivců je tedy dost rozdílný (než se naučí chodit, leze, ale některé děti ne, kritičnost v pubertě není u všech stejná) + ZÁKONITOSTI VÝVOJE

18 nerovnoměrné tempo vývoje (postupné zpomalování) ▫ v jednotlivých etapách je tempo vývoje značně odlišné ▫ ontogenetický vývoj dokazuje, že tempo vývoje je tím rychlejší, čím je organismus mladší - postupně s věkem se vývoj zpomaluje. ▫ kromě této celkové linie se nerovnoměrnost uplatňuje i v jednotlivých stadiích ontogeneze, střídají se fáze rychlejší a pomalejší + ZÁKONITOSTI VÝVOJE

19 PŘEDMĚT A VÝZNAM VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály : www.wikipedie.cz www.seminarky.cz www.imaturita.cz www.superstudent.cz http://mozek.cz/info/obecna-psychologie


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PŘEDMĚT A VÝZNAM VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka,"

Podobné prezentace


Reklamy Google