Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečný workshop tříletého projektu „Komplexní inovace oboru cestovní ruch na VŠPJ“ reg. č. CZ 1.07/2.2.00/07.0341 Jiří Vaníček hlavní manažer projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečný workshop tříletého projektu „Komplexní inovace oboru cestovní ruch na VŠPJ“ reg. č. CZ 1.07/2.2.00/07.0341 Jiří Vaníček hlavní manažer projektu."— Transkript prezentace:

1 Závěrečný workshop tříletého projektu „Komplexní inovace oboru cestovní ruch na VŠPJ“ reg. č. CZ 1.07/2.2.00/07.0341 Jiří Vaníček hlavní manažer projektu Vysoká škola polytechnická Jihlava, ČR 24. května 2012 Inovace oboru cestovní ruch na VŠPJ závěrečné hodnocení

2 Úvod Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) byl v roce 2009 schválen projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Komplexní inovace oboru Cestovní ruch na VŠPJ“. Partnerem projektu je Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Cílem projektu byla inovace studijního oboru vedoucí ke zlepšení uplatnitelnosti studentů na trhu. Zkvalitnění výuky bylo dosaženo následujícími kroky: zavedením nových předmětů do výuky, úpravou současných osnov některých předmětů, aktualizací témat a přístupu k výuce, vypracováním studijních textů, které byly podrobeny recenzi.

3 Úvod O obor CR je na VŠPJ trvale velký zájem a škola ve snaze uspokojit rostoucí množství uchazečů postupně zvyšovala počet přijímaných studentů. Od akademického roku 2010/11 k 300 studentům denního studia přibylo 170 studentů kombinované formy. V rámci oboru jsou na VŠPJ nabízeny nové specializace a větší množství volitelných předmětů tak, aby bylo dosaženo určité diferenciace v získaných klíčových kompetencích absolventů tohoto studia. Škola se vydala touto cestou na základě doporučení akreditační komise, protože se nejeví účelné vytvářet nové studijní obory, které se liší jen v několika předmětech.

4 Klíčové aktivity projektu Monitoring potřeb trhu práce pro absolventy oboru CR Série řízených rozhovorů a dotazníků pro podnikatele, představitele asociací a veřejných institucí působících v oboru i pro studenty oboru Cestovní ruch Benchmarking tuzemských i zahraničních vysokých škol podobného zaměření z pohledu předmětové skladby, forem studia, délky praxe v průběhu studia a obsahu studentských prací. Výsledky výzkumu byly využity k vytváření konkrétních předmětů a specifikací v rámci studijního oboru.

5 Klíčové aktivity projektu Spolupráce se středními školami, vyššími odbornými školami a dalšími vysokými školami v oboru CR Při přípravě projektu se ukázala jako nevyhnutelná spolupráce s ostatními školami v ČR při zvyšování úrovně vzdělávání v CR. Byla rámci projektu založena „Asociace pro vzdělávání v cestovním ruchu“, Odborný elektronický časopis zabývající se problematikou výuky cestovního ruchu pod názvem „Studia Turistica“. V průběhu realizace projektu se uskutečnilo celkem 6 seminářů zaměřených vždy na určitou oblast výuky oboru.

6 Klíčové aktivity projektu Inovace oboru cestovní ruch - specializace, rozšíření kombinovaného studia Jedná se o rozhodující aktivitu celého projektu. Její součástí bylo vytvořit studijních opory pro nové předměty, které tvoří šest nových specializací studijního oboru. V průběhu realizace proběhla pilotní výuka všech nově zavedených předmětů. Některé předměty v rámci specializací, o které je největší zájem se již učí potřetí, avšak již v rámci regulérní výuky oboru.

7 Klíčové aktivity projektu Absolvování specializace spočívá ve volbě dvojice předmětů. Z kapacitních důvodů bylo nutno volit některé předměty společné pro více specializací. Někteří studenti jsou schopni absolvovat v průběhu studia i dvě specializace. Nově vytvořené předměty jsou zařazovány podle zájmu studentů, ale nelze se vyhnout určitým omezením v nabídce výuky těchto předmětů. Při pilotní výuce bylo provedeno anonymní dotazníkové šetření mezi posluchači specializace a na základě připomínek studentů byly dopracovány definitivní verze sylabů předmětů a studijních opor.

8 Klíčové aktivity projektu Inovace oboru cestovní ruch - výuka v cizích jazycích Do výuky byly zavedeny další 3 předměty přednášené v angličtině a 3 v německém jazyce. O výuku předmětů v cizím jazyce je mezi studenty oboru na VŠPJ velký zájem, protože se jim nabízí další možnost zlepšit si své jazykové kompetence. Studenti si rozšiřují své znalosti cizojazyčné odborné terminologie, což se jim hodí například při pobytu na zahraniční praxi či při studia v rámci studijních pobytů ERASMUS. Bohužel studenti dávají přednost výuce v angličtině a o předměty v němčině je jen malý zájem.

9 Klíčové aktivity projektu Inovace oboru CR- Informační systémy v cestovním ruchu Původním záměrem bylo vytvořit nový studijní obor, který by kombinoval cestovní ruch s oborem aplikovaná informatika (rovněž vyučovaný na VŠPJ). Na základě monitoringu trhu práce a doporučení partnera, kterým byla Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, došlo k realizaci tohoto mezioborového studia formou další (tedy sedmé) specializace s tím, že studenti absolvují celkem tři specializační předměty.

10 Klíčové aktivity projektu Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při výuce oboru CR Po dobu tří semestrů působili na škole zahraniční lektoři, kteří přednášeli volitelný předmět v angličtině. V případě doc. Jany Kučerové z UMB v B. Bystrici (Trvale udržitelný CR) byla výuka ve slovenštině, když někteří studenti pokračují v magisterském studiu na této škole. Další semestr přednášela Ing. Ewy Saks z Vysoké školy ekonomické v Bydhošti (Polsko). Šlo o předmět „Job Organization in the Hotel Trade“. Lektor z Rakouska (FHWien) nakonec nenastoupil a proto byl nahrazen odbornicí z České republiky.

11 Klíčové aktivity projektu O přednášky na téma „Environmentally Innovative Tourism“ prezentované Ing. Martinou Páskovou z MŽP ČR byl velký zájem a dokonce požadavek na jeho opakování. Pro studenty byla přeložena učebnice z němčiny, kterou přeložil člen KCR Dr. Rux „Innovationen im Tourismus - Wettbewerbsvorteile durch neue Ideen und Angebote“, která slouží jako doporučená literatura v některých předmětech. Měla být přeložena také z angličtiny kniha „Kulturní cestovní ruch“, ale nedošlo k dohodě o výši licenčních poplatků. Proto byly přeloženy studijní texty zaměřené na výuku hotelnictví, které je jedním ze státnicových předmětů studentů oboru cestovního ruchu

12 Přehled předmětů a specializací Výběr specializací a předmětů byl sice předběžně uveden již v projektu, ale definitivní seznam předmětů a specializací vznikl až na základě monitoringu trhu práce, který byl řešen v rámci první etapy realizace projektu. Zpracovatel studijního textu nejdříve připravil podrobný sylabus předmětu, který byl podroben recenzi ze strany našeho partnera (FIM, UHK). Poté byl zpracován studijní text, který byl opět podroben oponentuře. Konečná úprava textu proběhla po pilotní výuce. U některých studijních opor byla vytvořena i e-learningová studijní opora.

13 Přehled předmětů a specializací V rámci projektu došlo také k inovaci třech stávajících oborově povinných předmětů, když po reakreditaci je u těchto předmětů pouze jedna hodina přednášky a pak probíhá jedna hodina cvičení. Po této úpravě došlo k výraznému zlepšení úrovně znalostí studentů a především ke zvýšení praktických dovedností: Evropská ekonomická integrace, kde ve cvičení studenti zpracovávají konkrétní projekty ze strukturálních fondů. Marketing cestovního ruchu, kde je cvičení věnováno zpracování marketingového výzkumu. Destinační management, kdy se studenti seznámí s činností konkrétní destinační agentury u nás nebo v zahraničí

14 Přehled předmětů a specializací PředmětJazykPoznámka Trvale udržitelný cestovní ruchČJde o povinný předmět Strategické řízení hoteluČNavazuje na základní předmět Selfmanagement a řízení lidských zdrojůČO tento předmět je velký zájem Projektový management v CRČProhlubuje znalosti v řízení projektu,. Šetrné formy cestovního ruchuČV současné době velmi aktuální téma Management lázeňství a wellnessČDosud nabízen jen CK, CA a hotely Péče o kulturní dědictvíČPraktické poznatky z památkové péče Geografické a navigační systémyČSpecializace Informační systémy Využití internetu v cestovním ruchuČSpecializace Informační systémy

15 Přehled předmětů a specializací PředmětJazykPoznámka Rekreologie-sportovně rekreačních aktivitČTeoretická část specializace Sportovně-rekreační aktivityČPraktická část specializace Multimediální výukaČSpecializace Informační systémy Komunální a regionální politikaČUplatnění pro CR ve veřejné správě Animace v cestovním ruchuAJe nabízen i zahraničním studentům Plánování a regionální rozvoj CRAJe nabízen i zahraničním studentům Interkulturní komunikaceAJe nabízen i zahraničním studentům Interaktivní komunikaceNJe nabízen i zahraničním studentům CR 1 (úvod do studia, legislativa)NJe nabízen i zahraničním studentům

16 Přehled předmětů a specializací SpecializaceVyučované předměty Podnikání v cestovním ruchu Selfmanagement a řízení lidských zdrojů Strategické řízení hotelu Šetrné formy cestovního ruchu Projektový management v cestovním ruchu Šetrné formy cestovního ruchu Management volného času Rekreologie – teorie sportovně rekreačních aktivit Sportovně-rekreační aktivity Lázeňství a wellness Selfmanagement a řízení lidských zdrojů Management lázeňství a wellness Veřejná správa v cestovním ruchu Projektový management v cestovním ruchu Komunální a regionální politika Kulturní cestovní ruch Projektový management v cestovním ruchu Péče o kulturní dědictví

17 Přehled předmětů a specializací Informační systémy v cestovním ruchu Multimediální výuka Geografické a navigační systémy Využití internetu v cestovním ruchu Předměty vyučované v angličtině Animace v cestovním ruchu Plánování a regionální rozvoj CR Interkulturní komunikace Předměty vyučované v němčině Interaktivní komunikace Cestovní ruch 1Cestovní ruch 2 Inovované předměty v rámci projektu Evropská ekonomická integrace Marketing cestovního ruchu Management destinace

18 Některé poznatky z průběhu realizace projektu V projektu byly plánovány i finanční prostředky na zahraniční služební cesty. To umožnilo učitelům katedry se zúčastnit třech zahraničních konferencí Nejvýznamnější byla účast na konferenci International Society of Travel and Tourism Educators která proběhla na palubě lodi Carnival Cruise Line’s Paradise v Long Beach (Los Angeles). I když byly v rozpočtu prostředky na další konference této mezinárodní společnosti učitelů CR na Floridě, řídící orgán projektu odmítl náklady na tuto cestu z projektu uhradit, přes to, že přednáška manažera projektu na konferenci v Long Beach byla vyhodnocena jako nejlepší přednáška konference.

19 Některé poznatky z průběhu realizace projektu Důležitou podmínkou realizace projektu je i volba vhodného partnera. Volba FIM UHK byla dobrým řešením. Nešlo jen o formální partnerství, ale partner byl velmi aktivní. Proti původnímu záměru projektu, kdy měl pouze zajišťovat recenze a oponentury studijních plánů a studijních textů, se podílel i na organizování seminářů a vytvořil proti původně dvěma plánovaným oporám celkem 4 studijní opory, neboť v oblasti „Management volného času“ a „Informační systémy v cestovním ruchu“ měl již praktické zkušenosti. Pilotní výuku však již zajišťovali učitelé VŠPJ, protože i do budoucna budou výuku těchto předmětů zajišťovat.

20 Některé poznatky z průběhu realizace projektu Realizace projektu přispěla ke zlepšení interpersonálních vztahů na KCR. Na realizaci projektu se podílela většina interních učitelů a všichni cítili zodpovědnost za realizaci. Katedra CR je jediná oborová katedra školy, které se podařilo takový projekt zrealizovat. Byl impuls k podání dalšího projektu financovaného z OP Přeshraniční spolupráce Česko-Rakousko. Pro řešitelský tým bylo překvapením velký zájem studentů účastnit se výuky specializačních předmětů a získat certifikát v rámci některé specializace. Díky tomu budou vysoce překročeny plánované indikátory výsledků a výstupů projektu. Při tom dojde v rámci realizace k výrazným úsporám plánovaných prostředků.

21 Některé poznatky z průběhu realizace projektu Pro hlavního manažera projektu je důležitá volba i dalších členů řešitelského týmu, kteří zajišťují administrativní a finanční část projektu. To se u tohoto projektu podařilo a tito členové týmu vytvářeli zázemí pro tvůrčí přístup realizace projektu. Je to nutné především proto, že ze strany řídícího orgánu převládá byrokratický přístup. Pro ně je rozhodující forma a ne obsah a kvalita dosažených výstupů a výsledků. V průběhu realizace se několikrát měnil administrátor ze strany poskytovatele dotace. Procedury při změnovém řízení jsou velmi zdlouhavé.

22 Některé poznatky z průběhu realizace projektu Dokonce nám nebylo schváleno zařazení jednoho volitelného specializačního předmětu do studijního plánu s odkazem, že podobný předmět vyučuje další katedra, ale pro studenty jiného studijního oboru. Této problém se nakonec podařilo vyřešit. Také se projevila špatná spolupráce s katedrou, která se měla stát garantem předmětů v rámci specializace „Informační systémy v cestovním ruchu“. Realizace pilotní výuky těchto předmětů se prodloužila o dva semestry a byla ohrožena realizace celého projektu.

23 Závěr Projekt byl připraven s cílem zkvalitnit a inovovat výuku oboru „Cestovní ruch“ na VŠPJ. V neposlední řadě se také rozšířila nabídka vybraných odborných předmětů v cizím jazyce. Že se jedná o správnou cestu, o tom svědčí například stoprocentní obsazenost skupin ve volitelných předmětech, které byly studentům vypsány. Po úspěšném splnění všech volitelných předmětů v dané specializaci, získá student vedle bakalářského diplomu také certifikát o absolvování specializace. Ten by měl být pro absolventa výhodou při hledání zaměstnání, ale i při vlastním uplatnění v praxi.

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Závěrečný workshop tříletého projektu „Komplexní inovace oboru cestovní ruch na VŠPJ“ reg. č. CZ 1.07/2.2.00/07.0341 Jiří Vaníček hlavní manažer projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google