Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka"— Transkript prezentace:

1 Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka
PaedDr. Helena Chýlová, PhD. Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU V Plzni

2 Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka
neustálý vývoj jazyka, současný jazykový stav dnes chápán jako logické vyústění předchozího historického vývoje, nebylo tomu tak vždy nerovnoměrnost vývoje jednotlivých rovin jazyka (jazykových plánů) základní roviny; udržuje relativní stabilitu spisovného jazyka vývojová tendence – série za sebou následujících vývojových změn, jednotlivé změny působí často protichůdně, utvářejí synchronní dynamiku jazyka

3 Vývojové tendence (tradiční pojetí)
1. demokratizační tendence obohacování spisovného jazyka z ostatních útvarů národního jazyka, především z jazyka běžně mluveného; nejsilnější vývojová tendence působící zejména ve 20. století, ale samozřejmě i dříve hovorové prvky; „zhovornění“ spisovného jazyka, socializace spisovného jazyka: univerbizace: lustrák, akciovka, mikrovlnka; determinologizace – adresa (internet), last minute (i adj., finance rodiny; hovorovost – džípák, ranař (ostřelovač), okazionalismy – špidlit, zrathovat, jablkoholismus, kalouskoidní; užívání slangismů a profesionalismů – lůžkoden, židlohodina, studentokredit, smažič/smažka, prkno, lama Spisovný jazyk také není homogenním útvarem národního jazyka, je vnitřně rozvrstven, na ose: knižnost – navrátiv se, potažmo, psali bychom – neutrálnost – děkuji, baterka, střídačka, cedule – hovorovost – svlíknout, mlíko, polívka, děkuju

4 Vývojové tendence (tradiční pojetí)
2. unifikační/simplifikační/zjednodušující tendence uplatňuje se výrazně v morfologickém systému, zejména u jmen a sloves: říct, rybníka/u, říct, peču, tiskl/tisknul, hoch/hochu/o hochovi; peču/pečeš, kryji, kryjou, souvisí/souvisejí globus - globu/globusu, Herodes – Heroda/Herodesa/Herodese postupná nivelizace slovesných vazeb, akcentace akuzativu- diskutovat něco, učit se něco 3. intelektualizační tendence intelektualizace (též racionalizace) spisovného jazyka je „přizpůsobování jazyka k tomu, aby jeho jazykové projevy mohly býti určité a přesné (…) a aby byly schopné vyjádřiti souvislost a složitost myšlení, tedy zesilování intelektuální stránky řeči. Tato intelektualizace vrcholí v jazyce vědeckém (teoretickém), určovaném snahou po vyjadřování co nejpřesnějším…“ (Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura, s. 45); projevuje především v lexikonu a v syntaxi

5 Vývojové tendence (tradiční pojetí)
4. racionalizační tendence částečně se překrývá s intelektualizační (B. Havránek chápe racionalizaci jako synonymum k intelektualizaci jazyka); sklon k přesnému vyjádření, k jednoduchosti, pravidelnosti (pravopis), úspornosti jazykového systému; terminologizace    5. diferenciační tendence x simplifikační rozrůznění jazykových prostředků dle funkcí; v současnosti tendence velmi silná: rámě/rameno, vytištěn/stisknut; děkuji/děkuju, moct/moci, impresionismus/impresionizmus, benzin/benzín formování nových stylů – epistolární, styl náboženské komunikace, styl vědecký, styly jednotlivých komunikačních situací apod.

6 Vývojové tendence (tradiční pojetí)
6. nacionalizační tendence – 19. stol., poč. 20. stol. projevy jazykového purismu, hl. v 19. století, vytěsňování germanismů, historizování; vliv i dnes – mluvčí vystupují proti záplavě cizích slov a anglicismů

7 Současná jazyková situace v češtině
Současná euroatlantická společnost (z pohledu sociologického) modernizace, masová společnost, globalizace celá řada tendencí, i protichůdně působících: a) upevňuje se stabilita spisovného jazyka b) jazyk plní řadu funkcí, je nutná diferenciace jazykových prostředků

8 Charakteristické jevy současné češtiny
specifická česká diglosie prohlubující se funkční diferenciace, vliv publicistiky diferenciace syntaxe mluveného a psaného jazyka vývoj lexikální roviny; masivní vliv angličtiny dynamika současné spisovné češtiny: nivelizace (místně) – diferenciace (generačně) axiologické (hodnotové) postoje mluvčích – 2 protichůdné orientace vulgarizace, zhrubění jazyka nejvíce se rozvíjejí roviny: syntaktická a lexikální

9 Charakteristické jevy současné češtiny
Rovina syntaktická Prostředky uvolněné větné stavby: osamostatněný větný člen (Teď necítím nic. Zhola nic.) volné přiřaďování výpovědí (Zatřepe budíkem, netiká.) samostatný větný člen (ve větě hlavní odkazovací zájmeno to: Vidět v tom jen neznalost, to by bylo zjednodušení) nepravé věty vztažné (připojené který, jenž, což, čímž, jak) polovětné konstrukce (přechodníkové vazby, konstrukce s příčestím trpným, konstrukce přívlastkové se slovesnými adjektivy: vedoucí, směřující, vzniknuvší, vzniklý) předložky několikaslovné (na rozdíl od, s ohledem na) zjednodušování syntaktické roviny mluvené češtiny

10 Charakteristické jevy současné češtiny
Rovina lexikální lexikon nejproměnlivější jazykovou rovinou nárůst, hl. terminologie: akupunkturista, necukry, bezgluten, manipulační poplatek vliv publicistiky: slavomanka, bruselocentrismus, nadefinovat, bonmotista, artikulovat otázku, komodita, depolitizovat, odškolit, vykomunikovat produktivita a konkurence slovotvorných prostředků rozvoj slovotvorných podtypů: poruchovost, univerbizace a multiverbizace: jednosměrka, zasedačka, občanka; občanská společnost, spotřebitelská veřejnost. internacionalizace slovní zásoby: slova přejatá – koncenzus, causa/kauza, komodita, windsurfing, hardrock, software, brífink, top

11 Charakteristické jevy současné češtiny
Rovina lexikální slova hybridní: antinatovský, webově orientovaný, kávofil, biochléb básnické, aktualizační prvky(v reklamě): nejčokoládovější čokoláda, intimno kavárny nárůst počtu kompozit i hybridních - demoukázka, sexyaféra, ještěrkolog, klausofob neosémantismy (posun, změna významu): exkluzivní - význam výjimečný, vymykající se normálu, dnes exkluzivní rozhovor - význam výhradní, exkluzivní práva; identita – pův. totožnost, identická dvojčata, identické stopy apod., dnes i význam svébytnost- identita sociální skupiny; hospodářský incest, lustrace kauzy módní slova: cosi, smysluplný, slušnost; čitelný, průhledné hospodaření státních drah ošetřit určitou záležitost; iniciovat, problém cizích slov: funkčnost užití vulgarizace slovní zásoby

12 Jazyková kultura Cíl: kultivovaný spisovný jazyk, kultivované vyjadřování jeho uživatelů s ohledem na komunikační situaci Jazyková kultura se dělí do čtyř částí: kulturu jazyka, jíž rozumí stav spisovného jazyka (stupeň ustálenosti, slohové rozvrstvenosti včetně schopnosti uplatnit se ve všech oblastech jazykového styku) a péči o kulturu jazyka, kultivování jazyka, tj. činnost směřující k zlepšení tohoto stavu a na kulturu řeči, tedy stav jazykových promluv, a péči o kulturu řeči, kultivování řeči, činnost směřující k zvýšení úrovně promluv

13 Jazyková kultura Kromě termínů kultura jazyka a kultura řeči je v současnosti užíván také termín kultura vyjadřování, na němž se podle Jiřího Krause podílejí všichni uživatelé jazyka, nejvíce však ti z nich, kteří svými jazykovými projevy ovlivňují soudobý úzus Jazyková výchova: jazykové vyučování (získání znalostí prostředků spisovné normy a dovednosti užívat jich v projevech mluvených i psaných) pochopení podstaty spisovného jazyka, jeho úlohy a prestižních funkce ve veřejné komunikaci, jeho postavení v jazykové situaci

14 Zdroje poučení o současné češtině
Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, (od 1993). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, 2006,2010. ČECHOVÁ, M. Čeština, řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011. ČECHOVÁ, M. Stylistika současné češtiny. Praha: NLN, 2008. Internetová jazyková příručka: 

15 Problémové jevy v současné češtině
Pravopisná rovina Psaní velkých písmen Ministerstvo financí České republiky/ministerstvo financí, Obecní zastupitelstvo, Odbor sociálních věcí Magistrátu města Plzně, Děkanát Přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně, Filosofická fakulta University Karlovy, katedra slavistiky; Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni Město Touškov/Albrechtice/Libavá, město Plzeň, lázně Teplice, Mariánské Lázně advent, masopust; indián, žid/Žid Vánoce, Velikonoce, Dušičky, Hromnice, Svatodušní svátky, Květná neděle, Hod boží vánoční, Boží hod vánoční sídliště Jižní Město, Sídliště Antala Staška, Divadlo J. K. Tyla, Divadlo Bez zábradlí, divadlo Ponec

16 Problémové jevy v současné češtině
Pravopisná rovina Cizí slova image, interview, joule/džem, džus, džínsy, blůza džez i jazz, džajv i jive, džudo i judo, causa i kauza, boogie- woogie i bugy-vugy, handicap/hendikep, boutique/butik, makeup/mejkap; , e-adresa, interrupce, hobby, uff, mobbing, trekking; scanner/skener, sherry/šery, tsunami/cunami Psaní délky balon/balón, benzin/benzín, ofenziva/ofenzíva téma – tematika, schéma – schematický, mýtus – mytický, mytologie, extrém – extremista, extremismus pedikúra/pedikýra, túra, fúze, múza stadium, toxikomanie/toxikománie

17 Problémové jevy v současné češtině
Pravopisná rovina Domácí slova výšivka, výjimka – výjimečný, výjimečně, vyjímat, balicí – balící, čisticí – čistící, lékárna, uklízečka, výhrůžka – vyhrůžka, buvol, rozpul Psaní s/z + délka – počeštěle, nebo původním pravopisem analýza/analysa, gymnázium/gymnasium, kurz/kurs, renesance/renezance, -ismus/izmus disident sleva, zlevnit

18 Problémové jevy v současné češtině
Pravopisná rovina i/y poliklinika – polyfonie, polygamie, polygon disharmonie – dysfunkce, dyslektik, tip – typ, Alešovy skici, písničky Nohavici, tácy pana Máci (kecy, hecy, hicy, frcy), s hospici/s hospicy, s kibuci/s kibucy; básně Petrarcy/Petrarky oxid, oxychlor Zkratky a značky dag, čj. /č. j., spol. s r. o./s. s r. o./s. r. o. – a. s., k. s., p. pí, fa, fě, fy

19 Problémové jevy v současné češtině
Pravopisná rovina Zápis dohromady nebo zvlášť 20letý, 10 km, 9V baterie, 20x, 10 % x 10% roztok na jemno, najemno, k večeru, kvečeru, na rozdíl od, na shledanou spí, jako by ho do vody hodil, je jakoby průhledný, jakobyšpekáčky Beňačková Čápová, politickoekonomický/politicko-ekonomický, trestněprávní, evropsko-unijní, modro-zelený, modrozelený, viz s. 64, živelní pohroma, škodní událost SMS-zpráva, SMS zpráva, zpráva SMS

20 Problémové jevy v současné češtině
Pravopisná rovina Syntaktický pravopis Přijedu v sobotu nebo v neděli. Peníze, nebo život. Skladba čili syntax je … Co jste, lidičky, dělali? Děvčata se potkala, navzájem se mezi sebou seznámila/seznámily. Přišli/přišla Eva s Pavlem. Dívky s hochy se vrátily/vrátili. Česko a Slovensko podepsaly dohodu. Předsednictvo vlády a jednotlivá ministerstva rozhodly. Sbory i sólisté se přihlásili k soutěži. K soutěži se přihlásili/přihlásily sbory i sólisté. Telata i krávy se vyháněly na pastvu. Na pastvu se vyháněla/vyháněly telata i krávy.

21 Problémové jevy v současné češtině
Tvarosloví – slovesa Infinitivy zakončené na –t moct, říct, utéct, péct/moci, říci, péci- knižní, utéci – archaismus hovorové tvary: můžu, (oni) můžou, kryju, děkuju Neutrálně spisovné tvary píšu, pláču, ukážu, (oni) píšou, pláčou, ukážou peču, tluču, (oni) pečou, tlučou peč! tluč!

22 Problémové jevy v současné češtině
Tvarosloví – slovesa Tvary knižní píši, pláči, ukáži, píší, pláčí, ukáží, peku, tluku, pekou, tlukou, pec! tluc! Tvary dubletní oni sází i sázejí, oni přichází i přicházejí, oni uvádí i uvádějí, oni souvisí i souvisejí – ale pouze (oni) vědí, rozumějí, snědí tiskl- minul – zamkl, zatkl/zatknul, bouchl/bouchnul, zestárnout – zestárl/zestárnul napnout – napjal/napnul, utít – uťal/utnul sejmout – sňat/sejmut, sněden, nahrazen, has, přihlas i přihlaš

23 Problémové jevy v současné češtině
Tvarosloví – jména velmoci i velmoce, rukojmí – rod m., ž., stř. datum, album, luxus, turnus; bufet, foyer akrobaté/i, demokraté/i, husité/i práce – k jeho pracím, v jeho pracích pravomoc - pravomoci, nemoc – nemoci, nemocem/nemocím, o nemocech/nemocích pane Brabče, pane poslanče, obhájce, velvyslanče, zástupce brýle i brejle, dveře i dvéře více jasnější jenž, týž/tentýž dvěma, tří/třech, čtyř/čtyřech, 7 [sedm, sedum], 8 [osm, osum]

24 Problémové jevy v současné češtině
Tvarosloví – jména sto jedno okno, sto jedna oken, dvě stě tři žáci, dvě stě tři žáků celé sto lidí, celého sta lidí, s celým stem lidí – celých sto lidí, s celými sto lidmi bez sto pěti korun, se dvěma tisíci sto padesáti pěti korunami dvacet pět lidí, k dvaceti pěti lidem bez tisíce pěti set padesáti osmi korun - bez tisíc pět set padesáti osmi korun o 169 466 – o sto šedesáti devíti … o stu šedesáti devíti, o devětašedesáti, o čtyři sta, čtyřech stech

25 Další jevy současné češtiny
Lexikální zásoba polévka/polívka, svléknout/svlíknout, amoleta/omeleta, viceprezident, více, díky povodním nebyly postaveny nové byty, bizarní, spontánní, dceřiný, aktuální, nejoptimálnější, terciární oštěpař/oštěpář, objednatel/objednávatel/objednavatel, čištění/čistění, , e-banking koučka, lobbista, ale lobovat v tenise, neckiáda/neckyáda, drakiáda/drakiáda; osloský, oselský; protežovat, respektive Úprava písemností: ISO 690-2

26 Další jevy současné češtiny
Neobratnosti a nevhodná vyjádření hospitalizovat v nemocnici, evoluční vývoj, potenciální možnost, pozitivní souhlas, stručný brífink, napište nám to písemně, standardní problém, je zaměřen na určitou názorovou orientaci Budeme se soustředit a sejdeme se v historicky krátké době. Divadlo Semafor oslaví čtyřicetileté výročí. Jdeme na bazén. Přejeme vám dokonalou chůzi z našeho výrobku. Musíme zmínit a diskutovat daný problém. Je zaměřen na určitou názorovou orientaci. Investice do lidského materiálu jsou dobře vložené peníze. Radní chtěl protěžovat svou firmu. Vrchní velitel odvolal ze své funkce velitele divize. Moldávie není až tak daleko. Přejeme Vám, abyste byl podobných problémů vyvarován.

27 Další jevy současné češtiny
Neobratnosti a nevhodná vyjádření Narazil do za sebou stojícího auta. Virus může přenést i nakažená matka na své dítě před, během nebo po porodu. Domorodci zde skákali připoutáni za kotníky liánou z bambusových věží. Československo napadlo Německo. Vyzvedněte si včas opravené boty. Barevná kresba je kreslená temperami od neznámého autora. Zákaz vstupu do areálu se psy. V současnosti sledujeme řadu křestů nových knih. Jde o déledobější opatření. V našem případě toto představovalo nejoptimálnější řešení, určené právě pro 15tileté děti. Během těchto let byla zahrada oplocená/oplocena. Je pravdou, že jsme se nerozhodli dobře.

28 Další jevy současné češtiny
Neobratnosti a nevhodná vyjádření Dělal dlouho manažera jiným, aby se pustil do hudebního podnikání sám. Potkali jsme člověka, který nám ukázal cestu k vesnici. Jednáno bylo s panem Novákem. Prosíme, aby se obaly vrátily. Uznejte, že z uzamčených beden nemůže být nic ztraceno. Plně chápeme Vaši potřebu možnosti stálé pohotovosti telefonního styku se zřetelem k Vašemu zdravotnímu stavu. Úprava písemností: ISO 690-2

29 Literatura ČERNÁ, Anna; SVOBODOVÁ, Ivana; ŠIMANDL, Josef; UHLÍŘOVÁ, Ludmila. Na co se nás často ptáte. Praha: Scientia, 2002. HLAVSOVÁ, Jarmila. Opravník omylů v jazyce českém. Praha: Víkend, 2000. HLAVSOVÁ, Jarmila. Čeština bez chyb. Praha: Víkend, 2001. HOLUBOVÁ, Věra a kol: Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2005. KROBOTOVÁ, Milena, JODASOVÁ, Helena. Základy českého pravopisu a pravopisná cvičení. Olomouc, Univerzita Palackého, 2004. PANEVOVÁ, Jarmila. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum, 2004. Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia 1993, školní vydání – Pansofia 1993; rozšířené vydání, Fortuna Praha 1999; 2., obsahově nezměněné vydání - Academia, 2005. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, FILIPEC, Josef a kol.: 2. vyd.1994., MEJSTŘÍK, Vladimír a kol.: 3. revidované vyd. 2003, 2005, 2010. SVOZILOVÁ, Naďa. Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. Praha: H+H, 1999. ŠAUR, Vladimír. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004. Český národní korpus: – Internetová jazyková příručka


Stáhnout ppt "Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultura jazyka"

Podobné prezentace


Reklamy Google