Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. ro č ník Vytvo ř il: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. ro č ník Vytvo ř il: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012."— Transkript prezentace:

1 5. ro č ník Vytvo ř il: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

2 Anotace: Prezentace seznamuje ž áky s odporem proti Rakousku-Uhersku b ě hem 1. sv ě tové války, jednáním zahrani č ního odboje, o č eskoslovenských legiích a koncem 1. sv ě t. války a vznikem Č eskoslovenské republiky Jazyk: č eský jazyk O č ekávaný výstup: ž ák se orientuje v hlavních reáliích minulosti a sou č asnosti naší vlasti Speciální vzd ě lávací pot ř eby: Ž ádné. Klí č ová slova: T.G. Masary, Edvard Beneš, M.R. Štefánik, zahrani č ní odboj, č eskoslovenské legie, konec 1. sv ě t. Války, rozpad Rakouska-Uherska, vznik Č eskoslovenské republiky, 28. ř íjen 1918 Druh u č ebního materiálu: DUM - Prezentace dopln ě ná výkladem Cílová skupina: Ž ák Typická v ě ková skupina: 10-12 let (5. ro č ník)

3  V ě tšina č eských politik ů, kte ř í z ů stali v Rakousku-Uhersku usilovali o smírná jednání s rakouskou vládou. Jinak se však chovali politici, kte ř í odešli (cizím slovem ________________) do ciziny. Ti necht ě li, aby č eské zem ě byli nadále sou č ásti Rakouska-Uherska. Jejich nejvyznamn ě jším zástupcem se stal __________________ emigrovali T. G. Masaryk

4  Masarykovi a jeho nejbli ž ším spolupracovník ů m Edvardu Benešovi a Slováku Milanu Rastislavovi Štefánikovi se poda ř ilo získat pro myšlenku samostatného státu č eské a slovenské krajany v USA, Velké Británii, Francii a Rusku.  Navázali také styky s p ř edními politiky v t ě chto zemích. Edvard BenešM.R.Štefánik

5 TGM se sna ž il získat pro vytvo ř ení samostatného Č eskoslovenska západní spojence a proto vsadil na ozbrojený boj proti Rakousku. Od roku 1917 se za č aly vytvá ř et v Rusku, a poté i ve Francii a v Itálii č eskoslovenské legie. Vstupovali do nich Č eši a Slováci, bývalí rakousko-uherští vojáci, kte ř í zde byli v zajetí. Celkový po č et vzrostl skoro na 100 tisíc voják ů, kte ř í byli nasazování proti Rakousku-Uhersku a N ě mecku. http://www.youtube.com/watch?v=6N7_WO2P1YM&feature=fvsr

6 Č eskoslovenské legie v Itálii Č eskoslovenské legie v Rusku v r. 1918 http://www.youtube.com/watch?v=DBruFxKxN_o&feature=related

7 V č eských zemích byl hlad, bída a nemoci, to vše vyvolávalo u obyvatel projevy nespokojenosti. Lidé se bránili demonstracemi a stávkami. Ú ř ady proti nim posílaly č etnické oddíly. Ty mnohdy pou ž ívaly st ř elné zbran ě. Na ulicích z ů stávali le ž et mrtví a ran ě ní. Nar ů stala nespokojenost mezi vojáky a docházelo i ke vzpourám voják ů v kasárnách.

8  Ke konci války pomohl vstup Spojených stát ů amerických do boj ů na stran ě Velké Británie a Francie.  1. sv ě tová válka skon č ila v roce 1918 porá ž kou Rakouska-Uherska a N ě mecka. Skon č ením války se za č alo Rakousko-Uhersko rozpadat.za č alo Profesor Masaryk se dohodl v USA se zástupci Slovák ů, kte ř í ž ili v Americe na vytvo ř ení spole č ného státu Č ech ů a Slovák ů. Tomáš Garrigue Masaryk, podepisuje ve Philadelphii deklaraci nezávislosti

9 http://www.youtube.com/watch?v=qSXBPUd_qyk&feature=related Kdy ž p ř išla zpráva o Masarykov ě dohod ě do Prahy, došlo 28. ř íjna 1918 na Václavském nám ě stí k velké manifestaci. Na ní p ř ední domácí politici vyhlásili samostatnost a p ř evzali politickou moc nad č eskými zem ě mi. Lidé za č ali strhávat znaky Rakouska- Uherska a provolávali slávu samostatnému č eskoslovenské mus státu.

10 P ř ivítání prezidenta Masaryka na Václavském nám ě stí po jeho p ř íjezdu ze zahrani č ního exilu.

11  O dva dny pozd ě ji (30. ř íjna 1918) se k nov ě vytvo ř enému státu p ř ihlásili domácí zástupci Slovák ů.  Tak vznikla Č eskoslovenská republika.  Habsburská monarchie se rozpadla

12  T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik (zahrani č ní odboj) jednali v zahrani č í o osamostatn ě ní č eských zemí.  Č eskoslovenské legie – vznikali v Rusku, Francii, Itálii, vstupovali do nich Č eši, Slováci a bojovali proti Rakousku-Uhersku a N ě mecku  1918 vstup USA do války – konec 1. sv ě tové války (R-U a N ě mecko bylo pora ž eno)  28. ř íjna 1918 – vyhlášena samostatnost Č eskoslovenské republiky (velká zásluha T.G. Masaryka)

13  Soubor:Tom%C3%A1%C5%A1 Garrigue Masaryk 1925.PNG. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2012-01-02]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Edvard Bene%C5%A1.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2012- 01-02]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Milan Rastislav %C5%A0tef%C3%A1nik.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2012-01-02]. Dostupné z WWW:.  File:Masaryk-ruman%C3%ADa--secretsofbalkans00vopiuoft.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2012-01-02]. Dostupné z WWW:.  Soubor:%C4%8Cs. legie v It%C3%A1lii.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2012-01-02]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Legionarsky odznak cepice.gif. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2012-01-02]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Czech Troops.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2012-01-02]. Dostupné z WWW:.  File:Massengrab Fromelles.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2012-01- 02]. Dostupné z WWW:.  File:Wn21-43.jpg?uselang=cs. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2012-01-02]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Trp%C3%ADc%C3%ADmu lidu.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2012-01-02]. Dostupné z WWW:.  File:Masaryk ve Filadelfii.JPG. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2012-01-09]. Dostupné z WWW:.  Soubor:28. %C5%99%C3%ADjen 1918.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2012-01-09]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Kratky, Frantisek - Kolin, postovni schranka %2828.10. 1918%29.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2012-01-09]. Dostupné z WWW:.  File:Republika %C4%8Deskoslovensk%C3%A1.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2012-01-09]. Dostupné z WWW:. Vlastiv ě da 5. Nová škola, 2005. Brno : Nová škola, 2005. 52 s. ISBN 80-7289-070-0.


Stáhnout ppt "5. ro č ník Vytvo ř il: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google