Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. ro č ník Vytvo ř il: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. ro č ník Vytvo ř il: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012."— Transkript prezentace:

1 5. ro č ník Vytvo ř il: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

2 Anotace: Prezentace seznamuje ž áky s po č átkem 1. sv ě tové války, záminkou – atentátem na následníka tr ů nu Františka Ferdinanda d´Este, ž ivotem lidí Jazyk: č eský jazyk O č ekávaný výstup: ž ák se orientuje v hlavních reáliích minulosti a sou č asnosti naší vlasti Speciální vzd ě lávací pot ř eby: Ž ádné. Klí č ová slova: František Josef I., František Ferdinand d´Este, atentát v Sarajevu, 1. sv ě tová válka, zbran ě 1. sv ě tové války, ž ivot lidí za války, p ř íd ě lový lístkový systém Druh u č ebního materiálu: DUM - Prezentace dopln ě ná výkladem Cílová skupina: Ž ák Typická v ě ková skupina: 10-12 let (5. ro č ník)

3  František Josef I. z rodu Habsbursko- lotrinského byl 68 let císa ř rakouský (nekorunovaný), král č eský (nekorunovaný) a uherský (korunovace 1867), král lombardský a benátský, dalmátský, chorvatský, slavonský.  Na tr ů nu byl bez pár dní neuv ěř itelných 68 let  Roku 1867 bylo Rakouské císa ř ství p ř em ě n ě no na Rakousko-Uherskou ř íši.  Uh ř i získali mimo ř ádná práva, co ž Č echy p ě kn ě štvalo. Vznikla dv ě hlavní m ě sta – Víde ň a Budapeš ť.

4  Frantík Pepík m ě l toti ž p ř ezdívku, Č eši mu posm ě šn ě ř íkali „starý Procházka“. Prý to vzniklo po jeho návšt ě v ě Prahy v roce 1901, kdy slavnostn ě otvíral most p ř es Vltavu. V novinách pak vyšla fotka, jak si to vykra č uje po novém most ě, pod ní popiska „Procházka na most ě “. Podle jiné verze je tato p ř ezdívka starší a pochází od toho, ž e p ř íjezd císa ř ského pr ů vodu ohlašoval jezdec na koni, který se jmenoval Procházka. Lidé potom volali: Starý Procházka už jede.

5 Proto ž e jeho jediný syn Rudolf spáchal sebevra ž du, svým nástupcem ustanovil František Josef I. Synovce Františka d´Este. Toho ale zast ř elili i s man ž elkou Sofií v Sarajevu a za č ala mela – hrozná, d ě sná a krvavá 1. sv ě tová válka. František Ferdinand d´Este byl odp ů rcem dualismu (Rakouska-Uherska). Plánoval p ř estavbu ř íše a její celkovou modernizaci, byl odp ů rcem balkánské politiky Františka Josefa I. a usiloval o spojenectví s Ruskem. Jeho politika se nelíbila ma ď arským a srbským nacionalist ů m. Spolu se svou man ž elkou Ž ofií hrab ě nkou Chotkovou byl 28. č ervna zavra ž d ě n p ř i vojenské p ř ehlídce v Sarajevu srbským nacionalistou Gavrilo Principem. Tato událost se stala záminkou k vzniku první sv ě tové války. http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=5_qvMyklN20

6 http://www.youtube.com/watch?v=7ssQLiXjVg4

7 Rakouský císa ř František Josef I. vyhlásil koncem č ervence 1914 Srbsku válku. Byla d ů sledkem spor ů stát ů o nové rozd ě lení sv ě ta. Na stranu Srbska se po vyhlášení války okam ž it ě postavilo Rusko. N ě mecko napadlo ruského spojence Francii a té pomohla Anglie. K t ě mto zemím se p ř idávaly další evropské a mimoevropské zem ě, a ž bylo do boj ů postupn ě zavle č eno na 70 milion ů lidí z 35 stát ů sv ě ta. Ž ádný stát nebyl schopen vyhrát, bojovalo se o to, kdo vydr ž í déle. Na západ ě i na východ ě Evropy byly vykopány stovky kilometr ů zákop ů. Do konce války v nich zahynulo deset milion ů voják ů a dalších 20 milion ů z ů stalo zmrza č ených. Tato válka p ř edstavovala to nejhorší, co do té doby lidstvo za ž ilo. Červenec 1914 Vypuknutí 1. světové války Centrální mocnosti: Rakousko-Uhersko N ě mecko Osmanská ř íše – nyn ě jší Turecko Bulharsko Mocnosti Dohody: Velká Británie Francie Rusko Srbsko A další zem ě -

8  První sv ě tová válka, ozna č ováná i jako Velká válka, probíhala v letech 1914 – 1918. Bojovalo se nejen v Evrop ě, ale i v Africe a Asii, a to na zemi (tanky), ve vzduchu (letadla), i na mo ř i (lod ě, ponorky). http://www.youtube.com/watch?v=qd5Oy1h0618

9 Vypuknutí 1. sv ě tové války p ř ijala č eská ve ř ejnost s nechutí jít bojovat „za císa ř e pána a jeho rodinu“. Necht ě li bojovat také proto, ž e byly nasazováni na frontu proti Rus ů m, k nim ž je vázala stará slovanská tradice. Proto mnozí č eští vojáci rad ě ji p ř ebíhali do ruského zajetí.

10  Ž ivot za války se velmi zhoršil. V zemi byl zaveden tvrdý polovojenský re ž im, který postihoval vše č eské. P ř estaly vycházet mnohé č eské noviny a č asopisy. Zásah ů m se nevyhnuly ani školní u č ebnice. Byla zakázána č innost Sokola. Mno ž í č eští politici byli uv ě zn ě ni. Veškerá výroba v továrnách byla pod ř ízena pot ř ebám války. Mu ž i museli narukovat na frontu, na jejich místa v továrnách nastoupily ž eny a d ě ti. Byl zaveden tzv. p ř íd ě lový lístkový systém na potraviny a na n ě které druhy spot ř ebního zbo ž í. Válka s sebou p ř inášela hlad a bídu.

11  1. sv ě tová válka vypukla v č ervenci roku 1914 atentátem na následníka tr ů nu Františka Ferdinanda v Sarajevu • Bojovaly proti sob ě : • Ž ivot za války se zhoršil. Mu ž i museli na frontu, ž eny a d ě ti pracovaly v továrnách. Byl zaveden p ř íd ě lový lístkový systém na potraviny. Centrální mocnosti: Rakousko-Uhersko N ě mecko Osmanská ř íše (Turecko) Mocnosti Dohody: Velká Británie Francie Rusko Srbsko

12  File:Fjoseph1.jpg?uselang=cs. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Otev%C5%99en%C3%AD mostu 14. 6. 1904.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Archduke Franz with his wife.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW:.  File:Gavrilo Princip captured in Sarajevo 1914.jpg?uselang=cs. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Gavrilloprincip.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Franzshirt.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Franz ferdinand.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW:.  File:%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86 %D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4 %D0%B8 %D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F.jpg?uselang=cs. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW:.  Soubor:French bayonet charge.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011- 12-28]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Map Europe 1923-cs.svg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-12- 28]. Dostupné z WWW:.  Soubor:WW1 TitlePicture For Wikipedia Article.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Bundesarchiv Bild 101I-646-5184-26, Russland, Flugzeug Junkers Ju 87.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW:.  Soubor:British Mark I male tank Somme 25 September 1916.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW:.  Soubor:USS H-3 1922 h53822.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-12- 28]. Dostupné z WWW:.  Soubor:HMS Invincible %281907%29 British Battleship.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW:.+  Soubor:P%C5%99%C3%ADd%C4%9Bl.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW:.  File:WWII Food Rationing.jpg?uselang=cs. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Kaiser franz.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2011-12-28]. Dostupné z WWW:.  Soubor:Fronta hladov%C3%BDch d%C4%9Bt%C3%AD %C4%8Dekaj%C3%ADc%C3%AD na pol%C3%A9vku 1 WW.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, [cit. 2012-01-02]. Dostupné z WWW:. Vlastiv ě da 5. Nová škola, 2005. Brno : Nová škola, 2005. 52 s. ISBN 80-7289-070-0.


Stáhnout ppt "5. ro č ník Vytvo ř il: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google