Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderní formy dopravní výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderní formy dopravní výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu"— Transkript prezentace:

1 Moderní formy dopravní výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu
Jitka Heinrichová Centrum dopravního výzkumu

2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
„Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka.“ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

3 Začlenění do všech vzdělávacích okruhů
Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a svět práce Člověk a jeho svět Člověk a příroda Člověk a společnost Člověk a zdraví Výchova k občanství Umění a kultura

4 Jazyk a jazyková komunikace
Komunikační a slohová výchova Čtení – zdroj informací o dopravním prostředí Vyhledávání informací z dopravy Hledání klíčových slov z oblasti bezpečnosti Vyhledávání a řešení nesrovnalostí v textu Základní pravidla telefonování Samostatné práce dle žánru na téma z dopravy Správné formulování názoru – hodnotit chování a postoje dospělých i vrstevníků

5 Jazyk a jazyková komunikace
Jazyková výchova Hry: hlásky, slabiky, slova – využití slov a významových okruhů z oblasti rizika nehody a prevence vypiš slova a sousloví na téma “bezpečně na silnici” (rozvaha, zebra, semafor……..), kvizy, rébusy, hry se slovy Sestavování skupin s významem bezpečí a rizika (doplnění o synonyma, opozita.. vypiš slova na téma nebezpečí (roztržitost, tma, mlha….)

6 Jazyk a jazyková komunikace
Ke slovnímu kořenu slova doplňovat předpony a přípony a porovnávat s významem původního základu Vyhledávat vyjmenovaná slova a slova příbuzná – spojená s bezpečím v dopravním prostředí slyšet (slyšet, slyšitelný / neslyšitelný, nedoslýchavý...) myslet (myslet, přemýšlet / nepřemýšlet, zamyšlený, nedomyslet)

7 Jazyk a jazyková komunikace
Seznamování s novými výrazy a objevování jejich významu najdi vysvětlení pro výrazy (brzdná dráha, reflexní materiál,mimikry, červený kříž….) vysvětli význam (Co se v mládí naučíš… Tak dlouho se chodí se džbánem...) Používání vět z tisku k větnému rozboru

8 Jazyk a jazyková komunikace
Literární výchova Srovnávání textů různých autorů Dramatizace, etudy, hraní rolí Vyhledávání témat s dopravou v literárním textu (vliv rozvoje automobilismu, popis cestování dopravními prostředky v umělecké literatuře) Jak by dané téma zpracoval básník, spisovatel

9 Jazyk a jazyková komunikace
Vypracovat téma v probíraném stylu napiš příběh (Dovolená na cestách. Barvy na silnici.), báseň, dopis, článek do novin (Co nás trápí. Řidiči, my jsme zde také)pohádku, udělej rozhovor (např. s handicapovaným kamarádem - jaké má problémy v dopravním prostředí) Čtení vyhledej článek, sestav příběh přiřazováním textu k obrázkům

10 Matematika a její aplikace
Číslo a početní operace Počítání předmětů, činností, rizik z obrázku z dopravního prostředí Počítání slov v textu Rozdělení slov do skupin a podskupin dle tématu a počítání prvků ve skupinách Statistické průzkumy Porovnávání čísel, skupin Příklady s reálnými daty; používat sčítání a odčítání v jednoduchých situacích z běžného života

11 Matematika a její aplikace
Závislosti, vztahy a práce s daty Porovnávání čísel z průzkumů v grafech a diagramech Sestavování tabulek s daty z třídních průzkumů Tvoření vzorců (reakční doba + brzdná dráhy = ) Nehodovost např. za celý rok, v určitém období, v určitém regionu Sběr dat rozčlenit dle času, věku, místa, směru

12 Matematika a její aplikace
Geometrie v rovině a v prostoru Přenesení vzdáleností, převedení z metrů na milimetry Zatáčky a doprava – tramvaj, automobil, nákladní vůz s vlekem – vlečná křivka Nadstandardní aplikační úkoly a problémy Slovní úlohy – výpočet délky předjíždění, brzdnou dráhu

13 Informační a komunikační technologie
Základy práce s počítačem Návrhy letáků s protiúrazovou tématikou ve Wordu Tabulky v Excelu Vyhledávání informací a komunikace Vyhledávání informací na internetu o nehodovosti, využití výpočetní techniky v dopravě, o přepravě

14 Člověk a jeho svět Barvy - vidím a jsem viděn -
mimikry jen pro zvířata (ježek na silnici) černá ve tmě a retroreflexní nášivky mlha a barvy Zvuky - co slyším - porovnávání, rozlišování, řídit se podle zvuku Materiály - co je odolnější - porovnávání tvrdosti, stupnice (předměty z auta, karosérie, lidská kůže apod.)

15 Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme
Práce s mapou – zaznamenání cesty, telefonu, policie…. Srovnání město / vesnice; ČR / zahraničí; minulost / současnost Cesty (silnice, chodníky, stezky) – srovnání prostředí, povrchu, zatížení Naše čtvrť – parkoviště – nepřehledný prostor. Dětské hřiště…. Má škola – cesta do školy (okolí školy) – kde se cítím bezpečně – kde si nikdy nehraji, kamarádi

16 Co jsou nebezpečná místa a nebezpečné situace a proč jsou nebezpečné
Poznám a vím, jaké nebezpečí mi hrozí v jednotlivých místech Pomůcky: Obrázky nepřehledných míst (zatáčky, keře, auta, kontejnery, honory, zábradlí, ..) Obrázky dálnice, rušné komunikace, výjezd z garáží, z nemocnice, od hasičů, železniční přejezd… Obrázky stejného prostředí v různé situaci, různém počasí a v různé roční době (sucho, slunečno, déšť, mlha, tma, listí na silnici, bláto, písek, olejová skvrna, výtluk, kočka, přecházející dítě, babička o holi, vozíčkář, kutálející se míč v dosahu silnice….)

17 Informační hodiny - Kde jsem
Před domem s kamarády Komu řeknu/napíši, kde si hraji? Vím, kolik je hodin. Kdy se vrátím. V parku U babičky Dětské hřiště U tety U kamaráda Jirky

18 Člověk a jeho svět Lidé kolem nás
Má rodina – chování členů rodiny v dopravním prostředí rodina na cestách do práce, do školy, na dovolenou. Bezpečné a nebezpečné jednání. (bezpečnostní pásy, telefonování, bezohlednost) Úloha rodiny v prevenci nehod. Bezpečná chůze s rodiči, se sourozenci. Se psem. Přeprava v autě. Nejsem tu sám – kdo nám pomáhá, kdo mi může pomoci. Komu mohu pomoci já a jak. Umím telefonovat. Jsem ohleduplný k ostatním. Co mohu udělat pro své bezpečí

19 Člověk a jeho svět Chování jednotlivých skupin v provozu, konflikty mezi motorizovanými a nemotorizovanými účastníky a možnosti jejich řešení (Dramatizace, úvaha, příběh, výtvarné ztvárnění…) Zranitelní účastníci provozu a chování vůči nim (děti, maminky s kočárkem, handicapovaní, senioři) Zásady bezkonfliktního jednání

20 Člověk a jeho svět Lidé a čas
Plánování cesty podle časového harmonogramu – důraz na včasný odchod, pozdní odchod = rizika Problémy společnosti v historii – podmínky pro děti, rizika, společnost

21 Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Stupnice tvrdosti
Změna vlastností při změně skupenství Přilnavost podrážek, pneumatik kola na mokrém povrchu Vlastnosti olejové skvrny Roční období - počasí - vliv na bezpečí, rozdílnosti v podmínkách Vliv zplodin na rostliny, zvířata; vliv člověka na rovnováhu v přírodě

22 Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví
Ochrana před riskantním chováním v dopravě, možnosti předcházení dopravním nehodám, prevence úrazovosti Drogy, alkohol a doprava Nácvik správného chování v okamžiku ohrožení Znalost telefonních čísel integrovaného systému

23 Člověk a společnost Dějepis
Poučení ze získaných poznatků a zkušeností, důsledky vývoje společnosti Vývoj ochranných prvků Přeprava nákladu – první konstrukce, rozvoj přepravy, vývoj konstrukcí Právní systémy, represe Vliv vynálezů na celkové dění – vliv na kulturu, rozvoj, myšlení Historická přímka vývoje dopravy od pravěku do dnešních dnů Pochopení důsledků zvýšení mobility lidstva

24 Člověk a společnost Vliv soupeření na vývoj a rozvoj
Rozvoj technologií při válečných konfliktech Hospodářské ztráty Právní systém Technika a negativní dopad

25 Člověk a společnost Výchova k občanství
Handicapovaní spoluobčané v důsledku nehody – jak šlo zabránit Selhání řidiče, chodce Starší populace a mobilita – komplikace Neverbální komunikace mezi řidiči; policie při řízení dopravy Konfliktní osoba jako zdroj potencionálního nebezpečí – rozpoznání nebezpečí, možnost potlačení agresivního chování

26 Člověk a společnost Chování lidí dle rozlišení temperamentu
Vliv temperamentu na chování jedince v dopravě Systém osobních hodnot – zdraví člověka jako základ spokojeného života Co dělat pro trvale udržitelnou mobilitu, výběr dopravního prostředku Sociální důsledky dopravních nehod

27 Člověk a společnost Formy pořízení auta – leasing, půjčovny – výhody a rizika, taxi služby, využitelnost auta, amortizace – hodnota koruny Důsledky nedodržení právních norem, nedodržování dopravních předpisů Názor žáků na chování vrstevníků Úloha jednotlivých institucí Nestátní organizace a občanská sdružení Veřejnoprávní sdělovací prostředky Mezinárodní předpisy - porovnání

28 Člověk a příroda Fyzika
Brzdná dráha a její vliv na nehodovost, vnímání spojitosti rychlosti a délky brzdné dráhy; chování se předmětů,vleku, dítěte (hlavy) apod. v okamžiku brždění, nárazu Střet v provozu auto / auto, auto / nákladní auto, auto / cyklista, auto / chodec, chodec / cyklista ….. Vlečná křivka – chování se vozidel v zatáčkách – auto, TIR, kloubový autobus, auto s vlekem…..

29 Člověk a příroda Chemie
Znát dokonale význam varovných značek na cisternách a automobilech s nebezpečným nákladem Chování v případě ekologické havárie Vliv dopravy na ovzduší Rozdíly mezi pohonnými hmotami benzin, nafta, plyn Olovo, jako součást paliva pro benzínové motory a jeho vliv na životní prostředí Neutralizace látek – práce hasičů při dopravních nehodách Aplikace vhodných katalyzátorů pro urychlení reakce při odstraňování následků

30 Člověk a příroda Chemie
Práce v laboratoři – pravidla při přenášení látek při pokusech Nebezpečí úniku ropných produktů ve vztahu ke stavu vozovky po nehodě Chemie a společnost – výfukové plyny (neslučitelné se životem) Recyklace pneumatik Benzin, nafta, propan-butan – mechanizmus výbuchu Alkohol, léky a drogy v dopravě

31 Člověk a příroda Přírodopis Obecná biologie a genetika
Faktory ovlivňující vývoj Znečištěné prostředí a jeho vliv na organizmus Vliv pohybu na výživu kostí Biologie hub Těžké kovy z výfukových plynů a ukládání v houbách Biologie rostlin Narušení rovnováhy vlivem civilizačního rozvoje Osazování okolí silnic stromy a keři – „čističky vzduchu“, ale nepřehledné pro člověka

32 Člověk a příroda Přírodopis Biologie živočichů Vliv dálnic
Nepředvídatelné reakce zvířat Ochrana živočichů před predátory – mimikry – v dopravním provozu „Svítící“ oči zvířat při osvětlení reflektorem auta

33 Člověk a příroda Přírodopis Biologie člověka
Typy poranění orgánů – neslučitelné se životem Poranění a trvalé následky, jak jim předcházet 2 – 3 sekundy – prodleva řidiče – reakce – brzdná dráha…. Nutnost ochranných pomůcek Fyzická a psychická omezení některých účastníků provozu – vývojové rozdíly, vliv věku, stárnutí Nácvik první pomoci Úloha integrovaného záchranného systému – předání informací, vyhodnocení situace Systém postupného vyhodnocení při první pomoci – rozpoznání symptomů při ohrožení života

34 Člověk a příroda Přírodopis
Neživá příroda; základy ekologie; praktické poznávání přírody Kontaminace půdy ve spojení s nárůstem dopravy, přepravy nebezpečných nákladů a dopravních nehod Vliv počasí na podmínky v dopravě, vliv počasí na člověka a rizika s tím spojená Narušení ekosystému působením člověka a jeho vynálezů Vnikání cizorodých látek do potravinového řetězce Ekologická doprava

35 Člověk a příroda Zeměpis
Návrhy na geografické značky pro turisty a cyklisty (označující nebezpečné úseky a nehodové lokality) Orientace na mapě při plánování výletu Orientace v reálném prostředí pomocí mapy – uvědomovat si, že při soustředěné práci s mapou je vnímání rizika omezené Vnímání jedinečnosti geografických celků v návaznosti na dodržení rovnováhy Atmosféra, hydrosféra, pedosféra a biosféra – vliv člověka, narůstající dopravy a následky nehod

36 Člověk a příroda Zeměpis
Přírodní a hospodářské poměry v různých regionech světa – rizika v daném dopravním prostředí, vztah k legislativě, represe v dané oblasti – propojení s OV, historický vývoj v dané oblasti – propojení s dějepisem Počet automobilů na obyvatele – propojení s informatikou (vyhledávání na internetu) Porovnání zemí dle předem stanovených ukazatelů – nehodovost, preventivní opatření, vzdělávací soustava

37 Člověk a příroda Zeměpis Rozvoj dopravy v ČR Druhy dopravy na území ČR
Nehodovost v daných regionech Priority regionů Rozdíl dopravního prostředí v různých regionech ČR; mapování regionu, vyznačení rizikových lokalit

38 Člověk a zdraví Kultura mezilidských vztahů v dopravním prostředí
(chodec-řidič, řidič-řidič, chodec-chodec, spolucestující) Rozvoj vnímání druhých, pochopení rozdílů Úplná a neúplná rodina – příčiny, které vedou ke vzniku neúplné rodiny (vliv dopravní nehody a následků na rodinné vztahy, ztráta blízké osoby, …) Vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti (výchova příkladem)

39 Člověk a zdraví Vývojové změny – vnímání rizik, vývoj reakčních
schopností, odhad vzdálenosti Očekávané a nepředvídatelné reakce, možné nebezpečí pro řidiče Priority různých věkových skupin Vliv výživy na zdravotní stav (soustředění řidiče), dodržování pitného režimu Režim dne, odpočinek a jízda, např. na dovolenou Odpovědné chování v situacích úrazu

40 Člověk a zdraví Návykové látky a bezpečnost v dopravě (prodloužení
reakční doby, přeceňování schopností, bezohlednost, agresivita) Dodržování pravidel bezpečnosti Vyjmenování hodnot pro zdravý a hodnotný život se zařazením pravidel pro bezpečný pohyb v dopravním prostředí (soustředění, předvídání, zapojení smyslů, dodržování pravidel, ohleduplnost, empatie…) Vytvoření kampaňovitých projektů – využití vhodné argumentace

41 Člověk a zdraví Sebeovládání a zvládání problémových situací
Respektování sebe sama i druhých Dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích Skupinová diskuse v kruhu na téma mezilidské vztahy v dopravním prostředí, pomoc handicapovaným skupinám Psychologické hry na asertivní výcvik- posílení dovedností říci „ne“ a neovlivnit se skupinou

42 Člověk a zdraví Tělesná výchova
Význam sportu pro fyzickou a psychickou zdatnost – pro pohyb v dopravním prostředí Zvyšování fyzické zdatnosti pro pěší chůzi a cyklistiku Orientace ve skupinovém pohybu (vnímání smysly) Rychlý start, změna směru Rozvoj vnímání vedlejších podnětů při chůzi a běhu Lyžování, sáňkování, bruslení – vhodné a nevhodné obutí na kluzkém povrchu, brzdná dráha Ochranné prvky při sportu

43 Člověk a zdraví Lyžování, snowboarding, bruslení – dodržování pravidel
bezpečnosti (rychlost, rozestupy, nepřeceňování sil…) Dodržování pravidel kolektivních her – respektování daných pravidel a zákonů Hra vlastních her s vlastními bezpečnostními pravidly – vytvoření represivních opatření (penalizace body, minutami…) Rozvoj smyslů, rovnováhy, reakceschopnosti, rychlého vyhodnocování situace a rozhodování

44 Umění a kultura Hudební výchova
Hra s tóny – napodobování zvuků ulice, náladových rozhovorů s cílem vcítit se do charakteru a nálady postavy Skládání písní s danou tematikou Instrumentální doprovod při dramatizaci Improvizace – melodie jako prostředek vyjádření pocitů a situací Rozlišování podle zvuku – rozlišit nebezpečí sluchem Poslech nahrávky – rozlišení typu vozidla

45 Umění a kultura Vliv poslechu hudby při jízdě v automobilu na styl jízdy Zapsat tempo dopravy do not Vyjádření pocitů při poslechu rozdílných zvuků z dopravního prostředí pohybem Pohybové ztvárnění rychlosti, nárazu, šoku, agresivity Vytvořit choreografii na téma život ve městě, mlha, tma…. Odhadnout náladu písně, skladby, skladatele Vyhledat v poslechových skladbách a písních prvky agresivity, uklidnění

46 Umění a kultura Výtvarná výchova
Charakteristiky prostředí a předmětů – pozorování typických rysů a rozdílnost prostředí, vyjádření vjemů a zážitků Výtvarné vyjádření sluchového vjemu Hra s barvou – porovnání malby tón v tónu s kontrastní malbou, srovnání s viditelností a neviditelností v dopravním prostředí Práce s fotografií s rušnějším dopravním prostředím, porovnání se starou fotografií Výtvarné zpracování – minulost, současnost, budoucnost Převedení fotografie do výtvarných stylů – romantismus, realismus, impresionismus, secese, futurismus, počítačová grafika ……

47 Umění a kultura Billboardy a jejich funkce, nebezpečí pro dopravu
(soustředění řidiče) Návrhy vizuálů s bezpečnostní tematikou Vytvoření modelů dopravních prostředků s bezpečnostními prvky Vymodelování bezpečného dopravního prostředí Budoucnost v dopravě Umělecká fotografie

48 Umění a kultura Vytvořit prostředí (nakreslit, vymodelovat) dle potřeb dětí, dospělých, seniorů, řidičů, zvířat a skloubit všechny potřeby účastníků v jeden celek Návrh antireklamy Architektura dopravního prostředí – návrhy zklidňování dopravy Vystižení nálady – stejné prostředí - včlenění zážitku Zpracovat stejné téma jako apel, relaxaci, reklamu, antireklamu, osvětu

49 Člověk a svět práce Praktické ověřování kvality materiálu při nárazu, zatížení, možnost zranění při volném uložení v autě Návrhy na bezpečné vozidlo – deformační zóna – minimální následky pro chodce a cyklisty Pěstitelské práce – nevhodná půda, zamoření zplodinami, vliv dopravních s ekologickými následky na kvalitu půdy; kvalita půdy v dosahu frekventovaných komunikací Příprava pokrmů – bezpečná práce v kuchyni, prevence úrazu, pravidla pro přenos horkých tekutin, vyhýbání se vpravo

50 Člověk a svět práce Práce s technickým materiálem – vlastnosti materiálu ve vztahu k dopravě Technické řešení nedostatků Design a konstruování – doprava a pasivní prvky bezpečnosti Nové technologie, telematika Provoz a údržba auta – rozpočet, výdaje, zisky – porovnání nezbytnost / pohodlnost; srovnání s cenou taxislužby, MHD apod.

51 Člověk a svět práce Svět práce
Integrovaný záchranný systém – jednotlivé prvky, rozdělení činností, kompetence Profese ovlivňující dopravní prostředí a bezpečnost Psychologické poradny pro pomoc obětem dopravních nehod Seberealizace v oblasti charitativních, nevládních a neziskových organizací

52 Bezpečnou cestu Děkuji za pozornost jitka.heinrichova@cdv.cz
Tel.: Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Moderní formy dopravní výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu"

Podobné prezentace


Reklamy Google