Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Princip dopplerovského UZ vyšetření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Princip dopplerovského UZ vyšetření"— Transkript prezentace:

1 Princip dopplerovského UZ vyšetření
Bohatá Š., Nádeníček P., Foukal J. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno Čejkovice 2013

2 Doppler Johann Christian Doppler (1803-1853) fyzik a matematik
princip formulován v roce 1842, Praha platí pro všechny druhy vlnění

3 Dopplerův princip Přibližuje-li se zdroj zvuku o konstantní výšce (frekvenci) směrem k pozorovateli, vnímá pozorovatel výšku tónu vyšší, než je výška skutečná. Naopak, vzdaluje-li se zdroj zvuku, vnímá pozorovatel tón s nižší frekvencí, než je skutečná výška tónu. Rozdíl mezi frekvencí zdrojem vysílanou a pozorovatelem přijímanou je tím větší, čím rychleji se zdroj vůči pozorovateli pohybuje. Markantní rozdíl mezi vysílanou a přijímanou frekvencí nastává teprve tehdy, když je rychlost zdroje vlnění srovnatelná s rychlostí šíření vlnění v daném prostředí. fp - pozorovaletel přijímaná frekvence vlnění c - rychlost šíření vlnění v daném prostředí v - rychlost pohybu zdroje směrem k pozorovateli fv - zdrojem vyslaná frekvence vlnění

4 Dopplerův efekt - frekvenční posuv
Rozdíl, mezi přijímanou a vysílanou frekvencí označujeme jako dopplerovský frekvenční posuv (f = f0 – f1) Velikost frekvenčního posuvu je přímo úměrná frekvenci UZ vlnění, rychlosti krevního toku a kosinu úhlu, který svírá směr UZ vln a tok krve kritická mez nad 60° výpočet rychlosti pohybujících se elementů f – frekvenční posuv c – rychlost šíření uz vlnění f0 – frekvence sondy  – úhel insonace v – rychlost toku

5 Dopplerův efekt změna frekvence je determinována rychlostí
intenzita signálu je determinována množstvím pohybujících se elementů (např. krvinek) směr průtoku při pohybu k sondě (od sondy) - BART průtok směrem k sondě je zobrazen ve spektru nad nulovou linií průtok směrem od sondy je zobrazen ve spektru pod nulovou linií

6 Význam Dopplerova jevu pro sonografii
V případě dopplerovské ultrasonografie je objektem, od kterého se odráží vyslaný signál suspenze krvinek pohybujících se v cévním lumen. Protože velikost erytrocytů je menší než vlnová délka ultrazvuku, uplatňuje se při vzniku dopplerovského signálu rozptyl, který je často označován jako Raileyghův-Tyndallův rozptyl . velikost erytrocytů (7x2m) vlnová délka UZ 5 MHz = 300 m anechogenní krev

7 Kontinuální doppler. systémy
dopplerovské systémy s kontinuální nosnou vlnou (CW) nejjednodušší zařízení chybí axiální rozlišení, tj. nelze určit hloubka, ze které signál přichází dva elektroakustické měniče (krystaly) vysílač přijímač v oblasti zájmu se překrývají je-li v oblasti zájmu více cév  záchyt signálu ze všech cév oblasti  součet signálu  nelze odlišit rychlost toku v jednotlivých cévách využití: tužkové Dopplery, cévní chirurgie, ozvy plodu měří libovolně velké rychlosti

8 Pulzní dopplerovské systémy (PW)
jeden elektroakustický měnič, který střídavě ultrazvukové vlnění vysílá a přijímá sonda pracuje ve střídavém, tj. pulzním režimu rytmus vysílání se označuje jako opakovací frekvence a je v horní oblasti frekvencí omezen dobou potřebnou ke zpětnému návratu odraženého signálu doba mezi vysláním a příjmem ultrazvukového impulzu je úměrná vzdálenosti cévy od ultrazvukové sondy umožňuje záznam rychlostního spektra toku krve v cévě vyšší mechanická energie 1/1000 vysílač, 999/1000 přijímač

9 Barevný Doppler barevné dopplerovské mapování průtoku, Color Doppler Imaging (CDI), Color Flow Mapping (CFM). kombinace B obrazu s pulzním Dopplerem v B-obrazu je definovaná výseč, ze které je dopplerovská informace o pohybu (rychlosti toku) analyzována a zobrazena v podobě barevných pixelů, které jsou graficky zakomponovány do nezávislého B-obrazu sběr dat podél jedné vertikální obrazové linie minimálně 3x – snížení obnovovací frekvence semikvantitativní barva – směr odstín - rychlost zobrazí tok i v malých cévách, v B-modu často nedetekovatených pozor na šířku okna !

10 Barevný Doppler VÝHODY: NEVÝHODY:
snadná identifikace cévy, měření více cév najednou určení směru toku krve semikvantitativní, přibližné stanovení rozsahu rychlostí toku NEVÝHODY: zobrazení střední rychlosti toku  citlivost pro pomalé toky sklon k barevným artefaktům při pohybech  frame rate (50-150ms)

11 Spektrální záznam grafické vyjádření závislosti rychlosti krevního toku v čase (umožňuje tak přesnou kvantifikaci průtokových parametrů) podél jediné vertikální obrazové linie jsou vysílány opakované impulzy dopplerovská informace o rychlosti toku analyzována a zobrazena jako dopplerovské spektrum čas rychlost proč tam není systélické okno - příčina?

12 Duplexní a triplexní zobrazení
kombinace dvojrozměrného dynamického zobrazení (B-mode) a pulsního dopplerovského měření triplexní kombinace B zobrazení se spektrální křivkou a barevným dopplerem triplex

13 Energetický Doppler Color Doppler Energy (CDE), Color Power Angio (CPA), Color Amplitude Imaging (CAI), Color Angiography, Doppler Power Mode, Power Mapping, Amplitude Mapping. zobrazuje celou energii (amplitudu) dopplerovského signálu úměrná ploše vymezené spektrální křivkou nezávislost na dopplerovském úhlu (kromě 90°) rychlosti umožní zobrazit větší dynamický rozsah energie = i velmi pomalé toky

14 Energetický Doppler pouze jedna barva barevný odstín pixelu
přímo odpovídá amplitudě (energii) dopplerovského signálu vyjadřuje množství pohybujících se elementů neovlivněn Nyquistovým limitem  nedochází k aliasing efektu vysoká citlivost k artefaktům neurčí směr toku ani rychlost směrový energetický Doppler

15 Směrový energetický Doppler
synonyma: Directional Power Doppler umožňuje určení směru toků i rychlostí Rychlost Amplituda +100 cm.s-1 -100 cm.s-1 Záporný tok od sondy Kladný tok k sondě Kolmý tok Slabý signál

16 Steering lineární sondy malá možnost sklopení
elektronické sklopení dopplerovských vln lineární sonda

17 Doppler gain nezávisle od 2D Gain, a Color Gain

18 Priorita barevného záznamu
Color versus Gray Scale, Gray Scale - Color Supression, Color versus Echo Priority prahová hodnota intenzity v B módu dopplerovské signály v místech vyšší intenzity ignorovány  priorita – potlačí barvu v okolí cévy  priorita – zobrazí barvu z echogenní / drobné cévy

19 Citlivost barevného záznamu
color sensitivity, pulse number počet UZ impulzů podél vertikální obrazové linie (min. 3) více impulzů (např. 14 impulsů/linii) vyšší barevná citlivost (pomalé toky – skrotum, lýtkové žíly)  frame rate méně impulzů (7-9)  citlivost - jen rychlé toky  frame rate (echokardiografie)

20 Perzistence barevného záznamu
color persistence, frame averaging  persistence lepší poměr S/Š snažší detekce krátce trvajících hemodynamických dějů lepší vykreslení cévních kontur nevýhody: stírání variací barevného obrazu v čase pulzatilní x žilní tok

21 Frame rate

22 Dopplerovský úhel úhel mezi směrem vysílaných UZ vln a směrem toku krve  = 0° = maximum frekvenčního posuvu = absolutní hodnota rychlosti měřeného toku (cos 0° = 1) úhel  60°  nelze přesně kvantifikovat toky 90°  žádný signál (cos 90° = 0) 90°  krev není vůči sondě v pohybu nevyšetřovat při dopplerovském úhlu výrazně přesahujícím hodnotu 60° dopplerovský úhel chyba (%) 90° 60° 50 100 céva 90° 60°

23 Dopplerovský úhel cos

24 Typy rychlostních profilů
Zátkový profil Prakticky v celém lumen cévy se krev pohybuje stejnou rychlostí. Normálně se s ním setkáváme jen v ascendentní aortě.Ve spektrálním záznamu je úzké spektrum na podkladě omezeného rozsahu rychlostí. Mezi dolním okrajem spektrální křivky a nulovou linií je prázdná oblast - spektrální okno. Parabolický profil Krevní proud se pohybuje nejrychleji ve středu cévy, směrem k okrajům jeho rychlost klesá a těsně při stěně cévy je prakticky nulová. Ve spektrálním záznamu pak najdeme vyplnění mezi nulovou doplerovskou linií a linií nejrychlejších toků. Spektrální okno chybí.

25 Vzorkovací objem oblast, kde se měří signál (rychlost toku)
nastavuje se umístění, tj. hloubka velikost měla by odpovídat šíři cévy

26 Frekvence vzorkování signálu
vzorkovací frekvence  počet UZ impulsů za sekundu (PRF) Shannon-Kotelnikovovův vzorkovací teorém vzorkovací frekvence musí být minimálně dvojnásobkem nejvyššího kmitočtu, který zobrazujeme první signál se musí vrátit před vysláním dalšího mezní hodnota ~ Nyquistův limit fotka aliasing efektu na obrazovce platí pro spektrální i barevné zobrazení

27 Aliasing efekt frekvenci sondy úhlu cévy k UZ svazku
podstatná ztráta informace, její zkreslení „„přestřelování“ závisí na frekvenci sondy úhlu cévy k UZ svazku vzdálenosti od cévy II. ultrazvukový kongres. Čejkovice

28 Artefakt vysoké PRF  PRF – řeší aliasing
limitace hloubkou oblastí zájmu odrazy zaregistrovány po vyslání dalšího impulsu lokalizace zdroje mezi zdroj a skutečnou cévu automatická korekce  citlivost k pomalým tokům artefakt céva

29 Filtr wall filter, high pass filter, thump filter zdroj signálu
krevní tok nízkofrekvenční pohyby měkkých tkání – přenesené pulzace (srdce, cévy), dýchací pohyby jednoduchá elektronická propust vyloučení signálů s nízkou frekvencí, např Hz (až 1500 Hz) ! vyloučení i signálů s malým frekvenčním posuvem (pomalé toky, např. v žilách) ! mylná diagnostika např. trombózy Dynamic Filter – selektivní filtrace jen těch frekvencí, které souvisejí s pohybem tkáně vůči sondě

30 Laminární a turbulentní proudění
Za fyziologických podmínek má proudění laminární charakter prakticky ve všech periferních cévách. Znamená to, že jednotlivé vrstvy krevního proudu se pohybují konstantní rychlostí, která narůstá od nulové rychlosti v případě vrstvy dotýkající se stěny k maximální rychlosti uprostřed lumen. Při velkých rychlostech proudění , které bývají nejčastěji způsobené patologickým zúžením lumen , přechází laminární charakter proudění v turbulentní. Kritická rychlost pro vznik turbulentního proudění je dána Reynoldsovým číslem.

31

32 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Princip dopplerovského UZ vyšetření"

Podobné prezentace


Reklamy Google