Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální modulace Ing. Jindřich Korf.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální modulace Ing. Jindřich Korf."— Transkript prezentace:

1 Digitální modulace Ing. Jindřich Korf

2 Digitální modulace Při digitálních modulací nabývá modulační signál omezeného počtu diskrétních hodnot → specifický způsob ovlivňování nosné vlny diskrétním signálem (v nejjednodušším případě nabývajícího dvou stavů) se nazývá klíčování (Shift Keying). Digitální modulace pak můžeme v souladu s obecným dělením modulací rozdělit takto: Amplitudové klíčování (ASK) – kombinuje se s vícestavovým kódováním Frekvenční klíčování (FSK) Fázové klíčování (PSK) – rozšířené především v různých kombinací

3 Digitální modulace - kombinace
QPSK – Quadrature Phase Shift Keying, modifikovaná 4PSK (liší se pootočením o π/4) M-QAM – Quadrature Amplitude Modulation (např. M=4, 16, 32, 64, 256). Jedna z nejpoužívanějších modulací DMT – Discrete Multi Tone, používá se u ADSL, VDSL CAP – Carrierless Amplitude and Phase - vhodná pro plně digitální implementaci pomocí signálových procesorů;společné rysy s QAM TCM – Trellis Coded Modulation – mřížkově kódovaná modulace, využívá se v telefonních modemech pro zvýšení pravděpodobnosti správného rozpoznání signálového prvku

4 ASK – Amplitude Shift Keying
binární hodnoty digitálního signálu jsou reprezentovány různými amplitudami nosné frekvence obvykle bývá jedna z použitých amplitud rovna nule binární hodnota je pak reprezentována přítomností (bit 1) nosné frekvence resp. nepřítomností (bit 0) nosné frekvence jedná se o kódování, které je citlivé na náhlé změny a tím potencionálně náchylné k chybám

5 ASK – Amplitude Shift Keying
t 1 Původní signál frekvence Nosná Modulovaný

6 FSK – Frequency Shift Keying
binární hodnoty digitálního signálu jsou přenášeny jako dvě odlišné frekvence binární hodnota (bit 1) je přenášena jako vyšší frekvence binární hodnota (bit 0) je přenášena jako nižší frekvence přecházení mezi frekvencemi rovněž komplikuje mož-nosti nežádoucího odposlechu

7 FSK – Frequency Shift Keying
t 1 Původní signál frekvence 0 Nosná frekvence 1 Modulovaný signál

8 PSK – Phase Shift Keying
tato metoda používá pro modulaci binárních hodnot rozličné fáze nosné frekvence binární hodnota (bit 0) - je přenášen jako signál se stejnou fází, která byla použita u předešlého bitu (nedochází ke změně fáze) binární hodnota (bit 1) - je přenášen jako signál s fázovým posunem 180º oproti předcházejícímu signálu (bitu) Pozn.: metoda QPSK používá 4 různé fázové posuny (0 , 90 , 180  a 270 ) odpovídající bitovým vzorkům 00, 01, 10 a 11

9 PSK – Phase Shift Keying
U t 1 Původní signál frekvence Nosná Modulovaný

10 Vícestavové modulace U dvoustavových modulací je každému bitu modulačního signálu přiřazen jeden signálový prvek. U vícestavových modulací vyjadřuje každý signálový prvek bitů tj. určitou kombinaci jedniček a nul. Mezi počtem stavů M nosné a počtem bitů n kódové skupiny (slova) platí vztah M=2n, kde n je přirozené číslo. Čtyřstavové modulace - vyjadřuje každý stav nosné nějakou dvojbitovou kódovou skupinu – dibit Osmistavové modulace - reprezentují každý symbol nějakou trojbitovou kódovou skupinu – tribit, atd.

11 Vícestavové modulace Pro grafické znázornění některých digitálních modulací se používá rovina IQ (In-phase – synfázní složka, Quadrature – kvadraturní složka), do které se zakreslují vektory odpovídající jednotlivým stavům nosné. Místo celých vektorů se však zakreslují pouze jejich koncové body. Výsledné zobrazení se nazývá konstelační neboli stavový diagram. Lepšího využití konstelačního diagramu lze dosáhnout tím, že se modulačním signálem klíčuje nejen fáze, ale i amplituda nosné vlny. Tímto způsobem se vytvářejí diskrétní kvadraturní modulace QAM, které jsou výhodné zejména při větších počtech stavů.

12 QPSK – Quadrature Phase Shift Keying
mírně modifikovaná 4PSK pootočením konstelace (množiny stavů fáze) o π/4 (pootočení nemá žádný vliv na vlastnosti modulace) jednodušší algoritmy v demodulátoru QPSK - používá čtyři různé fázové posuny (0 , 90 , 180  a 270 ) odpovídající bitovým vzorkům 00, 01, 10 a 11

13 QPSK – Phase Shift Keying
vstupní signál přichází do obvodu splitter, ve kterém dojde k rozdělení jednotlivých bitů do dvou větví I a Q. Signál je dále filtrován a následně modulován nosným signálem. Z obou větví je sečten a znovu filtrován Získáme tím modulovaný signál QPSK

14 QPSK – Phase Shift Keying
časové průběhy vstupního signálu i signálů v obou kanálech I a Q jsou nakresleny níže

15 QAM – Quadrature Amplitude Modulation
Modulace QAM představuje běžně používanou a propracovanou modulační techniku. V případě 16 QAM se ze vstupní sériové dvojkové posloupnosti vydělují skupiny 4 bitů – tzv. kvadbity [a b c d] Každý kvadbit je na výstupu vyjádřen jedním signálovým prvkem Sk=Ck.cos(ωt+ψk) s příslušnou amplitudou C a fází ψk. Celkem se tak může vyskytnout 16 různých kvadbitů, kterým musíme přiřadit 16 různých kombinací amplitud a fází. kvadbit vstupního toku dat [a b c d] se rozdělí na dva dibity - dibit [a b] bude směrován do horní větve modulátoru a dibit [c d] bude směrován do dolní větve modulátoru.

16 QAM-Quadrature Amplitude Modulation
dibity jsou zakódovány pomocí PAM do jedné ze čtyř úrovní podle následujících tabulek I A2 A1 -A1 -A2 ab 11 10 00 01 Q A2 A1 -A1 -A2 cd 11 10 00 01 filtrováním DP získáme modulační signál I soufázové cesty, obdobný proces platí pro kvadraturní cestu s modulačním signálem Q. modulační signály I a Q představují vstupní modulační signály pro modulátory s nosnou frekvencí fc – pro kvadraturní cestu posunutou o 90 stupňů. Výsledný signál QAM získáme sečtením signálů z obou cest (modulační rychlost bude rovna čtvrtině přenosové rychlosti).

17 QAM – Quadrature Amplitude Modulation

18 QAM-Quadrature Amplitude Modulation
použitím vícestavové modulace ušetříme frekvenční pásmo, ovšem se vzrůstem počtu stavů modulace se signál stává mnohem náchylnější na rušení. pro modulaci 16 QAM se udává nutný odstup signál od šumu 21,5 dB, který zaručuje chybovost řádově 10-7 až 10-6. v praxi se používá běžně modulace 64 QAM a 256 QAM.

19 DMT – Discrete Multi Tone

20 DMT – Discrete Multi Tone

21 DMT – Discrete Multi Tone

22 DMT – Discrete Multi Tone

23 CAP – Carrierless Amplitude Phase
Modulace CAP se od DMT liší v tom, že pro celé přenášené pásmo používá jeden nosný kmitočet. modulace je zde zajišťována pomocí tzv. digitálních transverzálních pásmových filtrů, jejichž fázová odezva se liší navzájem o 90 stupňů. principiálně se tedy velmi podobá modulaci QAM Výhody oproti DMT: u DMT používaná Fourierova transformace FFT způsobuje přenosové zpoždění, což může mít někdy za následek nedodržení standardů ADSL u DMT je složitější potlačení ozvěny DMT je komplikovanější a proto se složitěji navrhuje

24 CAP – Carrierless Amplitude Phase
Nevýhody oproti DMT: DMT je oproti CAP schopna efektivněji využít přenosovou kapacitu vedení - rozdělí přenášený signál do jednotlivých subkanálů a každému přiřadí max. přenosovou rychlost. To CAP neumožňuje - používá jen jednu nosnou. DMT je odolnější proti impulsním šumům a při větších přenosových rychlostech má větší výkon než CAP Hardware u DMT se při změnách přenosových rychlostí lépe programuje

25 TCM – Trellis Code Modulation
Detekční a korekční schopnost má i mřížový kód tzv. TCM (Trellis Code Modulation). Jedná se o rozšíření QAM modulace. Korekční schopnost této modulace se dosahuje přidáním redundantního bitu k sekvenci signálových prvků. Zavedení předpisu, který s přijaté sekvence určí zda ji lze považovat za platnou čí nikoli, umožní detekci chyby a nahrazení nejbližší platnou datovou sekvencí.


Stáhnout ppt "Digitální modulace Ing. Jindřich Korf."

Podobné prezentace


Reklamy Google